De opwekkingsliederen

Wat zijn de voornaamste bezwaren tegen de Opwekkingsbundel?

1. Grote eenzijdigheid

De opwekkingsbundel is het speciale project van Wiesje Hoekendijk (de voormalige vrouw van de pinksterleider Ben Hoekendijk, de oprichter van Stichting Opwekking). Zij heeft zelf in een interview verteld dat de opwekkingsbundel niet bedoeld was om de bestaande bundels te vervangen. De bundel was bedoeld als aanvulling. Omdat in de andere bundels weinig aanbiddingsliederen stonden (let wel, aanbidding in de charismatische betekenis van het woord), heeft men de Opwekkingsbundel gemaakt, als aanvulling op de bestaande bundels. In evangelische kring zong men uit de bundel van Johannes de Heer, in pinksterkringen uit Glorieklokken.

Tot haar verbazing, zo vertelde ze, zag ze na enige tijd dat haar Opwekkingsbundel uiteindelijk de andere bundels naar de rand duwde of helemaal deed verdwijnen. Dat vond ze zelf geen goede zaak, vanwege de eenzijdigheid van de bundel.

2. De leer achter veel van de liederen deugt niet

Er zijn liederen die onbijbelse charismatische leerstellingen uitdragen.

Dan heb je de zogenaamde "Kingdom Now" liederen.

(De Kingdom Now theologie, ook wel Dominion theologie genoemd, gaat er van uit dat we nu al in het duizendjarig rijk leven. De duizend jaar uit Openbaring 20:1-7 wordt dan symbolisch opgevat voor het tijdperk van de christelijke gemeente. In het duizendjarig rijk is Christus koning (De Heer regeert, etc.). We zijn nu al, zo stelt men, in het duizendjarig rijk, dus Christus is koning. We moeten alleen nog als gemeente door geestelijke oorlogvoering de macht in de wereld overnemen en dan kan Christus terugkomen. Nauw hiermee verbonden is de Latter Rain stroming in de pinksterbeweging. En de Apostolic Restoration Movement. Joels Army, de gemeente als the man-child, die met ijzeren scepter de wereld zal regeren)

En een zeer groot bezwaar is dat achter veel liederen de zogenaamde aanrakingstheologie zit. De liederen gaan over een aanraking van God, er wordt gebeden om een aanraking van God, die aanraking wordt als heel belangrijk voorgesteld, soms zelfs als de sleutel voor een overwinnend christenleven. De liederen gaan eigenlijk nog een stap verder dan alleen het bidden om een aanraking. De liederen zijn er muzikaal op ontworpen, gecomponeerd, om door het zingen van het lied zelf de gewenste aanraking (beleving) van God te krijgen. Om in een staat van contemplatie, van directe Godservaring te komen.

De in charismatische kring meest gebruikte methode (techniek) om tot de gewenste Godservaring te komen is het zingen van de zogenaamde aanbiddingsliederen. De hele dienst is er dan op gericht, er op toegelegd, om via het opbouwen van de aanbidding te komen tot de ervaring van God, tot het schouwen, tot liefdesextase. Als wij aanbidden komt, zo leer men, God dichterbij, het trekt God aan, het doet God tot ons naderen.

Een voorbeeld.

Lied 488 uit de Opwekkingsbundel.

Heer, ik kom tot U, Neem mijn hart, verander mij.

Als ik u ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde

Refrein

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

Gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

Heer komt dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien

En uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan

En elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

Refrein (2 maal)

Houd mij vast, laat uw liefde stromen,

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde

Het lied heeft de vorm van een gebed. Er wordt gebeden om een ontmoeting met de Heer. Vandaar het "Heer, ik kom tot U", "Heer kom dichterbij" en het "als ik U ontmoet." Het gevolg van deze ontmoeting is dat je gaat zien en voelen. "Heer komt dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij." En "Ik voel uw kracht en stijg op als een arend." Er wordt gebeden: "laat uw liefde stromen."

Deze gevoelsontmoeting met de Heer heeft, volgens het lied, verschillende gevolgen. Als we God ontmoeten en daardoor de liefde van God in ons voelen stromen "dan wijken trots en twijfel voor de kracht van uw (Gods) liefde." Het diep in ons voelen stromen van Gods liefde heeft verder, volgens het lied, tot gevolg dat we opstijgen als een arend. "Ik voel uw kracht en stijg op als een arend, dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde." Dus ik voel en als gevolg daarvan stijg ik op. Ik voel en ik zweef. Ik voel en wordt gedragen door de kracht van uw liefde.

Dit is een zuiver voorbeeld van een mystiek lied. In het lied gaat het om het verkrijgen van een ontmoeting met God. Het gaat om het verkrijgen van een aanraking van God. Het gevolg is dat je God gaat schouwen en voelen, zo staat het ook letterlijk in het lied. Dit zijn precies de twee doelen van de mystiek: het schouwen van God, dat is het doel van het platonisme, en het voelen van God, de extase, dat is het doel van het neoplatonisme. De aanraking is volgens het lied levensveranderend en het doet je opstijgen, het maakt je tot een overwinnend christen. Het doet je zweven, het doet trots en twijfel wijken, het verandert je, je vindt er rust. Het gebed wat in dit lied wordt gegeven komt samengevat neer op "laat me iets voelen, dan komt het in orde."

De melodie is er op gemaakt om het gewenste "gevoel" te bevorderen. Kijk naar het door de melodie ondersteunen van de emotionaliteit (b.v. het slepend aanhouden van de toon in het refrein bij de woorden: houd, stromen, liefde.) Ook wordt op het laatst toegewerkt naar een hoogtepunt door het tweemaal herhalen van het refrein met als slot nogmaals een stuk van het refrein. Dat driemaal herhalen van het meest emotionele deel aan het eind van het lied geeft de gelegenheid om je weg te laten voeren door de emotie.

Stel dat, mede door het zingen van het lied, het gewenste gevoel wordt verkregen. Je voelt diep in je binnenste Gods liefde stromen. Je stijgt op. Je gaat de lucht in. Maar wat gebeurt er vervolgens op het moment dat je Gods liefde niet meer voelt stromen? Dan volgt er een vliegramp, een crash, want dan stort je geestelijk neer.

De bijbel spreekt in Jesaja 40:31 ook over het opstijgen als met arendsvleugels. Daar gaat het echter niet om een aanraking van God, een ontmoeting met God die je doet zweven. Daar gaat het om geloof. Wie de Here verwachten (een uitdrukking van geloof, vertrouwen, rekenen op Gods beloften van bijstand en uitredding) die putten door het geloof nieuwe kracht en stijgen op. In lied 488 ontbreekt het geloof geheel. Daar is het "wie de Here verwachten" veranderd in "wie de Here voelen."

De inhoud van het lied is niet bijbels. Het leert leven op gevoel in plaats van door geloof. Het gaat tegen de bijbel in. Het is heidens, platonisch en neoplatonisch van inhoud. Het klinkt alleen maar christelijk omdat christelijke termen worden gebruikt.

Mensen zeggen toch dat ze gezegend zijn door het lied. Naar hen luisterend lijkt het er op dat sommigen niet naar de rationele inhoud van het lied kijken. Het dringt helemaal niet tot hen door wat er letterlijk staat. Men pikt er willekeurig uitdrukkingen uit die men vervolgens vanuit de eigen bijbelkennis toch min of meer bijbels invult.

Een tijd geleden hoorde ik het lied voor het eerst in de dienst zingen. Ik had eerst niets in de gaten. Tijdens het zingen van het lied nam de verbijstering toe, toen tot me doordrong wat er gezongen werd. Mijn mond viel werkelijk open van verbijstering. Het is ongelofelijk dat dergelijke liederen in de baptistengemeente gezongen worden. Op de basisbijbelstudie leer ik de mensen dat ze niet op hun gevoel moeten leven. En zondags worden vervolgens dit soort liederen gezongen.

Er staan vele van dergelijke liederen in de Opwekkingsbundel. Elke jaar worden er liederen toegevoegd. Je kunt aan de volgorde in de bundel zien dat de liederen, over de jaren gezien, mystieker worden. Steeds meer ervaringsgericht. Met steeds minder bijbelse en leerstellige inhoud.

Liederen als het hierboven behandelde lied 488 kun je typeren als "zweefliederen."

Contrasteer dit "zweeflied" met het volgende, in evangelische kringen vroeger heel populaire lied "When we walk with the Lord in the light of His word" ("Hij die rustig en stil")

De kern van het refrein luidt: "Trust and obey there is no other way to be happy in Jesus than to trust and obey" (Vertrouw en geloof, er is geen andere weg om gelukkig te zijn in Jezus dan te vertrouwen en te gehoorzamen).

In dit lied wordt de bijbelse spiritualiteit, het bijbelse geestelijk zijn, kernachtig onder woorden gebracht:: "Geloof en gehoorzaamheid". Dit soort liederen zijn verdrongen door allerlei mystieke "zweefliederen".

De zweefliederen worden gebruikt om in een trance te komen. Het zijn in feite tranceliederen. Daarom lijken sommige (zeker charismatische) diensten tegenwoordig zo op de popconcerten die ik voor mijn bekering placht te bezoeken. Ook daar ging men in trance op de muziek. Een tijd geleden was ik in een samenkomst in een volle evangelie gemeente. Een lied werd opgegeven. Nog voor de muziek het lied inzette gingen sommigen al in de houding staan: armen opgeheven, ogen dicht, blik in vervoering naar boven gericht. Dit alles schept een surrealistische onwezenlijk sfeer.

Veel ouderwetse evangelicals vinden het langdurige zingen van praiseliederen, dan gaat het vooral om die van het mystieke type, nauwelijks te verdragen. Anderen zijn daarentegen naar het lijkt verslaafd aan dit soort liederen. Verslaafd aan de gevoelsbewegingen die dit soort liederen opwekken. De oude liederen "smaken" hen niet omdat er niet of nauwelijks op "gezweefd" kan worden.

Een ander bezwaar van de opwekkingsliederen is dat het Godsbeeld zeer eenzijdig is.

3. Lege liederen

Veel liederen zijn erg vaag. Vele liederen hebben bijna geen bijbelse inhoud.

4. Ze hebben de plaats van liederen met een veel rijkere bijbelse inhoud ingenomen

Armoedige liederen hebben de bijbelsgezien veel rijkere liederen verdrongen. Liederen die de eeuwen hebben doorstaan worden vervangen door lege liederen.Voor meer informatie over het onderwerp, klik hier.
Home - naar de startpagina.