ForumC is niet neutraal

 

ForumC is in de discussie over de schepping niet neutraal. De blijkt uit de fundamentele keuze die de organisatie heeft gemaakt en uit de boodschap die de laatste jaren is uitgedragen.

 

De fundamentele keuze

 

ForumC heeft, samen met andere christenen, in 2009 de 'Scheppingsverklaring' opgesteld. In deze verklaring wordt gesteld dat er ruimte moet zijn binnen de Bijbelgetrouwe wereld voor verschillende inzichten over de wijze waarop God de wereld heeft geschapen.

In de 'oproep tot verzet tegen theÔstische evolutie' is betoogd dat acceptatie van theÔstische evolutie onvermijdelijk het gezag van de Schrift aantast, klik hier. En dat daarom theÔstische evolutie niet getolereerd mag worden in Bijbelgetrouwe kring. Deze stelling wordt door ForumC verworpen. Door dat te doen heeft ForumC positie gekozen in het debat.

 

Eerst de fundamentele vraag beantwoorden

 

Voor er sprake kan zijn van wederzijdse acceptatie moet eerst de fundamentele vraag worden beantwoord of theÔstische evolutie het gezag van de Schrift ernstig ondermijnt of niet. Zo moet bijvoorbeeld de vraag worden beantwoord of het toegestaan is om Genesis 1 en 2 anders te interpreteren dan Paulus dat deed. Want Paulus vatte het verslag van de schepping van de vrouw uit Genesis 2 letterlijk op. Eerst was er de man en daarna de vrouw. (1 Tim. 2:13).De vrouw is uit de man genomen (1 Kor. 11:8,9). En als dit toegestaan wordt, wat voor verdere gevolgen heeft dat voor het Schriftgezag?

 

Waar acceptatie van theÔstische evolutie toe leidt blijkt duidelijk uit de Christelijke Dogmatiek van G. van den Brink en C. van der Kooi. Als theÔstisch evolutionisten vatten zij Genesis 1 en 2 niet meer letterlijk op. In hun boek lezen we dat ze dat ook het verslag van de zondeval uit Genesis 3 niet meer letterlijk opvatten (pp. 277,278 ). Het is niet toevallig dat ze in hun dogmatiek ook de orthodoxe visie op de Schrift verwerpen, want daar leidt acceptatie van theÔstische evolutie onvermijdelijk toe. Voor een bespreking van het boek, klik hier.

 

Ook de boodschap die ForumC brengt is niet neutraal

 

Het uitgangspunt van ForumC is dus niet neutraal, ze hebben al positie gekozen in het debat door hun boodschap dat verschil van inzicht over de wijze waarop God het leven heeft geschapen niet fundamenteel is. Maar zelfs vanuit dit foutieve uitgangspunt handelen ze niet integer. ForumC pretendeert een neutraal podium voor gesprek te zijn. Maar als je kijkt naar de boodschap die ForumC de voorbije drie jaren heeft uitgedragen, dan zie je dat in alles het standpunt van de theÔstische evolutie de voorkeur krijgt. Jan van Meerten heeft dit recent nauwkeurig onderzocht en gedetailleerd in kaart gebracht. Voor het volledige verslag van zijn onderzoek, klik hier.

Ik geef hieronder enkele van zijn bevindigen:

+ Radix is het tijdschrift van ForumC. In de laatste drie jaargangen staan acht artikelen over de schepping. Alle acht zijn geschreven vanuit het standpunt van het theÔstisch evolutionisme.

+ Op de site van Forum staan onder het kopje "Creationisme" 23 artikelen. Op enkele neutrale berichten na, is het overgrote deel geschreven vanuit het standpunt van de theÔstische evolutie. De meeste artikelen zijn geschreven door Rene Fransen, hoewel niet overal zijn naam bij staat, is dat te merken aan zijn schrijfstijl. Dus ForumC laat een verklaarde en felle theÔstische evolutionist schrijven over het creationisme. Aanhangers van het Creationisme komen zo goed als niet aan het woord.

+ Op de sprekerslijst van ForumCstaat Rene Fransen. Hij heeft een boek geschreven waarin hij theÔstische evolutie verdedigd. De andere sprekers die over geloof en wetenschap spreken zijn, zo goed als zeker, ook allen theÔstisch evolutionisten.

+ "Durf te denken" is een project van ForumC, het is een inleiding in christelijke levensoriŽntatie en is vooral bedoeld als cursusboek voor studenten. Het hoofdstuk in het boek dat gaat over de oorsprong van het heelal is geschreven door Cees Dekker, een theÔstisch evolutionist. Hij laat duidelijk zijn voorkeur blijken voor het evolutiemodel. In de literatuuropgave van het boek is geen enkele creationistische bron gezet die voor verdere studie geraadpleegd kan worden.

 

Nogmaals, hoezo neutraal?

Alleen neutraal met de mond, maar niet in de praktijk.

 

Maar zelfs al zou deze bevooroordeelde benadering gecorrigeerd worden, dan nog kunnen we als Bijbelgetrouwe christenen niet samenwerken met een organisatie die fundamenteel de keuze heeft gemaakt voor het standpunt dat theÔstische evolutie het Schriftgezag niet aantast.

 

Samenvattend

 

ForumCfunctioneert door de fundamentele keuze die is gemaakt als wegbereider voor het theÔstisch evolutionisme. En in de praktijk functioneert de organisatie ook als propagandist voor het theÔstisch evolutionisme, door hun zeer eenzijdige benadering. Hier door stuurt ForumC de christenen, die met hen in contact komen, de kant van theÔstische evolutie op.

Ten slotte bevestigt het feit dan BioLogos subsidie heeft toegekend aan ForumC dat deze Nederlandse organisatie aan de kant van het theÔstisch evolutionisme staat. Het is immers het hoofddoel van Biologos om het theÔstisch evolutionisme uit te dragen in evangelische kring. BioLogos geeft alleen subsidies aan organisaties die bijdragen aan dat doel.

 

Cors Visser, directeur van ForumC, wees recent, in een door hem geschreven opinieartikel in het RD, de beschuldiging van het hebben van een verborgen agenda af. Het is mogelijk dat de mensen van ForumC werkelijk zo naÔef zijn dat ze denken neutraal te zijn. Maar of het nu bewust of onbewust gebeurt, het feit blijft dat de activiteiten van ForumC passen in de strategie van bijvoorbeeld de Amerikaanse BioLogos organisatie.

 

Geen samenwerking

 

Hoe kun je samenwerken met christenen die standpunten innemen die het Schriftgezag ernstig aantasten?

 

Samenwerken brengt de mensen in eigen kring in gevaar om twee redenen

1. Door met ForumC samen te werken geef je het signaal dat verschil van inzicht over de schepping niet fundamenteel is. Je zegt daarmee zonder woorden dat theÔstische evolutie een mogelijke optie is voor een christen. Daardoor breng je de christenen om je heen in verleiding om theÔstische evolutie te aanvaarden.

2. En, zoals we gezien hebben, stuurt ForumC via haar site, blad, sprekers en oriŽntatiecursus voor studenten, allen die met de organisatie in contact komen, de kant van theÔstische evolutie op. Door bijna uitsluitend theÔstisch evolutionisten aan het woord te laten.

 

Valse leer moet op een afstand worden gehouden. Het werkt, volgens de Bijbel, als zuurdeeg, klik hier. "houdt ook deze op een afstand" (2 Timotheus 3:5)

"O TimoteŁs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis."

(1 Timotheus 6:20)

 

Een gesprek over wetenschap en theologie moet je alleen aangaan met wetenschappers die onvoorwaardelijk buigen voor het gezag van de Bijbel. Die meer vertrouwen hebben in de verklaringen van de Bijbel dan in menselijke wetenschappelijke theorieŽn.

 

††† -----------------------------------------------------------------

 

Linken naar artikelen waar hierboven naar wordt verwezen:

 

+ De oproep tot verzet tegen theÔstische evolutie

†† www.toetsalles.nl/htmldoc/oproep.htm

+ Onderzoek naar de boodschap van ForumC

†† http://uitgeverij.eddymaatkamp.nl/andrews/forumc_en_de_creationisten.pdf

+ Kritische bespreking van de Christelijke Dogmatiek van den Brink en van der Kooi

†† www.toetsalles.nl/htmldoc/chris-dog.htm