Derek Prince over zegen en vloek

Hieronder volgt een beoordeling van de boodschap van Derek Prince aan de hand van zijn boek "Zegen of Vloek, aan u de keus", 1991, uitgave Gideon.

Het is de bedoeling om zijn boodschap te toetsen aan de bijbel. "daar zij .. dagelijks de schriften nagingen, of deze dingen zo waren" (Hand. 17:11).

In de beoordeling wordt geregeld verwezen naar bladzijden uit het boek. Dat wordt gedaan op de volgende manier: pagina 38 wordt aangegeven als (p. 38), pagina 64 als (p. 64), etc. 

1. Het door elkaar halen van de bedeling van de wet en de genade

In Deuteronomium 28 staan de zogenaamde verbondszegen en verbondsvloek. De verbondszegen en vloek zijn een onderdeel van het verbond van Mozes. Dat is het verbond dat God bij de berg Sinai, via bemiddeling van Mozes, sloot met het volk IsraŽl. Als christenen leven wij niet onder het oude verbond (het verbond van Mozes), maar onder het nieuwe verbond dat gesloten is in het bloed van Jezus. Wij hebben niets met het verbond van Mozes te maken.

Toch past Prince de verbondszegen en verbondsvloek van het verbond met Mozes toe op de christenen. Zo plaats hij de christenen terug onder de wet van Mozes, en onder de bedreigingen van de verbondsvloek (pp. 36-39).

Als de IsraŽlieten het verbond verbraken, en niet naar de wet van Mozes leefden, zou God zijn vloek zenden. Als ze wel gehoorzaamden zou God zegen zenden. Zegen was afhankelijk van gehoorzaamheid. Dit staat in Deuteronomium 28 en Leviticus 26.

Gehoorzaamheid geeft zegen, ongehoorzaamheid brengt vloek. Prince stelt het voor alsof dit ook voor de christenen geldt (p.37). 

2. Prince brengt het "health and wealth" evangelie

De zegeningen en vloeken die in Deut. 28 worden beschreven betreffen aardse zaken. Gezondheid, succes in (verdedigings)oorlogen, vruchtbaarheid, goede oogsten, gezondheid, etc.

Prince gaat er vanuit dat wij als christenen al deze aardse verbondszegeningen kunnen verkrijgen. Gezondheid, welvaart, kortom succes, gemeten naar aardse maatstaven.

Zie o.a. pp. 36-39 van het boek. In de rest van het boek wordt zijn lering met talloze praktijkvoorbeelden herhaald en "bevestigd".

Prince brengt het evangelie van welvaart en gezondheid. Als je als christen b.v. een slechte gezondheid hebt en/of financieel krap zit dan is dat het gevolg van een vloek op je leven. En die vloek is weer het gevolg van ongehoorzaamheid. Het is dus in feite je eigen schuld als je (langdurig) ziek of arm bent.

Het is, volgens Prince, Gods bedoeling dat we als christenen gezond en financieel voorspoeding zullen zijn. Dat zal ook altijd het geval zijn als wij gehoorzamen, als wij naar de stem van de Heer luisteren, want gehoorzaamheid brengt immers, zo stelt, hij Gods zegen (p. 38). 

3. Ziekte is een vloek.

Prince stelt dat ziekte het gevolg is van een vloek (p. 38). 

4. Armoede is een vloek

Dit zegt hij letterlijk, ik citeer "armoede is een vloek" (p.47, 38).  

5. Menstruatiestoornis, bijna altijd gevolg van vloek

Het is maar dat u het weet. Prince stelt dat "bijna alle, zo niet alle, menstruatiestoornissen het gevolg zijn van een vloek" (p. 45).

Als u hier last van hebt, dan weet u bij deze wat de oorzaak is. Nu alleen nog even "op de methode Prince" de vloek verbreken en u bent er vanaf. 

6. Prince brengt een "succes" evangelie

Dit woord gebruikt hij zelf herhaaldelijk in het boek.

Als het succes (gezondheid, welvaart, etc) voortdurend aan je voorbij gaat, dan is het duidelijk dat er vloeken in je leven werken (p. 13).

Ik citeer Prince: "Paulus maakte duidelijk dat succes in het leven er van afhangt of je datgene wat zichtbaar en geestelijk is, kunt bevatten en hoe je daar tegenover staat." (p. 27)

Daarmee bedoelt hij dat je er oog voor moet krijgen dat je situatie vanuit het bovennatuurlijke wordt bepaald, zowel je succes als je falen. Succes is het gevolg van Gods zegen, falen is het gevolg van een vloek. Als je dat niet door hebt, en als je niet leert hoe daar mee om te gaan kun je, zo stelt Prince, niet verwachten succes in het leven te hebben. Kortom de leer van Prince over vloek en zegen is, zo claimt hij hier, de sleutel tot succes. 

7. Sinistere dreiging

"een vloek kan vergeleken worden met een lange, kwaadaardige arm die vanuit het verleden uitgestrekt wordt" (p. 15)

"om de ťťn of andere griezelige reden" (p. 15)

Volgens het boek worden de christenen voortdurend bedreigd door vloeken. Vloeken afkomstig van God, van de satan en zijn dienstknechten, en ook zelfvervloekingen. 

8. Vele vloeken komen van God

Ik citeer: "vervloekingen komen vaak van God" (p. 34) 

9. De enige bescherming is onberispelijk wandelen

Je bent alleen veilig als je onberispelijk leeft, als je luistert naar de stem van de Heer. Doe je dat niet volledig, dan zal God je niet beschermen tegen vloeken waarmee de dienaren van de satan je bedreigen. Ja, sterker nog, God zal je ook nog eens Zelf achtervolgen met zijn eigen vloeken.

Ik citeer "haar onschuld zal haar tegen de vloek beschermen" (p.32). Onschuld, dat wil zeggen niet schuldig zijn aan ongehoorzaamheid. Dat geeft immers volgens Deut. 28 bescherming.

Dit is in strijd met het onderwijs van de bijbel. God beschermt al zijn kinderen. Dat garandeert de bijbel ons, zie b.v. 2 Thess. 3:3. "Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze." Onze veiligheid rust op de trouw van God en op het feit dat we zijn kinderen zijn. Hij zal ons bewaren voor de boze.

Als wij, als kinderen Gods, tegen zijn wil ingaan en zondigen dan zal hij ons niet "vloeken" of ons onbeschermd overlaten aan de vloeken van de vijand. Hij zal ons eerst waarschuwen en als wij zijn waarschuwingen in de wind slaan zal Hij ons tuchtigen, zoals een vader dat met een zoon doet die hij liefheeft, opdat wij tot inkeer komen. (Hebr. 12:4-11)

Hier wil Prince niets van weten. Hij wil er aan vasthouden dat wij onder de verbondszegen en verbondsvloek staan, waar de zegen afhangt van volledige gehoorzaamheid. Daartoe negeert hij het onderwijs van het Nieuwe Testament, waarvan hierboven twee teksten zijn genoemd.

"er bestaat geen bezwering tegen ... IsraŽl (Numeri 23:23). Dit bijbelwoord bevestigt dat de boze het volk van God niets kan doen. Dit wordt gezegd in een bepaald verband. Het gaat om Bileam, die op verzoek van Balak, het volk van God probeerde te vervloeken. God liet dat niet toe, Hij beschermde zijn volk tegen de boze. Dit past echter niet in de leer van Prince en daarom past hij deze tekst als volgt aan, hij maakt ervan: "er is geen bezwering tegen IsraŽl, tenminste als het volk gehoorzaam is, anders wel." Volgens hem was het volk van God op het moment dat Bileam het probeerde te vervloeken net gezuiverd, alle ongehoorzamen waren weg, dus daarom kon, volgens hem, Bileam het volk niet vervloeken. Dat is echter niet wat er staat, er staat dat er geen bezwering is tegen IsraŽl. Het kan nooit. God laat nooit toe dat de boze zijn volk vloekt, of anders richt die vloek niets uit. Onder het verbond van Mozes werden de IsraŽlieten wel gewaarschuwd dat God hen persoonlijk zou vloeken als ze het verbond zouden breken (Deut. 28).  

10. De benen van mevrouw Prince

Prince vertelt dat zijn vrouw in haar jeugd moeite had met haar uiterlijk, met haar benen. Op een bepaald moment heeft ze gezegd "ik haat mijn benen." Volgens Prince heeft ze toen, door dat te zeggen, haar eigen benen vervloekt. Daarom rustte er een vloek op haar benen en werden ze ziek (p. 9,10).

Als tegenwicht sprak Prince op een bepaald moment aldus de benen van mevrouw Prince toe: "Wel bedankt jullie benen. Jullie moeten weten dat ik je waardeer. Jullie hebben Ruth veilig overal heengebracht waar ze zijn moest - en nu hebben jullie haar bij mij gebracht, benen wel bedankt" (p. 9). Serieus, dit vertelt hij in volle ernst. 

11. De idee van zelfvervloeking

Als je negatief over jezelf spreekt of hebt gesproken dan gaat er, zo stelt Prince, een vloek in je leven werken. Zie wat hierboven, onder 9, is verteld over de benen van mevrouw Prince.

De vrouw van Prince vertelt dat ze naar haar eigen zware kuiten keek en toen zei "ik haat mij benen!" In feite, zo stelt ze, had ik door dat te zeggen een vloek over mijn eigen benen uitgesproken. (p.9.)

"Negen jaar later werd ik in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis in Jeruzalem gevoerd, met trombose in beide benen. ... Het zag er naar uit dat er nog steeds een vloek of vervloekingen op mij rustten - en misschien wel op mijn hele persoon." (p.9.)

"Sindsdien, dat is nu drie jaar, heb ik voor mijn gezondheid - en mijn leven - moeten vechten." (p.10.)

"De bevrijding van de mijzelf opgelegde vloek was nog maar het begin van het proces." (p.10)

"Mijn gezondheid is nog niet helemaal volkomen" (p.10.)

Deze theorie heeft geen enkele basis in de bijbel. Dit is magisch denken. Er wordt toverkracht aan woorden toegekend. 

12. Een magische visie op taal

Of te wel, pas op wat je zegt, want, voor je het door hebt, heb je jezelf of een ander vervloekt.

Prince stelt het voor alsof er een bovennatuurlijke werking van woorden uitgaat. Hier wordt de mens weer tot een "godje" gemaakt, die door zijn woorden de werkelijkheid bepaalt en beÔnvloed. We kunnen met onze woorden anderen pijn doen of opbeuren, we kunnen echter niet met onze woorden een lichamelijke ziekte bewerken of iets dergelijks. Toverkracht toekennen aan worden is animistische, magisch denken. 

Het toekennen van magische kracht aan woorden komt later in het boek nog terug bij het zogenaamde "proclameren." Dit is een verdere uiting van magisch denken dat in de charismatische beweging via de "word of faith" movement is binnengekomen. 

13. Nogmaals de benen van mevrouw Prince, of te wel, je komt niet zomaar van een vloek af

Mevrouw Prince vertelt over het moeizame gevecht met de vele vloeken op haar leven (p.10.). Het verwerpen van al die vloeken was een langdurig proces. De voorbede van duizenden christenen over de gehele wereld is ingeroepen. Het resultaat? Haar gezondheid is nog niet helemaal hersteld (p.10). Oftewel, de vloek is er nog steeds.

Beste mensen wat voor hoop is er, in het licht van het bovenstaande, voor eenvoudige christenen als u en ik? Wij kunnen geen duizenden mensen vragen om voorbede voor ons te doen. En als de voorbede van duizenden mensen al niet volledig hielp bij mevrouw Prince, terwijl ze nota bene bijgestaan werd door Derek Prince zelf, de grote man Gods, de vloekdeskundige bij uitstek. Wat voor hoop is er dan voor ons als zelfs de grote "vloekspecialist" Prince zijn eigen vrouw niet volledig vrij krijgt? Dat ziet het er somber voor ons uit, is het niet?

Gelukkig is het hele verhaal van Prince in strijd met de bijbel. Wat een opluchting. 

14. Vloekt God ons?

Zie ook hierboven punt 8.

Als we ongehoorzaam zijn wat doet God dan? Neemt hij zijn bescherming weg, zendt Hij een vloek? In het Nieuwe Testament vinden we niets van dat alles. Als wij, als christenen, zondigen zal God ons eerst waarschuwen, en als we niet gehoorzamen zal Hij ons tuchtigen opdat we tot inkeer komen. Zoals een vader zijn kind tuchtigt om hem of haar weer op het goede spoor te laten komen. Tuchtiging die gemotiveerd is door liefde. (Hebr. 12:4-11) 

15. Moeten wij bang zijn voor een vloek van de vijand?

"Wel getrouw is de Here die u zal sterken en u bewaren voor de boze." (2 Thess. 3:3) Dit zegt de bijbel erover. Laten we daar maar aan vasthouden.

"er is geen bezwering tegen ... IsraŽl (Num. 23:23)

Al zou de Satan ons proberen te ziften (of te vloeken), het zal niets uitwerken want Jezus waakt over ons en Hij bidt voor ons. (Hebr. 7:20; Lucas 22:31,32) 

16. Een kern van waarheid

Als we ons voor onze bekering met occulte zaken hebben beziggehouden dan moet daar, het liefst bij de bekering, aandacht aan geschonken worden. De occulte zonde moet beleden worden en in de naam van de Here Jezus moet de band die de occulte zonde heeft veroorzaakt verbroken, opgezegd, worden.

Dit heeft echter niets met een vloek of vloeken te maken, dit heeft te maken met verdrukking door demonen, met een gebondenheid die verbroken moet worden.  

17. Vloekconciousness, een nieuw satanische binding

De leringen over vloek en zegen van Prince zijn niet in overeenstemming met de bijbel. Het zijn leugens, het komt neer op een grove verdraaiing van allerlei bijbelse gegevens. Het is een valse leer, waarschijnlijk uit demonisch bron (1 Tim. 4:1).

De leringen van Prince leiden tot een nieuwe vorm van demonische gebondenheid. Een voortdurende angst voor vloeken is het gevolg, je moet immers onberispelijk wandelen om veilig te zijn.

Telkens als er een beproeving, als er tegenslag, in iemands leven komt dan zal automatisch de gedachte opkomen: "welke vloek heeft me nu weer getroffen en wat heb ik fout gedaan waardoor deze vloek is gekomen."

Ziekte wordt voorgesteld als een vloek. Een vloek waar je van bevrijd moet en kan worden. Stel dat je de leugens van Prince gelooft en zijn "hoe wordt ik van vloeken bevrijdt" procedure opvolgt, maar je blijft ziek. Dan ben je niet alleen ziek, maar ook nog een gevloekte. Een gevloekte die niet van zijn vloek (zijn ziekte) afkomt.

Wat Prince brengt komt neer op sjamanisme (toverij) en animisme. Een animist gelooft dat elke ramp of tegenslag in dit leven zijn oorzaak heeft in een vloek uit de onzichtbare wereld. De mensen leven in het animisme in voortdurende angst voor vloeken en zijn bezig om zich daar tegen te beschermen, etc. Als er een tegenslag plaats heeft dan gaan ze de toverdokter opzoeken om te uit te zoeken wie hen heeft vervloekt.

Als je de gevaarlijke en wrede leer van Prince overneemt dan raak je gemakkelijk gebonden door de (satanische ingegeven) dwanggedachte dat er ergens een vloek op je leven moet liggen. Waarom ben ik anders ziek, of heb ik mijn baan verloren, of heb ik een gehandicapt kind gekregen, of heb ik het financieel moeilijk, etc, er moet ergens een vloek op mijn leven liggen, maar waar? 

18. Pinkstertheologie

In zijn boek wordt de klassieke, onbijbelse, pinkstertheologie uitgedragen. Genezing is in de verzoening, zijn striemen zijn ons genezing geworden, we hoeven "dus" als christen nooit meer ziek te zijn. De doop in de Geest als tweede ervaring met als bewijs het spreken in tongen. Iedere christen kan in tongen spreken. 

19. Grote onzorgvuldigheid in zijn bijbeluitleg

Ten eerste gooit hij de bedelingen door elkaar. Daardoor plaats hij de christenen weer onder de wet, onder de verbondszegen en de verbondsvloek. Maar ook rammelt zijn uitleg van andere bijbelgedeelten nog al eens. Het is ergens onbegrijpelijk dat iemand als hem zoín grote status als "bijbelleraar" heeft gekregen binnen de charismatische beweging.

Hij heeft in veel gevallen de klok horen luiden, maar hij weet niet waar de klepel hangt. 

20. Rhema en logostheorie

In het boek gaat hij ook uit van de dwaling van de rhema en logos leer. In pinksterkringen en charismatische kringen (met name in de "word of faith" hoek) gaat deze leer rond. Het komt in grote lijn op het volgende neer: De bijbel is wel het woord van God, maar het is slechts Logos. Daar heb je niet veel aan. Het enige wat helpt is dat je een rhemawoord van God ontvangt. Dan weet je dat God tot je spreekt, pas dan kun je geloof hebben. Dat gebeurt, het persoonlijk ontvangen van een rhemawoord, als de Geest een bepaald bijbelgedeelte op je hart toepast of een direct buitenbijbels godswoord tot je spreekt. Je kunt dus, volgens deze theorie, niet zomaar God op zijn geschreven woord nemen en daar naar handelen.

Dit lijkt op het barthianisme: de bijbel is niet het woord van God, de bijbel kan het woord van God voor je worden, als de Geest het op je toepast. Of het lijkt op de dwaling van ultra bevindelijke Gereformeerden. Daar kun je een bijbeltekst niet zomaar op jezelf toepassen, dat kun je alleen doen als die tekst je door de Geest gegeven wordt.

Zo wordt de bijbel krachteloos gemaakt. We kunnen echter God op zijn (geschreven) woord nemen en dat toepassen op ons leven, of we daar nu iets bij voelen of niet. 

21. Kies dan de vloek of de zegen????

Deze keus houdt Prince ons voor in zijn boek. Als ik u iets mag aanraden, ik zou er voor kiezen om zijn boek in de vuilnisbak te gooien, waar het thuishoort. Het is een gevaarlijk boek.

"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen" (Galaten 5:1)

"Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader." (Romeinen 8:15)