Gender in het licht van de Bijbel

 

Dit is deel 1 van de serie over man, vrouw, seksualiteit, het feminisme en de moderne genderideologie in het licht van de Bijbel.

 

Inleidende opmerking

 

Als u niet bekend bent met de moderne genderideologie dan zult u waarschijnlijk verwonderd zijn over de eerste punten van deze bespreking. Mogelijk zegt u: “dat is toch vanzelfsprekend”. Maar in het vervolg van deze studie wordt duidelijk dat zelfs de meest fundamentele werkelijkheid aangaande de geslachten door de genderideologie wordt ontkend.

 

De inhoudsopgave

 

1.      Er zijn twee geslachten, man en vrouw

2.      Het vaststellen van het geslacht

3.      Interseks

4.      De verschillen tussen mannen en vrouwen

5.      Mannen en vrouwen zijn complementair (elkaar aanvullend)

6.      Gender Identity Disorder, genderidentiteitsstoornis

7.      De invoering van het begrip gender

8.      De omslag van geslacht naar gender

9.      Transgender

10.  Hoe hier mee omgaan, als christen

11.  Genderexpressie

12.  Cross-dressing, travestie

13.  Cis of cisgender

14.  Afzetten tegen cis-normativiteit, beschuldiging van cis-seksisme

15.  Wat de moderne genderideologie doet: loskoppelen

16.  Vele genders

17.  Genderfluid

18.  Het aanpassen van de maatschappij aan de nieuwe visie op gender

19.  Het dwingend opleggen van de genderideologie

20.  Het zeer schadelijke effect van de genderideologie op de pschologische gezondheid van kinderen

 

1.      Er zijn twee geslachten, man en vrouw

 

“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.” (Genesis 1:27)

 

De mensheid is verdeeld in man en vrouw. Een mens is ofwel een man ofwel een vrouw. Een van tweeën. Dat is de biologische werkelijkheid. Zo heeft God het ontworpen. God heeft hetzelfde principe van twee geslachten (van mannelijke en vrouwelijk) ook op grote schaal toegepast in andere levende wezens. De voornaamste functie voor het voortbestaan van alle leven op aarde is de voortplanting. Ook voor de voorplanting van de mens is een vrouw en een man nodig.

 

In het jargon van de genderideologie wordt de verdeling van de mensen in twee geslachten de binaire opvatting genoemd (1).

 

2. Het vaststellen van het geslacht

 

Zelfs iets simpels als het bij de geboorte vaststellen van het geslacht van een baby wordt in de genderideologie ondermijnd door een subtiel taalgebruik.

 

In plaats van over het vaststellen van het geslacht spreekt men in de genderideologie over het toewijzen (assignment) van een geslacht. Alsof het iets is dat arbitrair, willekeurig, op een baby kan worden geplakt. Terwijl het in de werkelijkheid gaat om het op grond van objectieve kenmerken vaststellen of de baby een jongen of een meisje is. Er wordt niets toegewezen, er wordt geconstateerd.

 

3. Interseks

 

Hierboven, in punt 1, is gesteld dat de gehele mensheid is verdeeld in man en vrouw. Bij de geboorte is eenvoudig vast te stellen of de baby een jongen of een meisje is. Toch worden er soms kinderen geboren die zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen hebben ontwikkeld. Ook de chromosomen kunnen afwijkend zijn van de normale vrouwelijke of mannelijke vorm (XX voor de vrouw, XY voor de man). Dit komt in zeldzame gevallen voor (2). In dat geval is er iets misgegaan bij de ontwikkeling van het embryo. Het is het gevolg van een storing in het normale ontwikkelings proces. Het is een ‘disorder’.

In dat geval zijn er meer testen nodig om te bepalen van welk geslacht het kind is. Het is wel een feit dat vaak toch één set van de geslachtsorganen verder ontwikkeld is dan de andere. Dat is al een eerste aanwijzing wat het geslacht is.

 

4. De verschillen tussen mannen en vrouwen

 

Ook dit lijkt op het eerste gezicht weer vanzelfsprekend, maar dat is het tegenwoordig niet meer. In de moderne genderideologie zijn er velen die ontkennen dat er aangeboren verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Maar de werkelijkheid is dat mannen en vrouwen op een aantal vlakken van elkaar verschillen. Allereerst op het fysieke vlak, maar ook op psychologisch gebied.

 

4.1. Op fysiek gebied

 

Uiteraard is het eerste wat opvalt het feit dat mannen en vrouwen verschillende geslachtsorganen hebben. Dat leidt tot nog een groot verschil. Vrouwen hebben enkele dingen die uniek voor hen zijn. In hun vruchtbare jaren is er de menstruatiecyclus die vaak gepaard gaat met “moodswings”. Ze hebben een baarmoeder waar het kind groeit en ze produceren via hun borsten het eerste voedsel voor het kind.

 

Minder zichtbaar maar een hard feit is dat ook het DNA verschillend is. Elke cel van het lichaam is verschillend. Mannen hebben een X en Y chromosoom in elke cel. Vrouwen twee keer een X chromosoom (3) . Behalve dit fundamentele verschil zijn er nog 6500 verschillen in de genen tussen mannen en vrouwen (4) .

 

Dan is er het verschil in de hormoongehalten. Mannen hebben bijvoorbeeld veel hogere testosteron niveaus in het bloed. Dat beïnvloedt ook het gedrag.

 

Er is de verschillende ontwikkeling van de lichamen. Vooral na het inzetten van de puberteit ontwikkelen de lichamen van mannen en vrouwen zich anders. Bij de vrouwen komt de menstruatie opgang en ontwikkelen de borsten. Bij de mannen vinden ook een aantal dingen plaats. Bekende verschijnselen zijn het dieper worden van de stem en toename van de haargroei. Mannen worden na het inzetten van de puberteit gemiddeld groter en sterker dan de vrouwen. Vooral de kracht in het bovenlichaam is gemiddeld 40 procent groter. 

 

Het verschil in kracht en lengte is de reden waarom vrouwen en mannen gescheiden sporten. Dat is zo in elke competitieve sport. In elke sport waarin je jezelf meet met anderen. In de meeste sporten, speciaal de sporten waarin kracht en lengte van belang zijn, maken de vrouwen in een gemengde competitie geen enkele kans om te winnen. Ik hoorde, in een gesprek over veldrijden, een ploegleider zeggen dat de allerbeste volwassen vrouwen mogelijk de top tien zouden halen als ze mee zouden doen aan een wedstrijd van de mannen junioren. Zelfs in uithoudingssporten is er een aanmerkelijk verschil. Getuige bijvoorbeeld het grote verschil tussen het wereldrecord van de mannen en de vrouwen bij de marathon. In tennis zou Serena Williams door Roger Federer van de baan worden gevaagd, zeer waarschijnlijk met 6-0 en 6-0.

 

Het is wel zo dat we spreken over gemiddelden. Twee vrouwen of twee mannen kunnen onderling meer van elkaar verschillen dan een willekeurige man van een willekeurige vrouw.

 

Nog een verschil. Mannen kunnen gemiddeld wat beter abstract denken, ze hebben iets meer ruimtelijk inzicht, ze kunnen gemiddeld iets beter in grote lijnen denken.

 

Nog een verschil dat is gemeten, is het verschil in aanleg voor wiskunde. Als je de score voor wiskundige aanleg van alle individuele mannen bij elkaar optelt en daar het gemiddelde uit berekend en je doet het zelfde bij vrouwen, dan blijkt dat de gemiddelden voor de mannen en de vrouwen ongeveer hetzelfde zijn. Mannen en vrouwen hebben gemiddeld dus evenveel aanleg voor wiskunde. En toch zijn verreweg de meeste topwiskundigen man. Dat komt omdat de normale verdeling (de belcurve) van de aanleg voor wiskunde bij mannen en vrouwen anders verdeeld is. De vrouwen zitten overwegend rondom het gemiddelde. De belcurve van de mannen is veel wijder, is meer gespreid. Dat betekent dat bij de mannen onderling de aanleg voor wiskunde anders verdeeld is dan bij de vrouwen. De verdeling van de mannen ligt meer uit elkaar. Er zijn gemiddeld meer mannen dan vrouwen die heel slecht in wiskunde zijn en er zijn gemiddeld meer mannen dan vrouwen die heel goed in wiskunde zijn.

 

4.2. Het verschil op psychologisch gebied

 

Er zijn ook verschillen op psychologisch vlak. Vrouwen zijn relatief gezien meer empatisch en meer sociaal en verbaal ingesteld. Mannen en jongens zijn van nature agressiever en meer competitief ingesteld. Een heel belangrijk verschil is dat vrouwen relatief gezien meer geïnteresseerd zijn in mensen, terwijl mannen weer meer geïnteresseerd zijn in dingen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de beroepskeuze.

 

Vanuit de genderideologie wordt gesteld dat de verschillende interesses en de daar uit voortvloeiende beroepskeuzen het gevolg zijn van een socialisatie proces. Het is niet aangeboren, het is, volgens hen, aangeleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit standpunt weerlegd. Er is bijvoorbeeld geobserveerd waar pasgeboren baby’s naar keken direct na de geboorte (5) . Er is dus gekeken op het moment dat er nog geen sprake kon zijn van aangeleerd gedrag. Meisjes keken gemiddeld meer naar het gezicht van hun moeder dan jongens. Jongens keken meer om zich heen, naar dingen, naar beweging (actie). Uit onderzoek is ook gebleken dat in welvarende samenlevingen die vrouwen en mannen in grote mate gelijk behandelen en die vrouwen en mannen vrij laten in hun beroepskeuze, de vrouwen juist in nog grotere mate dan in samenlevingen waar dit niet het geval is, beroepen kiezen die te maken hebben met mensen (6) . Volgens de genderideologie, die stelt dat de interesses aangeleerd zijn, had het tegenovergestelde moeten gebeurden.

In deze welvarende samenlevingen hebben de vrouwen gelijke rechten en worden ze aangemoedigd om elke studie te kiezen die ze willen, enzovoort. Met andere woorden de vrouwen worden in zulke samenlevingen veel minder gesocialiseerd in een bepaalde genderrol. En toch kiezen ze massaal voor beroepen die te maken hebben met mensen.

 

Een bekend psychologisch verschil dat velen in hun huwelijk hebben ontdekt, is dat mannen relatief gezien meer probleemoplossend denken. Stel, een vrouw heeft iets moeilijks meegemaakt en ze vertelt dat aan haar man. Onmiddellijk schiet de man in de probleemoplossende modus en begint een analyse te geven en oplossingen aan te dragen, terwijl de vrouw alleen maar haar verhaal kwijt wilde, even aandacht voor haar gevoelens, wat meeleven.

 

De aangeboren psychologische aanleg is een feit. Denk aan die invloed die hormonen (zoals testosteron) op iemands gedrag hebben. Uiteraard kan die aanleg enigszins worden bijgestuurd door socialisatie. Maar meer dan wat bijsturen lukt niet. Ik verwijs nogmaals naar het verschijnsel dat relatief veel vrouwen hardnekkig voor beroepen die met mensen te maken hebben blijven kiezen. Zelfs in culturen die veel minder de natuurlijke aanleg bevestigen en stimuleren. Sterker nog, juist In die culturen is de trend nog sterker.

 

4.3. Science deniers, de werkelijkheid ontkennen

 

De moderne genderideologen ontkennen deze feiten. Speciaal de aangeboren psychologische aanleg. Het komt er op neer dat ze weigeren de werkelijkheid te aanvaarden. De verschillen tussen vrouwen en mannen worden gebagatelliseerd of ontkend. Als mensen tegen alle feiten in de werkelijkheid ontkennen, dan is dat een sterke aanwijzing dat je met een dogmatische potentieel gevaarlijk ideologie te maken heb. De genderideologie heeft inderdaad totalitaire trekken. Dat wordt verderop in deze studie, in punt 19, aangetoond.

 

5. Man en vrouw zijn complementair

 

Man en vrouw vullen elkaar aan. Het maakt het partnerschap van een man en een vrouw ideaal. Wat de één minder heeft, heeft de ander juist weer meer en andersom. Daardoor zijn ze bijvoorbeeld uitermate geschikt om samen kinderen, jongens en meisjes, evenwichtig op te voeden.

 

Een logische taakverdeling

 

Voor de komst van de pil (geboorteregeling) was de komst van kinderen in grote mate onvermijdelijk. Voor kinderen moet gezorgd worden. Het is logisch dat de vrouwen die taak op zich namen. Ze hebben de kinderen negen maanden gedragen, de borst gegeven, verzorgd toen ze klein waren. Ze zijn er ook van nature psychologisch op ingesteld. Zoals we hierboven besproken hebben, is ook wetenschappelijk, vastgesteld dat vrouwen van nature relatief meer gericht zijn op mensen, op relaties dan mannen.

Nog een reden voor de traditionele taakverdeling was dat de strijd om het bestaan vroeger veel bruter was, het kwam bij veel beroepen vaak op pure fysieke kracht aan. Daar waren de mannen meer geschikt voor. Het was efficiënt en logisch dat vrouwen in grote mate de zorg voor de kleine kinderen en het huishouden op zich namen. De taak van de man was te voorzien in de eerste levensbehoeften en het beschermen van vrouw en kinderen.

 

De voortplanting

 

De complementariteit is uiteraard het meeste zichtbaar in de voorplanting. De voortplanting is de essentiële functie voor het voortbestaan van de mens. De geslachtsorganen van man en vrouw zijn op elkaar afgestemd. Ieder met een elkaar aanvullende functie. Het ene kan niet zonder het andere. Alleen man en vrouw samen kunnen een kind voorbrengen.

 

6. Gender Identity Disorder, genderidentiteitsstoornis (7)

 

Het komt voor dat een biologische man zich innerlijk een vrouw voelt en andersom. Als dat het geval is, dan is er iets misgegaan met de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Dan is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Zo stond het tot voor kort ook in het officiële handboek voor de diagnose van psychische storingen en ziekten, de DSM. Daar werd het een storing (een disorder) genoemd. Dat is pas in 2013, bij de vervanging van de DSM-IV door de DSM-V, veranderd (8) . Het woord disorder (storing) is uit de naam gehaald. En het is uit de lijst met stoornissen gehaald.  Dat is gebeurd onder druk van lobby groepen. Terwijl het duidelijk een storing is. Je wordt geboren als man en je voelt je een vrouw of andersom. Als dat geen storing is! Als dat geen ‘kortsluiting’ is. In dat geval is er klaarblijkelijk iets mis gegaan. Het is een pijnlijke situatie, het geeft psychische spanning, verwarring en pijn. Het bemoeilijkt het aangaan van een normale seksuele relatie met iemand van het tegenovergestelde geslacht. In die zin verstoort het, het normale voortplantingsproces, de meest essentiële biologische functie voor het voortbestaan van de soort.

 

Bij genderidentiteitsstoornis is er is iets misgegaan in het proces van genderidentificatie. Baby’s worden niet geboren met het besef dat ze een jongen of een meisje zijn. Dat besef groeit gedurende de eerste levensjaren. Kinderarts Michelle Cretella beschrijft het proces van genderidentificatie in jonge kinderen (9) als volgt:

 

+ In de baarmoeder herkennen baby’s al het verschil tussen de stem van de moeder en de stem van de vader

+ Vier maanden na de geboorte kunnen baby’s onderscheid maken tussen vrouwelijke en mannelijke gezichten

+ Zes maanden na de geboorte kunnen ze onderscheid maken tussen vrouwelijke en mannelijke stemmen en gezichten

+ Na 18 maanden beginnen ze zich te identificeren met de ouder van hetzelfde geslacht. Ze trekken er naar toe.

+ Tussen 2 en 3 jaar hebben ze een correct zelfbeeld als jongen of meisje

+ Na vier jaar is er gender stabiliteit. Ze begrijpen ik ben een jongen en ik wordt straks een man. Ik ben een meisje en ik wordt straks een vrouw.

+ Tussen 5-7 jaar komt er gender constantheid. De kinderen doorzien dat een man die zich als vrouw kleedt toch een man is. Ze begrijpen: het is een man met lipstick op en een jurk aan.

 

Bij genderidentiteitsstoornis is er iets misgegaan in dit ontwikkelingsproces. Met psychologische pijn en verwarring als gevolg. Die pijn is reëel en hier past bewogenheid. We mogen die pijn niet zomaar van tafel vegen.

 

7. De invoering van het begrip gender

 

Midden vorige eeuw is men begonnen met het vervangen van het woord geslacht of sekse door het woord gender. Dat kreeg de centrale plaats. De vraag is niet meer: “Wat is je geslacht?” maar “Wat is je gender?”. Dat bepaalt je identiteit.

 

Geslacht en sekse zijn gegrond in de biologische werkelijkheid. Je kunt aan de hand van de biologische werkelijkheid vaststellen dat de mensheid is verdeeld in man en vrouw. En je hebt objectieve criteria waarmee je kunt vaststellen of iemand een man of een vrouw is. Dat zijn onder meer de geslachtsorganen, het DNA, hormoon niveaus en de ontwikkeling van het lichaam na de puberteit.

 

Gender gaat uit van de innerlijke zelfbeleving. Het is hoe je, je zelf voelt en ziet. Dat wordt je genderidentiteit genoemd. Het is psychologisch. Er zijn geen objectieve criteria.  

 

8. De omslag van geslacht naar gender

 

Niet meer de objectieve biologische werkelijkheid bepaalt of je een man of vrouw bent, maar je eigen subjectieve innerlijke beleving.

 

9. Transgender

 

Mensen met een genderidentiteitsstoornis lijden onder de psychische spanning en pijn die dat veroorzaakt. Daarom zoeken ze naar een oplossing. Je zou kunnen proberen om de persoonlijkheidsstoornis op te lossen door het innerlijk besef van de eigen genderidentiteit in overeenstemming te brengen met de biologische werkelijkheid. Of je zou kunnen leren om er mee om te gaan, zodat het dragelijk is. Cijfers wijzen uit dat een groot deel van de kinderen die lijden aan genderidentiteitsstoornis daar weer vanzelf vanaf komen als ze volwassen worden (10) . Een groot deel, maar niet allen.

 

Maar deze weg wordt in de moderne genderideologie niet gewezen. In plaats van het innerlijk aan te passen, gaat men het uiterlijk (het lichaam) aanpassen. De oplossing die tegenwoordig bij genderidentiteitsstoornis wordt aangeboden, is de weg van verandering van geslacht. Het biologisch man en vrouw zijn (de sekse) wordt aangepast aan de innerlijke zelfbeleving (aan de genderidentiteit).

 

Iemand met genderindentiteitsstoornis die deze weg gaat noemt men een transgender.

 

De tragiek is dat het onmogelijk is om van geslacht te veranderen. De wens om van geslacht te veranderen stuit op de biologische werkelijkheid. Je kunt je DNA niet veranderen. Je kunt als biologische man wel vrouw willen worden, maar elke cel van je lichaam zegt dat je een man bent en dat kun je niet veranderen. Je kunt wel je mannelijke geslachtsorgaan chirurgisch laten wegnemen, maar je kunt geen vrouwelijke geslachtsorganen zoals een werkende uterus laten aanbrengen. Je kunt geen menstruatie en eisprong op gang brengen. Aan het hormoongehalte valt wel wat te doen door het toedienen van hormonen. Dat is overigens een zwaar medisch middel. Maar zo gauw je er mee stop, herstelt de normale situatie zich weer. De verandering bij een transgender is slechts cosmetisch, uitwendig. Een transgender is nooit meer dan een biologische man die zich voordoet als een biologische vrouw of een biologische vrouw die zich voordoet als een biologische man.

 

10. Hoe hier mee omgaan, als christen?

 

We moeten zeker begrip hebben voor de psychische nood van mensen die een genderidentiteitsstoornis hebben ontwikkeld. Maar moeten we meegaan in de transgender illusie, in de ontkenning van de werkelijkheid? Moet je mee gaan in de illusie van mensen die denken dat ze van biologisch geslacht kunnen veranderen? Terwijl we weten dat dit biologisch gezien onmogelijk is. Moeten we doen alsof het een man is, alhoewel we weten dat het om een biologische vrouw gaat? Moeten we er in meegaan als een biologische man als vrouw aangesproken wil worden? Moeten we zo iemand als vrouw erkennen, behandelen en aanspreken?

 

En denk aan de gevolgen voor de seksuele relatie van een transgender. Iemand is biologisch man, maar denkt nu biologisch vrouw te zijn. Gaat hij een relatie aan met een man, dan is het een vorm van homoseksueel contact.  

 

En er speelt nog iets. Maatschappelijk acceptatie van de genderideologie zal doorwerken in het onderwijs aan kleine kinderen. Hieronder, in punt 20, wordt uitgelegd dat confrontatie op jonge leeftijd met de genderideologie vele kinderen voor het leven zal beschadigen. 

 

De Bijbel zegt niet direct iets over transgender, simpelweg omdat de medische mogelijkheden (bijvoorbeeld het ingrijpen in de hormoon niveaus) er toen nog niet waren. Niemand dacht in die tijd dat je werkelijk van geslacht kan veranderen. 

 

11. Genderexpressie

 

Het begrip dat we nu zullen bespreken is genderexpressie.

 

Met genderexpressie wordt bedoeld hoe je jezelf presenteert. Als man, als vrouw of als iets er tussen in (androgyn). Het gaat voornamelijk om je kleding en je gedrag.

 

12. Cross-dressing, travestie

 

Onder de wet van Mozes werd crossdressing verboden. “Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.” (Deuteronomium 22:5) 

Het ouderwetse woord voor crossdressing is travestie. Het gaat tegenwoordig bij crossdressing meestal om mannen die zich als vrouw kleden. Maar ook andersom komt het voor. De Bijbel wijst dit af, omdat hierdoor het zichtbare onderscheid tussen man en vrouw wordt uitgewist. Je moet in één oogopslag kunnen zien of iemand man of vrouw is. Bovendien is crossdressing vaak verbonden met homoseksualiteit. Iets wat God verbiedt (11) .

Uiteraard is de vorm van wat mannen of vrouwenkleding is voor een groot deel cultureel bepaald. Het gaat om meer dan de “broek of rok” discussie die in reformatorische kring soms wordt gevoerd. Het gaat er om dat je in de culturele situatie waarin jij leeft, onmiddellijk als man of vrouw wordt herkend. Het onderliggende principe is dat God wil dat ook uitwendig het onderscheid tussen man en vrouw wordt gehandhaafd. Dit heeft te maken met de door God ingestelde scheppingsorde.

In homoseksuele kringen is er het verschijnsel van de drag queen. Dat is een man die zich op overdreven wijze (over the top) als vrouw kleedt en gedraagt. Travestie is sinds de 19e eeuw een onderdeel van de homocultuur, waarin talrijke travestieartiesten of drag queens zijn, die optreden in homo-uitgaansgelegenheden en bij homo-evenementen. 

13. Cis of Cisgender

 

Dit is nog een begrip dat de genderideologie heeft ingevoerd. Een biologische man die zich ook innerlijk een man voelt, wordt cis genoemd. Een vrouw die zich vrouw voelt, wordt ook cis genoemd. Men spreekt over cis-mannen en cis-vrouwen.

 

Dit heeft men ingevoerd om te kunnen onderscheiden tussen transgender en cisgender. Je bent transgender als je biologische sekse niet overeenkomt met je genderidentiteit en je bent cisgender, als je biologische sekse en je genderidentiteit overeen komen.

 

Als er over cis wordt gesproken gaat het meestal om de overeenkomst tussen biologische sekse en genderidentiteit. Maar soms worden ook genderexpressie en seksuele gerichtheid er bij betrokken. Dan staat cis dus voor mannen en vrouwen bij wie de biologische sekse de genderidentiteit, de genderexpressie en de seksuele gerichtheid bepaalt.

 

14. Afzetten tegen cis-normativiteit , beschuldiging van cis-seksisme

 

Bedenk waar cis voor staat. Het betekent dat je biologische geslacht ook je genderidentiteit, je genderexpressie en je seksuele gerichtheid bepaalt.

 

Cis-seksisme

 

In de genderideologie verzet men zich tegen het voorstellen van cis als de norm, als de normaliteit. Als cis de norm is, dan is elke afwijking daarvan abnormaal. Dan is transgender abnormaal. Hetzelfde geldt voor een crossdresser, of iemand met homoseksuele gevoelens.

 

Je mag van de genderideologen niet langer zeggen dat het normaal is dat een biologische man zichzelf als man beschouwt en dat hij zich als man kleedt en gedraagt en dat hij aangetrokken wordt tot het andere geslacht. Dat vinden ze discriminatie, ze spreken over genderseksisme.

Je mag niet meer over storing (disorder) of afwijking spreken, want dan veronderstel je dat cis normaal is en dat elke variatie daarop een storing is. De genderideologen willen dat we cisgender en transgender aan elkaar gelijk stellen. Het ene is in hun ogen niet normaler dan het andere.

 

Uiteraard is dit statistisch en biologisch gezien onjuist. Dat is ook het geval vanuit Bijbels standpunt.

 

Afwijkingen van cis zijn statistisch gezien abnormaal. Het zijn afwijkingen van de norm. Want de overgrote meerderheid van de mensen identificeert zich met het biologische geslacht waarmee ze zijn geboren. In die zin is cis de normaliteit.

 

Afwijkingen van cis zijn ook biologisch gezien een abnormaliteit. Want afwijken van de cis norm leidt tot het stopzetten (bij homoseksualiteit) of tot het ernstig verstoren (bij genderidentiteitsstoornis) van de voortplanting. En de voortplanting is biologisch gezien de meest essentiële functie van alle levende wezens, want daar hangt het voortbestaan van de soort vanaf. Dat een biologische man zich man voelt en zich als man gedraagt en aangetrokken wordt tot vrouwen is de beste garantie voor de overleving van de mens.

 

Afwijkingen zijn ook religieus, vanuit de Bijbel gezien, abnormaal.

God heeft slechts twee geslachten gemaakt. Hij heeft het huwelijk tussen een man en een vrouw ingesteld met de opdracht om zich voort te planten. Hij heeft man en vrouw complementair gemaakt. De Bijbel wijst alle seksualiteit buiten het Bijbelse huwelijk af, dus ook homoseksualiteit. Hetzelfde geldt voor crossdressing. Gods scheppingsorde is dat een biologische man zich man voelt, zich als man kleedt en gedraagt en seksueel gericht is op het andere geslacht.

 

Afwijkingen zijn ook logisch gezien abnormaal. Het is logisch dat een biologische man zich man voelt, zichzelf als man beschouwt, zichzelf als man kleedt, zichzelf als man gedraagt en seksueel en romantisch gericht is op het andere geslacht. Dat is een perfect en logisch geheel. En als de vrouwen dat ook hebben, dan loopt alles soepel en natuurlijk, dan sluit alles perfect op elkaar aan. Elke breuk in deze logische eenheid veroorzaakt psychische spanning en verstoort de fundamentele biologische functie van de voorplanting en verstoort het vormen van stabiele (Bijbelse) huwelijken.

 

Je moet al in grote mate de band met de werkelijkheid kwijt zijn geraakt, als je het normaal vindt dat iemand als man geboren wordt, terwijl hij zich innerlijk vrouw voelt. 

 

15. Wat de moderne genderideologie doet: loskoppelen

 

In de genderideologie worden vier dingen losgekoppeld die biologisch, logisch en statistisch gezien aan elkaar gekoppeld zijn.

 

+ Je geslacht, dat is je sekse, het biologisch man of vrouw zijn

+ Je genderidentiteit, je zelfbeleving als man of vrouw, hoe je jezelf ziet

+ Je genderexpressie, hoe je jezelf presenteert, als man of als vrouw of iets er tussenin.

+ Je seksuele gerichtheid (hetero, homo, bi)

 

16. Vele genders

 

Door het loskoppelen van sekse van de andere drie hierboven, in punt 15, genoemde zaken ontstaan er in theorie allerlei genderidentiteiten. Je kun vele combinaties van de hierboven besproken kenmerken bedenken (12) .

 

Al die combinaties moeten volgens de genderideologie als een aparte gender worden beschouwd en maatschappelijk erkend.

 

Bedenk dat het bij gender gaat om hoe je jezelf beschouwt, hoe je jezelf identificeert. Je kunt een biologische man zijn die zich vrouw voelt. Je kunt een biologische man zijn die zich niet vrouw voelt, maar die zich toch als vrouw kleed. Je kunt een biologische man zijn die zich niet vrouw voelt, maar wel seksueel gericht is op het andere geslacht. Enzovoort, enzovoort.

 

17.  Genderfluid

 

We vervolgen onze reis door de wondere wereld van de genderideologie met het begrip ‘gender fluid’. In kringen van de genderideologie spreekt men wel over gender fluid. Daar worden mensen mee bedoeld die zich soms man en soms vrouw voelen. Hun gender staat niet vast. Hun genderidenteit is fluid, vloeiend. Soms zijn ze man, soms zijn ze vrouw, soms zijn ze geen van beiden, soms half vrouw en half man (androgyn) of één van de vele andere combinaties die je kunt maken tussen de vier in punt 15 genoemde zaken.

 

18.  Het aanpassen van de maatschappij aan de nieuwe visie op gender

 

Door de aanhangers van de genderideologie wordt gewerkt aan de aanpassing van de maatschappij aan de genderideologie.

 

+ Cis niet langer als normatief voorstellen

 

Ze vinden het discriminatie als cis (zie hierboven punt 14) normatief is. De cultuur moet op dat gebied veranderd worden. De cis-man en de cis-vrouw moeten niet langer als normaal, als de norm, worden voorgesteld. De verschillende genders moeten aan elkaar gelijk gesteld worden. Als je de ene gender (cis) als normaal beschouwt en de andere (trans) als afwijkend, dan discrimineer je. Dat moet verboden worden.

 

Het is “discriminerend” en “genderseksistisch” als je mensen automatisch als cis, als man of vrouw, beschouwt en benadert. Dan discrimineer je andere genders.

 

Als je niet alle genders als gelijkwaardig beschouwt, dan ben je niet “inclusief”. Scholen, kerken, organisaties die alle genders accepteren noemen zichzelf inclusief.

 

+ Aanpassen van de taal

 

Het binaire denken in man en vrouw moet doorbroken worden. Dat moet zich uiten in de taal. De mensen moeten genderneutraal worden aangesproken. Niet meer met dames en heren of jongens en meisjes, maar bijvoorbeeld met het genderneutrale “beste aanwezigen” (13) .

 

+ Uitwissen van de indeling tussen man en vrouw

Niet alleen in de taal, maar ook in de praktijk moet het binaire denken in man en vrouw worden afgeschaft. Sommige kledingwinkels hangen jongens en meisjes kleding daarom bewust door elkaar. HEMA is gestopt met de geslachtsaanduiding op het etiket van kinderkleding (14) . Vanaf eind dit jaar staat er geen aanduiding 'jongen' of 'meisje' meer op de verpakkingen en de labels, schrijft de Volkskrant. Eerder dit jaar hief HEMA in enkele honderden winkels al de aparte afdelingen voor jongens en meisjes op. De afdeling voor kinderkleding heet daar nu simpelweg 'kids'. HEMA's inkoopdirecteur zegt in de Volkskrant dat de keten steeds vaker klachten kreeg. Zo had een meisje van 10 jaar aan de winkelketen gevraagd om stoerder meisjesondergoed aan te bieden. Ze was de hartjes-onderbroeken beu.

+ Het aanspreken in overeenstemming met het gekozen gender

 

Verplicht mee gaan in het aanspreken van transgender mensen in overeenstemming met hun nieuwe veronderstelde geslacht. Een biologische man of vrouw die zich identificeert met het andere geslacht, moet worden aangesproken volgens de gekozen gender.

Anderen die zich nog als man, noch als vrouw identificeren maar als een andere gender moeten aangesproken worden met hun zelf gekozen (bezittelijke) voornaamwoorden. Dus niet als hij of zij of hem en haar, maar met iets van hun eigen keuze. Bijvoorbeeld met ‘hen’ en ‘hun’. Ter illustratie een voorbeeld. Neem de zin “Hij kwam naar huis en hij nam zijn boek mee”. Dit wordt de zin als je de nieuwe voornaamwoorden gebruikt: “ ‘Hen’ kwam naar huis en ‘hen’ nam ‘hun’ boek mee.” Dit bedenksel heeft de wedstrijd voor de  ‘Verkiezing van het nonbinaire Voornaamwoord’ gewonnen. Deze verkiezing werd georganiseerd door Transgender Netwerk Nederland (15) .

 

Toegang tot kleedkamer en toilet

 

De toegang tot kleedkamer of toilet wordt niet langer bepaald door je biologische sekse maar door jezelf gekozen gender. Je kunt nu kiezen op basis van je subjectieve genderidentiteit welke kleedkamer of welk toilet je gebruikt. Als een biologische man zich innerlijk een vrouw voelt, dan mag hij gebruik maken van het vrouwentoilet en de kleedkamer voor vrouwen. En bedenk, er is geen enkele objectieve manier om te controleren of dat ook echt het geval is. En het is ook niet verplicht om eerst een geslachtsveranderende operatie te ondergaan. Dan heb je dus “vrouwen” met een mannelijk geslachtsorgaan in de vrouwen kleedkamer.

 

In Amerika woedt de strijdt om dit “recht” al op vele plaatsen. Als u moeite hebt om dit te geloven, vul dan zoektermen als “locker room transgender laws” in, in de Google zoekmachine.

 

Maar voor sommigen is het recht om als transgender toegang te hebben tot het toilet of de kleedkamer van de eigen keuze niet genoeg. Want een transgender, bijvoorbeeld een man die zich vrouw voelt en die zich als vrouw kleedt, wordt soms vreemd aangekeken, zowel in een vrouwentoilet als in een mannentoilet (16) . Blijkbaar is dan zijn of haar ‘uiterlijke gedaanteverandering’ niet echt overtuigend. Om dat te voorkomen, kiest men voor de radicale maatregel om de mannen- en vrouwentoiletten helemaal af te schaffen en ze te vervangen door genderneutrale toiletten die voor ieder gelijk toegankelijk zijn. Alsof de genderneutrale toiletten zullen voorkomen dat een transgender vreemd wordt aangekeken. Vrouwen en mannen allemaal naar het zelfde toilet om een zeldzame transgender niet in verlegenheid te brengen! Of een normale cis-man en cis-vrouw zich veilig voelt, is blijkbaar van minder belang.

 

Vrouwensport

 

De genderideologie eist dat een man die zich identificeert als vrouw behandeld moet worden als een vrouw. Dat betekent dat een biologische man, die zich innerlijk identificeert als vrouw, mag meedoen aan vrouwensport. Dit geeft uiteraard deze biologische mannen een zeer groot fysiek voordeel in de meeste sporten. (Zie wat hierboven in punt 4.1. is geschreven over het fysieke verschil tussen man en vrouw.)

 

In de Verenigde Staten leidt dit al tot het verdringen van vrouwelijke topsporters door transgender sporters. Dat gebeurt als je de biologische werkelijkheid wenst te ontkennen. Vrouwen die jaren hebben getraind en door veel opofferingen en discipline de top in hun sport hebben bereikt, worden afgetroefd door transgenders. Dit is de gekte ten top.

 

Er wordt naar oplossingen gezocht, want zelfs de politiek correcte sportbestuurders kunnen het probleem niet ontkennen (17) . Het voornaamste voordeel voor mannen zit hem in de hogere testosteron niveaus. Door in te grijpen in de hormoonhuishouding van transgendersporters probeert men dit voordeel op te heffen. Dat is medisch gezien een zware ingreep in de hormoonbalans. Het testosteron niveau moet dan tot onder een bepaalde grens zakken. Een aanvullende eis die soms wordt gesteld, is dat je die hormoonbehandeling minstens één of twee jaar hebt ondergaan, zodat de lagere hormoonniveaus door hebben kunnen werken in bijvoorbeeld de spiervorming. Maar zelfs dat heft het voordeel van mannen boven vrouwen niet volledig op. Want mannen worden na de puberteit bijvoorbeeld gemiddeld langer. Dit soort voordelen heft je niet meer op. Dat kan alleen als je voor de puberteit met hormoonverlaging begint.

 

De gehele maatschappij wordt aangepast aan mensen met een genderidentiteitsstoornis. Alles moet er voor wijken. De veiligheid van vrouwen en meisjes, geen eigen toiletten en kleedkamers meer. Een voor haar vreemde volwassen man en een klein meisje in hetzelfde toilet en kleedkamer is dan mogelijk. Door de oneerlijke concurrentie wordt de vrouwensport in feite onmogelijk gemaakt. En zo gaat het maar door. Dat gebeurt als je een psychische stoornis tot normaal verklaart.

 

19. Het dwingend opleggen van de genderideologie

 

De aanhangers van de genderideologie eisen dat hun opvatting van gender de nieuwe norm wordt. De oude opvatting over man en vrouw moet bestreden en zo mogelijk verboden worden.

 

Hoe wordt geprobeerd om de nieuwe genderideologie op te leggen aan de gehele maatschappij:

 

+ Uitdragen via overheid en semi-overheid zoals het onderwijs

 

Genderneutraal taalgebruik wordt voorgeschreven. Lesmateriaal moet gezuiverd worden van cis-normaliteit en cis-seksisme. Kinderboeken moeten gezuiverd worden van cis-normaliteit. Het toverwoord is “inclusiviteit”.

 

Alle andere visies worden geweerd en worden als verdorven, onrechtvaardig en intolerant voorgesteld.

 

+ Uitsluiten uit het publieke debat

 

De traditionele media

 

Dit wordt gedaan door een groot deel van de traditionele media (kranten, bladen, televisie). Andere dan politiek correcte stemmen worden in grote mate door de media geweerd, buitengesloten. Zelfs het RD geeft, naar het lijkt, meer ruimte aan bijvoorbeeld pro-homo en pro-transgender “christenen” dan aan christenen die vasthouden aan het Bijbelse standpunt. De EO is al volledig overgegaan naar het politiek correcte kamp en gedraagt zich als een spreekbuis voor de tegenstanders van de Bijbelse seksuele moraal.

 

Censuur van de sociale media

 

Sinds enige tijd zijn grote bedrijven als Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, bezig met het “deplatformen” van mensen. Hun accounts worden opgeheven (18)  . Soms worden de accounts niet opgeheven, maar alleen tijdelijk geschorst. Zelfs een in Amerika zeer bekende figuur als Franklin Graham (de zoon van Billy Graham) ontsnapt er niet aan (19) . Al blijft het bij hem nog beperkt tot tijdelijk schorsen. Ze durven het (nog) niet aan om hem volledig te deplatformen. Bedrijven als Facebook zijn in handen van een beperkte groep mensen met een linkse progressieve instelling. Daarom worden bijna uitsluitend conservatieve mensen gedeplatformd. Niet alleen ultrarechtse groepen, maar alle conservatieve stemmen worden er in toenemende mate door getroffen. Deze bedrijven hebben een monopoliepositie op het gebied van de sociale media, een alternatief is er niet. Dat betekent effectief dat conservatieve mensen hun stem op de sociale media verliezen. Ze worden monddood gemaakt. Het contact met iemands achterban wordt abrupt verbroken.

 

+ Demoniseren van ieder die er anders over denkt

 

Beschuldigen van transfoob te zijn

 

Beschuldigen van het hebben van een ziekelijke angst voor transgenders. Dat is onzin. Het gaat niet om angst, het gaat om een diepgaand verschil van inzicht. Als christenen wijzen wij de moderne genderideologie af. Wij geloven dat de biologische sekse bepalend hoort te zijn voor genderidentiteit, voor genderexpressie en voor de seksuele gerichtheid. Afwijking daarvan is tegennatuurlijk (tegen de natuur in) en abnormaal (afwijkend van de norm). Afwijking gaat in tegen Gods scheppingsorde. Het is absurd en schadelijk om de biologische werkelijkheid te ontkennen en de gehele maatschappij aan te passen aan de kleine groep mensen met een genderidentiteitsstoornis. 

 

Beschuldigen van een onmens te zijn

 

De redenering is als volgt. Mensen met een genderidentiteitsstoornis hebben het zo moeilijk en de oplossing uit de verwarring en de pijn is verandering van geslacht. En dan zeggen jullie (christenen) tegen deze mensen dat dit biologisch niet kan. Dan zeggen jullie dat je moet proberen het natuurlijk besef van je biologische sekse weer terug te brengen. Of dat je moet leren om er mee te leven. Hoe durf je? Wat is dat keihard en onbarmhartig. Wat zijn die christenen toch onmensen.

 

Ook deze redenering klopt niet. Als christenen hebben we begrip voor de pijn en de verwarring die genderidentiteitsstoornis veroorzaakt. Maar we weigeren om mee te gaan in de fantasie dat je van geslacht kunt veranderen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bij een groot deel van de kinderen die in hun jeugd een genderidentiteitsstoornis hebben, het vanzelf, bij het volwassen worden, weer overgaat (20) ) . En we zullen in het volgende punt (punt 20) zien hoe beschadigend de genderideologie voor de psyche van kleine kinderen is. Het is in feite een vorm van kindermishandeling om jonge kinderen onder de acht jaar te confronteren met de genderideologie. Dat verstoort de normale psychologische ontwikkeling en kan leiden tot voor het leven beschadigde kinderen. En tot slot zijn er onderzoeken die laten zien dat de psychische pijn na de geslachtsverandering bij velen nauwelijks afneemt. Ook zijn er gevallen bekend van mensen die spijt hadden na onomkeerbare geslachtsveranderende operaties.

 

Beschuldigen van haat

 

Ook die beschuldiging slaat nergens op. Als christenen hebben we begrip voor de verwarring en pijn van mensen met een genderidentiteitsstoornis, maar we zijn het niet eens met de oplossing van het veranderen van geslacht die sommigen kiezen. Die overtuiging hebben en uitspreken is geen haat. Haat wil de ander met opzet kwaad doen, wil de ander vernietigen, vernederen, pijn doen uit wraakzucht of uit boosaardigheid. Als christen hebben wij het beste voor met alle mensen, ook met mensen die worstelen met een genderidentiteitsstoornis.

 

+ Afdwingen via de wet en via de rechter

 

Ieder die anders denkt dan de genderideologen wordt beschuldigd van hate speech (haatzaaien). Hate speech (haatzaaien) is in Nederland bij wet verboden. De politiek heeft al het wettelijk kader geschapen waarmee andersdenkenden vervolgd kunnen worden. Het gaat om de artikelen 137c , 137e en speciaal 137d (21) van het wetboek van Strafrecht. Artikel 137c verbiedt het beledigen van een groep. Artikel 137d verbiedt het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Artikel 137e verbiedt het verspreiden van hate speech.

 

Het is maar net welke kant de ontwikkeling van de jurisprudentie van deze artikelen op zal gaan. Is het groepsbelediging als ik weiger om transgender als een gelijkwaardige gender naast cis-gender te beschouwen? Is het beledigend als ik spreek over genderidentiteitsstoornis (gender identity disorder), als ik het zie als een storing, als een afwijking van de normaliteit. Is het hate speech als ik me houd aan de opvatting zoals die nog tot 2013 in de DSM stond? Is mijn mening dat het biologisch onmogelijk is om van geslacht te veranderen strafbaar? Mag ik deze opvattingen in het openbaar uitspreken? Is de weigering om een man die zich cosmetisch heeft veranderd in een vrouw, als vrouw aan te spreken, strafbaar? Is het uiten en verdedigen van mijn inzichten over gender een vorm van aanzetten tot haat? Mag je nog naspreken en uitspreken wat de Bijbel zegt over gender en bijvoorbeeld over homoseksualiteit en over het gezin? Mag je nog zonde noemen wat de Bijbel zonde noemt?

 

Het probleem met dit wetsartikel (137d) is dat haat een heel vaag en daardoor rekbaar begrip is. Het definiëren van wat haat is, is dus al een probleem, maar dat is helemaal het geval met de uitdrukking “aanzetten tot haat”.

 

In het denken van de genderideologen kan mijn studie, dat is de studie waar u op dit moment in leest, al opgevat worden als het aanzetten tot haat. Want door te stellen dat genderidentiteitsstoornis een psychologische storing is en dat veranderen van geslacht biologisch gezien niet kan, creëer, ik hun ogen, een voedingsbodem voor haatvolle gedachten en daden. Het helpt niet als ik zeg dat ik mensen die afwijken van de cis-normaliteit niet haat. Dat ik het beste met hun voor heb, maar dat ik vanuit de biologische realiteit en vanuit de Bijbel, niet mee kan gaan in hun opvattingen.   

 

In het buitenland worden mensen die niet meegaan met de genderideologie al vervolgd. Een bekend voorbeeld is de Canadese professor Jordan Peterson. Hij verzette zich tegen een wet (bill c-16) die het verplicht stelt om mensen aan te spreken met de voornaamwoorden die zij zelf het beste bij hun eigen gekozen gender vinden passen. Dit wordt afgedwongen met hoge geldboetes en uiteindelijk zelfs met gevangenisstraf als je de boetes niet betaalt. Ik herinner aan wat hier boven in punt 18 is geschreven over het gebruik van voornaamwoorden. In plaats van ‘hij’ of ‘zij’ of ‘zijn’ of ‘haar’ kan dan iemand een ander verplichten om bijvoorbeeld in plaats van ‘hij’ of ‘zij’ ‘hen’ en in plaats van ‘zijn’ of ‘haar’ ‘hem’ te gebruiken. Als je daar in Canada niet in meegaat, ben je strafbaar.

In Engeland is recent een moeder door de politie opgehaald, voor de ogen van haar kinderen gearresteerd en een tijd in een cel gezet voor haar weigering om een transgender persoon aan te spreken met de voornaamwoorden die horen bij het door die persoon gekozen gender (22 ) . Ze is vrijgelaten in afwachting van haar rechtzaak.

 

+ Uit de ouderlijke macht ontzetten (23)

 

In Engeland zijn ouders uit de ouderlijke macht gezet omdat ze geen toestemming wilden geven voor een geslachtsverandering (hormonen, operaties) van hun minderjarig kind.

 

+ Afdwingen door het onthouden van financiering

 

Dat is een effectief middel dat kan worden gebruikt om onderwerping aan de genderideologie af te dwingen. Dat is bijvoorbeeld gebruikt tegen de SGP toen die op principiële gronden weigerde om in hun eigen midden vrouwen toe te laten tot politieke functies (raadsleden, statenleden, parlementsleden).

 

+ Financiering onmogelijk maken

 

Dit raakt de conservatieve nieuwe media. Met de nieuwe media bedoel ik mensen met bijvoorbeeld een eigen Youtube kanaal, waar ze regelmatig commentaar geven op de maatschappelijk ontwikkelingen.

 

Conservatieve nieuwe media worden vaak gefinancierd door bijdragen van luisteraars. Die geven hun bijdragen door bemiddeling van bedrijven als Patreon en Paypal. Patreon en Paypal  zijn sinds kort ook begonnen met het uitsluiten van invloedrijke conservatieve figuren uit de alternatieve media. De laatste berichten zijn dat zelfs een grote Amerikaanse bank (Chase Manhattan Bank) meedoet (24) , door het persoonlijke bankaccount van een rechtse mediapersoon te sluiten. Zo is het deplatformen van sociale media ook begonnen. Men begint met een extreme figuur en uiteindelijk worden ook andere conservatieve (waaronder christelijke) opinieleiders aangepakt.

 

+ Uitsluiten

 

Het komt al voor dat Amerikaanse universiteiten orthodox christelijke studentenverenigingen niet meer erkennen, dat betekent dat ze niet meer de gebruikelijke financiële ondersteuning krijgen en dat ze niet langer gebruik mogen maken van de faciliteiten van de universiteit. Dat wordt gedaan omdat in de statuten van de verenigingen staat dat bestuursleden de christelijke seksuele moraal moeten onderschrijven en naleven. Niet ongehuwd samen wonen, geen seks buiten het Bijbelse huwelijk.

 

+ Het gebruik van terreur

 

Via de sociale media en de mainstream media

 

Het gaat om het ophitsen van anderen tegen een persoon met behulp van de sociale media: twitter, facebook, youtube, enzovoort. Ophitsen tegen een persoon met wie je het niet eens bent.

 

Hoe dat werkt:

 

·         Zelf ‘hate mail’ sturen naar de persoon die wordt aangevallen. Schelden, doodsbedreigingen

·         Al je volgers op sociale media oproepen om hetzelfde te doen. Dat is vooral effectief als dit gebeurt door populaire figuren met vele volgers. Als een populaire figuur dit doet, dan volgt er een vloedgolf aan hate mail.

·         Zonder de feiten te controleren allerlei leugens en halve waarheden verspreiden over de aangevallen persoon. Laster, karaktermoord. Dit soort beschuldigingen staan voor altijd op het internet. Als iemand jaren later de naam van de aangevallen persoon intypt in een zoekmachine dan komen al die leugens weer naar boven.

·         Anderen komen langs bij de woning of het werk van de aangevallen persoon. Om hem uit te schelden, te bedreigen en dergelijke.

·         Op alle mogelijke manieren de ander “pesten”

·         Weigeren om hem of haar te bedienen in een restaurant. Als je de persoon ziet hem overal lastig vallen. Luidkeels beschuldigen, aanklagen, uitschelden.

·         Om dit te bevorderen worden de naam, het woonadres en allerlei andere persoonlijke gegevens op het internet bekend gemaakt. Dit wordt “doxing” genoemd.

·         De relaties van de aangevallen persoon worden ook benaderd. Ouders worden ook aangevallen, broers en zussen. Werkgevers worden onderdruk gezet om de persoon te ontslaan, onderwijsinstituten om hem of haar te schorsen. Oproep om iemands zaak te boycotten. Ook sponsoren en andere financiers worden onder druk gezet. Als de omgeving niet meewerkt, keert de ‘internetmob’ zich tegen hen.

 

Deze activiteit wordt “name and shame them” genoemd. Het is een soort publieke lynchpartij, waarbij iemands sociale leven wordt vernietigd. In Amerika is het al zo erg dat  één publieke opmerking of een slechte grap je maatschappelijke carrière voor altijd kan vernietigen. 

 

Via fysiek geweld

 

Sommige linkse actiegroepen en LHBT groepen gebruiken alle middelen om samenkomsten van tegenstanders te verstoren. Het brandalarm laten afgaan. De toegang tot de zaal blokkeren. Op de ramen en deuren slaan. De spreker overschreeuwen met spreekkoren. Enzovoorts.

In Nederland zijn recent nog mensen die verbonden zijn met de organisatie “Gezin in Gevaar” aangevallen, toen zij bij een bibliotheek demonstreerden, ze protesteerden tegen het voorlezen van kinderboeken door transgenders en drag queens. Ze hadden een bord met de leuze “man+vrouw=gezin” bij zich. Ze werden aangevallen. Folders werden uit hun handen gerukt en voor hun ogen verscheurd, er werd glitter in hun gezichten gespoten. Kleding werd beschadigd. 

 

Een illustratie

 

Ik kom terug op Jordan Peterson. Wat gebeurde er toen hij publiek uitsprak dat hij het oneens was met Bill C-16? Toen hij zei dat hij zich niet door de wet zou laten voorschrijven hoe hij iemand moet aanspreken. Er brak een scheldpartij uit op de sociale media en ook in de mainstream media. De demonisatie-machine kwam in actie. Hij zou een racist zijn (altright), transfoob, en dergelijke. De LHBT actiegroep van de universiteit verstoorde zijn colleges. Een groep van 10 collega hoogleraren van zijn universiteit vroeg het bestuur van de universiteit om hem te schorsen (te ontslaan). Peterson gaf niet alleen les op de Universiteit, daarnaast had hij ook een praktijk als klinisch psycholoog. Binnen de Canadese vereniging van psychologen werd een petitie opgestart met de eis dat hij door de vereniging geschorst moest worden. Dat zou tot gevolg hebben dat hij zijn vergunning om als klinisch psycholoog te werken, kwijt zou zijn geraakt. De indieners van deze petitie stuurden aan op een beroepsverbod. Zijn lessen, zijn werk, zijn baan, zijn hele bestaan werd aangevallen.

 

In dit geval is het niet gelukt. Dat komt omdat Jordan Peterson al een grote achterban had die hem kende via zijn lezingen en colleges die hij al jaren op Youtube plaatste. Door het conflict met de universiteit explodeerde de aandacht voor hem op het internet. Hij werd zo groot dat de besturen het niet meer aandurfden om hem te schorsen. Ze durfden het niet doorzetten. Maar Jordan Peterson zegt zelf dat het weinig gescheeld had of ze hadden hem geschorst als hoogleraar en hem het werken als psychotherapeut onmogelijk gemaakt. Als hij niet zo’n bekwaam communicator en zo’n bekende internetpersoonlijkheid was geweest, dan was hij ongetwijfeld sociaal vernietigd.

 

+ Angst aanjagen, intimideren

 

De dreiging van de terreur, zoals hierboven beschreven, doet mensen uit angst hun mond houden. Jordan Peterson vertelt dat hij bijval kreeg van andere hoogleraren, maar dat die er niet voor uit durfden komen, omdat dit waarschijnlijk hun baan en hun carrière zou kosten. Als ze hem openlijk zouden steunen dan zouden ze aangevallen worden. Door de politiek correcte progressieve internetters en door de LHBT groep van hun universiteit. Die daarbij zouden worden gesteund door de overwegend progressieve traditionele media en door de door progressieven beheerste universiteitsbesturen.

 

Het is de ouderwetse ‘bully ‘tactiek uit de schoolklas (pesten). Als je niet meedoet of als je het opneemt voor degene die gepest wordt, dan richt het pesten zich op jou.

 

Het is zeker tijd om ons, als christenen te bezinnen op de vraag hoe wij met deze zeer agressieve ideologie om moeten gaan. Buigen we voor het gouden beeld of blijven we net als de drie vrienden van Daniel staan? (Daniel 3). We zullen de kosten vooraf moeten berekenen. (Daniel 3:18 “zelfs indien”).

 

Vervolgd worden voor je geloof is, volgens de Bijbel. eigenlijk de normale situatie voor een christen (25) . “Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden.”  (2 Timotheus 3:12).

Vervolging komt in vele vormen, de ene ernstiger dan de andere, maar vervolging zal er komen. Let op het “allen” in het hierboven geciteerde Bijbelvers, er is geen uitzondering. Als je godvruchtig wilt leven, dan zul je vervolgd worden. Maar tegelijkerijd weten we dat we vervolging niet in eigen kracht hoeven te dragen, de kracht van de Heilige Geest zal ons sterken op de momenten dat het nodig is. Intussen moeten we ons niet laten intimideren.

Deze oproep staat in de Filippenzenbrief: staat vast “één van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hún verderf, doch van úw behoud, en dat van Godswege. Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.” (Filippenzen 1:27-30).

 

20. Het zeer schadelijke effect van de genderideologie op kinderen

 

+ Verstoring van de natuurlijke identiteitsvorming

 

De genderideologie werkt ontwrichtend op de gehele maatschappij. Maar het schadelijkst is de werking op kleine kinderen. Hierboven, in punt 6, is beschreven hoe van nul tot ongeveer zeven jaar bij kinderen de bewustwording van de eigen sekse zich ontwikkelt. Hoe dit besef onderdeel wordt van de identiteit van een kind. Door de genderideologie wordt dat proces verstoord.

 

De biologische indeling in man en vrouw wordt onderuit gehaald. Sekse, genderidentiteit, genderexpresie en seksuele gerichtheid worden uit elkaar gehaald. Het gevolg is verwarring. Een jongen in je klas kan zomaar veranderen in een meisje. Dat jij een jongen of meisje bent, staat niet vast. Die zekerheid heb je niet in deze wereld, dat is de boodschap van de genderideologen. Je vader kan zomaar veranderen in een vrouw en je moeder in een man. Dit zal niet alleen bij veel kinderen de normale psychologische ontwikkeling van de genderidentiteit verstoren, maar ook de diepere basiszekerheid van het kind aantasten. Kinderen raken in verwarring over hun eigen identiteit. Dat kan gemakkelijk tot blijvende schade leiden, tot het ontwikkelen en bevorderen van bijvoorbeeld genderidentiteitsstoornis. Maar ook tot een gevoel van onzekerheid, onveiligheid. Als je niet eens zeker van zijn van je eigen geslacht, waar kan je dan wel zeker van zijn.

 

De beschadigde kinderen zullen opgroeien tot volwassenen die in verwarring zijn over de eigen identiteit. En dat zal veel leed veroorzaken. Want biologische een man zijn en het gevoel hebben dat je een vrouw bent, is pijnlijk.

 

Jonge kinderen de genderideologie verkopen als de waarheid is een vorm van psychologische kindermishandeling. Het zal een grote oogst aan voor het leven beschadigde kinderen opleveren.

 

+ Transgenders, drag queens en travestieten, lezen voor aan peuters

 

Vanuit de genderideologie is er vanuit Amerika een beweging overgewaaid die transgenders, crossdressers, drag queens en dergelijke, kinderboeken laat voorlezen in openbare bibliotheken aan kleine kinderen (26) . Dat gebeurt ook al in Nederland(27) , zie wat hierboven over de demonstratie van “Gezin in Gevaar” is gezegd. Klik op de onderstaande link voor beelden waarin je peuters ziet luisteren naar dragqueens die voorlezen in bibliotheken: https://www.google.nl/search?q=ny+library+brings+drag+queens+to+kids&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj84N3a_9bgAhXP16QKHa94C3wQ_AUIDigB&biw=873&bih=381

 

“Ik was geschokt,” zegt Hugo Bos  (28) . Kinderen worden geconfronteerd met een leernicht die vertelt over handboeienseks. Hij noemt bijvoorbeeld de recente voorleesmiddag in de Openbare Bibliotheek van Nijmegen, waarbij travestieten verhalen voorlezen aan kleine kinderen. “Op een slinkse manier,” vertelt Bos, “worden praktijken die totaal pervers zijn, zoals sadomasochisme, acceptabel gemaakt voor kinderen.”

 

+ Seksualisering van kinderen

 

De push om de inclusieve genderideologie al aan jonge kinderen op te dringen, leidt tot een seksualisering van kinderen. Er zijn bijvoorbeeld al populaire jonge drag queens: https://www.huckmag.com/art-and-culture/style/queen-lactacia-child-drag-queen/ 

Niet alleen worden kinderen geconfronteerd met allerlei abnormale seksualiteit, ze worden er ook veel te vroeg mee geconfronteerd.

 

+ Genderneutraal opvoeden

 

In de categorie van psychologische kindermishandeling valt ook het zogenaamde genderneutrale opvoeden. Ook dat verstoort de gezonde normale psychologische ontwikkeling. Er zijn ouders en scholen die dit doen. Het is een modieus spel dat met de psyche van jonge kinderen wordt gespeeld. Niemand weet hoe dit af gaat lopen. De kinderen worden als menselijke proefkonijnen gebruikt.

 

+ Kinderen door een transgenderproces laten gaan

 

Het meewerken aan het transgenderproces bij kinderen beschadigt deze kinderen, in die zin kun je ook hier van mishandeling spreken. De puberteit wordt bij jongens uitgesteld door hormonen. Er worden geslachtsveranderende hormonen gegeven. Worden er ook al geslachtsveranderde operatie uitgevoerd bij kinderen en tieners? Het zou me niet verbazen. Terwijl we weten dat het overgrote deel van kinderen met genderidentiteitsstoornis vanzelf weer herstelt (29) .

 

Onze verantwoordelijkheid

 

Als wij, volwassen, onze mond niet open doen en de kinderen verdedigen, wie zal het dan doen.

 

   -----------------------

 

De eindnoten

 

(1) Dit begrip is bekend uit de computerwereld. De meest fundamentele computertaal bestaat uit combinaties van nullen en enen (1 en 0). Vandaar binair.

 

(2) Luister naar de lezing van kinderarts Michelle Cretella vanaf 4.16 , na het begin van de lezing. https://www.youtube.com/watch?v=f6Jx0u1w9sI

 

(3) https://nl.wikipedia.org/wiki/X-chromosoom

 

(4)  Zie deze lezing, https://www.youtube.com/watch?v=f6Jx0u1w9sI , op punt 2.33, geeft kinderarts Michelle Cretella dit getal, samen met informatie over het onderzoek uit 2017 waar het getal op is gebaseerd.

 

(5)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4726418/

 

(6)  https://www.thejournal.ie/gender-equality-countries-stem-girls-3848156-Feb2018/

 

(7) Voor een deskundige en zeer heldere en overtuigende uitleg over transgenderisme beveel ik deze lezing aan. Gender Dysphoria in Children: Science, Ethics & Controversy:  https://www.youtube.com/watch?v=f6Jx0u1w9sI

 

(8) In de DSM 4 stond het bij de lijst seksuele dysfuncties en de parafiele stoornissen. In de DSM 5 is de naam genderidentiteitstoornis vervangen door genderdysforia en het heeft een apart hoofdstuk gekregen. Om te benadrukken dat het niet om een storing gaat.  https://www.dsm-5.nl/documenten/artikel/35/Nieuwe-DSM-5-classificatie-genderdysforie-geeft-toegang-tot-zorg-zonder-te-stigmatiseren

 

(9) Luister naar de lezing van Michelle Cretella, vanaf 9.33.   https://www.youtube.com/watch?v=f6Jx0u1w9sI

 

(10) Lezing Michelle Cretella, vanaf punt 20.10. https://www.youtube.com/watch?v=f6Jx0u1w9sI

 

(11) Zie: “De Bijbel over homoseksualiteit”, www.toetsalles.nl/htmldoc/homo.ha.htm  En de bespreking van de zes sleutelteksten over homoseksualiteit www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/homsleutel.htm .

 

(12) Ik kom al aan 54 variaties. De mensheid splitst zich biologische in man en vrouw, dan volgt bij genderidentiteit de splitsing in mannelijke of vrouwelijke of aseksuele identiteit, vervolgens volgt de splitsing in crossdressing of niet, mannelijk kleden, vrouwelijk kleden of aseksueel kleden en daarna volgt de splitsing in hetero, homo of bi. Dat geeft al 2x3x3x3= 54 mogelijke variaties. En dan heb ik het nog te eenvoudig voorgesteld. En er is ook geen rekening gehouden met het verschijnsel van genderfluidity. Dat laatste wordt in punt 16 besproken.

 

(13) https://www.at5.nl/artikelen/171475/gemeente-amsterdam-stapt-over-op-genderneutraal-taalgebruik

 

(14) https://nos.nl/artikel/2193851-hema-maakt-kinderkleding-genderneutraal.htmlen https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hema-kiest-voor-genderneutrale-kinderkleding-jongen-en-meisje-verdwijnen-van-labels~bcc509c1/

 

(15) https://decorrespondent.nl/4748/geen-man-of-vrouw-dan-ben-je-voortaan-een-hen/1050864703020-d399a42e

 

(16) Dit was de reden waarom in Amsterdam de omzetting naar genderneutrale toiletten wordt ingevoerd. https://www.at5.nl/artikelen/165574/stopera_stapt_over_op_genderneutrale_toiletten_op_een_heren-_of_vrouwentoilet_word_ik_raar_aangekeken

 

(17) https://www.theaustralian.com.au/sport/transgender-athletes-face-tougher-olympic-rules/news-story/04adcdf72681bdaf2dc7545e1e3e1764

 

(18) In plaats van het opheffen van de accounts, worden ook de zoekmachines in Google en youtube zo beïnvloed dat ongewenst nieuws en ongewenste nieuwskanalen niet meer vooraan verschijnen. Dit soort praktijken worden wel shadow deplatforming genoemd. Het lijkt er op dat dit ook begint te komen. Ook worden videos of hele kanalen worden zogenaamd  demonitised”. Dan krijgen ze de gebruikelijke vergoeding per klik niet meer.

 

(19) Facebook : https://twitter.com/franklin_graham/status/1078804559257108481 en https://thehill.com/policy/technology/423205-facebook-temporarily-banned-evangelist-franklin-graham-from-site

 

(20) Cretella, vanaf 20.22. https://www.youtube.com/watch?v=f6Jx0u1w9sI

 

(21) http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137d.html

 

(22) https://www.dailymail.co.uk/news/article-6687123/Mother-arrested-children-calling-transgender-woman-man.html

 

(23) Vul in de google zoekmachine bijvoorbeeld in transgender kid parental custody lose”. Hier is een schokkend geval over een kind van zes jaar. https://www.christianpost.com/news/texas-dad-could-lose-custody-of-6-y-o-son-for-not-affirming-transgender-identity.html  en https://www.thepublicdiscourse.com/2018/02/21122/ 

 

(24) https://www.breitbart.com/tech/2019/02/27/financial-blacklisting-chase-bank-withdraws-service-from-independent-and-conservative-figures/

 

(25) Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen” (Johannes 15:20); “Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat” (1 Johannes 3:13); “”Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.(1 Petrus 4:12 HSV), “en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.”” (Handelingen 14:22 HSV)

 

(26) Lezing Michelle Crestella vanaf 12.30.   https://www.youtube.com/watch?v=f6Jx0u1w9sI

 

(27) https://geziningevaar.nl/hugo-bos-tv-interview-op-family7-over-de-seksuele-indoctrinatie-van-kinderen/

 

(28) https://geziningevaar.nl/hugo-bos-tv-interview-op-family7-over-de-seksuele-indoctrinatie-van-kinderen/

 

(29) Lezing Michelle Cretella, vanaf 20.22 https://www.youtube.com/watch?v=f6Jx0u1w9sI