Een lijst met onderwerpen die worden verwaarloosd

 

In de evangelische wereld worden in toenemende mate een aantal belangrijke Bijbelse onderwerpen verwaarloosd. In het artikel “Een halve boodschap – wat wordt weggelaten in de prediking” worden enkele voorbeelden gegeven. Dit is de link naar het artikel.

Hieronder staat een uitgebreidere lijst. De onderwerpen die in het artikel worden genoemd, worden herhaald en er zijn vele andere onderwerpen aan de lijst toegevoegd.

 

+ De heiligheid van God

+ De gestrengheid van God

+ De toorn van God, Gods reactie op zonde.

+ De wraak van God, vergelding

+ De dag des oordeels

+ De hel, de eeuwige straf

+ De rechtvaardigheid van God

+ De noodzaak van het offer van Jezus  (zonder bloedstorting is er geen vergeving)

+ De oordelen van God, hoe God de boosheid op aarde beteugelt, bv. zondvloed, Sodom

+ God die zijn volk tuchtigt, die christenen tuchtigt als ze ongehoorzaam of koppig zijn

+ God die gehoorzaamheid eist, Wat noemt gij Mij Here Here en doet niet hetgeen ik zeg

+ Geloof zonder de werken is dood

+ Zonder heiligmaking zal niemand de Here zien

+ De vreze des Heren = de terechte vrees om te zondigen, vanwege Gods tuchtiging

+ Het toekomstige oordeel over de werken van de gelovigen, beloning, schade lijden

+ De goddelijke inspiratie van de Bijbel

+ De onfeilbaarheid van de Bijbel

+ De begrijpelijkheid van de Bijbel

+ Sola scriptura, wat we geloven halen we alleen uit de Bijbel

+ De noodzaak om alles te toetsen aan de Schrift

+ De opdracht om te oordelen

+ De regels voor zorgvuldige Schriftuitleg, op context letten, schrift met schrift vergelijken

+ De realiteit van geestelijke namaak, van valse leer, vals leraren, valse profeten

   Misleiding

+ Wat is valse leer?

+ Valse leraren en valse leer zijn prominent aanwezig in het Nieuwe Testament

+ Hoe met valse leer en valse leraren om te gaan

+ De opdracht tot afscheiding van valse leer en van de wereld

+ De opdracht om tucht uit te oefenen op moreel gebied

+ De opdracht om tucht uit te oefenen op leerstellig gebied

+ Het belang van de leer, van het hebben van de juiste leer

+ Het valse evangelie van de Rooms-katholieke kerk

+ Vrijzinnigheid. Wat is het, een weerlegging.

+ Postmodernisme, het Bijbelse antwoord

+ De schepping in zes dagen

+ Weerlegging van de evolutie theorie

+ Weerlegging van theďstische evolutie

+ De scheppingsorde, ingesteld door God

+ Het Bijbelse huwelijk

+ De verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk

+ De vrouw in het ambt

+ De Bijbel over seksualiteit

+ Seks voor het huwelijk

+ Ongehuwd samenwonen

+ Homoseksualiteit

+ De Bijbel over man en vrouw, slechts twee genders, geslachten, transgender

+ Wat is mannelijk, vrouwelijk? (toxic?)

+ Wat gebeurt er als een christen zondigt?

+ De heiliging, het proces, leg af en doet aan

+ Spreken over concrete zonden die afgelegd moeten worden

+ De zonden van deze tijd, die kenmerkend zijn voor deze tijd

+ Porno, jezelf rein bewaren

+ De wereld, de tegenwoordige boze slechte wereld, wat zegt de bijbel er over.

+ Wordt niet wereldgelijkvormig

+ Hebt de wereld niet lief

+ Jezelf onbesmet van de wereld bewaren

+ De vijandschap en haat van de wereld

+ Vervolging is onvermijdelijk

+ Een vreemdeling en bijwoner op aarde zijn

+ Hier beneden is het niet, wat de hoop is van de christen

+ Het lijden van de tegenwoordige tijd

+ De verlossing van het lichaam is nog toekomstig, ziekte en genezing

+ Het duizendjarig rijk is nog toekomstig

+ Onze houding tegenover gezag: overheid, ouders, de ouderlingen

+ De realiteit van geestelijke strijd: satan, de wereld, het vlees, valse leraren (wolven)

+ Jezelf verloochenen / Jezus volgen, discipelschap vraagt zelfverloochening

+ Overgave, Heer ik geeft de leiding van mijn leven over aan U

+ Toewijding, besluit om voor Jezus te leven, jezelf ter beschikking stellen, onvoorwaardelijk

+ Geven, God heeft de blijmoedige gever lief

+ Rijkdom en armoede, hoe daar mee omgaan

+ Dienen

+ Nederigheid, wat is het, het belang ervan

+ Hoogmoed, trots, geldingsdrang

+ Liefhebben in de praktijk: wat is het, hoe doe je dat, waar haal je de liefde vandaan?

+ De wederkomst van Christus

+ Wat er volgens de Bijbel gaat gebeuren

+ De huidige geestelijke staat van het Joodse volk, gedeeltelijk verhard en verblind

+ Het bezit van het land door Israel

+ De komende grote verdrukking

+ Israel in de grote verdrukking, de tijd van Jakobs benauwheid 

+ De komst van de antichrist

+ Hoe God leidt in ons persoonlijk leven

+ Hoe te leven uit de kracht van God

+ De noodzaak van geloof

+ Wat is geloof, hoe kom je aan meer geloof