De Shack getoetst aan de Bijbel

 

Het boek de Shack is een internationale bestseller, er zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Het is in het Nederlands vertaald onder de titel “De Uitnodiging”. Binnenkort verschijnt een verfilming van het boek. Vele mensen getuigen dat hun beeld van God radicaal is veranderd door het boek. Dat geeft aan dat het boek meer is dan zomaar een roman.

 

1.      Het verhaal

 

Het boek gaat over een man, Mack, die een uitnodiging van God krijgt, om naar een bepaalde hut (Shack) te komen. Daar aangekomen ontmoet hij de drie-enige God. God de Vader verschijnt in de vorm van een zwarte vrouw van middelbare leeftijd, Jezus verschijnt in de vorm van een joodse man. En de Heilige Geest verschijnt in de vorm van een mysterieuze Aziatische vrouw.

 

Vier jaar voordat Mack deze ontmoeting met God heeft, is zijn dochtertje Missy ontvoerd, tijdens een familie vakantie. Haar lichaam is nooit gevonden, maar de politie heeft in een verlaten hut bewijs gevonden dat ze is vermoord door een beruchte serie moordenaar. Mack is daar natuurlijk helemaal kapot van. Sinds die tijd draagt hij een groot verdriet met zich mee. De ontvoering en de dood van Missy roept ook allerlei vragen op. Bijvoorbeeld de vraag: waar was God in dit alles. In die situatie krijgt Mack een uitnodiging van God om Hem te ontmoeten in de hut waar het bewijs is gevonden. Een groot deel van het boek bestaat uit gesprekken van Mack met de drie personen van de drie-eenheid.

De god die in de Schack aan Mack verschijnt, geeft onderwijs en uitleg over het lijden, over zichzelf, over de mens, over het evangelie en vele andere zaken. Het boek is dus veel meer dan een verhaal. Het brengt ook een bepaalde kijk op God, op de mens, op zonde en op het evangelie.

 

Het probleem voor christenen die de Bijbel serieus nemen, is dat de God van de Shack allerlei dingen beweert die volstrekt in strijd zijn met wat de Bijbel zegt. Hier onder worden enkele van die dingen besproken (1) .

 

2.      De god van de Shack straft niet

 

In het boek zegt de god van de Shack dat het voor hem niet nodig is om mensen te straffen voor hun zonden. Ik citeer uit het boek: “Ik hoef de mensen niet voor hun zonden te straffen … het is niet mijn bedoeling om te straffen …” (p. 125)

 

De God van de Shack straft niet maar geneest: “Het is niet mijn bedoeling om zonde straffen, het is mijn vreugde om te genezen” (p. 125). De Shack ziet zonde blijkbaar als een soort ziekte, waar God je van wil genezen.

Als God de mensen niet straft, dan stuurt Hij ze natuurlijk ook niet naar de hel. En dat is precies wat het boek zegt. In het boek staat een gesprek tussen de god van de Shack  en Mack over de hel (pp. 184-186). Mack erkent dat hij zelf niemand van zijn kinderen naar de hel zou kunnen sturen, wat ze ook gedaan hebben. De God van de Shack zegt daarop samengevat het volgende: “dan begrijp je het, zo denk ik er ook over. Alle mensen zijn mijn kinderen en ik ga niemand naar de hel sturen, wat ze ook gedaan hebben.”

 

Volgens de Shack is God zo liefdevol dat Hij niemand straft. Ik citeer: “genade triomfeert over de gerechtigheid vanwege de liefde” (p. 187). Gods liefde is sterker dan zijn rechtvaardigheid.  Als God moet kiezen tussen barmhartigheid en recht doen, dan kiest God, volgens de Shack, voor barmhartigheid ten koste van gerechtigheid.

De Shack leert dus dat Gods barmhartigheid zijn gerechtigheid uitschakelt.

 

Dat God niet straft is uiteraard volstrekt in strijd met de Bijbel

 

De Bijbel zegt dat God geenszins ongestraft laat (Nahum 1:3). Hij zal de schuldige geenszins voor onschuldig houden. God is rechtvaardig. Hij heeft het recht lief (Psalm 99:4). Daarom beloont hij goed gedrag en bestraft hij slecht gedrag. Als Hij dat niet zou doen dan zou Hij zichzelf verloochenen en dat kan Hij niet.

 

Ik citeer uit Romeinen 2: “Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God.” (Romeinen 2:5-11)

 

De Bijbel spreekt over het laatste oordeel, over de dag des oordeels. In het hierboven geciteerde gedeelte uit Romeinen 2 word die dag “de dag des toorns en der openbaring van het rechtaardig oordeel Gods genoemd.” De dag des oordeels wordt beschreven in Openbaring 20, daar staat: “En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was … En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werkenen zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken … En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.” (Openbaring 20:11-15).

 

De hel is een realiteit. Hier wordt de hel “de poel die brand van vuur en zwavel” genoemd. Bedenk dat Jezus, meer dan andere personen, over de hel heeft gesproken en er voor heeft gewaarschuwd.

 

 “En zoals het de mensen eenmaal beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel.”

(Hebreeën 9:27)

 

Het gaat in de verzen hierboven niet om straf ter correctie, zoals de straf weermee een vader het verkeerde gedrag van zijn kinderen probeert te corrigeren. Voor dat soort straf laat de Shack nog wel ruimte (p. 134). Bij straf ter correctie gaat het om correctie, of zo je wilt “genezing”. Maar de Shack verwerpt dat God straft als vergelding, waarbij ieder zijn of haar verdiende loon krijgt. Bij de straf als vergelding gaat het niet om genezing, maar om recht en rechtvaardigheid.

 

De stelling van de Shack dat God niet straft, niet vergeldt, heeft grote gevolgen. In de volgende punten, in de punten 3 en 4, worden er twee van besproken.

 

3.      Als God niet straft, dan is het kruis van Jezus overbodig

 

De idee dat God niet straft, zoals de God van de Schack leert, maakt het kruis van Jezus overbodig. Immers als God de zonden niet straft, dan was het ook niet nodig dat Jezus voor onze zonden is gestorven.

 

Maar de dood van Jezus heeft juist alles te maken met straf en vergeving. De Bijbel zegt dat Jezus voor ons is gestorven om ons te redden van de straf voor onze zonden. Hij heeft de straf voor onze zonden ondergaan, zodat God ons nu kan vergeven.

In Jesaja 53:5 staat het zo: “Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem.”

Hier staat het: “de straf … was op Hem”. Jezus werd doorboord en verbrijzeld voor “onze overtredingen” en “onze ongerechtigheden”.

 

Omdat Jezus de straf voor onze zonden heeft gedragen, kan God ons op een rechtvaardige manier vrijspreken. Gods ontferming triomfeert niet over zijn gerechtigheid, zoals de Shack leert. In het kruis triomferen zowel Gods liefde als Gods gerechtigheid. God handhaaft volledig zijn gerechtigheid en toch spreekt Hij zondaars vrij, en toch spreekt Hij schuldige mensen vrij. Dat kan Hij doen omdat er recht is gedaan, onze zonden zijn gestraft. Een ander heeft de straf voor onze zonden gedragen. Dat was de weg die Gods liefde heeft bedacht om ons van schuld en straf te bevrijden op een manier die niet ten koste gaat van het recht (2).

 

De leer van de Shack dat God niet straft, maakt het kruis tot een holle klank. De Shack verwerpt de Bijbelse waarheid van het plaatsvervangend sterven van Jezus. En daarmee verwerpt het boek de kern van het evangelie.

  

De schrijver van de Shack, Paul Young, heeft in een interview met het blad Christianity Today toegegeven dat hij niet zoveel op heeft met de leer van het plaatsvervangend sterven. Ik citeer uit het interview: “I am not a penal substitutionary guy” (The Love Shack, Christianity Today, March 4, 2013). “Ik ben niet iemand die achter de leer over het plaatsvervangend sterven van Christus staat.”

 

4.      Als God niet straft, dan wordt het onrecht niet bestraft

 

Nog een gevolg van de leer dat God niet straft, is de opheffing van het recht. Het kwaad wordt dan niet meer gestraft.

 

Als God het onrecht en de zonde niet straft, dan is er geen vergelding meer. Dan is er geen recht en gerechtigheid. Dan wordt zelfs iemand als Adolf Hitler niet meer gestraft voor al zijn gruwelijke misdaden. Ja, dan wordt de seriemoordenaar die het dochtertje Missy van de hoofdpersoon Mack heeft vermoord (misbruikt) niet gestraft.

 

Dit toont opnieuw aan dat de God van de Shack, niet de God van de Bijbel is. Want de God van de Bijbel heeft het recht lief (Psalm 99:4), Hij handhaaft het recht op aarde. Hij zal ieder mens ter verantwoording roepen voor wat hij of zij gedaan heeft.

 

De God van de Bijbel is verontwaardigd en kwaad over alle boosheid, over alle verdorvenheid, over alle gemeenheid en egoïsme van de mensen. Hij is boos over alle ontrouw, over alle ondankbaarheid en opstandigheid. Al deze dingen doen Hem wat. Ze raken God in het hart. Hij reageert daarop. De Bijbel zegt het zo: “Toorn van God openbaart zich over alle ongerechtigheid der mensen” (Romeinen 1:18). Niemand zal zijn terechte straf ontlopen, de enige manier om de eeuwige straf te ontlopen is door berouw, bekering en het geloof in Jezus. Jezus is de enige weg tot God (Johannes 14:6). En het behoud is in niemand anders (Handelingen 4:12).

 

5.      De god van de Shack vindt het niet nodig dat ieder mens christen wordt

 

De Jezus van de Shack vindt het niet nodig dat de mensen christen worden. Ik citeer: “Ik wil geen christenen van hen maken” (p. 207) Daarvoor heeft hij het over boeddhisten, mormonen en moslims.

 

In de Bijbel staat het anders. Daar lezen we dat Jezus zijn volgelingen opdracht heeft gegeven om alle volken tot zijn discipelen te maken. God wil dus wel dat alle mensen christen worden. Dit is de opdracht: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” (Mattheus 28:19) Zijn volgelingen moeten alle volken tot discipelen van Jezus maken, hen dopen en hen leren om de geboden van Jezus te onderhouden. Onderdeel van die opdracht is dus ook het dopen. De waterdoop is de openlijke belijdenis van Christus als Heer.

 

6.      De God van de Shack heeft alle mensen al vergeven

 

Dit is wat de God van de Shack leert: “In Jezus heb ik alle mensen hun zonden tegen mij vergeven, maar slecht een aantal kiest voor een relatie met mij” (p. 257)

 

De God van de Shack zegt dat Hij alle mensen hun zonden al heeft vergeven, dus ongeacht of ze zich bekeren of niet. Ongeacht of ze christen worden of niet. Ongeacht of ze een relatie met Hem aangaan of niet.

 

Ook dat is uiteraard volledig in strijd met het onderwijs van de Bijbel. Keer op keer zegt dat Bijbel dat je alleen behouden wordt, als je, je bekeert en in Jezus gelooft. En de vergeving komt op het moment dat je, je bekeert, op het moment dat je tot geloof komt. Dit zegt Petrus: “Van Hem (Jezus) getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.” (Handelingen 10:43)

 

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.” (Marcus 16:16) En “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Johannes 3:36)

 

7.      Volgens de God van de Shack is ieder mens al een kind van God

 

De God van de Shack noemt ieder mens een kind van God, of ze nu in Jezus geloven of niet. Ongeacht of ze zich bekeerd hebben van hun zondige wandel of niet.

 

Dat blijkt ondermeer uit het volgende citaat. Daarin zegt God tegen Mack over de moordenaar van Missy: “Hij, de moordenaar, is toch ook mijn zoon” (p. 257)

 

De God van de Shack zegt dat de moordenaar van Missy een kind van Hem is: “Hij is toch ook mijn zoon”. En daarom wil Hij hem verlossen, daarom wil hij hem genezen (4). Vergeving heeft hij niet nodig, die heeft hij al. Zie het punt hierboven.

 

Dus nog voordat de moordenaar van Missy zich eventueel bekeerd, noemt de God van de Shack hem zijn zoon. Dezelfde gedachte komen we ook op andere plaatsen van het boek weer tegen.

 

Uiteraard is ook dit weer volstrekt in strijd met het onderwijs van Jezus en de apostelen. Het is in strijd met het onderwijs dat we in het Nieuwe Testament vinden. Niemand is van nature een kind van God. Jezus, zei tegen de ongelovige Joden die Hem trachtten te doden dat ze kinderen van de satan waren: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne …” (Johannes 8:44). Dat is ook van toepassing op de moordenaar van Missy: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne …”  De moordenaar van Missy deed de werken van zijn vader, de duivel. Maar de God van de Schack noemt hem, ondanks dat, toch “mijn zoon”.

 

Een kind van God ben je niet omdat je als mens geboren bent. Je wordt een kind van God op het moment dat je door het geloof Jezus aanneemt (Johannes 1:12,13). In de Bijbel staat duidelijk hoe iemand een zoon van God wordt: “door het geloof”. Dat staat bijvoorbeeld in Galaten 3:26: “Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus”. Dat zegt Paulus tot de christenen in Galatië. Op het moment dat je in Jezus gelooft, ontvang je de Heilige Geest, dat is de Geest van het zoonschap die in je roept: Abba Vader (Galaten 4:6, Romeinen 8:15).

 

8.      God dwingt nooit, Hij geeft geen geboden

 

Dit is wat de Shack beweert over Gods geboden: “De Bijbel zegt niet dat je regels moet volgen … “ (p. 197).

 

Ook dit is absoluut niet waar. In de Bijbel staan juist heel veel regels in de vorm van voorschriften en geboden.

 

We lezen in de Bijbel dat Jezus spreekt over zijn geboden. Hij spreekt over “mijn geboden” (Johannes 14:21 en 15:10).  De apostelen moesten de nieuwe discipelen uit de volken leren om alles te doen wat Jezus hen geboden had: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mattheus 28:19). 

 

De geboden van Jezus zijn niet vrijblijvend. Jezus zei: “Wat noemt gij mij Here, Here en doet niet wat ik zeg” (Lucas 6:46). Jezus verwacht gehoorzaamheid. Als je Jezus Heer noemt, dan moet je ook doen wat Hij voorschrijft, dan moet je, je aan zijn regels houden. Op een andere plaats zegt Hij: “Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied” (Johannes 15:14)

In de Jakobus brief staat: “en weest daders van het woord” (Jakobus 1:22). Dat wil zeggen: “doe wat er in de Bijbel staat.”

 

Als christenen moeten wij ons als gehoorzame kinderen voegen naar Gods wil. “Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel; …” (1 Petrus 1:14-20)

 

God heeft geduld met christenen die worstelen met zonden, maar we moeten niet denken dat we zonder gevolgen kunnen doorgaan met zondigen. In de Bijbel staat deze waarschuwing: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” (Galaten 6:7). Zie ook de Bijbelstudie: “Wat gebeurt er als een christen zondigt?

 

Voor een christen zijn de geboden van Jezus niet te moeilijk om te houden, omdat God met elke opdracht ook de genade geeft om die opdracht uit te voeren (Jakobus 4:6). Je kunt het in eigen kracht niet, maar je kunt het wel met de hulp van de Heilige Geest. De Geest komt onze zwakheid te hulp (Romeinen 8:26). En als we struikelen, staan we op, we belijden onze zonden, danken God voor de vergeving en gaan weer verder (1 Johannes 1:9, 1 Johannes 2:1,2).

 

Nog twee citaten uit de Shack die ook over Gods regels gaan: “Het opleggen van regels, vooral in de subtielere vormen zoals verantwoording vragen en verwachtingen koesteren, zijn een vergeefse poging om zekerheid te verkrijgen uit onzekerheid … “ (p. 233). En “daarom zul je het woord verantwoordelijkheid niet in de Bijbel vinden” (p. 234) En de God van de Shack zegt tegen Mack: “Ik heb nooit een bepaalde verwachting van jou of iemand anders gehad …” (236)

 

Je mond valt werkelijk open als je zulke on-Bijbelse onzin hoort. Volgens de Bijbel houdt God de mensen van het begin tot het einde verantwoordelijk voor de morele keuzes die ze maken. Hij roept ze ter verantwoording. Dat begon al in de hof van Eden, toen Adam en Eva voor het eerst zondigden (Genesis 3:9-19). Daar zien we ook dat zondigen negatieve gevolgen heeft, zelfs nu al in dit leven. “Het loon dat de zonde geeft, is de dood” (Romeinen 6:23)

 

God houdt ons ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die Hij ons geeft. Hij zegt bijvoorbeeld hoe wij ons als ouders hebben te gedragen. Daar houdt hij ons verantwoordelijk voor. Een voorbeeld van iemand die verantwoordelijk wordt gehouden, is Archippus. Archippus had een taak in de gemeente op zich genomen. Paulus zegt tot hem:

“Zorg dat gij de bediening, die gij in de Here aanvaard hebt, ook vervult.” (Kolossenzen 4:17)

Iedereen wordt verantwoordelijk gehouden voor het vervullen van zijn of haar door God gegeven taak. Denk aan de gelijkenis over de talenten. Van de voorgangers wordt gezegd dat zij van God de opdracht hebben gekregen om te waken over hun gemeenteleden. En daarvan zal God hen rekenschap vragen: “daar zij rekenschap zullen moeten afleggen” (Hebreeën 13:17).

 

Het woord verantwoordelijkheid staat inderdaad niet in de Bijbel, maar de zaak zelf is zeer prominent in de Bijbel aanwezig. 

 

9.      De coole God van de Shack is de droom van iedere zondaar

 

Een God die alleen liefde is, die niet straft, die niet ter verantwoording roept, die niets van ons verwacht, die niet toornig (boos) is over onrecht en verdorvenheid. Een God die nooit mensen naar de hel stuurt, een God die geen bindende regels geeft. Wat wil je als zondaar nog meer?

 

10.  Bewust vervangen van het Bijbelse godsbeeld

 

Om het Bijbelse beeld van God te kunnen vervangen door dat van de coole God van de Shack, is het nodig om eerst het Bijbelse beeld waar de mensen vertrouwd mee zijn, af te breken. Dat wordt dan ook in het boek gedaan.

 

In de punten hierboven is al beschreven hoe God verkeerd wordt voorgesteld. Er wordt alleen gesproken over de liefde van God, maar niet over zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. Maar het Bijbelse beeld van God wordt op nog andere manieren aangevallen in de Shack. Een voorbeeld daarvan is wat de Shack doet met het vaderschap van God.

 

Het vaderschap van God

 

In de Schack verschijnt God de vader in de persoon van een vrouw. Een vrouw die zich, ondanks haar vrouw zijn, toch Papa laat noemen. Zo verwart en ontwricht de Shack het Bijbelse onderwijs over God als vader. Het boek spreekt ook op dit gebied de Bijbel tegen.

 

In de Bijbel heeft God zich geopenbaard als de Vader, nooit als de moeder. Jezus heeft ons leren bidden: “Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt uw naam wordt geheiligd ….” (Mattheus 6:9). Wij bidden niet: “Onze moeder die in de hemelen zijt ….”

God heeft de Geest van zijn Zoon Jezus in onze harten uitgezonden. Over die Geest wordt gezegd dat Hij in ons “Abba, Vader” roept. “En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.” (Galaten 4:6). De Heilige Geest roept in ons “Abba, Vader”, en niet “mamma, moeder”.

 

Als in de Bijbel over God wordt gesproken, dan wordt God altijd, zonder enige uitzondering, “Hij” genoemd en nooit “Zij”. Dat geldt trouwens ook voor de Heilige Geest! Dat dit gebeurt, is geen toeval, zo heeft God zich bewust geopenbaard in de Schrift. Maar de Shack gaat daar tegen in en stelt God de vader voor als een vrouw. Om de verwarring van de lezers die vertrouwd zijn met het Bijbelse beeld van God nog groter te maken, noemt die vrouw zich, ondanks dat ze een vrouw is, toch Papa.

 

Dit is een directe aanval op de openbaring die God van zichzelf heeft gegeven in de Bijbel. Een aanval op ondermeer het onderwijs van Jezus, waarin hij telkens weer God voorstelt als “onze vader die in de hemel is”. Het is een aanval op het eerste artikel van de apostolische geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde.”

 

Mensen als Paul Young, de schrijver van de Shack, hebben allerlei spitsvondige redeneringen bedacht om te kunnen rechtvaardigen waarom zij, tegen de Bijbel in, toch God als vrouw mogen voorstellen. Die drogredenen vindt je ook in de Shack. Het eerste dat ze zeggen is dat God gender neutraal is. Hij is man, noch vrouw. Of dat Hij androgyn, man en vrouw tegelijk is. Dat is allemaal menselijk geredeneer en gefilosofeer over God. Jezus heeft ons Zelf het onderwijs gegeven over God als de Vader. Waar halen dit soort ijdele praters de brutaliteit vandaan om Jezus tegen te spreken en om het onderwijs van Jezus te veranderen. En dan doen ze ook nog alsof ze volgelingen van Jezus zijn.

 

Het werk van de drie personen van de drie-eenheid in de verlossing

 

Er is nog veel meer in de Shack te vinden, wat het Bijbelse beeld van God tegenspreekt en onderuit haalt. In de Shack wordt bijvoorbeeld ook een rommeltje gemaakt van de Bijbelse leer over de drie-eenheid.

 

De Bijbel zegt dat alleen de Zoon mens is geworden. In de Shack staat dat in Jezus alle drie de personen van de drie-eenheid mens zijn geworden (p. 111). En in de Bijbel staat dat alleen Jezus is gekruisigd en opgewekt. Daarom heeft hij littekenen in zijn handen (Johannes 20:25 en27). In de Shack heeft ook God de vader, in de vorm van de afro-amerikaanse vrouw, littekens (p. 107, 121). Zo wordt in de Shack het werk van de drie personen van de drie-eenheid in de verlossing door elkaar gegooid.

Volgens de Bijbel doen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest verschillende dingen in het werk van de verlossing (5), maar dat verschil wordt in de Shack verduisterd. Bijbels is: De Vader gaf zijn Zoon (Johannes 3:16), Hij heeft de Zoon in de wereld gezonden. En de Zoon heeft op het kruis het zoenoffer voor de vergeving van de zonde gebracht. En dat heeft Hij gedaan door de Geest. Als je dit door elkaar gooit, wordt het zicht op het evangelie belemmerd.

 

De Shack zegt ook nog dat Jezus (de Zoon) aan het kruis niet werkelijk door de Vader is verlaten, volgens de Shack voelde Jezus dat alleen maar zo aan (p. 108).  Dat de Shack dit doet is logisch, want de Shack neemt de gerechtigheid en de heiligheid van God niet serieus. Toen God aan het kruis al onze zonden op Jezus legde,  kon de heilige God geen gemeenschap meer met Hem hebben. De Vader verliet Jezus op het moment dat Hij hem tot zonde maakte en zijn toorn over de zonde op Hem liet neerkomen. Maar met zonde, schuld, straf en recht heeft de Shack niets.

 

De heiligheid en majesteit van God

Van de heiligheid en majesteit van God vindt je niets in de Shack terug. Met opzet wordt God voorgesteld als een doorsnee mens. In de Shack zijn God en Jezus, “one of the boys”, één van de “jongens onder elkaar”. Alle eerbied voor God ontbreekt.

Jezus is God en mens tegelijk. Hij was altijd God, maar op een bepaald moment in de tijd is Hij ook mens geworden. Dat gebeurde toen Hij in Maria werd verwekt door de Heilige Geest. Tijdens zijn leven op aarde heeft Hij zijn goddelijke heerlijkheid meestal verborgen, maar dat is nu, na het kruis en de opstanding, niet meer het geval.

Paulus viel neer toen Jezus aan hem verscheen op de weg naar Damascus (Handelingen 9:3,4). En het zelfde gebeurde met de apostel Johannes, toen Jezus aan hem verscheen op het eiland Patmos. Zo ziet Jezus er nu uit: “En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik … iemand als een mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren … en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.” (Openbaring 1:12-16) En dit gebeurde met Johannes toen hij de opgestane en verheerlijkte Jezus zag: “En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten” (Openbaring 1:17). Wij dienen God met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur (Hebreeën 12:28). Hij is te rein van ogen om het kwaad te zien (Habakkuk 1:13).

Er is geen beginnen aan om de vertekening in de Shack van het Bijbelse beeld van God, volledig te corrigeren. Ik heb er hierboven slechts enkele dingen uitgepikt. In het volgende punt – punt 11 - behandel ik nog een zeer belangrijke verdraaiing van het beeld van God.

 

Vanwege de verwarring die de Shack veroorzaakt over hoe God is, is het nuttig om nog eens goed te kijken naar alles wat God in de Bijbel over zichzelf bekend heeft gemaakt. De God van de Bijbel is liefdevol, genadig, barmhartig en lankmoedig, maar tegelijkertijd ook heilig en rechtvaardig. Voor twee Bijbelstudies over het karakter van God (6), die samen het volledige Bijbelse beeld van Gods karakter geven, klik hier en hier.

 

11.  De God van de Schack is tegen alle gezag

 

De God van de Shack is tegen elke situatie waarin de ene persoon gezag heeft over de ander op basis van zijn functie of positie. Dit wordt wel formeel gezag genoemd. In die situatie is er een soort “chain of command”, een “line of command”. Een voorbeeld is de situatie op je werk. Als je ergens werkt, moet je, je baas gehoorzamen, simpelweg omdat hij je baas is. Er is een duidelijke leider die gehoorzaamd moet worden. Een ander bekend voorbeeld is het leger. In het leger volgt ieder de bevelen van zijn meerdere op. Dit wordt wel hiërarchisch gezag genoemd.

 

De God van de Schack is tegen elke vorm van hiërarchisch leiderschap. Ook in deze zaak gaat de God van de Shack weer lijnrecht tegen de Bijbel in. Want in de Bijbel lezen we dat God zelf de leider is die gehoorzaamd moet worden. God heeft ons gemaakt en wij behoren hem toe (Psalm 100:3). Hij is onze eigenaar. Als schepper heeft God ook zijn regels aan ons opgelegd, zijn wet. We moeten God liefhebben boven alles en onze naaste als ons zelf, dat is de kern van Gods wet (Mattheus 22:36-40). Als je dat niet doet, dan schiet je te kort, dan zondig je.

En we zien dat God in allerlei kringen leiders heeft aangesteld, leiders die gehoorzaamd moeten worden. In het gezin heeft God de man aangewezen als leider. De vrouw moet de leiding van haar man volgen (Kolossenzen 3:18, Efeze 5:22, 1 Petrus 3:1). De kinderen moeten op hun beurt weer hun ouders gehoorzamen (Kolossenzen 3:20). In de plaatselijke gemeente heeft God de gezamenlijke oudsten aangewezen als leiders (1 Petrus 5:5, Hebreen 13:17). En in de staat moet de leiding van de overheid geaccepteerd worden (1 Petrus 2:13).

 

Gehoorzaamheid is voor de God van de Shack een verdacht en vies woord. Maar dat is niet het geval in de Bijbel. Wij moeten het gezag van God aanvaarden en God gehoorzamen. De vrouw moet het gezag van de man aanvaarden. De kinderen dat van hun ouders. En wij moeten de overheid gehoorzamen. En de gemeenteleden moeten de leiding van de oudsten volgen.

 

In de Bijbel vindt je deze “chain of command” of “line of command”. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man en de man is weer het hoofd van de vrouw. Ik citeer: “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.” (1 Korintiërs 11:3)

 

De God van de Shack is hier allemaal tegen, hij is een anarchist. Want hij verwerpt in feite elke vorm van gezag en Bijbels leiderschap. Laten we de drogredenen op een rij zetten, waarmee dit in de Shack wordt goed gepraat.

 

*De god van de Shack komt met een van de Bijbel afwijkende visie op de drie-eenheid en daar baseert hij zijn afwijzing van alle gezagsverhoudingen op. Hij beweert dat er binnen de drie-eenheid geen gezagsverhoudingen bestaan (p. 137,138). En vervolgens beweert hij dat God ons op wil nemen in de gemeenschap die de drie personen van de drie-eenheid met elkaar hebben. En net zoals de drie personen van de drie-eenheid geen gezag over elkaar hebben, zo wil God ook geen gezagsrelatie met ons hebben en Hij wil niet dat wij op enig terrein gezag over elkaar hebben.

 

De Shack spreekt over een cirkel van gemeenschap (p. 138). Dus niet een lijn, een chain of command, maar een cirkel. Bij een lijn staat de een boven de ander, bij een cirkel staat niemand boven de ander.

 

De redenering van de Shack klopt al niet omdat er binnen de drie-eenheid wel degelijk gezagsverhoudingen zijn. De vader zendt zijn Zoon naar de aarde (7 ). De Vader en de Zoon zenden de Heilige Geest (8). Er worden dus opdrachten gegeven en uitgevoerd. Maar verder is de argumentatie van de Shack een sterk staaltje van menselijk geredeneer, dat tot conclusies komt die tegen de Bijbel ingaan. Want er staat rechtstreeks, duidelijk en herhaaldelijk in de Bijbel dat God gezag heeft ingesteld en dat God zelf ook gezag uitoefent.

 

Voor een Bijbelstudie over gezag, klik hier.

 

*Er wordt ook een valse tegenstelling tussen gezag en relaties gemaakt

 

Waarom vindt de Shack het onderwerp gezag zo belangrijk? De Shack leert dat hiërarchische gezagsverhoudingen echt contact en echte gemeenschap onmogelijk maken. Die gezagsverhoudingen staan de vrijheid en het geluk van de mens en echt contact tussen mensen onderling in de weg.

 

De Shack doet net alsof een goede relatie met iemand hebben en in een gezagsverhouding tot die persoon staan, elkaar uitsluiten. Maar dat is onzin. Neem bijvoorbeeld mijn eigen relatie, als kind van God, met God de vader. God is mijn Heer, maar toch heb ik een intieme relatie met Hem. Ik maak door gebed mijn wensen bekend en in antwoord daarop geeft Hij me vrede die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:6,7). Ik stort mijn hart bij hem uit (Psalm 62:9). Ik vraag om leiding en om alle dingen die ik nodig heb. Hij verhoort mijn gebeden. Hij geeft me leiding in allerlei zaken. Waar nodig bemoedigt en vertroost God, maar Hij corrigeert en waarschuwt ook. En door de Heilige Geest, die Hij in mijn hart heeft gelegd, roep ik: Abba vader. Mijn hart gaat uit naar God. Ik heb Hem lief, ik ben Hem dankbaar, ik aanbid Hem. Maar tegelijkertijd wandel ik ook in de vreze des Heren, want ik weet dat ik Hem moet gehoorzamen. God pikt het niet als we niet willen gehoorzamen. Daar kan de profeet Jona van getuigen. Van Abraham wordt gezegd dat hij een vriend van God was (Jakobus 2:23; Jesaja 41:8; Genesis 18:17). En toch was er tegelijkertijd de gezagsverhouding met God. Hij gehoorzaamde God: “Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen …” (Hebreeën 11:8).

 

Voor een Bijbelstudie over gehoorzaamheid, klik hier.

 

*Een ander argument is wijzen op gezagsmisbruik

 

Het is een feit dat in onze zondige wereld mensen misbruik kunnen maken van hun gezagspositie. Maar het gaat te ver om daar mee alle gezag verdacht te maken. Je kunt gezag en gezagsmisbruik niet aan elkaar gelijk stellen.

 

In de Bijbel wordt de mogelijkheid tot gezagsmisbruik binnen het gezin al gedeeltelijk opgevangen. De vrouw wordt aangespoord om zich te onderwerpen aan de man, maar tegelijkertijd krijgt de man de opdracht om zijn vrouw meer lief te hebben dan zichzelf (Efeze 5:25-29). De man krijgt de opdracht om het welzijn en het belang van zijn vrouw boven dat van zichzelf te stellen. Kinderen krijgen de opdracht om hun ouders te gehoorzamen, maar in één adem zegt God er ook bij dat de Vaders hun kinderen niet moeten prikkelen (Kolossenzen 3:21). En als mannen hun vrouw niet met respect behandelen, dan zal God hun gebeden belemmeren en hen op andere manieren tuchtigen: “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.” (1 Petrus 3:7)

 

Het antwoord op misbruik van gezag is niet het opheffen van alle gezagsverhoudingen. De oplossing is het corrigeren van gezagsmisbruik. Het opheffen van alle gezag is nog veel ernstiger dan gezagsmisbruik. Als alle gezag wordt opgeheven dan ontstaat er chaos, dan doet ieder wat goed is in eigen ogen, dan is er geen orde en geen recht en gerechtigheid meer, dan heerst het recht van de sterkste, dan valt alles uit elkaar, want dan kan er niet meer samengewerkt worden.

 

Kent u ouders die hun kinderen anti-autoritair opvoeden? Dat was in de jaren zestig een tijdje de mode onder progressieve ouders. Je hebt nog nooit zo’n chaos gezien. Het produceert volkomen onhandelbare ongedisciplineerde en op zichzelf gerichte monstertjes. Deze ouders vertikten het om hun door God opgedragen gezag over hun kinderen uit te oefenen. De God van de Shack is net zo’n anti-autoritaire opvoeder, hij weigert ook zijn taak als Schepper en Heer te vervullen.

 

Ik citeer uit de Shack: “Hoe Gods macht ook mag zijn, het belangrijkste aspect van God is nooit dat van absolute Meester, de Almachtige …..” (p. 88).

 

Van een God die absoluut gezag heeft over zijn schepselen wil de Shack niets weten. Van een God die boven zijn schepselen staat in de “line of command” wil de God van de Shack niets weten.

 

Deze on-Bijbelse visie op God en op gezag is één van de fundamentele fouten van het boek. Het boek propageert een God die weigert om gezag uit te oefenen, een God die alle gezagsverhoudingen verwerpt, een God die iedereen wil betrekken in zijn anti-autoritaire cirkel van gemeenschap. Vandaar dat de god van de Schack niet straft en de orde niet handhaaft of hersteld. Vandaar dat in de Shack heel negatief wordt gesproken over Gods wet en over God die regels geeft die gehoorzaamd moeten worden.

 

Deze visie op God bepaalt ook de houding van de God van de Shack tegenover de georganiseerde plaatselijke gemeenten en kerken. Dat soort gemeenten wordt afgewezen. Want elke structuur waar een “line of command is”, waar leiderschap is dat gevolgd en gehoorzaamd moet worden, wijst de God van de Shack af. Dat geldt dus ook voor plaatselijke gemeenten, want in een plaatselijke gemeente is er een bepaalde mate van organisatie en is er het leiderschap van de oudsten, de diakenen en de voorganger.

Elke structuur met gezagsverhoudingen is, volgens de Shack, per definitie onderdrukkend en verstikt het leven en de echte gemeenschap.

 

Ik citeer de God van de Shack: “Ik schep geen instituten dat heb ik nooit gedaan en zal ik ook nooit doen (p. 204).  Het boek zegt over elke eenheid waarin er sprake is van enige organisatie en van formeel gezag: “Het is de matrix. Een duivels systeem waarbinnen jullie hopeloos verstrikt zijn geraakt” (p. 140)

 

Afzetten tegen de Bijbelse structuur van het huwelijk, tegen de overheid en tegen de kerk omdat er gezagsverhoudingen zijn. Het lijkt allemaal rechtstreeks uit de geloofsbelijdenis van het anarchisme te komen. De god van de Shack beweert net als de anarchisten dat elke gezagsrelatie inherent fout is en slechts een instrument dat door mensen is bedacht om anderen te onderdrukken. De God van de Shack zegt: “Autoriteit, of wat jullie er onder verstaan, is niets anders dan het excuus van de sterken om er voor te zorgen dat de anderen zich naar hen voegen.” (p. 139)

Dit soort gedachten komen rechtstreeks uit de koker van de duivel. De satan is als een goede engel geschapen, maar hij veranderde in de satan, toen hij Gods gezag over hem niet langer wilde accepteren.

 

12.  De Shack maakt een karikatuur van het traditionele evangelische geloof

 

Om al zijn on-Bijbelse leringen ingang te laten vinden, moet de God van de Shack eerst het oude evangelische geloof en de kennis van de Bijbel uitschakelen. Hieronder worden enkele van de manieren waarop de Shack dat doet, besproken:

 

+ Door de dwaze bewering dat traditionele evangelische christenen zouden leren dat God niet meer spreekt

 

Als evangelische en protestantse christenen geloven wij dat wij ons geloof uitsluitend op de Bijbel moeten baseren (9) en we geloven ook dat de Bijbel afgesloten is (10). Alles wat we nodig hebben staat in de Bijbel. Er komt geen nieuwe leer meer. En omdat wij dat geloven stelt de Shack het voor alsof wij geloven dat God vandaag niet meer spreekt. Dat is belachelijk. Wij geloven dat God niets meer toevoegt aan de Bijbel, in die zin spreekt God niet meer, maar God spreekt ook nu nog op veel manieren. Spreken in de betekenis van communiceren. God communiceert met elk van zijn kinderen, Hij maakt dingen duidelijk. Dat doet Hij door zijn Geest die in ons woont (de innerlijke leiding) en door Zijn besturing van de omstandigheden en ook door de instructie van de Bijbel. Hij antwoord ook op het gebed. Wij spreken in gebed tot God en God spreekt door zijn woord en Geest tot ons. Een christen heeft een persoonlijke relatie met God. Er is interactie, een reageren op elkaar, communicatie over en weer. Als je dat niet tenminste in enige mate beleeft, dan is er iets mis met je geestelijk leven (10) . Het kan zijn dat je niet vervuld bent met de Heilige Geest (11). Een echte christen die vervuld is met Gods Geest en door het geloof wandelt, staat in voortdurend contact met God.

 

De Bijbel is een levend boek

 

Als christen vinden we in het woord van God de leer van de Bijbel en allerlei instructie over hoe we moeten leven. De Bijbel zegt ons hoe de zaken in elkaar zitten en hoe we ons moeten gedragen. Maar de Bijbel betekent meer voor ons dan alleen dat. Het woord van God sterkt ons ook, het geeft innerlijke kracht, het geeft persoonlijke leiding, het ontdekt ons aan onze diepste motieven en zonden, het is ons geestelijk voedsel.

 

De tekst van de Bijbel, is levend en krachtig. “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.”  (Hebreeën 4:12). De Bijbel is het zwaard van de Geest (Efeze 6:17), de Geest werkt door het woord heen. Als je dagelijks in de Bijbel leest en bidt, zal God persoonlijk tot je spreken.

 

+ Door te insinueren dat traditionele christenen huichelaars zijn

 

Zoals zo vaak worden ook in de Shack traditionele evangelische christenen weer belasterd. De vader van Mack is een traditionele evangelische christen en tegelijkertijd wordt hij beschreven als een huichelaar. Ik geef het Engelse citaat, omdat de Nederlandse vertaling het te veel verzacht (11). “Mack was born somewhere in the Midwest in an Irish-American family committed to calloused hands and rigorous rules. Although externally religious, his overly strict church-elder father was a closet drinker, especially when the rain didn’t come … his daddy was not a fall-asleep-happy kind of alcoholic, but a vicious mean beat-your-wife-and-then-ask-God-for-forgiveness drunk” (p. 8,9 in het Engelstalige boek)

Mijn eigen vertaling: “Mack werd ergens in het middenwesten van Amerika geboren, in een Iers-Amerikaanse familie, die stond voor hard werken en harde en onbuigzame regels. Alhoewel hij naar buiten toe religieus was, hij was zelfs ouderling in de kerk, was zijn vader iemand die in het verborgen dronk, speciaal als de regen niet kwam … zijn vader was niet een – ik val gelukkig in slaap – soort van alcoholist, nee, hij was een kwaadaardige gemene – sla je vrouw en vraag daarna God om vergeving - dronkaard”

Hier wordt de klassieke huichelaar beschreven. Naar buiten toe de christen spelen en thuis drinken en terreur uitoefenen. En intussen het gezin besturen met keiharde, onredelijke, harde regels.

 

Ook dit is weer zo belachelijk. Natuurlijk lopen er huichelaars rond in ons midden en ook vleselijke christenen, maar er is ook heel veel realiteit in evangelische kring. Echte liefde. Ik ben niet met het evangelie opgegroeid, voor mijn negentiende jaar had ik nog nooit in een Bijbel gelezen en ik wist niets van het evangelie. In die toestand kwam ik evangelische christenen tegen. Door het contact met hen ben ik mede overtuigd geraakt van de waarheid van het christendom. Speciaal toen ik zag hoe het evangelie mensen die ik van zeer dichtbij kende helemaal veranderde. Neem bijvoorbeeld mijn één jaar oudere broer. Mijn oudere broer was een depressief uitgeblust mens die geen enkele interesse in me had. Toen hij tot geloof kwam, kwam hij als het ware tot leven en veranderde in een sprankelende persoonlijkheid, vol blijdschap en liefde. (Precies de eerste twee dingen die bij de vrucht van de Geest worden genoemd, Galaten 5:22). Vanaf dat moment begon hij werkelijk interesse in me te tonen, hij nam de tijd om naar me te luisteren. Ik zag hoe zijn christelijke vrienden met elkaar omgingen. En ook hoe ze ook mij liefde betoonden, als ze me tegenkwamen. Ik en een aantal van de vrienden van mijn broer keken met verbazing naar die verandering. Een goede vriend van mij en mijn broer vroeg na een jaar aan mij: “Wat denk je daar nou van, dat je broer zo christelijke is geworden”. Ik gaf spontaan antwoord: “Het is echt”. En mijn vriend reageerde met: “Je hebt gelijk”. Hoezo, huichelarij, hoezo niet echt? Wat er met mijn broer is gebeurd, is met ontelbaar andere mensen gebeurd.

Het zijn de evangelische christenen die zich inzetten voor de armen, hier op Walcheren. Sommigen van hen zijn begonnen met een voedselbank, al vele jaren voordat je van het fenomeen hoorde en recent ook met een kledingbank. Alleen in een traditionele evangelische gemeente vind je de miljonair naast de bijstandmoeder en de psychisch zieke mens. Waar deze totaal verschillende mensen elkaar ontmoeten op de kringen, waar men met respect met elkaar omgaat, waar iedereen wordt geaccepteerd. Ik kan het weten, ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien. Ik ken christenen, in dit geval uit reformatorische achtergrond, die in Vlissingen een opvang voor drugsverslaafden en psychisch zieke mensen zijn begonnen. Waar halen ze de liefde en de kracht vandaan omdat vrijwillig te doen? Niet van de God van de Shack, maar uit hun relatie met de God van de Bijbel, die door Zijn Heilige Geest in hen woont en die Zijn liefde in hen heeft uitgestort.

 

+ door te beweren dat de kerk geen goede plaats is voor getraumatiseerde mensen

 

In een interview heeft Paul Young aangegeven dat hijzelf niet naar een kerk gaat, want, zo zei hij, de kerk is geen goede plaats voor getraumatiseerde mensen.

 

De plaatselijke christelijke gemeenten zijn volgens Young niet geschikt voor het opvangen van getraumatiseerde mensen. Dat komt omdat er binnen die gemeenten menselijke leiding is, in de vorm van de oudsten en diakenen. En volgens de Shack vernietig alle menselijke gezag echt leven en gemeenschap. Zie hierboven punt 11. En omdat, volgens Young, het godsbeeld van de traditioneel evangelische christenen niet deugt. Een God die de wet oplegt, die gehoorzaamheid vraagt, aan zo’n God heb je niets als getraumatiseerd mens.

De boodschap van de Shack is dat het traditionele evangelische geloof een getraumatiseerd mens niet kan helpen, integendeel het beschadigt hem nog meer.

 

Ook dit is weer absolute onzin. Het is simpelweg niet waar, als je naar de werkelijkheid kijkt. Ik geef ter illustratie een voorbeeld dat ik heb gezien. Het gaat om een vrouw die opgroeide met een dronken vader die niets om haar gaf. Dat maakte haar onstabiel en uiteindelijk sloeg ze los, ze werd verslaafd en kwam tenslotte in de christelijke hulpverlening terecht. Daar hoorde ze het evangelie en ze nam Jezus aan. Ze hoorde van de liefde van God, van het kruis van Christus en vergeving. Dat genas haar al een stuk. Gewoon genezen door de waarheid uit Gods woord, dat ze nu, door het geloof in Jezus, een volmaakte liefdevolle hemelse vader had, die wel trouw was, die wel interesse in haar had en die haar niet in de steek zou laten. Wat haar verder genas is dat, als ze tot God bad, de Geest haar de gemeenschap met God deed ervaren. Een belangrijk moment in haar innerlijke genezing wast toen ze voor het eerst na haar bekering opmerkte, hoe God heel concreet voor haar zorgde. De liefde van God drong met nieuwe kracht tot haar door toen God zijn zorg voor haar toonde, door een heel concreet gebed van haar te verhoren. Het was niet eens over zo’n belangrijke zaak, maar gewoon het feit dat God zich zo persoonlijk met haar bezig hield en haar gebed verhoorde, deed haar op een nieuwe manier de liefde van God zien en beleven. Op dat moment kreeg ze door de inwonende Geest een nieuwe openbaring van Gods liefde.

Haar genezing werd ondersteund doordat ze deel uit ging maken van een gemeenschap van evangelische christenen. In zo’n gemeenschap is veel falen, maar er is toch een grote kern van echtheid. Je komt er toch echte liefde tegen, werkelijke interesse, mensen die iets voor een ander over hebben. Al die dingen samen brachten een grote mate van genezing.

Dit is slechts één voorbeeld uit mijn omgeving, zo zijn er talloze. Het blijft wel zo dat sommige mensen zo beschadigd zijn, denk aan incestslachtoffers, dat er toch littekens overblijven, littekens die pijn doen als ze aangeraakt worden. En soms is het herstel hier op aarde maar gedeeltelijk. Maar “de God van alle vertroosting” (2 Korintiërs 1:3,4) draagt hen door alles heen. En straks in de hemel zal Hij definitief alle tranen van de ogen afwissen (Openbaring 21:4). Dan is de pijn voorbij.

 

13.  Conclusies

 

+ Een andere God

 

De God van de Shack is niet de God van de Bijbel. Young vertelde zelf in een interview het volgende verhaal. Een moeder uit traditioneel evangelische kring vertelde dat haar dochter de Shack had gelezen. Nadat de dochter het boek had gelezen, kwam ze naar haar moeder toe en zei: “Kan ik niet scheiden van de oude God en de nieuwe trouwen.” “Is it all right if I divorce the old God and marry the new one.” (bron: interview met Sherman Hu, Dec. 4, 2007)

 

+ Een ander evangelie

 

De Shack brengt niet alleen een andere God, maar ook een ander evangelie. De Shack en de schrijver Paul Young, verwerpen de leer over het plaatsvervangend sterven. Zie hierboven punt 3. De Shack brengt een ander evangelie, een evangelie zonder recht.

 

+ Een openbaring van de emerging church

 

De God van de Shack is de God van de emerging church. In die beweging wordt de traditionele evangelische theologie afgewezen, precies zoals ook de Shack doet. Ze vinden dat iedere generatie zelf het geloof opnieuw moet uitvinden en herinterpreteren. Als je God als vader en als koning niet meer vindt passen in deze tijd, dan bedenk je toch een God die elke gezagsrelatie als slecht afwijst. En als je geleden heb onder machtsmisbruik dan bedenk je een God die anti-autoritair is.  Of als je een onbehagelijk gevoel hebt bij een God die zichzelf als Vader voorstelt, dan bedenk je toch een God die vrouw is. Net wat je uitkomt, net wat werkt, net waar jij, je prettig bij voelt. Daar ligt de gedachte achter dat wat in de Bijbel over God staat slechts tijdgebonden is, het werkte toen voor die mensen in hun situatie, maar wat in de Bijbel staat, is slechts een door de mensen bedacht Godsbeeld, het is niet de absolute waarheid over God. Bij het heruitvinden van God en het evangelie ben je daarom niet gebonden aan de Bijbel.

 

Zie het artikel over de emerging church: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/emerging.ha.htm

 

+ Een vervulling van Bijbelse profetie

 

De Shack is een voorbeeld van wat Paulus al aangekondigd had in de tweede brief van Timotheus: “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” (2 Timotheus 4:3,4)

 

+ Het valse evangelie in het boek wordt met grote sluwheid gebracht

 

Het valse evangelie van de Shack is verpakt in een meeslepend verhaal. De lezer gaat zich identificeren met de persoon Mack. Zo pakt het boek de mensen die hier gevoelig voor zijn in. En door het verhaal heen verandert het boek spelenderwijs de opvattingen over God en allerlei andere zaken, zonder dat mensen dit direct in de gaten hebben.

 

Het boek begint met een pijnpunt wat bij veel mensen en ook christenen aanwezig is, namelijk de confrontatie met het lijden in deze wereld. Veel mensen, ook christenen, worstelen daarmee.

 

+ Geen verweer tegen de boodschap van het boek, de taak van de oudsten

 

Christenen die de Bijbel en de gezonde leer niet goed kennen, hebben geen verweer tegen alle argumenten waarmee in het boek de nieuwe kijk op God en het evangelie wordt uitgedragen. Zeker als het christenen zijn die in hun leven weinig van God ervaren.

De Bijbel zegt dat er twee dingen zijn, waarom mensen slachtoffer worden van valse leer:

(1)   Ze kennen de Schrift, de Bijbel, niet.

(2)   En ze kennen de kracht Gods niet. De kracht van de Heilige Geest.

 

“Jezus … zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods.” (Mattheus 22:29)

 

Het is de taak van de oudere christenen en speciaal van de geestelijke leiders (de oudsten en voorgangers) om de schapen te verdedigen tegen deze valse leringen. De valse leringen moeten weerlegd worden. De schapen moet gewapend worden met de waarheid. Met de gezonde leer.

 

In het boek worden gedachten over God en allerlei andere zaken verkondigd die tegen de Bijbel ingaan. Maar tegelijkertijd met de verkeerde voorstelling van zaken wordt de gezonde Bijbelse leer met allerlei argumenten aangevallen. Die argumenten moeten weerlegd worden.

 

+ Definitief losgesneden

 

Sommige, al door het postmodernisme en door het ‘alleen positief zijn‘ evangelie, beïnvloedde evangelische christenen, worden nu door het boek definitief los gesneden van het Bijbelse geloof. Vanuit hun verleden hebben ze nog enige kennis van God en van het evangelie. Ze zijn bijvoorbeeld nog opgevoed met leer dat God de hemelse vader is. Zo stond het in hun kinderbijbel, zo werd het in de kerk verteld, zo hoorden ze het op de christelijke lagere school. De Shack ruimt de laatste resten van het Bijbels denken in hen op. Zoals de idee dat God onze Vader en onze soevereine meester is.

 

+ Systematische ontmanteling van het Bijbelse denken

 

Systematisch pakt het boek de ontmanteling van het Bijbelse denken aan.

 

De eindnoten

 

(1)Er zijn veel meer zaken in het boek die tegen de Bijbel ingaan. In mijn bespreking worden slechts enkele genoemd.

(2)Voor meer uitleg, zie deze Bijbelstudie: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-jezus/13-de-betekenis-van-de-dood-van-jezus/ . Speciaal de punten 3 en 4.

(4)In het aangehaalde citaat uit het boek wil de God van de Shack de moordenaar van Missy nog wel verlossen. Maar daar bedoelt de God van de Shack niet mee dat de man zich bekeert van zijn zonden en zich aan Jezus onderwerpt, zodat hij hem de zonden kan vergeven en door de Heilige Geest een kind van God maken. Verlossing bij de God van de Shack is dat een mens genezen wordt van zijn trauma’s en zijn verkeerde gedrag. Uiteraard wil de God van de Bijbel dat ook, maar niet zonder berouw, bekering en geloof in Jezus. Daar moet het mee beginnen.

(5) Zo staat het in de Hebreeën brief. “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?” (Hebreeën 9:14). In dit Bijbelvers is sprake van Christus, van God en van de Geest. Christus heeft zich als een offer gebracht, hij heeft dat offer aan God gebracht en Hij deed dat door de Heilige Geest, de eeuwige Geest.

(6)Dit is het adres:  http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-god/het-karakter-van-god-1/ En dit is het andere: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-god/het-karakter-van-god/

(7) Johannes 5:23, 10:36 en 1 Johannes 4:14)

(8) Handelingen 2:33

(9)Dit wordt wel het Sola Scriptura beginsel genoemd, het is een uit de Bijbel zelf afgeleid principe. Zie deze Bijbelstudie: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/46-wat-we-geloven-moeten-we-alleen-op-de-bijbel-baseren/ 

(10)canon afgesloten. Zie: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/50-de-canon/

(11)Zie punt 4 “een christen beleeft van alles” en ook punt 5 van deze studie over gevoel en geloof: www.toetsalles.nl/htmldoc/mystieka.htm

(12)Zie deze Bijbelstudie over de vervulling met Gods Geest: www.internetbijbelschool.nl/transfer/baslhg6.htm