De radicale breuk van de Evangelische Hogeschool met het verleden

 

1. De school is opgericht om te wapenen tegen het evolutiedenken

 

De EH is in de jaren zeventig opgericht om tegenwicht te bieden aan het overal aanwezige evolutiedenken. Dat was een belangrijke doelstelling van de pioniers.

 

In de praktijk betekende dit, dat het door de evolutionisten aangevoerde bewijs werd besproken en weerlegd. Daarnaast werd tegenover het evolutiemodel, het scheppingsmodel gesteld. De creationisten stellen dat de feiten zoals we die tot onze beschikking hebben, beter in het scheppingsmodel, dan in het evolutiemodel passen[i].

 

2. De radicale breuk met het verleden

 

Alle pioniers van de EH verwierpen de evolutie. Maar nu heeft de EH een symposium georganiseerd rondom het verschijnen van Het geheime logboek van topnerd Tycho[ii]. Een kinderboek dat verkondigt dat evolutie een feit is en dat leert dat het geloof in God en het accepteren van de evolutietheorie samen kunnen gaan.

 

De EH doet dus precies het tegenovergestelde van wat de pioniers deden. Wat de pioniers bestreden, dat propageren ze. Ze bestrijden en weerleggen niet langer het evolutiedenken, ze werken mee aan het propageren ervan.

 

Hoe kon dit gebeuren? Wat ligt hier achter?

 

3. De EH heeft drie van de vier hoofdstellingen van de theďstisch evolutionisten overgenomen

 

De hoofdstellingen van de theďstisch evolutionisten zijn: (1) Evolutie is een feit. (2) Bijbel en evolutie kunnen samengaan. (3) Het verschil van inzicht over de schepping is een bijzaak, het raakt niet de kern van het christelijke geloof. (4) Theďstische evolutie is een legitieme optie voor een Bijbelgetrouw christen. Het mag onderwezen worden in gemeenten, op scholen en in christelijke organisaties.

De christenen die vasthouden aan de letterlijke interpretatie van Genesis 1 tot 3, verwerpen alle vier de stellingen. Zij stellen: Evolutie is geen feit. Bijbel en evolutie kunnen niet samengaan. Het is geen bijzaak, het raakt de kern van het geloof, omdat het aanvaarden van theďstische evolutie het Schriftgezag uitschakelt. Een orthodox Bijbelgetrouw christen kan geen aanhanger zijn van theďstische evolutie. Deze leer mag niet uitgedragen worden in ons midden. Zie de uitleg in “de oproep tot het verzet tegen theďstische evolutie”: www.toetsalles.nl/htmldoc/oproep.htm  en daarvan speciaal punt 4.

 

Uit de woorden van Els van Dijk, de directeur van de EH, blijkt dat ze de stellingen 2, 3 en 4 van de theďstische evolutionisten overgenomen heeft. Stelling 1, laat ze open. Maar wat de andere stellingen betreft kiest ze beslist voor het standpunt van de theďstisch evolutionisten.

 

Dat wordt duidelijk als we kijken naar de uitleg die van Dijk geeft over het besluit van de EH om het symposium te organiseren.

 

In een interview zegt een journalist tegen van Dijk: “Veel mensen zullen zeggen dat de scheppingsgeschiedenis niet kan samengaan met evolutie …” van Dijk reageert hierop met de woorden: “Ja, dat klopt, er zijn mensen die zeggen dat schepping en evolutie niet samen kunnen. Maar er zijn ook oprechte en diep gelovige mensen die denken dat het wel kan. En het is nu echt de tijd dat die mensen naar elkaar leren luisteren. Misschien hebben wij wel juist daarom gekozen om mee te werken aan dit symposium …”[iii]

 

Volgens haar kunnen evolutie en Bijbel samengaan, want ze kent theďstisch evolutionisten die, volgens haar beoordeling, oprecht en diep gelovig zijn. Diepgelovig en oprecht. Ik ben in de loop der jaren heel wat Jehova’s getuigen tegengekomen die oprecht en diep gelovig in het verkeerde geloofden.

 

In de visie van van Dijk is het verschil van inzicht over de schepping een bijzaak, waar Bijbelgetrouwe christenen verschillend over kunnen denken. Iets op het niveau van bijvoorbeeld het verschil van inzicht over de doop. Daarom geeft de EH de theďstisch evolutionisten de ruimte om hun gedachtegoed uit te dragen. Daarom het beschikbaar stellen van het gebouw en de actieve medewerking bij de organisatie van het symposium.

 

4. De boodschap van van Dijk aan de creationisten

 

Omdat van Dijk het met de theďstisch evolutionisten eens is dat het verschil van inzicht over de schepping slechts een bijzaak is, roept ze op tot verdraagzaamheid.

 

Wat ze tegen de creationisten zegt, komt op het volgende neer: “Stop met het veroordelen van het theďstisch evolutionisme. Accepteer dat het om een bijzaak gaat. Accepteer dat het een legitieme zienswijze is onder Bijbelgetrouwe christenen. Eis niet dat verboden wordt om het theďstisch evolutionisme in Bijbelgetrouwe kring uit te dragen. Sta toe dat het wordt uitgedragen in gemeenten, scholen en christelijke organisaties.

 

Uiteraard kunnen Bijbelgetrouwe christenen die vasthouden aan de letterlijke uitleg van Genesis 1 tot 3, niet voldoen aan deze oproep van mevrouw van Dijk. Want zij geloven niet dat het om een bijzaak gaat. Volgens hen staat het gezag van de Bijbel op het spel en daarmee het fundament onder het geloof. Ik verwijs opnieuw naar de oproep tot verzet tegen de theďstische evolutie (www.toetsalles.nl/htmldoc/oproep.htm), waar dit wordt uitgelegd.

 

5. De EH beweert neutraal te zijn

 

Van Dijk probeert de christenen te “verkopen” dat de EH neutraal is. 

 

Hierboven, in punt 3, is uitgelegd dat dit niet waar is. Door te verkondigen dat het om een bijzaak gaat en dat we elkaar moeten accepteren, verkondigt mevrouw van Dijk precies wat de theďstisch evolutionisten ons willen laten geloven. Zo werkt zij actief mee aan de uitvoering van de agenda van de theďstisch evolutionisten.

 

Ze negeert volledig de zorg van de christenen die menen dat het gezag van de Bijbel op het spel staat.

 

De fout van van Dijk is dat ze het voorstelt alsof de school neutraal kan zijn in een kwestie waar het gezag van de Schrift op het spel staat.

 

6. De EH doet intussen aan “damage control”

 

Van Dijk weet dat een groot deel van de traditionele achterban van de EH bestaat uit christenen die aan de letterlijke uitleg van Genesis 1 tot 3 vasthouden. Daarom houdt ze haar praatje over neutraliteit. Het symposium heeft veel stof doen opwaaien onder de Bijbelgetrouwe christenen. Er was kritiek op de actie van de EH. In het kader van “damage control” mogen de creationisten van haar ook wel een eigen symposium in het gebouw van de EH houden. Maar zelfs als dat gebeurt, dan verandert dat niets aan de principiële keuze die de EH heeft ingenomen, door te kiezen te kiezen voor de stelling van de theďstisch evolutionisten, dat het in het debat om de schepping slechts om een bijzaak gaat.

 

7. Stop met alle steun aan de EH en waarschuw voor de school, als de school op deze weg doorgaat

 

Als het bestuur niet ingrijpt en de EH weer op de oorspronkelijke koers zet, dan moeten we iedereen oproepen om alle steun aan de EH te beëindigen.

 

Ook is het noodzakelijk om de christenen te waarschuwen voor de koersverandering van de EH. De EH is een gevaarlijke plaats geworden, daar moeten we onze jongeren niet meer naar toe sturen. Want daar zal hun worden verteld dat zowel de letterlijke schepping, als de schepping via evolutie, legitieme opties zijn voor een Bijbelgetrouw christen. Daar zal hun worden verteld dat het in orde is als je het beter meent te weten dan Paulus. “Paulus ging wel uit van de letterlijke interpretatie van Genesis 2, maar wij weten het tegenwoordig beter.”

 HOME[i] Neem bijvoorbeeld het feit van de niet reduceerbare complexe systemen in levende wezens, dat feit past naadloos in het scheppingsmodel. Het past niet in het evolutiemodel, het maakt het zelfs onmogelijk.

[iii] Interview op het cip. “We kunnen studenten niet alleen over het creationisme vertellen” http://www.cip.nl/god/september-2015/51387-We-kunnen-studenten-niet-alleen-over-het-creationisme-vertellen