Een eerste beoordeling van de bediening van T.B. Joshua

"toetst alles" (1 Thess. 5:21)

Als bronnen voor onderzoek zijn beschikbaar:

 • Video's van samenkomsten in de gemeente van Joshua
 • Verslagen van ooggetuigen
 • Informatie van de website van Joshua
 • Analyses van voor en tegenstanders

  Het onderzoek van het materiaal leidde tot de volgende overwegingen.

  1. Dat er wonderen gebeuren lijkt vast te staan

  Er worden mensen genezen.

  Echter niet allen genezen. Ik citeer Panhuise: "de meeste mensen komen helaas niet genezen terug, terwijl de indruk wordt gewekt dat iedereen daar geneest". (Zie zijn ingezonden brief, Uitdaging, mei 2002)

  Volgens de bijbel kunnen wonderen uit verschillende bron komen. Ze kunnen uit God zijn of uit demonische bron. Hieronder volgen enkele bijbelgedeelten waaruit blijkt dat er ook wonderen uit demonische bron kunnen voorkomen.

  "naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen"

  " valse profeten ....zij zullen grote tekenen en wonderen doen"

  "toverij .... waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde.. en hij beweerde van zichzelf dat hij iets groots was .... allen .. hielden zich aan hem en zeiden deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods"

  "een ander beest ... het had twee horens als die van het Lam, maar het sprak als de draak ... en het doet grote tekenen .. en het verleidt hen, d ie op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen"

  Het is blijkbaar zelfs mogelijk (God laat dat blijkbaar toe) dat "christenen" krachten, wonderen en tekenen in de naam van Jezus doen, terwijl ze zelf verwerpelijk zijn (Matth. 7:22).

  We kunnen ons afvragen waarom God dit toelaat. Er staat "de tekenen die hem gegeven zijn te doen", Openbaring 13:14.) Waarschijnlijk laat God het toe om de mensen op de proef te stellen. Om te zien of ze naar zijn woorden, de bijbel, willen luisteren.

  Iets dergelijks vinden we b.v. in Deuteronomium 13:1-3.

  "Want de Here uw God stelt u op de proef" (:3)

  In dit gedeelte is sprake van een profeet die een wonder aankondigt en het wonder komt ook. Maar dat is nog geen definitief bewijs dat deze profeet namens God spreekt. Ook zijn leer (wat hij onderwijst) moet getoetst worden, of hij daarin niet tegen Gods woord, tegen Gods wet, ingaat.

  De bijbel zegt dat er met name in de eindtijd valse profeten zullen komen "aan welke gegeven wordt" om grote tekenen te doen.

  (Zie de teksten hierboven, b.v. Matth. 24:23,24.)

  De bijbel geeft allerlei informatie over de eindtijd, dat is de tijd vlak voordat Jezus terugkomt. Als je die informatie op een rij zet dan krijg je een beschrijving van de kenmerken van de eindtijd. Vele van die kentekenen zijn inmiddels aanwezig. Het is duidelijk dat we in de eindtijd leven of dat we die periode dicht zijn genaderd. Het is daarom te verwachten dat er ook valse profeten zullen verschijnen die grote tekenen en wonderen zullen doen. Dat is namelijk in de bijbel aangekondigd (b.v. Matth. 24:23,24). Let wel het zijn valse, dat wil zeggen het zijn pseudo (namaak) profeten. Het zijn profeten die zeggen in de naam van God, in de naam van Jezus te spreken, terwijl het in feite valse profeten zijn. Het zijn wolven in schaapskleren (Matth. 7:11). Zelfs de satan kan zich voordoen als een engel des lichts en zijn dienaren als leraren der gerechtigheid (2 Kor. 11:12-15).

  Juist op dit moment verschijnt T.B. Joshua. Hij doet grote tekenen en wonderen en hij noemt zichzelf "profeet". Hij wordt ook wel "de man Gods" of "de man in de synagoge" genoemd. Hier is iemand die beweert iets groots te zijn (profeet).

  Dit moet ons tot grote voorzichtigheid manen. Temeer daar er zelfs vanuit charismatische kring ernstig tegen Joshua gewaarschuwd wordt.

  Dat er door de handen van Joshua wonderen geschieden is geen sluitend bewijs dat hij namens God spreekt. Dat blijkt pas uit nadere toetsing van zijn leer, van zijn persoon en ook van de methoden die hij gebruikt.

  2. Waarschuwingen uit onverdachte hoek

  Zoals gezegd wordt er vanuit charismatische kring door sommigen ernstig gewaarschuwd voor Joshua. Dit is een sterke aanwijzing dat er inderdaad iets mis moet zijn. Immers deze mensen zijn zelf charismatisch, ze zijn niet tegen genezingsbedieningen en tegen allerlei zaken waar niet-charismatische christenen (op bijbelse gronden) menen ernstig bezwaar tegen te moeten maken. En toch waarschuwen ze voor Joshua. Ze hebben zeker geen "vooroordeel" tegen een genezingsbediening en toch waarschuwen ze. Het zijn niet zo maar gelovigen, het zijn algemeen gerespecteerde en bekende leiders die waarschuwen.

  Enkele voorbeelden:

  Het grootste Engelstalige christelijk blad "Charisma Magazine" heeft in verschillende artikelen van de hand van redacteur Lee Grady gewaarschuwd: "Nigerian Pastors Take Stand Against Occult Leader" en "Famed Nigerian Faith Healer 'Dangerous tot the Body of Christ'"

  Zoals de naam "Charisma Magazine" al doet vermoeden is dit het lijfblad van de Amerikaanse charismatische beweging. Enkele citaten uit het artikel:

  "Peter Vandenberg, executive vice-president of "Christ for All Nations" (CFAN), the ministry of evangelist Reinhard Bonnke, said that non of the 2000 churches involved in a huge CFAN outreach in Lagos two years ago endorsed Joshua. Every one of them said that Joshua does things that are occultic and that what he is doing is not doctrinally correct," he added. We (CFAN) stand with the majority of Christians there who have denounced him. Our brothers in Nigeria are on the ground there, and they know best."

  "The Pentecostal Felloship of Nigeria denounced Joshua as an imposter. It said the group had for years warned of "the dangers of infiltrators who have modernized cultism by injecting the name of Jesus Christ into thier largely unblibical practicis".

  De waarschuwing van Bert Panhuise
  Een brief met de waarschuwing van Bert Panhuise is gepubliceerd in het blad "Uitdaging" (mei, 2002).
  Bert Panhuise is zelf in Lagos geweest, hij spreekt dus als ooggetuige. Wat hij zegt wordt door anderen, die er tegelijk met hem waren, bevestigd. Dit is een uiterst belangrijk getuigenis. Het is gedetailleerd, heel evenwichtig, zorgvuldig en in een geest van zachtmoedigheid geschreven.
  Bert Panhuise is voorzitter van EuroSpirit, de organisatie die een jaarlijkse charismatische conferentie belegt.

  3. Het hoofdbezwaar dat de Nigeriaanse kerken aanvoeren

  Ze stellen dat Joshua occulte praktijken vermengt met christendom.

  "Pastors of Nigeria's largest churches say Joshua mixes Christianity with occult practices".

  "Joshua does things that are occultic and that what he is doing is not doctrinally correct"

  "The danger of infiltrators who have modernized cultism by injecting the name of Jesus Christ into thier largely unblibical practicis"

  (Citaten uit de twee, hierboven onder 2, genoemde artikelen uit het blad Charisma Magazine)

  De kritiek richt zich vooral op zijn methoden, zijn praktijken. Die worden onbijbels (doctrinally not correct) en occult genoemd. Het verwijt is dat hij het christendom vermengt met occulte praktijken. Joshua moet niet alleen getoetst worden op wat hij leert, maar ook op zijn methoden van werken.

  4. Er zijn een aantal zaken die te denken geven

  Er zijn vele dingen die de toets aan de bijbel niet kunnen doorstaan. Ik heb een aantal van de duidelijkste hieronder vermeld.

  4.1. Water dat verandert in het bloed van Christus

  Op een videoband, verspreid door Joshua zelf (verspreid door de "Synagogue of all Nations"), wordt er een "bloed van Jezus dienst" getoond. In die dienst zegent Joshua een grote watertank, terwijl hij elk van de 12 lopende tapkranen aanraakt, en verklaart dat het water nu "het bloed van Jezus" is geworden.

  Dan is op de video te zien dat de aanwezigen al duwend en trekkend naar voren stormen, naar de kranen toe, om van het water te drinken, sommigen spatten het over zich heen en enkelen nemen zelfs een bad in "het bloed van Christus".
  Dit ritueel maakt een karikatuur van de bijbelse leer over het bloed van Christus (zijn plaatsvervangend sterven). Het verandert de bijbelse leer over het bloed van Christus in een sensationeel, bijgelovig ritueel.
  Geen enkele priester of profeet kan welke substantie dan ook veranderen in het bloed van Christus. Wat Joshua doet is meer verwant aan het heidendom en magie dan aan het bijbelse Christendom. Het bloed van Jezus werd gestort als een offer aan God de Vader, en is niet een magische drank of iets om over je heen te spatten of in te baden.

  4.2. De technieken van remote control en point of contact

  4.2.1. Remote control

  Joshua gebruikt een techniek die hij "remote control" noemt. Je zou het kunnen vertalen met "controle op afstand".

  Staande op zo'n 3 meter van de "patiënten, manipuleert hij door zijn eigen de bewegingen van de patiënten Door zijn hand naar links te bewegen wordt de patiënt onweerstaanbaar naar links bedreven, en door zijn hand naar links te bewegen gaat de patiënt onweerstaanbaar naar recht, door zijn handen te draaien gaat de patiënt in een rondje draaien, dikwijls tot deze er versuft (draaierig) bij neervalt. (staat op video)

  Deze methode is veel meer verwant aan occulte genezingspraktijken dan met de genezingsbediening van Jezus of de apostelen.

  4.2.2. Point of contact

  Point of contact, in het Nederlands punt van contact.

  Een voorbeeld (van een video). Joshua staat op 5 meter afstand van een vrouw met borst kanker. Hij wrijft krachtig op zijn kin, en dat beïnvloed op afstand, haar verkankerde borst. Een ander voorbeeld hij geneest iemand met problemen aan het achterwerk door zelf zijn eigen achterwerk aan te raken. Het is een techniek om de genezing te bewerken, om de genezende kracht aan het werk te zetten.

  Vergelijk hiermee de eenvoud van de genezingen van de Here Jezus. Hij sprak soms een simpel "ik wil, wordt genezen uit", of anders legde hij de handen op of hij raakte simpelweg de zieke aan. Er wordt een enkele uitzondering beschreven. Bijvoorbeeld de genezing van de blindgeborene (Johannes 9), de Heer maakt slijk en legt dat op de ogen en zend de blindgeboren naar het badwater Siloam om zich daar te wassen. Dit is te begrijpen als een test van het geloof van de blindgeborene, precies zoals de tien melaatsen ook opdracht kregen om zich aan de priesters te vertonen zonder dat ze op het moment van de opdracht al genezen waren. Hun geloof bleek uit het feit dat ze op weg gingen naar de priesters. Wellicht is het ook een methode van communicatie om duidelijk te maken dat Hij (Jezus) het was die hem genas. Het gaat bij de genoemde uitzonderingen om mensen die door hun lichamelijk probleem gehinderd worden in hun communicatie. Zie ook Marcus 7:31-37. Wat Jezus in deze gevallen doet is zeker geen techniek om de genezende kracht aan het werk te zetten.

  4.3. De vernederende manier waarop geregeld met mensen wordt omgegaan

  Het ergste op dit gebied lijkt me de hierboven (onder 2.2.1.) genoemde "remote control" techniek. Wat is de zin van deze handelingen met een ziek mens? Dit is zo tegen de Geest van Jezus in.

  Wanneer Christus genas gebeurde dat op een eerbare manier. Het is waar dat de mens gevallen en dat God verheven is, maar een mens is niet "niets". Hij werd gemaakt naar Gods gelijkenis (Genesis 1:16) en moet daarom met eerbied en waardigheid behandeld worden (Jakobus 3:9).

  Het volgende geeft in dit verband ook te denken. In een videoband, verspreid door de Synagoge, wordt b.v. aan mannen met rectale kanker gevraagd hun broek naar beneden te doen voor alle aanwezigen, zowel voor als na de genezing.
  Men ziet mensen "hun kwalen uitbraken" over de vloer, sommigen braken bloed, anderen stenen, grote wormen, levende insecten. Waar deden Jezus en de apostelen zulke dingen? Een levend insect uitbraken?

  4.4. Op de knieën het kantoor van de profeet in

  Ooggetuigen hebben gezien dat medewerksters van Joshua op de knieën zijn kantoor binnen gingen. Zie b.v. het ooggetuigenverslag van Panhuise.

  Het is bijzonder kwalijk, dat Joshua dit toelaat. Nog erger zou zijn als hij het zelf heeft ingesteld of aangemoedigd. Wellicht is dat het geval? Uit de bronnen valt dat niet op te maken.

  In de bijbel wordt zulk eerbetoon onmiddellijk en met klem afgewezen (Zie b.v. Hand. 10:25,26). Knielen doen we alleen voor God en niet voor een mens.

  Panhuise vertelt dat hij een medewerkster, die op de knieën het kantoor van Joshua binnen ging, op haar onbijbelse gedrag heeft aangesproken.

  4.5. Leugens?

  Zie eerst hierboven punt 4.4.

  Het Nederlandse blad Charisma (niet te verwarren met het eerder genoemde Engelstalig blad Charisma Magazine) heeft Joshua, via e-mail, een aantal vragen voorgelegd. Onder meer hebben ze gevraagd of het juist is dat medewerkers op de knieën het kantoor binnen moeten gaan.

  Vraag aan Joshua: "Medewerkers moeten het kantoor van Joshua binnenkomen op hun Knieën."

  Joshua heeft daarop geantwoord: "Wij willen nadrukkelijk vaststellen dat er van zoiets geen sprake is. Als men mensen op hun knieën ziet in Nigeria is dat gewoon traditie of cultuur. Deze dingen hebben geen betekenis in de Geest, totdat ze in overeenstemming zijn gebracht met de Schrift"

  Joshua geeft een dubbelzinnig antwoord. Bij oppervlakkige lezing kun je concluderen dat het niet waar is wat Panhuise en anderen hebben gezien. Maar, als de vraag van het blad Charisma letterlijk zo gesteld is als de vraag in het blad is afgedrukt, dan ontkent Joshua met de woorden "wij willen nadrukkelijk vaststellen dat er van zoiets geen sprake is" alleen dat hij zijn medewerksters zou verplichten om op deze wijze zijn kantoor binnen te komen. De vraag luidde immers "Medewerkers moeten het kantoor van Joshua op de knieën binnen komen." Hij zegt niet meer in zijn antwoord dan dat het niet verplicht is. En als het in Nigeria gebeurt dan is het de cultuur en dat wordt later nog wel in overeenstemming met de Schrift gebracht.

  Joshua ontkent in zijn antwoord dus niet dat het gebeurt. Hij bevestigt het ook niet. Hij zegt niet "Bij ons komt het voor, maar het is de cultuur die nog bijbels hervormd moet worden", nee, hij zegt vaag "Als je in Nigeria mensen op de knieën ziet dan..". Dit is op zijn minst misleidend, want Panhuise en anderen hebben gezien dat het gebeurt. Mensen die niet nauwkeurig lezen nemen de zin "wij willen nadrukkelijk vaststellen dat er van zoiets geen sprake is" als een ontkenning van het feit dat mensen op de knieën het kantoor van Joshua binnen gaan.

  Zelf hecht ik geloof aan het getuigenis van Panhuise en de andere getuigen, waar hij naar verwijst. De bijbel zegt immers op het getuigenis van twee of drie staat elke zaak vast (Deut. 17:16), vandaar ook de eis uit 1 Tim. 5:19. Lees het verslag van Panhuise en zie de evenwichtige en zorgvuldige wijze waarop hij verslag doet. Hij heeft ook geen enkel motief om te liegen, waarom zou hij tegen de waarheid in "verzinnen" dat hij iets dergelijks gezien heeft. Panhuise is zelf charismatisch en heeft helemaal niets tegen genezingsbedieningen. Hij heeft er ook niets bij te winnen, integendeel zelfs, als hij Joshua zou proberen zwart te maken.

  4.6. Vele tekenen van verering

  Er zijn vele aanwijzingen dat Joshua op een onbijbelse wijze wordt vereerd en wat nog ernstiger is, Joshua laat zich die verering welgevallen.

  In zijn werkkamer hangt b.v. de tekst 'T.B. JOSHUA THE MASTER HEALER OF OUR TIME'. (Bert Panhuise zegt dat hij er een foto van heeft). Joshua verdedigt dit in zijn antwoord aan "Charisma" door te zeggen dat hij deze oorkonde van iemand heeft gekregen, maar dat is geen excuus. Hij heeft de oorkonde wel opgehangen.

  Dan is er de verplichting om Joshua aan te spreken met 'prophet Joshua', je mag hem geen broeder noemen.

  4.7. Het gevaarlijke sektarische element. Dit in combinatie met zijn leer over persoonlijke onfeilbaarheid

  Joshua bepaalt alles.

  Er is een gemeente, maar er zijn blijkbaar geen oudsten. Er is niemand die Joshua controleert en bij kan sturen.

  Hij heeft Zichzelf ook min of meer onfeilbaar verklaard. De doop in de Geest heeft hem onfeilbaar gemaakt, althans dat is op te maken uit wat Hij heeft geschreven. Hij lijkt de opvatting te verkondigen dat de Heilige Geest de gelovige onfeilbaar maakt in handel en wandel, als de gelovige zich helemaal aan God wijdt.

  T.J. de Ruiter, voorganger van de pinkstergemeente Elim in Hilversum onderzocht het onderwijs van Joshua, aan de hand van een aantal van zijn preken. (Joshua, zijn prediking en onderwijs, Uitdaging mei 2002, p. 35)
  De Ruiter wijst op uitspraken als de volgende over de Heilige Geest:

  "Hij neemt algehele controle van al onze handelingen, uitingen en gedachten"
  (Joshua, Sermon vol. 4, nr 5, Faith can not take a day of, p.4)

  "Een ander doel van de Heilige Geest is te voorzien in persoonlijke onfeilbaarheid, zodat alles wat u schrijft, zegt of doet voor Christus, correct accuraat en volledig zal zijn"
  (Joshua, Sermon vol. 4, nr 15, Jesus in the Power of the Holy Ghost, p.3)

  Joshua gelooft dat hij zelf in de Heilige Geest gedoopt is in de moederschoot, en hij stelt die doop bij anderen ter discussie, dan is zijn eigen onfeilbaarheid daarmee een feit.

  Hij is daarmee formeel gezien niet meer vatbaar en open voor vermaning of kritiek. Wat de gezalfde in de Geest doet en zegt is bij voorbaat volledig juist. Zo ziet hij zichzelf blijkbaar, hierin bevestigd door de tekenen en wonderen die hij doet. Als spiegel van Christus, volkomen geleid door de Geest, is hij immers onaantastbaar. Dat is strijdig met onder meer 1 Kor. 14:29, waar uitdrukkelijk wordt gezegd dat profetische uitingen door de anderen moeten worden getoetst, beoordeeld.

  Nog een reden voor waakzaamheid is dat Joshua kennelijk allerlei verschillende gaven en ambten in zich heeft verenigd. Hij noemt zich profeet, genezer, doet wonderbaarlijke krachten, is opziener en leraar. Verder schijnen er geen oudsten, diakenen of profeten te zijn. Hij beheerst dus het gehele gemeenteleven van de "Synagoge of alle Nations". Dat is vragen om de verleiding die macht en status met zich meebrengen.

  De wonderen en tekenen bevestigen zijn macht als opziener en bevestigen zijn leer. Als leraar legitimeert hij zijn praktijk en status. En als opziener heeft hij de macht om zichzelf als wonderman en leraar naar voren te schuiven en critici tot zwijgen te brengen.

  Zelfs als hij te goedertrouw is dan heeft hij zichzelf nog in een positie gebracht waarin hij als feilbaar mens eigenlijk gedoemd is te vallen in de strikken van status en macht. Zijn leer dat de Heilige Geest hem onfeilbaar maakt, draagt daar alleen nog maar toe bij, als het al niet een symptoom ervan is dat hij reeds in de strik van de tegenstander is gelopen.

  4.8. Universalistische tendensen

  Neem ten eerste de naam van zijn gemeente. "The Synagogue (Church) of al Nations". Ongetwijfeld zal Joshua claimen dat hij ook die naam onder inspiratie van God heeft gekozen. Dit is ook wat Ouweneel zegt in het verslag van één van zijn reizen naar Lagos. Ik citeer: "God gaf hem in, een kerk te stichten die The Synagogue Church of All Nations (de Synagoge Kerk van Alle Volken) moest heten."

  Dit is toch wel heel merkwaardige "leiding" van God. God die opdraagt om een gemeente "Synagoge" te noemen? Moeten we dat geloven? Synagoge is verbonden met het jodendom. Het jodendom dat de Here Jezus als Zoon van God verwerpt. Het is verwarrend om een kerk "synagoge" te noemen. Wil God dan verwarring?

  En dan nog wel synagoge van alle volken.

  Wil Joshua het verschil tussen Jodendom en Islam (zie hieronder) relativeren? In navolging van de Paus die ook beweert dat Islam, Jodendom en Christendom dezelfde God vereren.

  Is wat Joshua doet, het kiezen van deze naam, zeer ernstig? Nee, het is op het randje. Dat is het vaak. Maar al deze dingen opgeteld maken het toch gevaarlijk. Het toont weer eens aan hoe weinig Joshua in zijn denken en praktijken geworteld is in de bijbel.

  In de kerk van Joshua hangt een plaat met daarop de woorden "Er is geen God dan Allah". De tekst staat er ook op in het Arabisch, met de tekstverwijzing naar de Koran. (Voor een foto van de plaat, zie het artikel "T.B. Joshua - To Deceive Even the Elect" )

  In Africa, ook in Nigeria, is de Islam massaal en dominant aanwezig. Ieder die vertrouwd is met de Islam weet precies wat de tekst op de plaat betekent. "Er is geen God dan Allah" is gericht tegen het veelgodendom, maar ook tegen de drie-eenheid van de Bijbel. De Islam ontkent dat God een zoon heeft en ze erkennen God ook niet als Vader. Deze plaat verkondigt de boodschap van de Antichrist, dat is de ontkenning van de vleeswording van de eeuwige Zoon van God.

  Als deze plaat in zijn kerk hangt dan is het zeker dat Joshua daar van weet, en er mee accoord is gegaan dat die plaat daar hangt. Dat suggereert dat Joshua accoord gaat met de boodschap van de plaat. Wil Joshua een brug slaan tussen Islam en christendom? Ofwel heeft hij die plaat opgehangen in het volle bewustzijn van de boodschap die de plaat uitdraagt. Ofwel heeft hij de plaat opgehangen, maar begrijpt hij niet wat de geestelijke strekking is. Als het eerste het geval is dan is dat zeer ernstig, dan is de Synagoge een "interfaith" kerk. Als het laatste het geval is, dan zegt dat veel over het gebrek aan werkelijk geestelijk inzicht in de Bijbel bij Joshua. Dan is hij een blinde leidende de blinden.

  4.9. De geestegave van genezing al vanaf geboorte

  Ik citeer opnieuw Panhuise "T.B. Joshua die tegen een Franse journalist zei dat hij 'al in de moederschoot is wedergeboren en in de Geest gedoopt'. (Zie de brief van Panhuise))

  Joshua beweert zijn gave van genezing al vanaf de geboorte te bezitten. (Zie het artikel van de Ruiter))

  Dit wijst eerder op een erfelijke occulte belasting. Dat klopt ook met de diagnose die de overgrote meerderheid van de Nigeriaanse (pinkster) christenen heeft gesteld:

  "Pastors of Nigeria's largest churches say Joshua mixes Christianity with occult practices".

  "Joshua does things that are occultic and that what he is doing is not doctrinally correct".

  (Citaten uit de twee, hierboven onder 2, genoemde artikelen uit het blad Charisma Magazine)

  4.10. Het overdragen van de zalving

  Het getuigenis van Bert Panhuise:
  (Zie zijn open brief uit Uitdaging)

  "Op de laatste dag van ons verblijf aldaar had ik een bizarre ervaring in het kantoor van T.B. Joshua. Hij zou wel even zijn 'zalving ' op mij overbrengen (ik had er niet om gevraagd). Het ging nogal dwingend en na wat rare bewegingen met zijn hand moest ik zijn assistent Jima in de ogen kijken (ik was al aan het bidden om bescherming) en toen was het net of ik de duivel in de ogen keek. Mensen die wel eens in de bevrijdingsbediening hebben gestaan weten precies wat ik bedoel. En toen ik 'het bloed van Jezus" uitsprak, hielden ze direct op. Een bevriende voorganger uit Rotterdam had vervolgens precies dezelfde ervaring."

  De zalving (de gave van Joshua) is blijkbaar overdraagbaar. Net zoals bij de Toronto Blessing, daar was de zalving, de zegen, ook op te halen en door te geven is. Via een bepaald ritueel kan de gave van Joshua worden overgedragen. Panhuise zegt het niet rechtstreeks, maar uit het verhaal is duidelijk welke machten achter de zalving van Joshua en zijn assistent Jima zitten. Ik citeer: "toen was het net of ik de duivel in de ogen keek" en "toen ik 'bloed van Jezus' uitsprak, hielden ze direct op".

  Panhuise en de bevriende voorganger uit Rotterdam, waar hij over spreekt, zijn aan het krijgen van de, ongetwijfeld demonische, zalving van Joshua ontsnapt, door het bidden om bescherming, maar aan hoeveel mensen, ook uit Nederland (denk aan W.J. Ouweneel), heeft hij zijn zalving overgedragen? En deze mensen zullen zijn zalving ongetwijfeld op hun beurt ook weer aan andere christenen door gaan geven.

  4.11. Vuur van de hemel neerlaten dalen

  Joshua meent de macht te bezitten om vuur uit de hemel te doen neerdalen. Het vuur dat hij neer roept brandt de mensen op die lichaamsdelen waarmee zij zondigen! Een vrouw in de video grijp in pijn naar haar 'kruis' (enigszins tot vermaak van de anderen), terwijl het vuur van Joshua haar reinigt van zonde.

  Dit is ongehoord. Deze dwaze en onbijbelse manier om te overtuigen van zonde of om te reinigen, wat ook de uitleg mag zijn. Dit is volstrekt vreemd aan de bijbel. Elia riep vuur van uit de hemel neer, maar daar ging het om letterlijk vuur.

  4.12. Schrijven in tongen

  Panhuise vermeldt dit in zijn brief in Uitdaging.

  Joshua schrijft blijkbaar in tongen!! Ongelofelijk, de bijbel spreekt inderdaad over spreken in tongen, maar nu hebben we naast het (onbijbelse of buitenbijbelse) gezamenlijk zingen in tongen ook schrijven in tongen

  Het aanraken van door Joshua neergeschreven tongen doet mensen soms neervallen. Er gaat dus kracht van uit.

  4.13. Dwaze gedachten, fouten en gebrekkige leringen

  Jozua heeft enkele vreemde geloofsopvattingen. Zo vertelde hij een interviewer dat hij vegetariër is omdat hij vele mensen die hij tot overgave brengt "half vis en half mens" zijn. In een ander interview zei hij dat "de goddelijke persoon in hem aan duizenden tegelijkertijd kan verschijnen, zelfs in hun dromen". Dit is geen bijbels christendom meer.

  Joshua is verder, zo blijkt, uit alles wat ik van (niet over, maar van) hem heb gelezen, geen bekwame uitlegger van de Schrift.

  Zie ter illustratie het volgende voorbeeld. Bij de al eerder genoemde, zie hierboven onder 4.1., 'bloed van Jezus' dienst, als het volk al duwend en trekkend naar voren komt om het water te bereiken, worden sommige zogenaamde agenten van Satan (satanische geïnspireerde mensen die met opzet de dienst zouden komen blokkeren) tot demonische waanzin gedreven, ze rollen over de vloer, roepend en tierend alsof ze gefolterd woden. Joshua verklaart dit als zijnde de "scheiding van de schapen en de bokken" (een duidelijk verwijzing naar Mattheus 25), maar de scheiding van schapen en bokken, die in Matth. 25 beschreven wordt, zal volgens de bijbel pas plaatsvinden op de dag des oordeels.

  Hij doet veel merkwaardige en twijfelachtige uitspraken. Die hij vaak meer baseert op openbaringen en ervaringen.

  Er vindt in de Synagoge blijkbaar geen waterdoop plaats. Het avondmaal wordt niet gevierd met brood en wijn, maar met gezegend water. Wie openlijk zonden belijdt, moet ook alle oude zonden,die vroeger al eens beleden zijn, weer oprakelen. Gedurende het verblijf in Lagos werden bezoekers door assistenten van de profeet geïnstrueerd dat ze gedurende hun verblijf in de Synagoge niet mochten vasten. Dit verklaarden Bert Panhuise en zijn reisgenoten.

  Dit zijn stuk voor stuk onbijbelse praktijken. Het zendingsbevel van Jezus, met daarin de opdracht tot dopen, is duidelijk genoeg, net als de praktijk van de apostelen en de vroege kerk. Voor het avondmaal geldt hetzelfde. Dat iemand die zijn zonde belijdt ook alle zonden weer moet belijden, en dat nog wel bij een speciaal altaar, is ronduit bizar.

  Zie ook het artikel van de Ruiter. Hij heeft een aantal preken van Joshua onderzocht en in zijn artikel wijst hij op een aantal onbijbelse leringen van Joshua.

  5. De verdediging van Joshua door zijn voorstanders

  5.1. Men wijst op de genezingen

  Er worden mensen genezen. Dat moet toch wel uit God zijn, de duivel zal toch geen mensen genezen? De duivel kan wel degelijk tot op een bepaalde hoogte mensen genezen. (Zie b.v. Openbaring 13:3,12) De bijbel zegt dat demonen in staat zijn om wonderen te doen.

  Het kan zelfs zijn dat vele mensen eerst door occulte zonden de duivel greep op hun lichaam hebben gegeven en dat ze daarna door demonische invloed ziek zijn geworden. Als het de duivel om tactische redenen uitkomt (om een van zijn profeten te bevestigen) kan hij die, door hem veroorzaakte, ziekten ook weer wegnemen.

  Mattheus 7 lijkt er op te wijzen dat mensen wonderen, krachten in Jezus naam kunnen doen, die zelf niet zuiver zijn.

  5.2. Men praat de magische zaken goed

  Men stelt dat in de bijbel ook zulk soort handelingen voorkwamen. Mensen die genazen door de zweetdoek van Paulus. Jezus die slijk op de ogen legt. (Over het laatste, zie de opmerkingen hierboven onder punt 4.2.)

  Je zult echter tevergeefs in de bijbel naar zaken als "remote control" zoeken. Ook het point of contact gebeuren vind je wel terug bij allerlei occulte genezers, maar niet in de bijbel. Er is b.v. hier in Middelburg een genezeres die in haar lichaam voelt welk onderdeel van het lichaam van een patiënt(e) ziek is. Het gaat hier dan wel niet om het activeren van genezende kracht, maar om het stellen van een diagnose, het principe is hetzelfde. Het zegenen van water waardoor het in "bloed van Christus" verandert is bijbels gezien volstrekt verwerpelijk en als het werkt, en het schijnt te werken, dan kan dat niet de kracht van God zijn.

  Deze diagnose wordt nog versterkt en bevestigd door wat Panhuise vertelt over de poging van Joshua en zijn assistent om hun zalving op hem over te dragen. Ik citeer: "moest ik zijn assistent Jima in de ogen kijken (ik was al aan het bidden om bescherming) en toen was het net of ik de duivel in de ogen keek. Mensen die wel eens in de bevrijdingsbediening hebben gestaan weten precies wat ik bedoel. En toen ik 'het bloed van Jezus uitsprak hielden ze direct op."

  Zelfs iemand als Marc van der Woude van Joel-News veronderstelt dat er sprake is van een gemengde zalving. Van der Woude schrijft in principe nooit kritisch over iemands bediening, en toch heeft hij publiekelijk uitgesproken dat hij onderkent dat er occulte krachten werken. (Joel News, Nl 136-2.)

  Het is eigenlijk ongelofelijk hoe lichtvaardig mensen als Ouweneel de waarschuwing van de meerderheid van de Nigeriaanse (pinkster) christenen als onjuist en laster afdoet. Hij gaat enkele keren naar Nigeria, naar Joshua, en hij weet het allemaal. Nigeria is, net als geheel zwart Africa, een zeer occult gebied. De christenen daar hebben veel ervaring met dit soort zaken. Zij zijn daarom bij uitstek deskundig op dit gebied. Zij waarschuwen in overgrote meerderheid voor de occulte methoden van Joshua, maar Ouweneel legt het naast zich neer. Zie de houding van CFAN. Ik citeer uit het artikel uit Charisma Magazine:
  "Peter Vandenberg, executive vice president of Christ for All Nations (CFAN), the ministry of evangelist Reinhard Bonnke, said that none of the 2,000 churches involved in a huge CFAN outreach in Lagos two years ago endorsed Joshua. "Every one of them said that Joshua does things that are occultic and that what he is doing is not doctrinally correct," he added.
  Although Bonnke's organization has not condemned Joshua publicly, CFAN has adopted a firm stance and will not work with Joshua in Nigeria. Added Vandenberg: "We stand with the majority of Christians there who have
  denounced him. Our brothers in Nigeria are on the ground there, and they know best."

  5.3. Er is goede vrucht

  Hier legt b.v. Ouweneel veel nadruk op.

  Mensen komen tot geloof, tot bekering, tot heiliging.

  Als dit inderdaad het geval is dan wijst dat er op dat er inderdaad twee geesten aan het werk zijn. (Zoals van der Woude veronderstelt, zie hierboven onder punt 5.2, of Joel News Nl-136.2) Dan is het een gemengde beweging.

  5.4. Suggereren dat de kritiek leugenachtig is en voortkomt uit jaloezie

  W.J. Ouweneel stelt dat de bediening van Joshua in ons land belasterd is. Door wie dan? Door de critici van Joshua? Ik denk dat het net andersom is. Ouweneel belastert door deze ongenuanceerde beschuldiging het grootste deel van de critici die op zorgvuldige wijze proberen te toetsen.

  Neem de brief van Panhuise. Hij is ooggetuige. Hij vertelt wat hij heeft gezien en beleefd. Zijn getuigenis heeft rechtskracht omdat het door andere ooggetuigen is bevestigd (Deut. 19:15., vandaar ook de eis uit 1 Tim. 5:19.) Is Panhuise jaloers, heeft hij 'een geest van kritiek' die uitgedreven moet worden? Bedrijft Panhuise de zonde tegen de Heilige Geest? Dat is belachelijk. Hij oefent de bijbelse opdracht uit om alles (en dus ook de bediening van Joshua) te toetsen (1 Thess. 5:21).

  Er wordt veel tegen Joshua ingebracht. Een selectie staat hierboven onder punt 4.

  Zelfs al klopt niet alles wat er door de critici wordt aangevoerd, misschien is niet alle informatie nauwkeurig of juist, dan nog blijft er genoeg over om ernstig te waarschuwen tegen Joshua. Er zijn een aantal, voor ieder toegankelijke, bronnen. Er zijn de videobeelden, van video's die door de Synagoge zelf zijn uitgegeven, er zijn door Joshua zelf uitgegeven preekbundels, er zijn de ooggetuigen verslagen, zoals b.v. van Bert Panhuise en zijn reisgenoten, die rechtskracht hebben. De Schrift zegt immers dat op het getuigenis van twee of drie elke zaak vast staat (Deut 19:15; 2 Kor. 13:1).

  6. Conclusie

  Als je al de hierboven, onder punt 4, genoemde zaken bij elkaar neemt dan is de conclusie duidelijk. De (pinkster) kerken in Nigeria die stelden dat Joshua occulte praktijken vermengd met het christendom hebben gelijk. Ook ik sluit me aan bij de waarschuwing van Lee Grady van "Charisma Magazine" en van Bert Panhuise. Er is sprake van demonische invloeden bij Joshua.

  In het gunstigste geval is het een gemengde beweging. In het geval dat Joshua (nog) het ware evangelie verkondigt komen mensen tot geloof, maar tegelijk worden ze besmet (gebonden) door zijn demonische zalving.

  Een gemengde beweging is een beweging waarin twee geesten werken. De Geest van God werkt als de waarheid van het evangelie wordt verkondigd en boze geesten werken als er onbijbelse praktijken worden uitgevoerd. Deze gedachte is voor de meeste christenen nauwelijks voor te stellen, toch zijn we dit in de praktijk geregeld tegengekomen.

  De pinkstergemeente waar mijn schoonzus is opgegroeid was b.v. zo'n gemengde beweging. Ze groeide op in deze gemeente. Daar is ze in contact gekomen met de Here Jezus door de prediking van het bijbelse evangelie, maar ze is er ook in kontakt gekomen met demonische geesten die zich voordeden als de Heilige Geest. Dit was verbonden met de leer over de doop in de Geest als tweede ervaring met als bewijs het het spreken in tongen. Via handoplegging is het mogelijk om een occulte belasting door te geven. (Binnen de pinkster- en charismatische beweging is er een onreine stroom binnengekomen vooral via word-of-faith en latter-rain leiders. Die hebben hun occulte belasting doorgegeven. Van de ene geestelijke generatie wordt die belasting, die geest, die zalving doorgegeven.) Dat is in haar geval ook gebeurt. In haar gemeente hoorde ze het evangelie en daardoor kwam ze op vrij jonge leeftijd bewust tot geloof. In diezelfde pinkstergemeente werden haar enkele jaren later de handen opgelegd voor het ontvangen van de doop met de Geest, met als bewijs het spreken in tongen. Ze sprak inderdaad in tongen. Later is ze bevrijd van een demonische geest die in haar in tongen sprak. In een en dezelfde gemeente is ze door de prediking van het evangelie tot geloof gekomen terwijl ze daar ook een demonische geest ontving die in haar in tongen sprak, een geest die zich voordeed als de Heilige Geest.

  Om misverstanden te voorkomen, ik beweer niet dat dit altijd het geval is waar mensen in tongen spreken. Het bovenstaande is simpelweg één van dingen die we in de praktijk zijn tegengekomen. We zijn geregeld mensen tegengekomen die in charismatische kring occult belast zijn geraakt. Als iemand in tongen spreekt dan adviseer ik hem of haar om het vermogen tot spreken in tongen te toetsen of te laten toetsen.
  (Zie de onderwijssite <<http://www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslhg10.doc>>, de punten 10.9 en 10.11.)

  Ik hoorde net een verslag over een vrouw die uit occulte achtergrond tot geloof is gekomen.'Voor haar bekering was ze helderziend, na haar bekering was ze het nog steeds. Zo wist ze van tevoren waarover de predikant ging spreken en wist ook soms over verborgen zonden van anderen. Zij was er van overtuigd dat deze gave van de Heilige Geest was (de gave van profetie, woorden van kennis) maar ze heeft zich gelukkig laten corrigeren.

  Een ander voorbeeld is dat van een broeder die geregeld profeteerde in de samenkomsten, terwijl later bleek dat hij demonisch gebonden was. Toen die binding werd verbroken verdween ook het vermogen om te profeteren. Deze broeder wist echt dingen die hij niet kon weten. Uit de broeder kwam een gemengde stroom, als hij profeteerde werkte demonen door hem heen, als hij in andere situaties het evangelie uitlegde heeft de Heer dat gezegend in de bekering van mensen.

  De tijd zal het leren hoe de beweging van Joshua zich (ook leerstellig) zal ontwikkelen.

  HOME