Messiaanse gemeenten, de Hebrew Roots beweging, een waarschuwing

 

Misschien bent u ze al eens tegen gekomen, christenen die zijn begonnen met het houden van de sabbat, die spreken over Jeshua in plaats van over Jezus, die enthousiast zijn over het vieren van de Joodse oudtestamentische feesten. Sommigen van hen hebben zelfs eigen ‘messiaanse’ gemeenten opgericht. Deze christenen zijn onderdeel van de wereldwijde “Hebrew Roots” beweging. In Nederland spreekt men meestal over messiaanse christenen.

 

1.      Wat is de kern van hun boodschap?

 

Volgens de Hebrew Roots aanhangers is het christendom al vrij vroeg na de tijd van de apostelen losgeraakt van de Joodse wortels. De eerste christenen leefden in de Griekse cultuur van die tijd en dat heeft, volgens de aanhangers van Hebrew Roots leer, hun denken en hun gebruiken diepgaand beïnvloed. Volgens hen is dit schadelijk voor het geestelijk leven en niet tot eer van God. Daarom roept de Hebrew Roots beweging de christenen op om zich van die Griekse invloeden te ontdoen en om terug te keren naar de Joodse wortels van het Christelijk geloof.

 

Volgens de Hebrew Roots beweging zijn het samenkomen van de christenen op zondag, het gebruik van de naam Jezus en het vieren van christelijke feestdagen voorbeelden van de in hun ogen schadelijke “vergrieksing” van het christelijk geloof.

 

Sommigen van hen gaan zelfs zover dat ze het gebruik van leerstellige termen als ‘drie-eenheid’ zien als een vorm van vergrieksing van de christelijke boodschap. Dit raakt de identiteit van Jezus. De leer over de drie-eenheid en de leer over de goddelijkheid van Jezus zijn zeer nauw met elkaar verboden. De ene leerstelling veronderstelt en vereist de andere. Je kunt ze niet los van elkaar hebben. Als zowel Jezus als de Vader God zijn, dan is het leerstuk van de drie-eenheid onvermijdelijk. Je hebt immers al twee personen die Goddelijk zijn. Als je de drie-eenheid verwerpt, dan komt het volledig God zijn van Jezus onder druk te staan.

 

2.      De messiaanse beweging, de godheid van Jezus, de drie-eenheid, drie stromingen

 

In de Nederlandse messiaanse beweging kun je drie stromingen herkennen.

 

Er is een stroming die de godheid van Jezus verdedigt, maar die tegelijkertijd de drie-eenheid ontkent of negeert. Een voorbeeld daarvan is de Messiaanse Gemeente Zeeland die samenkomt in het dorp Sint Laurens.

 

Er is een stroming die ronduit de godheid van Jezus ontkent en daarmee natuurlijk ook de drie-eenheid. Een voorbeeld is de Jeshua ha Torach site van Levi Zoutendijk. Er zijn ook enkele messiaanse gemeenten die op dit standpunt staan.

 

En er is een stroming die daar tussenin zit. Ze zijn er niet duidelijk over. Een voorbeeld daarvan is de Messiaanse gemeente Ebhen ShêtíJáh die samenkomt in het Zeeuwse dorp s-Heer Arendskerke (https://www.ebhen-shetijah.nl/). Over de godheid van Jezus wordt op de site van de gemeente het volgende gezegd: “wij belijden dus dat Jeshua de Zoon van god is, dus goddelijk van oorsprong is, maar daarnaast ook volledig mens”. Let op, er wordt niet gezegd dat Jezus God is. Er staat slechts dat Jezus van goddelijke oorsprong is. Maar Jezus is niet van goddelijk oorsprong, Jezus is God. Dat is het correcte Bijbelse standpunt. Ze belijden dat Jezus de Zoon van God is, maar dat doen bijvoorbeeld de Jehova getuigen ook. Het gaat er om wat je onder de uitdrukking “de Zoon van God” verstaat. De Jehova getuigen vullen dat anders in dan de Bijbel dat doet. De messiaanse gemeente uit s-Heer Arendskerke geeft er ook een on-Bijbelse eigen invulling aan. Niet Jezus is God, maar Jezus is van goddelijke oorsprong. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, dan moet je, je afvragen wat hij of zij er onder verstaat.

 

In de Griekse cultuur van de tijd van de apostelen was de filosofie van het neoplatonisme sterk aanwezig. In deze filosofie gaat men uit van een hoogste God, die onkenbaar is. En vanuit die hoogste God zijn er uitvloeiingen uitgegaan. Om te beginnen halfgoden (demiurgen). Van de halfgoden zijn de engelen weer uitgevloeid. En van daaruit alle andere andere dingen. In het neoplatonisme zijn de demiurgen wel god, van goddelijke oorsprong, maar wel op een lager niveau. Vanuit dit Griekse denken werd de godheid van Jezus aangevallen. Jezus werd ingepast in de wereldbeschouwing van het neoplatonisme, Hij werd gezien als een lagere uitvloeiing van de hoogste God, als een soort halfgod.

Om de Bijbelse waarheid tegen dit soort leringen te verdedigen, hebben de christenen de leer over de drie-eenheid en de twee naturen van Christus geformuleerd. Jezus is geen halfgod, hij is niet uit God uitgevloeid of uitgestroomd. Hij is zelf de hoogste God. Hij is één van de drie personen van de enige waarachtige God.

 

Zoals je kunt verwachten van een gemeente die niet duidelijk is over de godheid van Christus, verwerpt de gemeente uit s-Heer Arendskerke ook de Bijbelse leer over de drie-eenheid. Die wordt op hun site aangevallen. Een voorbeeld is wat ze doen met Mattheus 28:19.  In dit Bijbelvers staat de opdracht om de mensen te dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes … ” Hier komen we de drie-eenheid tegen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat past niet in de opvatting van deze messiaanse christenen. Daarom verklaren ze op hun site doodleuk dat algemeen wordt aangenomen dat Mattheus 28:19  later, door de roomse kerk, aan de Bijbel is toegevoegd. Zonder enig bewijs. Dit is absurd. 

En ze verklaren dat de opdracht om te dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest slechts éénmaal in de Bijbel staat. En daarom is de opdracht niet geldig. Want een opdracht is volgens hen alleen geldig als die opdracht minstens drie keer in de Bijbel staat.

 

Wat de drie stromingen messiaanse christenen gemeen hebben, is hun verwerping of afkeer van de leer over de drie-eenheid. In het gunstigste geval wordt de leer genegeerd.

 

Voor een Bijbelstudie over de drie-eenheid, klik hier:

+ http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-god/de-drie-eenheid/ 

 

Voor twee Bijbelstudies over de godheid van Christus, klik hier:

+ http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-jezus/9-jezus-is-god/

+ http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-jezus/10-weerlegging-van-argumenten-tegen-de-godheid-van-jezus/

 

Voor een Bijbelstudie over de twee naturen van christus, klik hier:

+ http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-jezus/8-de-menswording-van-jezus/

 

3.      De oorzaken van de veronderstelde vergrieksing van het christelijke geloof

 

De vergrieksing van het christelijke geloof is, volgens de messiaanse christenen, veroorzaakt doordat de traditionele christenen drie fundamentele fouten maken. (1) De eerste is dat ze de wet van Mozes niet meer volledig toepassen. Daarom houden ze bijvoorbeeld de Joodse feesten niet meer en de zaterdag sabbat. (2) De tweede is dat ze Grieks zijn gaan denken in plaats van Hebreeuws. Daarom zijn ze tot theologische leringen zoals de drie-eenheid gekomen. (3) De derde is dat christenen de Bijbel niet vanuit de Joodse traditie uitleggen. Daardoor begrijpen ze de Bijbel niet goed.

 

De oplossing is, volgens de messiaanse christenen, dat wij de gehele wet van Mozes gaan naleven, dat we Hebreeuws gaan denken en dat we in de leer gaan bij Joodse rabbijnen, zodat we het Nieuwe Testament kunnen uitleggen vanuit de Joodse buiten-Bijbelse traditie. De messiaanse christenen beweren dat we door dat te doen, terugkeren naar de zuivere Joodse wortels van het christendom.

 

4.      Op alle drie de punten gaan de messiaanse christenen in de fout

 

+ Over het naleven van de ceremoniële gedeelten van de wet van Mozes

 

Na de dood en opstanding van Jezus, waarmee de bedeling van de christelijke gemeente is begonnen, zijn de ceremoniële gedeelten van de wet van Mozes niet meer van kracht. Dat zijn de gedeelten van de wet van Mozes die gaan over de Joodse eredienst. Nergens in de brieven van het Nieuwe Testament worden de christenen aangespoord om de Joodse feesten te vieren, om de zaterdag sabbat te houden, om de voedselwetten van de wet van Mozes na te leven of om de in de wet van Mozes voorgeschreven dierenoffers te brengen.

 

In Handelingen 15 hebben de apostelen duidelijk uitgesproken dat gelovigen uit de heidenen het onderhouden van het ceremoniële deel van de wet van Mozes niet mocht worden opgelegd. “Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op, die gelovig geworden waren, en zeiden, dat men hen [de christenen uit de heidenen] moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen” (Handelingen 15:5,6). Dit was het besluit: “Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.” (Handelingen 15:19,20).

 

Omdat de leer dat wij als christenen de gehele wet van Mozes nog moeten naleven centraal staat in het denken van de Messiaanse christenen, heb ik een Bijbelstudie geschreven die hier grondig op ingaat. Dit is de link naar de Bijbelstudie: www.toetsalles.nl/htmldoc/ceremonielewet.nvk.ha.htm of als u de studie liever in PDF leest of wilt downloaden, klik hier: www.toetsalles.nl/pdf/ceremonielewet.nvk.ha.pdf.

 

+ Over Grieks en Hebreeuws denken en de drie-eenheid

 

De messiaanse christenen onderscheiden tussen Grieks en Hebreeuws denken. Ze beweren dat die twee soorten van denken tegenover elkaar staan. De theorie luidt als volgt: het Griekse denken stelt het zoeken naar de waarheid centraal staat, men probeert de werkelijkheid te begrijpen met behulp van waarneming en logica (redenering). Terwijl, zo meent men, het Hebreeuwse denken zich niet zo druk maakt over waarheid, over bewijzen, enzovoorts. In het Hebreeuwse denken gaat het veel meer om doen en om zijn, dan om het intellectueel begrijpen van de waarheid. Waarheid is iets wat je doet, niet iets wat je weet.

 

Deze tegenstelling is uiteraard vals. Bijbels gezien zijn allebei even belangrijk en noodzakelijk. Bovendien is wat er wordt gezegd over Hebreeuws denken niet juist. De nadruk op waarheid is ook voluit Bijbels. Volgens de apostelen is het zeer belangrijk dat je het goede gelooft, het is essentieel dat je de goede belijdenis vasthoudt. Daar staat of valt je behoud mee. Paulus zei: “Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn” (1 Korinthe 15:1,2). We moeten “de goede belijdenis” vasthouden (1 Timotheus 6:12,13). Je mag de inhoud van het Bijbelse evangelie niet veranderen, doe je dat toch, dan breng je een vals, een ander evangelie (Galaten 1:8,9). Het is van levensbelang dat je het goede gelooft en belijdt. Redeneren is niet ongeestelijk. We moeten God ook liefhebben met ons verstand (Lucas 10:27). Apollos bewees uit de Schriften dat Jezus de Christus is (Handelingen 18:28). Iets bewijzen is een intellectuele bezigheid. De Joden in Berea gingen met hun verstand na of de dingen die Paulus leerde in overeenstemming waren met de Schriften (Handelingen 17:11). 

 

De leerstelling over de drie-eenheid is gebaseerd op de Bijbel. In de Bijbel lezen we over drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die drie personen bestaan naast elkaar. Van alle drie de personen wordt gezegd dat ze God zijn. En toch zegt de Bijbel dat er maar één God is. Als je deze Bijbelse waarheden met elkaar combineert, dan kom je tot de conclusie dat de Bijbel leert dat er één God is die bestaat in drie personen. Dat is de samenvatting van alles wat de Bijbel over deze kwestie zegt. Een van die drie personen is mens geworden. Jezus was God van eeuwigheid en daarnaast is Hij op een bepaald moment in de tijd ook mens geworden. Dit heeft niets met Grieks denken te maken. Dit is het resultaat van zorgvuldig onderzoek van de Schrift. Wie iets van de vroege kerkgeschiedenis kent, weet dat de leer over de drie-eenheid en over de twee naturen van Christus juist is geformuleerd om de Bijbelse boodschap af te schermen tegen de dominante Griekse filosofie van die tijd.

 

Voor een Bijbelstudie over de drie-eenheid, klik hier: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-god/de-drie-eenheid/ 

 

+ Over het begrijpen en juist uitleggen van het Nieuwe Testament

 

We hebben de inzichten van ongelovige Joodse rabbijnen niet nodig om de Bijbel te kunnen verstaan. De Bijbel is duidelijk in zichzelf, de Bijbel legt zichzelf uit, het ene gedeelte werpt licht op het andere.

 

Het is wel nuttig om iets over de cultuur van de tijd van Jezus en apostelen te weten, over de staatkundige situatie, over de godsdienstige en filosofische stromingen. Maar daar wordt in elke theologische opleiding van oudsher aandacht aan besteed, in de vakken inleiding Oude en Nieuwe Testament. Maar dat bedoelen de messiaanse christenen niet. Zij beweren dat we ons moeten verdiepen in bijvoorbeeld de Talmoed en allerlei Joodse buiten-Bijbelse rituelen. Dat is uiteraard dwaasheid. De Talmoed is eeuwen na de tijd van Jezus geschreven door Joodse mensen die Jezus verwierpen als Messias en Zoon van God. Moeten deze ‘Jezus verwerpende’ mensen, die bovendien nog eeuwen na Jezus en de apostelen leefden, ons gaan vertellen hoe wij het Nieuwe Testament moeten lezen?

 

Zie deze artikelen:

 

+ Moeten wij in de leer gaan bij Joodse rabbijnen? www.toetsalles/htmldoc/messiaans.rabbijnen.htm

 

+ Was Jezus een Joodse rabbijn, rabbi?

www.toetsalles/htmldoc/wasJezuseenrabbijn.htm

 

+ Een Bijbelse beoordeling van de Talmoed

www.toetsalles/htmldoc/talmoed.htm

 

5.      De Hebrew Roots boodschap is een gevaarlijke dwaling

 

De Hebrew Roots beweging is om verschillende redenen een gevaarlijke beweging die op de grens van het Bijbelse christendom zit. De messiaanse “christenen” die de godheid van Jezus verwerpen of uithollen, hebben zich al buiten het Bijbelse christendom geplaatst.

 

+ Het bedreigt de kern van het evangelie

 

In de kern van het evangelie gaat het om de identiteit van Jezus en over de weg tot behoud. De twee centrale vragen van het evangelie zijn: “Wie is Jezus?” en “Wat moet ik doen om behouden te worden?” 

 

Door de verwerping van de drie-eenheid en het daardoor, bedoeld of onbedoeld, ondermijnen van de godheid van Jezus, wordt de Bijbelse identiteit van Jezus aangetast. Dat leidt tot het prediken van ‘een andere Jezus’. De Jezus van twee van de drie hierboven besproken messiaanse stromingen is niet meer de Bijbelse Jezus. En de Jezus van de stroming die nog wel de godheid van Jezus aanvaardt, maar die de drie-eenheid negeert of verwerpt, zit op de rand. Want aanvaarding van de godheid van Jezus en de drie-eenheid zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden. Als je aanvaardt dat de Vader en Jezus beiden waarlijk God zijn, dan is de leer over de drie-eenheid onvermijdelijk.

 

Door de nadruk op het onderhouden van de gehele wet van Mozes, wordt in de messiaanse beweging wet en genade met elkaar vermengd. Er wordt geleerd dat we, ook als christenen uit de heidenen, de gehele wet van Mozes nog moeten onderhouden. Niet het evangelie, maar de Thora (de wet van Mozes) staat op de voorgrond. De oude dwaling van de zevendedagsadventisten ligt op de loer. Dat is de idee dat we wel behouden worden door genade, maar je kunt die genade alleen behouden als je de gehele wet van Mozes houdt. Dat is ook wat de Rooms-katholieke Kerk leert. In de Galatenbrief waarschuwt de apostel Paulus  ernstig tegen deze valse leer. In de gemeenten van Galatie waren “christenen” binnen gekomen die leerden dat alle christenen, dus ook die uit heidense achtergrond, de gehele wet van Mozes moesten onderhouden. En ze leerden dat dit voor het behoud noodzakelijk is. Zo ver gaan de meeste messiaanse christenen niet. Zij leren nog dat je slechts een zegen van God mist, als je de gehele wet niet onderhoud. Maar ook hier is de lijn tussen het Bijbelse christendom en sekte dicht genaderd. We zijn al messiaanse christenen tegengekomen die ook deze grens al overgegaan zijn.

 

Binnen de messiaanse beweging zijn er christenen die zich afzetten tegen wat Paulus in onder meer de Galaten brief zegt over de wet van Mozes. De meest extreme van hen zeggen dat Paulus de boodschap van Jezus heeft verdraaid en er zijn eigen boodschap van heeft gemaakt. Maar de meesten zeggen dat we Paulus niet goed begrepen hebben. Er is, volgens hen, een herinterpretatie van Paulus nodig.

 

Dit valt samen met een andere valse lering die de laatste jaren op is gekomen, waar N.T. Wright de bekendste vertegenwoordiger van is. Hij beweert dat wij als evangelische en reformatorische christenen de apostel Paulus verkeerd hebben begrepen. Volgens hem gaat het Paulus in zijn brieven aan de Romeinen en de Galaten niet om de vraag hoe een rechtvaardig God een schuldig mens kan rechtvaardigen [vrijspreken]. Volgens hen is deze lezing van Paulus brieven het gevolg van het lezen van de Bijbel met een Romeinse, westerse bril. De Romeinen dachten in juridische termen en vanuit hun juridische bril zijn ze de Bijbel gaan lezen. Vanuit deze veronderstelde buiten-Bijbelse bril zijn de christenen de brieven van Paulus gaan lezen en het evangelie gaan invullen. Dit is uiteraard onzin, want de Bijbel gebruikt zelf voortdurend juridische termen zoals schuld, straf, rechtvaardigen, vergelden, rechter, enzovoort. Kijk het maar na in een concordantie. Dat is niet bedacht door christenen met een westerse, Romeinse achtergrond. Het is de boodschap van de Bijbel zelf.

N.T. Wright zegt dat we Paulus moeten lezen vanuit de Joodse buiten-Bijbelse geschriften uit de tijd van Jezus en de apostelen. En dan komt hij tot de conclusie dat het Paulus helemaal niet ging om de vraag hoe een zondig mens vrijgesproken kan worden. Het ging volgens hem om de vraag hoe je bij Gods verbondsvolk kon behoren. Wat je moest doen om er “bij te horen”, om bij het volk van God te horen. Dit wordt in de theologie “de nieuwe visie op Paulus” genoemd.

 

Hier haken vele messiaanse christenen gretig op in. Zij pleiten ook voor een herwaardering van Paulus. Ze beweren dat Paulus helemaal niet zo negatief over de wet was, als evangelische en reformatorische christenen denken.

 

+ De beweging richt op uiterlijkheden

 

Dat is het gevolg van de nadruk op het naleven van de ceremoniële wet. Van de nadruk op het vieren van de Joodse feesten, het houden van de sabbat, het naleven van de voedselwetten (koosjer eten), enzovoort. Onbewust wordt steun gezocht in de rituelen in plaats van in de genade van God. Op hen is de volgende waarschuwing uit de Hebreeën brief van toepassing. “Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden.” (Hebreeën 13:9).

 

Deze nadruk op onderhouding van de ceremoniële wet leidt tot een farizese geest.

 

Het hart van velen van de messiaanse christenen die ik ben tegengekomen, houdt zich bezig met hun specifieke messiaanse kenmerken. Daar zijn ze vol van. Daar spreken ze over. Dat verdedigen ze fel. Dat dragen ze uit.

 

De messiaanse beweging richt de christenen verkeerd:

Op het Oude Testament, in plaats van op het Nieuwe.

Op de Thora in plaats van op de brieven van het Nieuwe Testament.

Op Mozes in plaats van op Jezus.

Op de wet in plaats van op de waarheid en de genade (Johannes 1:17).

Op de schaduw, op het ritueel, in plaats van op de werkelijkheid. (Hebreeën 10:1)

Op uiterlijkheden in plaats van op innerlijke realiteit.

Op aardse dingen in plaats van op de hemelse.

 

“want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen” (Johannes 1:17)

 

+ De hebrew roots boodschap veroorzaakt scheuringen

 

De boodschap van de Hebrew Roots beweging veroorzaakt verdeeldheid en verwarring in evangelische gemeenten. Het leidt tot afscheiding, scheuring. Vele messiaanse christenen vinden hun wetsonderhouding zo belangrijk dat ze zich zelfs afscheiden van de evangelische gemeenten en reformatorische kerken waar ze tot geloof gekomen zijn. Ik heb recent van nabij gezien hoe onder invloed van de Hebrew Roots beweging twee gezinnen zich afgescheiden hebben van de evangelische gemeente waar ze al vele jaren lid waren. Stabiele mensen die zich actief inzetten in het gemeenteleven. Dat is niet alleen verdrietig, maar ook een aderlating voor een kleine evangelische gemeente.

 

De messiaanse gemeente waar ze naar vertrokken zijn, houdt voorlichtingsbijeenkomsten waar ze andere christenen voor uitnodigen. Ze “evangeliseren” met hun boodschap, onder de Bijbelgetrouwe christenen.  

 

+ Mensen uit mijn omgeving die door de beweging al geestelijk volledig ontspoord zijn

 

Ik geef enkele voorbeelden.

 

De broer van iemand uit mijn naaste omgeving was gedoopt en lid van een pinkstergemeente. Hij werd aanhanger van Hebrew Roots gedachte, inmiddels is hij helemaal overgegaan naar het Jodendom.

 

Eén van mijn vrienden ontdekte enkele maanden geleden dat een zuster die vele jaren geleden tot geloof was gekomen op zijn Bijbelstudie, is overgegaan naar een groep sabbatvierders. Ze was vele jaren lid van een evangeliegemeente, nu houdt ze elke zaterdag de sabbat, samen met die groep. Ze gaf mijn vriend een boek waarin de auteur het complete evangelie van Paulus verwerpt. In het boek wordt beweerd dat Paulus de leer van Jezus verkeerd heeft uitgelegd.

 

Een goede vriendin van mij en mijn vrouw is via de joods-christelijke stroming in aanraking gekomen met de kabbala, met de Joodse mystiek. Kort daarna heeft zij het christelijke geloof overboord gezet. Ze zei me dat ik me over haar geen zorgen hoefde te maken. Er was geen hel, uiteindelijk komt het goed met alle mensen. Want, zo verklaarde ze: “alle mensen zijn ‘uitgestroomd’ uit God en ze zullen er uiteindelijk weer allemaal naar terugkeren”.

 

6.      Verbieden

 

De Hebrew Roots beweging is gevaarlijk en moet als een valse leer verworpen worden. Het is belangrijk om de leringen van de messiaanse christenen vanuit de Schrift te weerleggen. Er moet gewaarschuwd worden. Het is de taak van de gemeenteleiders om de aan hun zorg toevertrouwde christenen te beschermen (Handelingen 20:28-30). Er moet leertucht worden toegepast. Zie deze Bijbelstudie over de opdracht om de tucht over de leer te handhaven, dit is de link: http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-gemeente/56b-de-gemeentetucht-deel-ii-tucht-op-het-gebied-van-de-leer/

 

Soms moet verboden worden dat een bepaalde leer in een gemeente wordt uitgedragen.

“Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb: blijf nog te Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen, noch zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer moeilijkheden ten gevolge hebben dan door God gegeven leiding in het geloof.” (1 Timotheus 1:3,4)

 

“O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?” (Galaten 3:1-3)

 

“Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.” (Galaten 4:10,11)

 Voor meer informatie over dit onderwerp, klik deze link

HOME