"Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet,

weest op uw hoede"    (2 Petrus 3:17)

 

Nieuwsbulletin  nr. 4     (9-7-2005)

 

·        De samenwerking tussen Rick Warren en Ken Blanchard – het vervolg

·        De grote lijn vasthouden – de bomen en het bos

·        Henri Nouwen – citaten

·        Rick Warren beveelt in Doelgericht leven contemplatief gebed aan

·        Christianity Today stuurt jeugdleiders de weg van de mystiek op

·        Tijd voor wat frisse lucht

·        Ten slotte nog dit: houd moed

 

De samenwerking tussen Rick Warren en Ken Blanchard - het vervolg

 

In Nieuwsbulletin nr. 2  is vermeld dat Rick Warren samenwerkt met New-Ager Ken Blanchard. (Voor de informatie klik hier http://www.toetsalles.nl/htmldoc/nieuwsbul2.htm ). In het nieuwsbulletin wordt verwezen naar de resultaten van het onderzoek van Debora Dombrowski van Lighthousetrails Research. Rick Warren heeft eind mei een reactie gestuurd naar Dombrowski. Enkele uren nadat hij dit gedaan had werd de inhoud van zijn e-mail door medestanders van Warren op het internet gezet. In de e-mail ontkent hij dat hij met Ken Blanchard samenwerkt en hij zegt dat Blanchard een ‘nieuwe’ christen is en dat men daarom geduld met hem moet hebben en hij beweert dat Blanchard zijn positieve aanbevelingen van New Age boeken heeft geschreven voordat hij tot geloof kwam en dat je hem dit dus niet kunt aanrekenen.

 

Link naar de e-mail die Rick Warren heeft verstuurd http://www.lighthousetrailsresearch.com/emailfromrw.htm

Link naar de reactie van Dombrowski op de e-mail van Rick Warren

http://www.lighthousetrailsresearch.com/analysis.htm

 

Het is schokkend te zien hoe de e-mail van Rick Warren vol onjuiste en misleidende opmerkingen staat. 

 

Hij zegt b.v. dat hij Ken Blanchard nergens voor ingehuurd heeft. Ik citeer "I haven't hired Ken Blanchard to do anything"  Daarmee suggereert hij dat hij niet samenwerkt met Blanchard. Maar op het internet is b.v. een video te zien met een toespraak van Rick Warren waarin hij ronduit verklaart dat hij samenwerkt met Blanchard. De video staat op de site van zijn eigen Saddleback gemeente. In de video is te horen en te zien hoe Warren op een gegeven moment Ken Blanchard introduceert waarna hij zegt dat hij met Ken Blanchard gaat samenwerken bij het trainen van leiders.

 

Ik citeer uit de toespraak van de video: "Ken Blanchard has signed on to help with the Peace Plan, and he is going to be helping train us in leadership and in how to train others to be leaders all around the world. In fact, he was here this week and I have asked him to just give a little video greeting. (Blanchard gives a one minut praise session, which you can see and hear)."

 

De vertaling "Ken Blanchard heeft toegezegd dat hij ons zal helpen met het Peace Plan, en hij gaat ons helpen door ons te trainen in leiderschap en in hoe wereldwijd anderen te trainen als leiders. Hij was hier deze week en ik heb hem gevraagd om een kleine videogroet uit te spreken. (Blanchard geeft een lofrede van een minuut, die je kunt zien en horen)"

 

Hier is de link naar de video. Hij bewuste gedeelte begint rond minuut 35. http://www.saddlebackfamily.com/peace/Services/110203_high.asx

Het is wellicht een goed idee om snel te kijken want het zou me niet verbazen dat deze video binnenkort van de site verwijderd zal worden, dit gezien de opstelling van Warren.

 

Zoals gezegd probeert Rick Warren zich te distantiëren van Blanchard. Alsof hij geen banden met hem heeft en niet met hem samenwerkt. Het gebrek aan integriteit van Warren is uiterst droevig en veelzeggend voor wie wil horen. Zie b.v. het volgende te controleren feit. Ken Blanchard heeft een organisatie met de naam "Lead like Jesus". Rick Warren maakt deel uit van de National Board (raad of bestuur) van de organisatie van Blanchard. Als u hier klikt krijgt u de lijst met de namen van de board, Warren staat in het onderste gedeelte van de lijst. 

http://www.leadlikejesus.com/templates/cusleadlikejesus/details.asp?id=21633&PID=88945&mast=

 

Overigens ook Bill Hybels van Willow Creek maakt, zoals u kunt zien, deel uit van de board. 

 

De New Age gedachten en sympathieën van Ken Blanchard zijn onder meer te vinden in de voorwoorden en aanbevelingen die hij voor New Age boeken schreef. Warren ontkent niet dat Blanchard dit gedaan heeft. Maar hij zegt dat we hem dit niet kwalijk kunnen nemen omdat hij dat gedaan heeft voor zijn bekering. Warren beweert dat Blanchard een 'nieuwe' christen is. Ook dit is niet waar.

 

Ik citeer Warren "Ken is a new believer- a new creature in Christ. He should not be held accountable for statements or endorsments he made before he became a christian. And he is just learning now." De Nederlandse vertaling "Ken, Blanchard, is een nieuwe gelovige – een nieuwe schepping in Christus. Hij behoort niet verantwoordelijk te worden gehouden voor uitspraken en aanbevelingen die hij heeft gedaan voordat hij christen werd, hij is nog aan het leren.."

 

Dit zijn de feiten. Blanchard heeft in 1994 een autobiografie geschreven en uitgeven. De titel is: 'We are the Beloved'. In dit boek zegt Blanchard dat hij sedert midden jaren tachtig christen is. Volgens eigen zeggen is hij dus al 20 jaar christen. In de autobiografie wordt zelfs in detail beschreven hoe hij christen is geworden. 

 

Ik citeer uit de autobiografie "In 1985 my (spiritual) journey got a boost when Margie and I met Bob and Linda Buford." en "I bowed my head and said, 'Lord I can't save myself here … I accept Jesus as my Savior and the bridge between You and me."

 

De vertaling van de citaten "In 1985 kreeg mijn geestelijke reis een duw in de goede richting toen Margie en ik Bob en Linda Buford ontmoetten" en "Ik boog mijn hoofd en zei, Heer Ik kan mezelf niet redden … ik neem Jezus als mijn Redder en de brug tussen U en mij".

 

Er is ook nog een audiotape te beluisteren waarin Ken Blanchard zelf bespreekt hoe hij christen is geworden. De link is te vinden op de Blanchard pagina van Lighthousetrails Research.  http://www.lighthousetrailsresearch.com/blanchard.htm

 

Wat moet je hier van zeggen? Warren gaat wel erg slordig met de feiten om als het hem uitkomt.

 

Maar laten we even veronderstellen dat Blanchard een nieuwe chisten is, wat hij dus volgens eigen zeggen niet is. Dan blijft nog het feit dat zijn nieuw gevonden geloof blijkbaar niet doorwerkt in zijn denken want hij heeft tot zeer recent nog positieve aanbevelingen geschreven voor New Age boeken. In Januari van dit jaar, 2005, heeft hij b.v. nog een aanbeveling voor het nieuwst boek 'Succes Principles' van New Age promoter Jack Canfield geschreven. Zelfs in de maand die net voorbij is, juni, heeft hij het New Age boek 'In the Sphere of Silence' nog aanbevolen. Daar komt nog bij dat hij naast het recent aanbevelen van New Age boeken ook nog steeds zitting heeft in de raad van advies (de board of advisers) van het Hoffman Institute. Dit is een New Age organisatie.

 

Voor alle informatie overzichtelijk bij elkaar, en meer aanvullende informatie, klik op deze link http://www.lighthousetrailsresearch.com/furtherinformation.htm

 

De grote lijn vasthouden – de bomen en het bos

 

Wat in het punt hierboven is besproken is geen incident. Het maakt deel uit van een trend. Er komt een nieuwe spiritualiteit op die gebruikt maakt van mystieke technieken, zoals b.v. centrerend gebed. Het is ten diepste een interspiritualiteit die meent dat we God kunnen bereiken via de mystieke technieken en ervaringen van alle godsdiensten. Deze trend zet zich in Amerika momenteel met kracht door. Neo-evangelische leiders als Rick Warren weigeren afstand te nemen, ze waarschuwen niet, ze werken er mee samen, ze spreken er positief over, ze gaan er een eind in mee en ze sturen de mensen in die richting. Wellicht zal Warren nu wel enige afstand nemen van Blanchard, maar alleen omdat hij onder de druk komt te staan. Hij is tenslotte een pragmaticus.

 

Warren heeft mede de grond voorbereid voor deze afval. Voor het mengen van het christelijk geloof met Oosterse en New Age technieken. Zie b.v. zijn boek Doelgericht Leven. Hij leert de christenen in het boek b.v. dat ze vooral niet kritische moeten zijn. Valse leer of valse leraren worden niet genoemd, hij doet alsof ieder die zich christen noemt ook waarlijk christen is, hij doet alsof rooms-katholieke mystici medegelovigen zijn waar we veel van kunnen leren. Zo spreekt hij positief over Henri Nouwen (Doelgericht Leven, pagina’s 113, 278). Ook op zijn site voor voorgangers worden boeken van Nouwen aanbevolen. Zie in het volgende punt van dit nieuwsbulletin wat de overtuigingen van Nouwen zijn.

 

Er is veel meer aan de hand dan dit. Daarvoor verwijs ik naar de bespreking van Doelgericht Leven en het artikel over het marketingchristendom.

 

(Doelgericht leven http://www.toetsalles.nl/htmldoc/pdl-ha.htm

Het marketingchristendom http://www.toetsalles.nl/htmldoc/churchgrowth.ha.htm )

 

Henri Nouwen - citaten

 

Henri Nouwen is een, inmiddels overleden, katholieke priester. Hij is immens populair in evangelische kringen. Zijn boeken zijn beststellers in evangelische boekhandels en bij de boekentafels in evangelische gemeenten. Ter illustratie een typerend voorval. Een vriend vertelde me dat in een grote pinkstergemeente die hij recent bezocht bijna de helft van de boeken op de boekentafel uit boeken van Nouwen bestond.

 

Nouwen is een inter-faith gelovige. Inter-faith dat wil zeggen inter-geloof. Hij gelooft dat de mystieke ervaringen van alle godsdiensten in contact brengen met het goddelijke.

 

Een basisovertuiging van vele mystici, en inter-faith gelovigen, is dat God in elk mens woont. Zowel in bekeerde als onbekeerde mensen, zowel in christenen als in niet christenen. Dit is precies wat Nouwen schrijft in zijn boek 'Hier en Nu - leven in de geest'. Ik citeer van pagina 17: "God is geen exclusieve God. De God die in ons innerlijk heiligdom woont, is dezelfde God die in het innerlijk heiligdom van iedere mens woont." De onderstreping is van mij. Hij spreekt over de God die in het innerlijk heiligdom van iedere mens woont.

 

In de mystiek gaat het er om dat je in contact komt met de God die in je binnenste woont. Daar worden allerlei technieken voor aanbevolen. Een van de technieken is het zogenaamde contemplatieve gebed. Dit wordt ook wel ademgebed, centrerend gebed of repetitief gebed genoemd. Men neemt een korte zin of een woord. Bijvoorbeeld  'Jezus' of 'Vader' of 'Heer ontferm u mijner'. Dat woord of die zin ga je langzaam en aandachtig herhalen, het gevolg is dat je na enige tijd 'God' gaat ervaren. Soms wordt er bij gezegd dat je het herhalen van het woord of de zin het beste op het ritme van je adem kan doen. Vandaar het woord 'ademgebeden'. (Overigens, Rick Warren beveelt in Doelgericht Leven het gebruik van ademgebeden aan, pagina 92 en 307, zie ook het volgende punt van dit nieuwsbulletin)

 

Het herhalen van een woord of zin werkt als een mantra, het is een ontledigingstechniek bekend uit b.v. het Hindoeïsme en Boeddhisme. 

 

Henri Nouwen beveelt deze techniek in zijn boeken aan. Ik citeer weer uit "Hier en Nu - leven in de geest" van pagina 16. "Het luisteren naar de stem van de liefde vereist dat we al onze aandacht, van hoofd en hart, op die stem richten. Hoe kunnen we dat doen? In mijn ervaring is de beste methode een eenvoudig gebed nemen - een zin of een woord - en dat langzaam herhalen. We kunnen het Onze Vader gebruiken, het Jezus gebed, de naam van Jezus, of ieder ander woord dat we associëren met Gods liefde. Dat woord of gebed plaatsen we in het midden van onze binnenkamer, als een kaars in een donkere ruimte ….. Als we trouw volhouden, al is het maar tien minuten per dag, dan ontdekken we langzamerhand - bij het kaarslicht van onze gebeden - dat er een plek in ons is waar God woont, en waar hij ons uitnodigt om bij hem te wonen. Als we die heilige plaats hebben leren kennen - en het is de mooiste en heerlijkste plaats die er is - dan willen we daar zijn en geestelijk gevoed worden"

 

Net als alle andere mystici zoekt Nouwen God niet in de hemel, maar in zijn eigen innerlijk. Dat is ook logisch want we hebben eerder gezien dat volgens Nouwen God in elk mens woont, dat is de bekende idee van de goddelijke vonk in de ziel. Je vindt het geluk als je in contact komt met het goddelijke in jezelf. De theorie van de mystici, en inter-faith gelovigen, is dat de mens in problemen is gekomen omdat hij het contact met zijn ware ik, met het goddelijke in hemzelf, is kwijtgeraakt. De oplossing is dat hij het goddelijke in zichzelf weer ontdekt en er mee in contact komt.

 

Zie waar het contemplatief gebed bij Henri Nouwen toe leidt. Het gevolg van het contemplatief gebed is dat hij allerlei dingen gaat zien op de innerlijke muren van zijn hart. Hij krijgt er onder meer 'beelden' van gezichten door. En wie ziet Nouwen dan zoal? Hij noemt Jezus, Maria, enkele rooms-katholieke heiligen maar ook de dalai Lama en Ramakrishna.

 

De dalai lama is het hoofd van het door en door occulte lama boeddhisme uit Tibet. Ramakrishna is de bekendste Hindoe mysticus uit het India van de negentiende eeuw. Hij stond bekend om zijn speciale ervaringen met Kali, de moedergodin, ook wel de goddelijke moeder of Shakti. Hierdoor verkreeg hij een zeer specifiek toegang tot de hogere werkelijkheid, die zich uitte in het ontvangen van vele visioenen. Hij propageerde een weg van jnana-joga (de weg van inzicht) en van bhakti-joga (de weg van overgave aan de moeder). Hij legde een sterke nadruk op het universele in alle religies. (Bron van de informatie over Ramakrishna: Encyclopedie van de mystiek, uitgeverij Kok-Lanoo, 2003, p. 1059)

 

Ik citeer uit Nouwens boek "Hier en nu - leven in de geest" van  de pagina's 82 en 83: ".. de aandachtige herhaling van een gebed … nadat ik een aantal weken langzaam de woorden van Sint Paulus had herhaald … begonnen deze woorden op de muren van mijn binnenkamer te verschijnen. Dit was duidelijk geen kwestie van een 'verschijning' maar van een innerlijk zichtbaar worden … In de loop der jaren is er veel op mijn binnenmuren verschenen … Ook gezichten van Jezus en Maria, van Therese van Lisieux en Charles de Foucauld, van Ramakrishna en de dalai lama."

 

Nouwen vertelt dit gewoon in zijn boek. Hij vindt het prachtig. Dat is ook logisch want hij is een inter-faith gelovige. Hij meent dat elke mystieke ervaring, van welke godsdienst dan ook, in contact brengt met het goddelijke.

 

In hetzelfde boek (Hier en Nu - leven in de Geest) beveelt hij zijn lezers op pagina 40 ook nog

uitgebreid een meditatietechniek van de dalai lama aan.

 

In zijn laatste Engelstalige boek, dat in 1998 is uitgebracht, met als titel "Sabbatical Journey', zegt hij op pagina 50 het volgende. (Ik geef eerst de vertaling en daarna volgt de originele Engelse tekst.)

 

"Vandaag geloof ik persoonlijk dat, terwijl Jezus is gekomen om de deur naar Gods huis te openen, alle mensen door die deur naar binnen kunnen gaan, of ze nu weten van Jezus of niet. Vandaag zie ik het als mijn roeping om elke persoon te helpen om zijn of haar eigen weg tot God te vinden".

"Today I personally believe that while Jesus came to open the door to God's house, all human beings can walk through that door, wether they know about Jesus or not. Today I see it as my call to help every person claim his or her own way to God." 

 

Deze opvattingen staan openlijk in de boeken van Nouwen. Ik heb verschillende Nederlandse neo-evangelische leiders hier op gewezen, maar men trekt zich er niets van aan. Tenslotte gaat het de meeste van hen al lang niet meer om waarheid. Het zijn pragmatici, als het succes heeft dan is het in orde, als mensen beweren er door geholpen te worden dan moet het wel uit God zijn, zo is de mentaliteit. Ik heb b.v. een oudste van een grote charismatische gemeente op de uitspraken van Nouwen gewezen. Hij had de boeken van Nouwen herhaaldelijk in de samenkomsten aangeprezen. Hij verblikte of verbloosde niet toen ik onder meer op de bovenstaande uitspraken van Nouwen wees. Hij zei dat Hij niet achter alles wat Warren schreef stond, maar we konden, volgens hem, de boeken toch lezen en aanbevelen want er stond ook zoveel goeds in.

In plaats van de kudde te verdedigen tegen mannen die verkeerde dingen spreken, zoals Paulus de oudsten in Efeze opdroeg (Hand. 20:28-31), brengen deze 'leiders' de schapen juist in contact met deze wolven in schaapskleren.

 

Voor meer informatie over Nouwen, klik hier http://www.toetsalles.nl/bio.nouwen.htm

 

Voor informatie over interspiritualiteit, zie het artikel "De gevaarlijkste hedendaagse aanval op het bijbelse christendom - de mystieke visie op religie', klik hier http://www.toetsalles.nl/gevaarlaanv.index.htm

 

Rick Warren beveelt in 'Doelgericht Leven' het gebruik van contemplatief gebed aan

 

Ik citeer van pagina 92 van 'Doelgericht Leven'.

"De bijbel zegt dat we 'onophoudelijk' moeten bidden. Hoe moeten we dat doen? Een manier is om de hele dag door zogeheten ademhalingsgebeden te bidden, zoals vele christenen eeuwenlang hebben gedaan. Als ademhalingsgebed kunnen we een korte zin of een eenvoudige uitspraak gebruiken die we in één ademhaling tegenover Jezus kunnen uiten: 'U bent bij Mij.' 'U geeft mij uw genade.' 'Ik ben van U afhankelijk' 'Ik wil u Kennen.' 'Ik ben van U.' 'Help me om U te vertrouwen.' We kunnen ook een korte uitspraak uit de bijbel gebruiken …. Bid deze gebeden zo vaak mogelijk, zodat ze een plek diep in uw hart krijgen. ….. Het besef hebben van de aanwezigheid van God is een vaardigheid, een gewoonte die we kunnen ontwikkelen."

 

Ademhalingsgebeden, bidden op het ritme van de ademhaling, het herhalen van telkens dezelfde zin. Een vaardigheid om een permanent besef van Gods aanwezigheid te ontwikkelen. Warren beweert dat 'vele christenen dit eeuwenlang hebben gedaan'. Hij zegt er niet bij dat dit rooms-katholieke mystici waren die het ware evangelie van Jezus niet kenden of verwierpen. Hij vertelt er ook niet bij wat mensen als Henri Nouwen beleefden - zie het punt hierboven - toen ze deze techniek toepasten.

 

Het enige wat in Doelgericht Leven nog ontbreekt is het advies dat de mystici als Henri Nouwen wel geven, namelijk het advies om elke dag een tijd apart te zetten, minimaal 10 minuten, om geconcentreerd je eigen ‘gebedsmantra' te herhalen. Dit is typisch Warren, net het laatste stapje niet nemen. Maar intussen zet hij de mensen op het spoor van repetitief gebed.

 

Zie het artikel over 'Contemplatief' gebed: http://www.bijbelaktueel.org/artikelen/centrerend_gebed.doc

 

Christianity Today stuurt jeugdleiders de weg van de mystiek op

 

Ter illustratie van wat er in de Engelstalige evangelische wereld gebeurt het volgende. Het lijfblad van de Amerikaanse neo-evangelicals is 'Christianity Today'. Christianity Today verzorgt ook andere diensten. Zo kun je je abonneren op een nieuwsbrief voor jeugdleiders. De naam is 'Todays Children's Ministry'. In de nieuwsbrieven worden geregeld 'Resources' (materiaal voor toerusting en inspiratie) aangeboden. In de nieuwsbrief van woensdag 5 juli 2005 stond een link naar een resource met de titel "Spiritual Formation''. Bij de link stond het volgende, ik geef de vertaling,: "Het is een voortdurende uitdaging om in onze … drukke cultuur aan te moedigen tot het beoefenen van 'spiritual disciplines', tot het praktisch beoefenen van het geestelijk leven. Dit thema bevat onderwijs van wijze geestelijke mentoren (directors) dat het belang van 'spiritual disciplines' benadrukt en praktische manieren aanreikt om ze in te bouwen in je leven." Wie zijn deze geestelijke mentoren? De eerste twee die worden genoemd zijn Henri Nouwen en Richard Foster.

Wat een verschrikkelijke aanval op de kinderen is dit, het gaat immers om kinderwerkers.Je hart staat er een moment stil van.

 

Christianity Today behoort tot de hoofdstroom van de (neo)evangelische beweging. Dit illustreert hoe diep de mystieke stroming al is doorgedrongen in de evangelische beweging.

 

Voor informatie over Richard Foster, klik hier: http://www.toetsalles.nl/bio.foster.htm

Voor informatie over Henri Nouwen, klik hier: http://www.toetsalles.nl/bio.nouwen.htm

 

In een eerder nieuwsbulletin (http://www.toetsalles.nl/htmldoc/Nieuwsbul1.htm ) is vermeld dat Rick Warren de christenen, en dan met name de jeugd, via zijn site de richting van mystiek, waaronder centrerend gebed, opstuurt.

 

Tijd voor een beetje frisse geestelijke lucht

 

Na zolang met de uitingen van de in de Schrift aangekondigde afval (2 Thess. 2:3 en 2 Tim. 4:3,4) bezig te zijn geweest is het goed om even op adem te komen. Voor gebruik in mijn eigen gezin heb ik een zangbundel samengesteld, we hebben de bundel recent wat uitgebreid en toen kwam ik het onderstaande prachtige lied tegen. Dat wil ik doorgeven.

 

Mijn hoop steunt slechts op Jezus' bloed, op Zijn gerechtigheid mijn voet.

'k Vertrouw geen enk'le and're steun, omdat 'k op Jezus Naam slechts leun.

 

    Slechts Christus is de Rots voor mij.

    Geen and're pleitgrond meer dan Hij.

    Slechts Christus is de Rots voor mij

    Geen and're pleitgrond meer dan Hij.

 

Als ik in duisternis soms ga, dan rust ik stil in Zijn gena.

Mijn ziel is, ook in stormgebruis, verankerd in het Vaderhuis.

 

Zijn heilsverbond, Zijn eed, Zijn bloed, zijn vaste pijlers in de vloed.

Als alles om mij heen bezwijkt, is Hij 't Die stut en steun mij blijkt.

 

Weerklinkt dan straks de eng'len stem, dan wil 'k geborgen zijn in Hem.

In zijn gerechtigheid gehuld, wil 'k voor Hem staan, van Hem vervuld.

 

(Keswickbundel, 109)

 

Tenslotte nog dit: houd moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom wees niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"zie ik mij genoodzaakt (u te schrijven) met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl