Messiaanse christenen. W. Verwoerd en zijn boek “weg uit Babylon”

 

Wim Verwoerd is een invloedrijke leraar binnen de messiaanse beweging in Nederland. Hij is onder meer pionier van de messiaanse gemeente Nieuw-lekkerland (1). Recent sprak hij in Sint Laurens in de messiaanse gemeente Zeeland (2).

 

HIj heeft in 2012 een boek geschreven over de eindtijd, met als titel “Weg uit Babylon”. Daarin spreekt hij over de grote verdrukking, de antichrist, het rijk van de antichrist (Babylon), de wederkomst van Chistus en het komende rijk van Christus.

 

In het boek verbindt hij zijn eindtijdvisie met de boodschap van de messiaanse gemeenten, in het bijzonder met hun leer dat wij als christenen de zaterdag sabbat en de joodse feesten moeten houden (3). 

 

1.      Dit is de kern van zijn boodschap

 

Jezus komt terug om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Maar voordat Hij terugkomt wordt eerst het rijk van de antichrist vernietigd. Eerst wordt Babylon vernietigd (Openbaring 17,18). 

 

Door zijn eindtijdvisie te combineren met zijn messiaanse leringen komt hij in het boek tot de conclusie dat de huidige reformatorische en evangelische kerken onder invloed staan van de antichrist. Ze zijn, volgens hem, onderdeel van het geestelijke Babylon waar het boek Openbaring over spreekt. Het Babylon dat geoordeeld gaat worden (Openbaring 17,18).

 

Daarom roept hij alle reformatorische en evangelische christenen op om hun gemeenten te verlaten en zich aan te sluiten bij messiaanse gemeenten. Hij past de oproep uit Openbaring 18:4 op hen toe. In dat vers wordt opgeroepen om Babylon te verlaten. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 

 

Dit is zijn boodschap voor alle reformatorische  en evangelische christenen: “Vlucht uit jullie gemeenten, vlucht uit Babylon, vlucht uit de invloedssfeer van de antichrist”. En “Sluit je aan bij messiaanse gemeenten, want die staan niet onder invloed van de antichrist”. Reinig je van die verkeerde banden, zodat je klaar bent voor de wederkomst van Jezus. En doe dat nu, want de wederkomst van Jezus is zeer nabij, er is geen tijd te verliezen. 

 

 

 

2.      Zijn voornaamste stellingen

 

We zullen zijn belangrijkste punten doornemen en toetsen aan de Bijbel (Handelingen 17:11) en aan de geschiedenis.

 

2.1.  De grote verdrukking is in het jaar 70 na Christus begonnen

 

Hij stelt dat de grote verdrukking is begonnen op het moment dat de Romeinen in het jaar 70 na Christus de stad Jeruzalem veroverden.

 

Dit is uiteraard in strijd met wat de bijbel zegt over de grote verdrukking. De verdrukking waar Jezus over sprak zou uniek zijn. Zo hevig dat het zou leiden tot de uitroeiing van de mensheid, als God de verdrukking niet zou inkorten. Denk aan de oordelen die in Openbaring 6-19 worden beschreven. Daar is sprake van rampen die per keer een derde of een kwart van de wereldbevolking doden. Zo’n wereldwijde verdrukking is er nog nooit geweest. Die moet dus nog komen. “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.” (Matheus 24:21,22)

 

Volgens Verwoerd is de grote verdrukking ook al voorbij. De grote verdrukking was volgens hem afgelopen op het moment dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen (4).

 

(Voor meer informative over de grote verdrukking, zie de twee bijbelstudies over dit onderwerp in deze serie: http://www.honderdbijbelstudies.nl/category/lessen-over-de-toekomst/  )

 

2.2. De antichrist is al verschenen

 

Verwoerd beweert dat de antichrist al is verschenen, in de figuur van de paus. Dat is de leider van de rooms-katholieke kerk.

 

Het eerste probleem met deze bewering is natuurlijk dat de bijbel stelt dat de antichrist één specifieke persoon is, terwijl de rooms-katholieke kerk een lange opeenvolging van pausen heeft gekend. Welke is het dan? Verwoerd lost dat op door de persoon van de antichrist te vergeestelijken, symbolisch op te vatten. De antichrist staat voor het pausdom.

 

Wat hij zegt is in strijd met de bijbel, de antichrist uit de eindtijd die in de bijbelse profetie wordt aangekondigd, is nog niet verschenen. Want de persoon van de antichrist (het beest) is een politieke leider die de gehele wereld zal beheersen en hij is de hoofdrolspeler in de grote verdrukking die gaat komen. Aan het einde van zijn regime wordt hij gegrepen en opgesloten in de afgrond. “En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:20)

Het beest (de antichrist) is een persoon, op een bepaald moment wordt hij gegrepen en levend geworpen in de poel die brand van vuur en zwavel.

 

(Zie de drie bijbelstudies over de antichrist, in deze serie over de eindtijd,

Dit is de link: http://www.honderdbijbelstudies.nl/category/lessen-over-de-toekomst/  )

 

2.3. De antichrist zal de tijden veranderen, de paus heeft dat gedaan

 

De Bijbel zegt veel over de antichrist. Zie de link die hierboven is gegeven. Een van de dingen die over de antichrist worden gezegd, is dat hij tijdens zijn regering de wet en de tijden zal veranderen. “Hij zal erop uit zijn om tijden en de wet te veranderen” (Daniel 7:25). Daar wijst Verwoerd op, en, zo stelt hij, dat hebben de pausen van de rooms-katholieke kerk gedaan, zij hebben de tijden en de wet veranderd. Dat bevestigt in zijn ogen dat de paus de antichrist is.

 

In 322 na Christus is inderdaad officieel de zondag tot rustdag verklaard. Dit was overigens  een maatregel van de Romeinse Keizer Constantijn (5), niet van de toenmalige bisschop van Rome (Paus). Ook zijn later de data van het pinksterfeest en het paasfeest veranderd. En er zijn enkele specifiek christelijke feestdagen ingevoerd, terwijl  andere in de wet van Mozes voorgeschreven feestdagen niet meer werden gehouden.

 

Waarom zijn redenering niet klopt

 

+ De christenen zijn niet in de vierde eeuw, op het bevel van een paus, plotseling begonnen met het samenkomen op zondag. 

 

De christenen waren al veel eerder begonnen met het samenkomen op de eerste dag der week. Dat is geleidelijk aan gegroeid. De eerste christenen bezochten de joodse synagoge op zaterdag en ze kwamen als christenen samen op zondag. Vroeg in de ochtend, of s’avonds laat. Door de blijvende vijandigheid van de ongelovige joden werden uiteindelijk bijna overal de joodse christenen uit de synagoge gedreven. Daardoor viel het bezoek aan de synagoge op zaterdag weg en bleef alleen de eigen samenkomst op zondag over.

 

Er zijn historische bronnen die bewijzen dat de christenen al veel eerder dan Verwoerd het voorstelt, samenkwamen op de eerste dag der week (6). Daar zijn ze niet mee begonnen toen een Romeinse Keizer hen dat oplegde. Als voorbeeld een citaat uit een geschrift dat bekend staat als de brief van barnabas. Uit het jaar 74 na Christus. “Wij houden de achtste dag [zondag] met blijdschap, de dag waarop ook Jezus opstond uit de doden” (Brief van Banabas 15:6–8) 

 

+ Niet veranderd, maar opgeheven

 

Verwoerd heeft het onderwijs van de apostelen over de wet niet begrepen. Daarom hecht hij zo veel belang aan het rusten op de juiste dag en aan het vieren van de juiste feesten. De apostelen leerden dat de joodse ceremoniele wet niet geldt voor de christenen uit de heidenen. Dat staat in Handelingen 15. De verplichting om de joodse feesten te vieren en om de joodse sabbat te houden geldt daarom niet meer. Dat betekent dat de hele discussie over welke feesten je als christen moet vieren of over welke dag de juiste rustdag is, er niet meer toe doet.

 

De apostelen hebben de joodse feesten niet veranderd in christelijke en zij hebben de sabbat niet verplaatst van zaterdag naar zondag. Zij hebben wel de verplichting tot het houden van de joodse feesten en de joodse sabbat opgeheven. Daarom is de vraag of je zaterdag of zondag moet samenkomen niet van groot of principieel belang. Paulus zegt dat voor een sterke gelovigen alle dagen gelijk zijn (Romeinen 14:5).

 

(Voor een grondige bijbelstudie over dit onderwerp, klik hier: www.toetsalles.nl/htmldoc/ceremonielwet.nvk.ha.htm )

 

Als christenen moeten we ons houden aan het onderwijs van de apostelen (Handelingen 2:42). Het onderwijs van de apostelen vinden we in de brieven van het Nieuwe Testament, van de Romeinen brief tot en met de brief van Judas. En als we die brieven doorlezen dan blijkt dat er nergens ook maar één aansporing tot het houden van de sabbat staat. Negen van de tien geboden worden herhaald en bekrachtigd, maar niet het sabbatsgebod. Bovendien zegt Paulus dat voor een sterke christen alle dagen gelijk zijn (Romeinen 14:5). En hij roept de christenen op om zich niet te laten veroordelen over het niet houden van de sabbat (Kolossenzen 2:16,17).

 

Hetzelfde geldt voor de joodse feesten. In het Nieuwe Testament staat ook geen enkele aansporing tot het onderhouden van de Joodse feesten.

 

2.4.  De Reformatie was, volgens Verwoerd, maar half werk

 

In de zestiende eeuw was de rooms-katholieke kerk totaal ontspoord en tot een valse kerk verworden. Daarom hebben in die tijd vele gelovigen de rooms-katholieke kerk verlaten. Die beweging wordt de Reformatie genoemd. Daaruit zijn de reformatorische kerken en op termijn ook de evangelische gemeenten ontstaan.

 

Toen de gelovigen uit de rooms-katholiek kerk vertrokken, hebben ze de vele onbijbelse roomskatholieke gewoonten en valse leringen verworpen. Zoals het valse evangelie van behoud door geloof en werken (7), de verering van Maria, het bidden tot Maria en de heiligen, de verering van beelden, relikwieen, en dergelijke. Het gevolg was een grote reiniging en een terugkeer naar het woord van God. De Bijbel kreeg zijn plaats als het hoogste gezag in leer en leven terug.

 

Volgens Verwoerd zijn de reformatoren niet ver genoeg gegaan. Ze zijn, volgens hem, halverwege blijven steken. Ze hebben de rooms-katholieke kerk als organisatie wel verlaten, maar geestelijk zijn ze nog steeds in Babylon. Geestelijk zijn ze nog steeds in het rijk van de antichrist. Want de reformatoren hebben, volgens Verwoerd,  “de verandering van wet en de tijden” niet teruggedraaid. Ze zijn niet terug gegaan naar de verplichte zaterdagsabbat, ze hebben de joodse feesten niet hersteld, ze hebben de christelijke feesten niet afgeschaft. En daarom, zo leert Verwoerd, staan de reformatorische kerken en de evangelische gemeenten nog steeds onder de invloed van de antichrist. Daarom zijn de reformatorische kerken en evangelische gemeenten nog steeds  onderdeel van het geestelijke Babylon.

 

2.5. Niet een wereldwijd oordeel, slechts op 1/3 van de aarde.

 

Verwoerd denkt dat de bazuin- en schaaloordelen uit het boek Openbaring nog moeten komen, dat ze nog toekomstig zijn. Die beschrijven het oordeel dat over het rijk van de antichrist, over Babylon zal komen. Dat is 1/3 van de aarde (8). Het rijk van de antichrist is het gedeelte van de aarde dat beheerst wordt door de rooms-katholieke kerk. Bedenk dat ook de protestantse en evangelische kerken eigenlijk geestelijk nog half of volledig in het rijk van de antichrist zijn. Dan gaat het vooral om Europa en Amerika. Dat rijk zal getroffen worden door de bazuin- en schaaloordelen. De rest van de wereld, zoals het land Israel, niet.

 

2.6. Een vlucht in twee fasen

 

Om de oordelen te ontlopen moet er eerst een uittocht komen uit het geestelijke Babylon, dus ook uit de reformatorische en evangelische gemeenten. Dat maakt de weg vrij voor de uittocht uit het politieke Babylon, uit het gebied dat door de rooms-katholieke kerk wordt beheerst. Op een bepaald moment zullen de christenen die uit het geestelijke Babylon zijn weggevlucht ook naar het land Israel moeten vluchten om de rampen die het politieke Babylon (Europa, Amerika, Australie, enzvoorts)  zullen gaan treffen, te ontkomen.

 

2.7. De situatie van reformatorisch en evangelische christenen is gevaarlijk

 

Hij wijst er op dat voordat Jezus terugkomt om zijn rijk op aarde te vestigen, eerst het rijk van de antichrist zal worden vernietigd. Eerst wordt Babylon vernietigd. Reformatorische en evangelische christenen bevinden zich in Babylon. Daarom is de situatie van de reformatorische christenen en evangelische christenen gevaarlijk. Als je in het rijk van de antichrist bent, dan zul je ook delen in het lot van dat rijk. Dan zullen de oordelen over dat rijk, ook jou treffen.  Er staat immers  in Openbaring 18:4: “Ga uit van haar, mijn volk … opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” Als je in Babylon bent, als je in een reformatorische of evangelische gemeente bent, dan zullen de oordelen uit het boek Openbaring je treffen. 

 

3.      Vlucht uit Babylon, verlaat je evangelisch en reformatorische kerk

 

+ Hij zet zijn lezers onder zeer grote druk

 

Je verkeert in accuut gevaar. Jezus komst is nabij. En als Jezus terugkomt, wil je niet gevonden worden in het rijk van de antichrist. Er is geen tijd te verliezen, vertrek en wel onmiddelijk. Ren voor je leven.  Als je verbonden blijft met de antichrist, dan ga je het eindtijdoordeel over Babylon meemaken en ondergaan. Dan zul je ontvangen van haar plagen. “Ga uit haar weg, Mijn volk … opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.”

 

Als je jezelf niet reinigt van de banden met de antichrist, dan ben je niet geheiligd. En zonder heiliging zal niemand de Heere zien.

 

+ Vertrek onmiddelijk uit je reformatorische of evangelische gemeente

 

Dat is de praktische toepassing van zijn leer. Vertrek uit je reformatorisch of evangelische gemeente en sluit je aan bij een messiaanse gemeente.

 

Ik citeer uit het boek: “Helemaal uitgaan uit Babylon is daarom nu noodzakelijk. Nu is de tijd aangebroken om, zo vlak voor de wederkomst van de Koning, alles uit de weg te ruimen wat bij zijn (terug)komst niet past … Radicaliteit in het het gehoorzamen van haar Hoofd kan de gemeente vrijmaken van alle resten van het Babylonische systeem. Hier geldt wel bijzonder Jezus oproep: “Ga uit van haar, mijn volk, opdat je geen gemeenschap hebt …” (Openbaring 18:4b). Wacht niet op de anderen om de zevende dag te heiligen … Zoek andere gelovigen op die de Heere zoeken te behagen, door Zijn feesten te vieren. Samen ga je in de praktijk brengen wat staat in het boek Nahum … (p. 174,175)

 

4. Bekeerd zijn, is volgens Verwoerd niet genoeg

Ik citeer uit het boek: “Veel gelovigen denken dat zij, omdat zij tot God bekeerd zijn, en een kind van God zijn geworden, niets te vrezen hebben. Zij kunnen de wederkomst van Christus blijmoedig tegemoet zien …” (p. 230). En “Dat er naast het geloof ook nog iets anders nodig is, dat is helemaal aan hen voorbijgegaan” (p.231). En “Er zijn gelovigen die niet begrijpen dat Jezus tegen kinderen van Hem kan zeggen: Ik ken u niet” (p.232).

Verwoerd bedoelt daarmee dat je het voorrecht om de Here te mogen dienen in Zijn koninkrijk kunt mislopen (p.232.)  Dat overkwam de vijf dwaze maagden uit de gelijkenis over de wijze en de dwaze maagden (Mattheus 25:1-3).  Je bent niet klaar om het koninkrijk binnen te gaan, zolang je nog verbonden bent met het geestelijke Babylon. Dan mis je het voorrecht om de Heer te mogen dienen in zijn koninkrijk. Dan zal de Heer bij zijn wederkomst tegen je zeggen: “Ik ken u niet”.  

5. De drang om zijn boodschap uit te dragen, site en spreekbeurten tournee

Verwoerd is druk bezig om zijn giftige boodschap uit te dragen onder Bijbelgetrouwe christenen. Door boeken, spreekbeurten en door de weg uit Babylon site (weguitbabylon.nl). Hij heeft in 2018 zelfs een “Blaas de Bazuin/weg uit Babylon” tour gehouden, waarbij hij verschillende plaatsen in het land aandeed. Hij is met zijn boodschap aan het “evangeliseren” onder de Bijbelgetrouwe christenen. Ik zag op de weguitbabylon site dat er begin volgend jaar een tweetal “Weg uit Babylon” bijeenkomsten in Belgie zijn gepland (9).            

6. Conclusie - een gevaarlijke valse leraar

Het is zeer ernstig wat Verwoerd doet. Hij trekt mensen weg uit evangelische en reformatorische kerken met drogredenen. En hij brengt ze in messiaanse gemeenten. Gemeenten die de drie-eenheid verwerpen of op zijn minst negeren. Die daarmee de godheid van Jezus ondermijnen (10). Gemeenten die de wet en de genade door elkaar halen.

Wolven .. zullen bij u binnenkomen

Hij is één van de geestelijke wolven waar Paulus de ouderlingen van de gemeente van Efeze voor waarschuwde: “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom: wees waakzaam …” (Handelingen 20:28-30).

Hij verdraaid de waarheid van Gods woord en hij trekt zeer bewust de discipelen weg naar de  eigen messiaanse gemeenten.

Overeenkomsten met het zevendedagsadventisme

De boodschap die Verwoerd brengt, is overigens niet volledig nieuw. Zijn boodschap is in sommige opzichten hetzelfde als die van de sekte van de zevendedagsadventisten. Die koppelen ook het houden van de sabbat aan de eindtijd. Die vermengen ook wet en genade. Verwoerd brengt een soort zevendedagsadventisme 2.0.

7. Nog een opmerking over zijn misbruik van het antisemitisme

 

Diep treurig is dat hij de christenen die zijn visie op de sabbat en de joodse feeste niet delen, verbindt met het antisemitisme. Hij meet eerst breed het antisemitisme van de rooms-katholieke kerk uit. De reactie van de lezer op al die gruwelen is te verwachten: “Dit is schokkend, schandalig, vreselijk. Daar wil ik niets mee te maken hebben.” En vervolgens koppelt hij het antisemitisme aan het niet onderhouden van de sabbat en de joodse feesten. Hij beweert dat het veranderen van de dag van samenkomst en de veranderingen van de feesten voortkwamen uit antisemitisme.

Als je als christen samenkomt op zondag in plaats van op zaterdag, dan is dat, volgens hem, ten diepste een uiting van antisemitisme. Hetzelfde geldt voor de feestdagen, als je christelijke feestdagen viert in plaats van de joodse, dan is dat een vorm van antisemitisme.

 

Dat is bijbels gezien volstrekt onjuist. Het waren de apostelen en de Heilige Geest die besloten dat christenen uit de heidenen de ceremoniele wet van Mozes niet hoefden na te volgen (Handelingen 15). Zij hebben de verplichting om allerlei joodse feesten te vieren en om de zaterdag sabbat te houden opgeheven. Zie hierboven punt 4 . Dat heeft niets met antisemitisme te maken. De apostelen waren zelf Joden en ze hebben dat besluit genomen samen met de Heilige Geest. Hoezo antisemitisme?  Verwoerd maakt op schandelijke wijze misbruik van de terechte verontwaardiging over het antisemitisme.  

 

   ----------------------

 

Eindnoten

                              

1. Interview in Terdege, 4 maart 2009, pag 30-34. Link naar artikel op digibron.nl, https://www.digibron.nl/search/detail/3f5455b1ba19bb8ab22414b67df3ff69/gegrepen-door-het-joodse-denken

 

2. http://www.messiaanszeeland.nl/preken-terugluisteren/ , Hij staat in de lijst

 

3. Messiaanse christenen denken dat wij, als christenen, het ceremoniele gedeelte van de wet van Mozes nog moeten houden.[1] (Voor een grondige weerlegging deze stelling, klik hier: www.toetsalles.nl/htmldoc/ceremonielewet.nvk.ha.htm )

 

4. https://weguitbabylon.nl/komt-israel-nog-in-de-verdrukking/

 

5. Het was de Romeinse Keizer Constantijn die de zondag als rustdag invoerde in het Romeinse Rijk. https://www.gotquestions.org/Constantine-Sabbath.html

 

6. www.toetsalles.nl/htmldoc/historischebronnen.zondag.htm

 

7. www.toetsalles.nl/rk-kerk.htm speciaal dit artikel http://www.toetsalles.nl/htmldoc/rk-sacramentelesysteem.htm

 

8. https://weguitbabylon.nl/over-ons/

 

9. https://weguitbabylon.nl/agenda/ , 18 januari en 20 februari in Gent

 

10. Zie het artikel “Messiaanse christenen, hebrew roots, een waarschuwing” http://www.toetsalles.nl/htmldoc/messiaanse.waarschuwingen.htm

 

 

 

Voor meer informatie, zie de Hebrew Roots pagina van de toestalle.nl site

HOME