(Dit document is ook te lezen in pdf:

http://www.toetsalles.nl/pdf/McClendon.pdf  )

 

James McClendon - de huistheoloog van het Baptisten Seminarium

 

De kans is groot dat u nog nooit van James McClendon hebt gehoord. Toch is het een belangrijke figuur omdat de leringen van deze theoloog grote invloed hebben op het Baptisten Seminarium.

Het Baptisten Seminarium is de predikantenopleiding van de Nederlandse Unie van Baptistengemeenten. En sinds kort ook van de ABC baptistengemeenten (1).

 

Op de site van het Baptisten Seminarie wordt McClendon de huistheoloog van het seminarie genoemd. Ik citeer: “De enige persoon op deze lijst is James McClendon, onze zogenaamde ‘huistheoloog’.“ (2)

 

Reden genoeg om eens na te gaan wat McClendon precies leerde.

 

1.     McClendon is een postliberale theoloog (3)

 

In Roger Olsons boek “The story of Modern Theology” wordt McClendon besproken bij de postliberale theologie. (4)

 

Het kenmerk van deze theologische stroming is de verwerping van het zogenaamde ‘funderingsdenken’. Ik citeer uit het Wikipedia artikel over McClendon: “His system is post-foundationalist …” (5)

 

Funderingsdenken (foundationalism) staat voor de idee dat onze kennis een zekere basis heeft (6). Dat wordt door de postliberale theologen afgewezen. Zij zijn van mening dat er geen zekere basis is voor onze kennis. We kunnen niets absoluut zeker weten. Dat geldt, zo denken ze, voor onze menselijke kennis in het algemeen, maar ook voor de informatie die de Bijbel over allerlei zaken geeft.

 

In de ogen van de postliberale theologen geeft de Bijbel geen zekere en ware kennis over God, de mens en de schepping.

 

2.     Deze verwerping treft het hart van het Bijbelse geloof

 

Want wat wij als christenen geloven, heeft wel degelijk een zekere basis. God heeft ons in de bijbel allerlei dingen geopenbaard. Wat God via de schrijvers van de Bijbelboeken door heeft gegeven is volkomen betrouwbaar. Dit ontkennen haalt de basis weg onder het christelijk geloof. En dat doen postliberale theologen als McClendon. 

 

De Bijbel is niet zomaar een boek

 

De kennis over God, onszelf en de schepping die we uit de Bijbel halen is zeker omdat de Bijbel door Gods Geest is ingegeven. De Bijbel is het door Gods Geest ingegeven woord van God. “Heel de Schrift is door God ingegeven …” (2 Timotheus 3:16). Dit wordt de inspiratie van de Bijbel genoemd (7). Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van godswege gesproken (2 Petrus 1:21). God heeft de menselijke schrijvers van de verschillende Bijbelboeken op zo’n manier geleid dat zij precies neerschreven wat God door hen heen wilde zeggen. Elk Schriftgedeelte heeft twee auteurs. De menselijke auteur en de Heilige Geest. De Schrift is uitgesproken door de Heilige Geest bij monde van de menselijke auteurs. Zoals het in Handelingen 1:16 staat: “Het Schriftwoord … dat de Heilige Geest voorheen bij monde van David gesproken heeft …”. De Bijbel is letterlijk het woord van God.

 

De Bijbel is ook een begrijpelijk boek (8)

 

De Heilige Geest opent ons verstand zodat wij de Bijbel begrijpen. “Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen” (Lucas 24:45).

En omdat de Bijbel één hoofdauteur heeft, kun je Schrift met Schrift vergelijken (9) . Het ene Bijbelgedeelte werpt licht op het andere.

 

Uw woord is de waarheid

 

Een gevolg van de woordelijke inspiratie van de Bijbel is dat alles wat de Bijbel verklaart klopt. Wat er staat, komt overeen met de werkelijkheid. “Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). De Bijbel is het onfeilbare woord van God (10). Jezus zei dat de Schrift niet gebroken kan worden.

 

Onderwerping aan het woord van God

 

Het gezag van de Bijbel vloeit voort uit de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Als God spreekt dan hebben wij als mens te luisteren. Wij moeten geloven wat de Bijbel verklaart en doen wat de Bijbel ons opdraagt (11).

 

Voor Jezus was het “er staat geschreven” het einde van alle tegenspraak.

 

We kunnen elkaar aanspreken op de Bijbel: “Dit zegt de Bijbel, zo is het, zo moet het”.

We kunnen elkaars inzichten corrigeren met de Bijbel. We moeten weerleggen met de Schrift (2 Timotheus 3:16 en 4:2). We kunnen leringen toetsen aan de Bijbel (Handelingen 17:11). We kunnen dingen bewijzen vanuit de Bijbel. Dat deed bijvoorbeeld Apollos (Handelingen 18:28).

 

Afkomstig uit de Bijbel

 

De leer over de inspiratie van de Bijbel, over de begrijpelijkheid en het gezag van de Bijbel is afkomstig uit de Bijbel zelf (12). Dat hebben wijzelf niet bedacht. Die leer is gebaseerd op het zelfgetuigenis van de Bijbel. Dit is wat de Bijbel over zichzelf verklaart.

 

God geeft getuigenis aan de Bijbel

 

Door getuigenis te geven aan de Schrift maakt God ons duidelijk dat de Bijbel inderdaad zijn woord is (13) . Wij weten in de eerste plaats dat de Bijbel het woord van God is door het innerlijk getuigenis van Gods Geest (14) . Gods Geest komt met kracht tot ons door de tekst van de Bijbel heen. Er zit kracht in het woord van God (Hebr. 4:12).

Maar er is meer. We weten ook dat de Bijbel het woord van God is omdat we beleven wat er staat. Er gebeurt wat er staat. God komt zijn beloften na. We hebben de beloften uit Gods woord beproefd en waar bevonden. We leven in de realiteit ervan. Er is innerlijke kracht, levensverandering, liefde die er eerst niet was, gebedsverhoringen, mensen die bevrijd worden van satanische invloed. Boze geesten die wijken voor het gezag van de naam van Jezus. Enzovoorts.

En dan is er ook nog het feit van de profetie (15) . God heeft door de oudtestamentische profeten allerlei zaken aangekondigd die ook gekomen zijn. Alleen God kan iets dergelijks doen. Want alleen God kent de toekomst.

 

Foundationalisme?

 

Postliberale theologen zoals McClendon verwerpen de hier boven beschreven leer over de Bijbel als een vorm van foundationalisme. Zij beweren dat de christenen de leer over de inspiratie van de Bijbel hebben verzonnen omdat ze een zekere basis voor hun geloof wilden hebben. Dat klopt uiteraard niet, want de leer over de inspiratie, de onfeilbaarheid, de begrijpelijkheid en het gezag van de Bijbel is afkomstig uit de Bijbel zelf.

 

De postliberale theologen verwerpen:

-De woordelijke inspiratie van de Bijbel

-De begrijpelijkheid van de Bijbel

-De onfeilbaarheid van de Bijbel

-Het formele gezag van de Bijbel

 

Postliberale theologen zijn niet meer aan te spreken op de Bijbel.

 

Dat is de positie van McClendon. Dat is de positie van ‘de huistheoloog van het Baptisten Seminarium’.

 

3.     Dit heeft enorme consequenties voor de theologie

 

Als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is, dan is de taak van de theologie het vinden van de leer van de Bijbel. De leer wordt uitgelegd, wordt bewezen vanuit de Bijbel, wordt verdedigd tegenover dwalingen.

 

Maar als de Bijbel niet meer de zekere bron van kennis is over God, onszelf en de wereld, dan heeft het weinig zin om hem te bestuderen met het oog op het verkrijgen van kennis. Dan is het bedrijven van theologie in de oude betekenis van het woord eigenlijk onmogelijk geworden. Toch zijn McClendon en andere postliberale theologen doorgegaan met “theologie” bedrijven.

 

Hoe is dat mogelijk?

 

4.     Een nieuwe invulling van wat theologie is

 

McClendon heeft het onderwerp dat in de theologie bestudeerd wordt verschoven. Hij heeft het verschoven van de tekst van de Bijbel, naar de overtuigingen die leven bij de christenen. In plaats van de Bijbel te bestuderen, leert McClendon dat we de christenen moeten bestuderen. Hun overtuigingen, hun gebruiken, hun levenswijze, enzovoorts. Dat is theologie bedrijven op postliberale wijze (16)  .

 

De taak van de theologie is, volgens hem, het onderzoeken wat de christenen geloven. Dat in kaart brengen. McClendon spreekt over de ‘convictions’ van een geloofsgemeenschap. Dat is het veld van onderzoek van de theologie. Dat is volgens hem het object wat de theologie bestudeert.

 

De volgende definitie van wat theologie is, staat op de site van het Baptisten Seminarium.

Het is een citaat van Mcclendon.

 

Theology is the discovery, understanding, and transformation of convictions of a convictional community, including the discovery and critical revision of their relation to one another and to whatever else is there.”

 

Dit is de link naar de pagina, naar het citaat:  https://unie-abc.nl/seminarium .

 

Vrij vertaald: “Theologie is het ontdekken, het begrijpen en het transformeren van de religieuze opvattingen van een geloofsgemeenschap.”

Hij spreekt over ‘convictions’ en over een ‘convictional community’. Een convictional community is een geloofsgemeenschap. De convictions zijn de kernovertuigingen die binnen een geloofsgemeenschap leven.

 

Theologie bestaat volgens McClendon en het Baptisten Seminarium dus uit drie dingen. (1) Het ontdekken van de kernopvattingen van een religieuze gemeenschap. Bijvoorbeeld van de baptisten of van de reformatorische christenen. En (2) het bestaat uit het begrijpen van de kernopvattingen en (3) uit het transformeren van die kernopvattingen. Transformeren wil zeggen: veranderen, bijsturen. “Theology is  … the transformation of convictions”

 

5.     Hoe werkt dat in de praktijk?

 

Laten we het toepassen op de baptistengemeenten in Nederland.

 

Fase 1, de beschrijving, het ontdekken

 

De convictions van de Nederlandse baptisten worden in kaart gebracht.

 

De eerste Nederlandse baptistengemeenten zijn ontstaan in de negentiende eeuw. Tot ongeveer de tweede wereldoorlog stonden ze allemaal op het standpunt dat de Bijbel het door Gods Geest geïnspireerde onfeilbare woord van God is. Het standpunt dat de Bijbel de bron is van alle geloofsopvattingen en de norm waar alles aan moet worden afgemeten. De enige regel voor geloof en leven.

 

Na de tweede wereldoorlog kwam de vrijzinnigheid bij de Nederlandse baptisten binnen, in het bijzonder door de invloed van prof. J. Reiling. In de vorm van het aanvaarden van schriftkritische gedachten over het ontstaan van de Bijbelboeken en de verwerping van de onfeilbaarheid van de Bijbel (17) . Die stroming beheerst sinds de oprichting het Baptisten Seminarium. De vrijzinnige invloed is nog versterkt door de samenwerking met de zo goed als geheel vrijzinnige Vrije Universiteit (de VU).

 

We hebben hierboven in grote lijn de opvattingen over de Bijbel van deze twee stromingen onder de Nederlandse baptisten in kaart gebracht. Wat de convictions op dit punt zijn. Dat zou je ook over andere onderwerpen kunnen doen.

 

Fase 2, de verklaring, het begrijpen

 

Nu volgt de verklaring van de situatie. Ik doe dit vanuit het standpunt van McClendon en zijn volgelingen.

 

De overtuiging dat de Bijbel het door Gods Geest geïnspireerde onfeilbare woord van God is en de bron en maatstaf voor alle overtuigingen is volgens postliberale theologen als McClendon en Henk Bakker een gevolg van het op rationalistische wijze zoeken naar zekerheid. Uit onzekerheid je vastklemmen aan een onfeilbaar verklaarde Bijbel.

Deze opvatting is volgens McClendon en Bakker een ontsporing van het oorspronkelijke baptisme.

 

De eerste Nederlandse baptisten geloofden wel in de inspiratie en onfeilbaarheid van de Bijbel. Maar zii waren, in de ogen van McClendon en zijn volgelingen op het Baptisten Seminarium, in de greep van het funderingsdenken. Want de eerste Nederlandse baptisten gingen er van uit dat zij met de Bijbel de bron voor zekere en ware kennis hadden. En daar bouwden zij hun theologie en hun ethiek op. Zij geloofden dat die Bijbel begrijpelijk was. En zij verdedigden de waarheidsclaim van de Bijbel.

 

Van die opvattingen moeten ze bevrijd worden. Want het staat, zo denken McClendon en andere postliberale christenen, hun geestelijke leven en hun getuigenis in de wereld in de weg. Er is transformatie nodig op het gebied van hun leer over de Bijbel. Daar gaan de theologen van het Baptisten Seminarium aan meewerken. Want dat is, volgens hen, de taak van de theologie: “Theology is  … the transformation of convictions”

 

Fase 3, de transformatie

 

De traditionele baptisten moeten afgeholpen worden van hun ‘rationalistische’ Bijbelopvatting, van hun funderingsdenken. Dat zal hen in de vrijheid zetten. Als ze niet meer gebonden zijn aan hun strikte Bijbelopvatting, kunnen ze verder evolueren. Verder evolueren in dialoog met de cultuur waarin we nu leven.

 

De kern van het christelijke geloof is volgens McClendon de ethiek, dat is de leer over het juiste handelen. Als we de ouderwetse strakke manier van Bijbellezen loslaten, dan kunnen we in dialoog met de cultuur allerlei inspirerende nieuwe ‘convicties’ vormen. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe convictie over de positie van de vrouw in de gemeente, of een nieuwe convictie over homoseksualiteit. Een nieuw convictie over ecologie. Een nieuwe convictie over de taak van de gemeente in deze wereld. Enzovoort.

 

6.     De rol van de Bijbel bij McClendon en zijn volgelingen

 

De Bijbel is bij hen niet de bron van kennis over God, de mens, de schepping, de verlossing, de toekomst. De Bijbel heeft bij hen ook geen formeel gezag. Je kunt geen beroep op de Bijbel doen en zeggen: “Hier staat het, dit zegt Gods woord, zo is het, zo moet het.”

 

Toch heeft de Bijbel in hun theologische systeem nog steeds een belangrijk rol. Ze vinden de verhalen van de Bijbel belangrijk. Want, zo denken ze, het telkens weer vertellen van die verhalen heeft de christelijke gemeenschappen gevormd.

Als de verhalen van de Bijbel worden verteld, dan reageren de luisteraars daarop. Ze worden er door beïnvloed. Door het luisteren naar de verhalen van de bijbel worden geloofsgemeenschappen gevormd. Met eigen tradities, overtuigingen, gebruiken, met een eigen gemeenschapsleven.

 

Het gaat bij het vertellen niet om het rationeel begrijpen, het gaat niet om het uitleggen en het toepassen van de Schriftgedeelten. Het gaat simpelweg om het opnieuw vertellen van de verhalen. Op zo’n manier dat je als luisteraar als het ware het verhaal wordt ingetrokken, zodat je het meebeleeft. 

 

De waarheidsvraag is niet echt van belang. Of Jezus nu al of niet uit de dood is opgestaan is niet echt van belang. Je bent vrij om te geloven wat je zelf wilt. Het gaat er om dat je in het nu, in de tegenwoordige tijd, als het ware het verhaal van de opstanding meebeleeft, op het moment dat het verteld wordt.

 

Of Jezus werkelijk opgestaan is of niet, met zulk soort vragen hielden de vrijzinnige en de orthodoxe gelovigen zich bezig. Daar twistten ze onderling over. Zij maakten zich beiden druk over de waarheidsvraag. Maar de postliberale theologen vinden dat zowel vrijzinnigen en orthodoxe gelovigen op een verkeerd spoor zitten. Ze zijn in de ogen van de postliberale theologen allebei te rationalistisch bezig. Ze “begrijpen” niet dat het in de Bijbel, volgens de postliberale theologen, helemaal niet om de waarheidsvraag gaat, het gaat helemaal niet om de vraag of wat in de Bijbel staat overeenkomt met de werkelijkheid. Zo is de Bijbel, volgens hen, niet bedoeld. De Bijbel is bedoeld om verteld te worden, om de Bijbelverhalen als het ware binnen te stappen en zelf te beleven. Als je dat doet, als je dat beleeft, dan gaat dat je gedrag beïnvloeden en je overtuigingen.

 

Deze theorie wordt narratieve theologie genoemd (18) . McClendon is één van de grondleggers van deze stroming (19) .

 

7. De inhoud van het geloof is, volgens McClendon niet statisch

 

Dat is in strijd met wat de Bijbel zelf aangeeft. De Bijbel spreekt over het “geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd” (Judas 1:3). Er is een vaststaande geloofsinhoud die is vastgelegd in de Bijbel. Een geloofsinhoud die door de eeuwen heen en in alle culturen dezelfde blijft. Omdat de Bijbel niet veranderd. De Bijbelse leer over God, Jezus, de Heilige Geest, de mens, de zonde, de verlossing, de engelen, de gemeente en de toekomst veranderen niet. Maar postliberale theologen zoals McClendon ontkennen dat. Bij hen kan de leer zich ontwikkelen door het opnieuw vertellen van de Bijbelverhalen. De mensen reageren daarop vanuit hun eigen beleving en cultuur. Er vindt een interactie plaats tussen het Bijbelse verhaal, het hart van de luisterende en vertellende mens (reader-response) en de cultuur waarin de mensen op dat moment leven. Zo transformeren geleidelijk aan de basisconvicties.

 

En er is, volgens postliberale theologen, ook geen vaststaande ethiek die bestaat uit de onveranderlijke geboden van Jezus en de apostelen. Geboden die we onder leiding van Gods Geest moeten toepassen op ons leven. Uiteraard is dit ook weer volledig in tegenspraak met de Bijbel zelf. Jezus sprak over zijn geboden (Johannes 14:15, 14:21, 15:10). Onderdeel van de zendingsopdracht is het om de bekeerlingen te leren onderhouden al wat Jezus bevolen heeft. “… en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb (Mattheus 28:20). Let op het “al”. McClendon wil hier niets van weten. Ook die ethische normen, die geboden, die conventies en convicties transformeren.

 

8. Deze man is dus de huistheoloog van het Baptisten Seminarium

 

Het denken van McClendon wordt er bestudeerd. Ik citeer uit de door het Baptisten Seminarium uitgegeven brochure “Andersom” het volgende: “In 2007 hebben wij de studie van McClendon voor onze seminarium studenten verplicht gesteld.(20)

McClendons opvatting over wat theologie behoort te zijn, wordt in grote lijnen gevolgd. In navolging van McClendon wordt het funderingsdenken afgewezen.

 

Het gevolg is dat er voorgangers/predikanten afstuderen die dit postmoderne, postliberale denken van McClendon en van docenten als Henk Bakker, geheel of gedeeltelijk hebben aanvaard.

 

Deze predikanten geloven niet in de woordelijke en volledige inspiratie van de Bijbel. Ze geloven niet in de onfeilbaarheid van de Bijbel. De meesten zullen openstaan voor de opvattingen van de historische en literaire Schriftkritiek. Ze geloven niet in de begrijpelijkheid van de Bijbel. Ze geloven niet dat het mogelijk is om met zekerheid vast te stellen wat de Bijbel over een bepaalde zaak leert.

 

Als dit soort voorgangers worden aangesteld in de gemeenten dan gaan ze aan het werk. Dan gaan ze de gemeenten en de gemeenteleden ‘transformeren’. Ze gaan ze ‘afbrengen’ van het funderingsdenken. En als de Bijbelvisie is veranderd, dan kunnen ze ook allerlei opvattingen gaan veranderen. Dan kunnen ze mee bewegen met de ongelovige cultuur. Dan kunnen er nieuwe convicties ontstaan over de positie van de vrouw, homoseksualiteit, de zorg voor de schepping, enzovoort.

 

Een illustratie van soepel meebewegen, is wat docent Henk Bakker doet in zijn bijdrage aan het boek “En God zag dat het goed was” (21) . Hij geeft daar een illustratie van het transformeren van een convictie.

In het boek beweert hij dat er geen duidelijk oorzakelijk verband is tussen zonde en dood. De Bijbel zegt dat de dood het gevolg is van de zonde. De dood en de vergankelijkheid kwamen de schepping in door de zonde van Adam en Eva. Maar nee, zo simpel en duidelijk is het allemaal niet volgens Bakker. Volgens hem is het helemaal niet zo duidelijk dat de zonde van Adam en Eva (de zondeval) de oorzaak is van de sterfelijkheid van de mensen.

Zo maakt hij ruimte voor theïstisch evolutionisten die beweren dat er al dood was voordat de zondeval plaatshad, dat er al dood was voor de overtreding van Adam en Eva. Met gekunstelde en onjuiste argumenten redeneert hij het duidelijk onderwijs van de Schrift over het verband tussen zonde en dood weg.

 

Je vraag je af: hoe komt hij op er? Hoe is hij tot deze standpunten gekomen? Zou hij nog eens naar het verhaal van de schepping en de zondeval hebben geluisterd, is hij in het verhaal binnengetreden, heeft hij het meebeleeft. Is er bij hem een reader-response reactie geweest, is daardoor de nieuwe ‘convictie’ bij hem ontstaan dat er geen duidelijk oorzakelijk verband is tussen de zonde en de dood?  Of gaat het om de simpele onwil om God op zijn woord te geloven. 

 

Laat de ernst van de situatie tot u doordringen. Deze man, een volgeling van McClendon, geeft les aan de toekomstige predikanten.

 

Er is dood in de pot.

 

“Maar zodra zij van het moes hadden gegeten, schreeuwden zij het uit: De dood is in de pot, man Gods!” (2 Koningen 4:40)

 

    --------------------------

 

De Eindnoten

 

1/Je hebt drie soorten baptistengemeenten. Er zijn vrije baptistengemeenten, die zijn volledig zelfstandig. En je hebt twee groepen baptistengemeenten die zich aaneengesloten hebben. In de Unie van baptistengemeenten. En in de abc gemeenten. De unie en de abc gemeenten zijn op het moment aan het fuseren.

 

2/Kijk op het glossarium bij McClendon, https://unie-abc.nl/seminarium/glossarium

 

3/Postliberaal. Liberaal betekent, in dit verband, in het Nederlands vrijzinnig. Post betekent voorbij. Deze theologen waren eerst vrijzinnig, maar ze zijn verder gegaan, ze zijn die fase voorbij, ze zijn nu postliberal. Vrijzinnig betekent dat je niet meer gebonden bent door de Bijbeltekst. Je bepaalt zelf wat je gelooft en wat je niet gelooft uit de Bijbel.

 

4/The story of Modern Theology, Roger E Olson, pp. 653, 659

 

5/De gekopieerde link werkte niet. Als alternatief: vul in de google zoekmachine in: wiki en James McClendon Jr.  Het gaat om de eerste link.

 

6/Voor uitleg over modernisme en postmodernisme, zie bijlage A van de studie “Wat is er aan de hand in de evangelische wereld” www.toetsalles.nl/watis.htm . Voor de versie in Word van het rapport met alle voetnoten: www.toetsalles.nl/wordbest/watis.doc . Modernisme gelooft in de mogelijkheid van zekere kennis, postmodernisme niet. Het postliberalisme is een uitingsvorm van het postmodernisme.

 

7/Over de inspiratie van de Bijbel, http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/42-de-inspiratie-van-de-bijbel/

 

8/Over de begrijpelijkheid van de Bijbel,  http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/47-de-bijbel-is-begrijpelijk/ .

 

9/Over de regels voor het uitleggen van de bijbel: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/48-de-regels-voor-de-uitleg-van-de-bijbel/

 

10/Over de onfeilbaarheid van de bijbel: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/43-de-onfeilbaarheid-van-de-bijbel/  En www.toetsalles.nl/onfeilbaarheid.htm

 

11/Over het gezag van de Bijbel: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/44-het-gezag-van-de-bijbel/

 

12/Zie de Bijbelstudies over deze onderwerpen:  http://www.honderdbijbelstudies.nl/category/de-leer-over-de-bijbel/

 

13/God heeft eerst de boodschap op laten schrijven (de inspiratie). Hij heeft de tekst bewaard door de tijd heen (preservatie). Hij helpt ook bij het juist verstaan van de bijbel (illuminatie, verlichting). En tenslotte maakt Hij ook duidelijk dat de Bijbel van Hem afkomstig is (confirmatie).

 

14/Artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Over de bijbel. “Wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is … inzonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn”

 

15/Artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt ook over profetie als bevestiging van de claim van de bijbel. “… dewijl zij (de Bijbelboeken) ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben (dat zij Gods Woord zijn); aangezien de blinden zelven tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn (de profetieen) , geschieden.”

 

16/De theologen spreken van de overgang van een propositionele naar een non-propositionele benadering van de theologie. De propositionele theologische benadering gaat er vanuit dat de Bijbel een vaste leerstellige inhoud heeft die we met zekerheid uit de Bijbel kunnen afleiden. We kunnen bijvoorbeeld de leer over Christus of de leer over de verlossing vinden. En de propositonele benadering gaat er ook vanuit dat alle informatie die de Bijbel geeft overeenkomt met de werkelijkheid. De non-propositionele theologie verwerpt deze standpunten. Schleiermachter, Karl Barth en ook McClendon zijn aanhangers van non-propositionele theologie. 

 

17/Zie Reilings boek “Het Woord van God” uit 1987. Waar hij zich afzet tegen de leer dat de Bijbel het onfeilbare door Gods Geest ingegeven woord van God is. Lees het woord vooraf van het boek. Uiteraard maakt hij weer een karikatuur van de orthodoxe Bijbelopvatting. Voor een genuanceerde en zorgvuldige formulering van de orthodoxe leer over de Bijbel, zie de Chicago Verklaringen, deel I en deel II.  www.toetsalles.nl/htmldoc/Chicago.htm . Zie ook hoofdstuk I van het document “Wat is er aan de hand in de evangelische wereld” www.toetsalles.nl/watis.htm  , met alle voetnoten in zie de versie in Word www.toetsalles.nl/wordbest/watis.doc . Zie ook deze link op de toestalles site: www.toetsalles.nl/onfeilbaarheid.htm

 

18/Zie in het glossarium op de site van het Baptisten Seminarium, bij Narratieve Theologie. (Het glossarium is de bespreking van een aantal kernbegrippen uit de theologische lessen van het seminarium.) https://baptisten.nl/images/seminarium/documenten/Glossarium_2020-2021.pdf

 

19/Ik citeer van de wikipedia pagina over McClendon. McClendon helped found what came to be known as the narrative theology movement in the late 1960s.”

Helaas werkte het kopieren van de link niet. Als alternatief: voer in de google zoekmachine in: wiki James Mcclendon jr. Het gaat om de eerste link.

 

20/Andersom, p. 115. Dit is de link naar de brochure. https://unie-abc.nl/seminarium/23-seminarium/publicaties/baptistica-reeks/40-deel-7-andersom

 

21/Voor en bespreking van Bakkers bijdrage aan het boek, klik hier: www.toetsalles.nl/pdf/bakker1.pdf .