De Alpha - cursus

een nieuwe weg naar de mens van nu

 

Wat is het verband tussen de Alpha-cursus en de “Toronto” beweging?

 

Door Patrick Tschui, vertaald door L. de Jongh

4e Aangevulde uitgave november 2000 (Duits)

Vertaalde uitgave november 2001

 

 

Inhoud:

 

1.  Wat is de Alpha-cursus?                                                                                             

 

2.  Waarom is de cursus zo aantrekkelijk?                                                                    

 

3.  Voor wie is de Alpha-cursus bedoeld?                                                                     

 

4.  De invloed van “Toronto” op de Alpha-cursus                                                        

 

5.  Relatie tot de Rooms-katholieke kerk                                                                     

 

6.  De Alpha-cursus is charismatisch                                                                

 

7. Het evangelie van God of het “evangelie volgens Alpha”?  

                       

8. Getuigenissen van “Alpha-bekeringen”

                                                                

9.  Een andere tactiek van de duivel: Verleiding                                                         

 

10. Slotwoord                                                                                                                     

 

Appendix: Kan men de cursus ondanks zijn tekortkoming toch gebruiken?           

 

Bronvermelding Duitse uitgave                                                                         

 

Kritische uiteenzettingen m.b.t. de Alpha-cursus                                                       

 

Kranten- en tijdschriftenartikelen (pro en contra)

                                              

 

1.   Wat is de Alpha-cursus?

 

In de laatste jaren is de Alpha-cursus als veruit de meest succesvolle evangelisa­tiemethode bekend geworden. De cursus wordt reeds in 100 landen in de meest ver­schillende gemeenten en kerken, ook in de rooms-katholieke kerk, in gevangenissen en universiteiten gebruikt. Men kan dus zeker van een nieuwe be­weging (of golf) spreken die andere landen en denominaties in haar greep heeft.

 

De Alpha-cursus is ongeveer 20 jaar geleden ontstaan in de Anglicaanse “Ho­ly Trinity Brompton Church” (wordt verder als HTBC afgekort), in Londen. Nicky Gumbel, voorganger in die gemeente, ontwikkelde de oorspronkelijke ba­sis van deze introductiecursus in het christelijke geloof verder tot de huidige vorm.

 

De Alpha-cursus wordt in Nederland uitgegeven door de “Hervormde Bond voor Inwendige Zending” (IZB) (voor volwassenen). Youth Alpha is een uit­ga­ve van Stichting Youth for Christ Nederland. De cursus wordt in heel wat ker­ken en vrije groeperingen ingevoerd.

 

De 14 lessen van de Alpha-cursus worden in ongeveer 10-12 weken be­han­deld. Een cursusavond begint normaliter met een gemeenschappelijke maal­tijd. Daarna volgt een inleiding, over het onderwerp. Dit kan ook een videopre­sentatie zijn, waarin Nicky Gumbel het bewuste onderwerp behandelt. Daar­na gaat men uiteen in kleine groepen, om over het gehoorde van ge­dachten te wisse­len.

 

Een belangrijk onderdeel van de cursus is een gezamenlijk weekend over het on­derwerp “de Heilige Geest”, (wbd -werkboek deelnemers- pag. 47). Dik­wijls wordt er dan ook een genezing- of vervullingsavond belegd. Het einde van de cursus wordt gevierd met een feest met vrienden en bekenden van de deelnemers, die zo voor de volgende Alpha-cursus uit­genodigd worden.

 

De Alpha-cursus en de bijbehorende informatie zijn intussen in tenminste 27 ta­len vertaald. Het bekendste is het boek “Een kwestie van leven” van Nicky Gumbel. Van dezelfde schrijver komt de “Handleiding” als leidraad voor cur­susleiders en het “Werkboek” voor deelnemers aan de Alpha-cursus, met getui­genissen en tips. Voor de jeugd bestaat een eigen “Youth Alpha” cursus met een eigen handleiding en werkboek. In het Engels is er bovendien een “Alpha-cursus Kookboek”, posters, plakplaatjes en T-shirts.

 

De gemeenten, die een Alpha-cursus willen beginnen, staat een doordacht plan met al het no­di­ge materiaal ter beschikking. Advies en scholing alsmede voor bepaalde kerken en regio’s be­kwa­me Alpha-adviseurs worden ter be­schikking gesteld. Daarnaast zijn er speciale “Alpha-scho­lingsconferenties” die zeer aanbe­volen worden, en die het opstarten van een “Alpha-cursus” rege­len.

 

Inhoudelijk beperkt de Alpha-cursus zich volgens Nicky Gumbel in dat “waar­in alle grote denominaties en tradities overeenstemmen”, (ekvl -Een kwestie van le­ven- pag. 132).

 

Daarbij draagt Alpha in zijn universele opvatting er nog toe bij, de barrière tus­sen gemeenten en denominaties af te breken. Plotseling trekken Christenen van ver­schillende overtuigingen met el­kaar op. Alpha blijft Alpha, of het nu door Rooms-katho­lieken, Baptisten, Hervormden of Gereformeerden aange­boden wordt. Aldus ontstaat een missionaire coalitie, die tradities en dogma’s niet ver­zwijgt, maar omwille van het gemeenschappelijke getuigenis deze tij­dens de cur­sus opzij zet. (ekvl pag. 123; 241).

 

Aan de cursusorganisatoren wordt weliswaar een zekere flexibiliteit toege­staan, om aanpassingen aan te brengen, dit “echter slechts onder voor­waarde dat de we­zenlijke elementen, het principe en de identiteit van de cursus behou­den blijft” (Leitfaden pag. 221). Daarin wordt duidelijk benadrukt, dat de inhoud van de cursus op het to­tale materiaal van het boek “Een kwestie van leven” gebaseerd dient te zijn. (“Alpha Copyright statement” van 28-6-1999)

 

 

2.   Waarom is de cursus zo aantrekkelijk?

 

Waarom wordt deze cursus in steeds meer gemeenten ingevoerd? Het moeten vooral de volgende drie oorzaken zijn:

 

 

a)  “Alpha functioneert!”

 

Dat schijnt het hoofdargument te zijn van hen die deze cursus gebruiken.

 

“Toen ik voor de eerste keer bij een Alpha conferentie was, dacht ik: Of Nicky Gumbel speldt ons allen wat op de mouw, of het is werke­lijk zo, dat mensen op wonderbaarlijke manier veranderen. Na de achtste bijeenkomst kan ik zeg­gen: het functioneert werkelijk.” (Do­minik Reifler, Pfarrer Winterthur-Seen in de uitnodigingsprospectus voor de Zwitserse Alpha conferentie 1999)

 

“Alpha brengt bij zijn medewerkers innerlijke bezieling, bij zoekende mensen open­heid voor Jezus teweeg. Een groeiend aantal gemeenten in Nederland staat voor deze geniale introductiecursus open.” Nederland is voor adviseurs in vijf regio’s verdeeld (Alpha News aug-nov. 2000).

Dit is de geest van onze tijd. Als iets succes heeft, moet het goed zijn. Wan­neer de mensen naar de kerk komen, dan moet het toch van God zijn. Wie vraagt zich nog af, wat Gods Woord er over zegt?

 

 

b)  “Alpha is actueel!”

 

De manier, waarop in de Alpha-cursus het evangelie wordt doorgegeven, is actueel en houdt rekening met onze culturele omstandigheden.

 

“In de Alpha-cursus zijn voor mij op een juiste ideale manier de belangrijkste principes van de postmoderne evangelisatie verenigd.” (Florian Bätsch, King­dom Mi­nistries, Einladingsprospekt, s.o.)

 

 

c)  “De Alpha-cursus is niet confronterend”

 

“Door het eenvoudige, niet verkrampte geloofsleven zoals Jezus dit voorleef­de, ontstaan natuurlijke, ongecompliceerde betrekkingen tot vrienden en bu­ren. In zo’n atmosfeer is het gemakkelijk een relatie met God te zoeken. Alpha lijkt mij de ideale hulp daarbij te zijn.”. (Heinz Strupler, Leiter IGW. Prospekt, s.o.)

 

Er wordt benadrukt, dat mensen het evangelie op een aansprekende, niet confronterende manier kunnen leren kennen. Door de ge­zamenlijke maaltijd, de openheid voor vragen en ingeweven anekdotes wordt een ontspannen sfeer gecreëerd, (zogenaamde “Alpha–grap­pen” staan de cursusleider ter be­­schik­king). De deelnemers moeten zich prettig voelen. In het boek “Leitfaden” wordt zelfs aanbevolen, de Bijbels wat opzij te leggen, zodat de gasten niet afge­schrikt worden (pag. 189; zie ook pag. 194). “Tijdens het afscheidsfeest wordt geen ta­felgebed uitgesproken, om de gasten niet in verlegenheid te brengen” (pag. 70).

 

In de hlcl -Nederlandse handleiding- pag. 13 staat letterlijk: ”Tijdens de maaltijd is het spreken over God en geloof taboe”.

 

Gerald Coates zegt zelfs: “De cursus geeft plezier en bedreigt niemand – precies zoals onze Heer zelf!” (“Alpha News”, Febr. 1997, pag. 29; geciteerd in “Falling short? The Alpha Course examined” Chris Hand, pag. 13). Vergelijk de woorden van Jezus Christus in: Matth. 10:28; 18:8-10; 25:46 Luk. 13:3-5.

En vele andere bijbelplaatsen.

 

 

3.   Voor wie is de Alpha-cursus bedoeld?

 

De Alpha-cursus wil de buitenstaanders met het evangelie bereiken. Opmerke­lijk genoeg zijn er echter slechts 3(!) van de 14 lessen voor deze doelgroep be­stemd. De onderwerpen van de resterende 11 lessen (waarom bijbellezen, hoe te bidden, geestesgaven enz.) zijn toch hoofdzakelijk voor gelovigen bestemd. Hoe moeten dan diegenen, die na de eerste 3 lessen nog niet wedergeboren zijn, deze onderwerpen begrijpen? (1 Cor. 2:14). Worden ze niet enkel tot een christelijke levensstijl geleid, in plaats van tot een nieuw leven?

Ditzelfde gevaar bestaat ook bij de helpers van kleine groepen, die volgens Gumbel niet zondermeer al christen moeten zijn, zo ook daar, waar on­gelovigen door het naspreken van modelgebeden tot een christelijke levens­stijl geleid worden (ekvl pag. 58; hlcl pag. 31). Een “christelijk leven” en geloven in Christus zijn echter twee totaal verschillende zaken.

 

De cursus richt zich vooral op die mensen, die buitenkerkelijk zijn. (verg. Bill Hybels en Willow Creek met hun “Concept voor buitenker­kelijken”). Nicky Gum­bel schijnt er van uit te gaan , dat in principe alle mensen in de kerken (inclusief de rooms-katholieke kerk) gelovig zijn, want hij schrijft in zijn boek “Een kwestie van leven” in de inleiding: “Bijna tweeduizend jaar na Zijn geboorte (Here Jezus) heeft Hij een kleine twee miljard volgelingen, de universele kerk is immens groot. Vol­gens de en­cy­clopedie Britanni­ca heeft zij 1,7 miljard leden…” (wkb pag. 51; ekvl pag. 9; 231). De opmerking ontbreekt, dat de mees­te kerk­leden niet uit God geboren zijn en daarom niet tot het “Volk van God” be­horen.

 

In zijn boek “Heisse Eisen angepackt” behandelt Gumbel de vraag “Wat te doen met de mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben?” (pag. 35 ff). Onder punt 5 schrijft hij daar: “John Stott heeft erop ge­wezen, dat er goede bijbelse gronden zijn, voor groot optimisme”. Dan citeert hij Gen. 22:17 (Zal Ik u rij­kelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen.) en gaat verder met het citaat van John Stott: Paulus [?] schijnt ons hier de verze­ke­ring te willen geven, dat er veel meer mensen gered worden, dan dat er verloren zullen gaan, …” (pag. 37).

 

In een artikel heeft John Stott nogal wat kritische opmerkingen ge­plaatst m.b.t. de Alpha-cursus, hij kan zich in een aanzienlijk deel van de evan­gelisatiecursus niet vinden. De hoofdstukken over de Heilige Geest, noemt hij eenzijdig, zelfs onbijbels (Reformatorisch Dagblad 19 april 1997). Vergelijk echter Matth. 7:13-14; Luk. 13:23-24; Opb. 3:4; …!

 

 

4.   De invloed van “Toronto” op de Alpha-cursus

 

Als men een beweging onderzoekt, is het belangrijk ook haar oorsprong te onderzoe­ken Jezus zegt in Matth. 7:17: “Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort”. Wanneer dus de oorsprong van een beweging verkeerd is, zo kunnen haar vruchten dus ook niet goed zijn.

 

De Alpha-cursus vindt zijn oorsprong in een Anglicaanse kerk, die de “Toronto-zegen” hoog in het vaandel heeft. Degene, die de “Toronto-zegen” in deze kerk bracht, was een man met de naam Nicky Gumbel!

Hij vertelt op een video, hoe hij door een vrouw, die juist uit Toronto te­rug­ge­komen was, in 1994 deze “zegen” leerde kennen en in de HTBC bracht:

 

“Ellie Mumfort vertelde ons wat ze in Toronto beleefd had. Het was duidelijk dat Ellie vol vuur was om voor ons allen te bidden… toen ze zei: “Nu zullen wij de Heilige Geest uitnodigen om te komen”, en op dat ogenblik, dat ze dat gezegd had, werd een van de aanwezi­gen letterlijk door de lucht ge­worpen en lag huilend en lachend op de grond…, en maakte een geweldig spektakel… Ik ervoer de kracht van de Geest op een wijze, zoals ik die in geen ja­ren beleefd had, alsof er een sterke stroom door mijn lichaam ging… Een van de jongeren profeteerde. Hij lag gewoon op de grond en profeteerde…” Na deze ervaring kwam Gumbel te laat op een bijeen­komst in de HTBC. Toen men hem vroeg, om af te sluiten met gebed, bad hij: “Dank U Heer voor alles wat U doet en wij bidden, dat U Uw Geest wilt zen­den”. Hij wil­de juist Amen zeggen en de ruimte verlaten, toen de Geest over de daar aanwe­zige mensen kwam. Een begon te lachen als een hyena… (engl. Alpha-Video III, les. 9, geciteerd in “Alpha: New Life or New Lifestyle?”, pag. 4).

 

Dat de mensen na de HTBC samenkomsten niet meer in staat zijn, zelf naar huis te gaan, schijnt niet ongebruikelijk te zijn: “De HTBC neemt altijd een taxionderneming in de arm, waarvan de chauffeurs weten, dat de gemeente­le­den niet dronken zijn, zoals het zich laat aan­zien, en dat ze daarom in de taxi ook geen last zullen veroor­zaken”. (“Aan haar vruchten zult u ze kennen”, Dave Roberts).

 

Zo worden dus de “Toronto fenomenen” ook in de Alpha-basis gepropageerd. In het boek “Een kwestie van leven” van Nicky Gumbel zijn uit­spraken te vinden als: “Als mensen met de Geest vervuld worden, trillen ze dikwijls als een blad in de wind” of “soms onder­vinden mensen die met de Geest vervuld worden, een lichamelijke warmte, bijvoorbeeld in hun handen of andere delen van hun lichaam”. Iemand beschreef het eens als volgt, alsof “zijn hele lichaam gloeide”. Iemand anders sprak over een “vloei­bare hitte” “elektrische schokken van liefde” (ekvl pag. 126).

 

In het boek: “Ein Gott, der Leben verändert” vertellen mensen, hoe hun leven door het deelnemen aan de Alpha-cursus veranderd werd. Lee Duc­ket schrijft: “Ik voelde, hoe de Heilige Geest bij mijn voeten be­gon mijn gehele li­chaam schoon te wassen. Daarbij voelde ik een ongelooflijke vreugde en begon te la­chen. Daarna voelde ik me als herboren” (pag. 173). Ook op vele andere plaat­sen bevatten ge­tuigenissen “Toronto-Fenomenen” b.v.: pag. 42; Alpha-cursus achter­overvallen, pag. 130 f; dronken zijn en lachen, pag. 147; sidderen, stuiptrekken, lachen.

 

Volgens Nicky Gumbel is het geen toeval, dat de “Toronto beweging” gelijktij­dig met de opkomst van de Alpha-cursus samenvalt. “Ik denk, dat deze twee sa­mengaan”. (In het tijdschrift “Renewal” mei 1995, pag. 15: geciteerd in “Alpha: New Life or New Lifestyle?”, pag. 5)

 

(De Alpha-cursus wordt al bijna 20 jaar in nagenoeg dezelfde vorm aan de “Holy Trinity Brompton Church” gegeven, maar eerst in samenhang met de “Toronto-zegen” is Alpha over de gemeentegrenzen bekend ge­worden).

 

Het gevaar is aanwezig, dat gelovigen, die de “Toronto - zegen” nog steeds hebben afgewezen, zich nu niet meer zo duidelijk daartegen uitspreken, omdat zijn (onveranderde valse!) leer nu onder de dekmantel van “evan­gelisatie” verschijnt.

 

(Op deze plaats wil ik de brochure “Toronto-Segen? Heiliger Geist oder Irr­geist?” van Walter Trachsel, Trachsel-Verlag Frutigen aanbevelen. Deze uitgave is bij Patrick Tschui gratis verkrijgbaar.)

 

 

5.   Relatie tot de rooms-katholieke kerk

 

De Alpha-cursus wordt ook in de rooms-katholieke kerk gebruikt. Voor hen is er een eigen Alpha-bureau in Den Haag. Voor Rooms-katholieken (speciaal voor priesters en kerkelijke medewerkers), die onze­ker zijn, of de Alpha-cursus voor hun kerk wel geschikt is, heeft het rooms-katholieke Alpha-bureau een speciale brochure samengesteld: “Alpha voor Rooms-ka­tho­lie­ken, vragen en antwoorden” (uitgave 2000 uitgeverij Projektion J). Uit deze uitgave zijn de volgende citaten afkomstig:

 

“Ofschoon het een cursus met Anglicaanse achtergrond is, toont het Alfamateriaal tegenover de Rooms-katholieken een zeer open instelling… De leer van “Alpha” wijst eerder de weg voor samenwerking tussen kerken, dan dat ze rivaliteit oproept” (pag. 18) (ekvl pag. 239; 241).

 

Met betrekking tot de sacramenten is de Alpha-cursus naar rooms-katho­liek inzicht onvolledig... Zij, die de cursus ontwikkeld hebben, erkennen de beperkt­heid van ‘Alpha’ op dit gebied. Nicky Gumbel… is van mening:

 

“Rooms-katholieken, die “Alpha” als evangelisatie instrument gebruiken, mo­gen van de deelnemers verwachten, dat ze verder gaan, om de gehele rijk­dom van het rooms-katholieke sacramentele leven te ont­dekken”. (pag. 22).

 

“Hebben zich mensen eenmaal tot Christus bekeerd, dan ontstaat de wens naar meer – om onderwijs te krijgen in de volheid van de goddelijke open­baring (zoals ze b.v. in de Catechismus beschreven is) en om ook bij het volledige sacra­mentele leven van de kerk betrokken te worden” (pag. 19/20)

 

Dit wordt bevestigd door een bericht uit een parochie in Engeland, waar reeds vijf maal een Alpha-cursus gegeven is: “Specifieke rooms-katholieke thema’s, zoals b.v. de leer van de sacramenten, kunnen na de cursus als verdieping toegevoegd worden. Inderdaad wekte de Alpha-cursus in ons de wens op meer te weten. Thans nemen enige mensen uit onze parochie aan een verdiepingscursus deel” (pag. 25).

 

“Wij hopen, dat deze cursus mensen, die opnieuw tot geloof gekomen zijn, helpt, levende Rooms-katholieken te worden, die zelfbewust hun gaven en talenten inzetten, om door de kerk aan het rijk van God te bouwen” (pag. 24).

 

“Vele Rooms-katholieken, die aan een Alpha-cursus deelnemen, beleven een vernieuwing en verfrissing van hun geloof…” (pag. 33).

 

De Alpha-cursus wordt ook door rooms-katholieke kardinalen en (aarts)-bis­schoppen aanbevolen. In het tijdschrift “Alpha-News International” (No. 1 aug-nov 1999, pag. 6f) spreekt kardinaal Keeler (VS) lovend over de positieve in­vloed van de Alpha-cursus op de rooms-katholieke parochies. Mensen die daar een Alpha-cursus bezochten, zijn vervolgens “bereid en begerig, meer over onze kerk en sacramenten te leren”. De rooms-katholieke bisschop Ambrose Griffiths (Engeland) bekent: “De Alpha-cursus… bevat niets, dat de grond van de rooms-katholieke geloofsovertuiging tegenspreekt” (“Alpha für Katholiken”, pag. 35).

 

Hoe is dit mogelijk? Toch alleen daardoor, dat belangrijke delen van de bijbelse boodschap afgezwakt of totaal weggelaten worden. Daarom ontdekt een opmerkzame lezer op verschillende plaatsen uitdrukkingen uit de rooms-katholieke context. Het woord “kerkdienst of samenkomst” wordt in een adem genoemd met “de Mis” (ac, pag. 68). In de eerste Duitse oplage van de Alpha-cursus (1996, pag. 64) werd het voorgestelde “zondaarsgebed” met “doopvernieuwing” gelijk gesteld. (Daar overeenkomstig de rooms-katholieke leer mensen reeds bij de (kinder)doop de Heilige Geest ontvangen, die later door een “beslissing” alleen maar vernieuwd wordt. (Verg. Alpha für Katho­liken, pag. 15).

 

In de geschriften van Nicky Gumbel wordt over vele bekende Rooms-ka­tho­lie­ken positief gesproken, b.v. de paus, zijn hofprediker Raniero Canta­la­mes­sa, de naaste medewerker van de paus, de priester Tom Forrest, moeder Teresa en de tot de rooms-katholieke kerk bekeerde Malcolm Muggeridge.

 

Op het titelblad van “AlphaNews International” (no. 1 van aug-nov. 1999) staat een grote foto van Raniero Cantalamessa – de “hofprediker van de pauselijke huishouding” – en beveelt een 7-delige videoserie aan, met lezin­gen, die hij op uitnodiging van het Alfabureau zojuist gehouden had. De vi­deo’s (ook als audiocassettes verkrijgbaar) dragen de titel ”Drink from the Wells of the Church” (Drink uit de bronnen van de kerk) en zijn voor het nadere onderwijs van de Rooms-katholieken na de Alpha-cursus bestemd. In het voorjaar 2001 ver­wacht men ze in het Duits beschikbaar te hebben (Alpha für Katholiken, pag. 13). Deze lezingen van Cantalamessa bevatten – zo­als uit de mond van een zo hoog geplaatste nauwelijks anders te verwachten is – duidelijk de dwaal­leer van de rooms-katholieke kerk (b.v. dat de Here Jezus bij ieder misoffer opnieuw geofferd wordt, dat het priester­ambt de bijzondere macht heeft, het brood te veranderen in het echte lichaam van Jezus enz.)!

 

(Voor de rol van Raniero Cantalamessa in het proces van toenadering van de charismatische beweging tot Rome verwijs ik naar de brochure “Explo 97 en 2000”, die ook enige citaten van Cantalamessa bevat, waarin hij zijn streng rooms-katholiek geloof in Maria als moeder–Gods en middelares van het heil uiteenzet. Deze uitgave is bij Patrick Tschui gratis verkrijgbaar.)

 

Volgens Nicky Gumbel zijn de verschillen tussen Protestanten en Rooms-ka­tholieken “totaal onbelangrijk in vergelijking met de dingen, die ons verbinden… wij moeten de mensen de vrijheid laten, om over bijzaken van me­ning te verschillen.” (Video III, Talk 8 geciteerd in “Alpha: New Life or New Lifestyle?” E.McDonald pag. 18)

 

De rooms-katholieke kerk leert niet slechts in “bijzaken” iets anders, maar in de fundamentele waarheden van de Schrift: de Persoon van de Here Jezus Christus, zijn Offer, het Evangelie en de Weg tot Verlossing.

 

In 1547, tijdens het concilie van Trente, werden er 33 stellingen (canones) aangenomen tegen de leer van de Reformatie b.v.:

 

Stelling 12: Indien iemand beweert dat het geloof, waardoor wij gerechtvaardigd worden, niets anders is dan een vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid die ons de zonde vergeeft omwille van Christus, of dat wij alleen door zulk een vertrouwen gerechtvaardigd worden, die zij vervloekt.

 

Uitspraken van het concilie over de sacramenten, zijn b.v. de volgende:

 

Indien iemand beweert dat de sacramenten alleen zijn ingesteld om het geloof te voeden, die zij vervloekt.

 

Indien iemand beweert dat de genade niet wordt meegedeeld door de sacramenten van de nieuwe bedeling krachtens eigen werkzaamheid (ex opere operato), en dat daartegenover slechts het geloof in de goddelijke belofte voldoende is voor het verkrijgen van de genade, die zij vervloekt.

 

De Alpha-cursus is een denominatieoverstijgende, respectievelijk oecume­ni­sche beweging. Het is daarom ook te begrijpen, dat in de Duitse uitgave van de Alpha-cursus de oecumenische “Einheitübersetzung” van de Bijbel gebruikt wordt.

 

 

6.   De Alpha-cursus is charismatisch

 

Ofschoon Nicky Gumbel in de ekvl pag. 239/241 schrijft, dat in de Alpha-cur­sus slechts dat geleerd wordt “waarin alle grote denominaties en tradities overeenstemmen”, behandelt hij in de “Alpha-cursus” en in de bijbehorende informatie uitvoerig de bekende charismatische leer: de doop met de Heilige Geest, die hij gelijk stelt met de vervulling van de Heilige Geest, de gave van “spreken in tongen”, die dikwijls op de Geestes doop volgt en de charismatische “gebedsdienst” (wbd hfdst.8).

 

Eén doel van de Alpha-cursus is, dat mensen “met de Heilige Geest vervuld worden” (wbd pd.31). De lessen 6, 7 en 8 (meestal vinden deze plaats tij­­dens het gemeenschappelijke weekend) zijn totaal aan dit onderwerp ge­wijd. De Heilige Geest wordt tijdens deze les uitdrukkelijk gebeden te komen en de deelnemers te vervullen (wbd pag. 24-34; hlcl pag. 47-48 en diverse plaatsen in ekvl).

 

Waarom is dit verkeerd? In tegenstelling met Gumbel maakt de Bijbel onder­scheid tussen de “doop met (in) de Heilige Geest” en de “vervulling met de Heilige Geest”. Ware gelovigen hebben “de doop met of in de Heilige Geest” (Matth. 3:11) al bij de wedergeboorte ontvangen (1 Cor. 12:13). Zij moeten de Heilige Geest niet vragen te komen, omdat Hij al in hen woont (Rom. 8:9; Ef. 1:13). Een andere zaak is de “vervulling met de Heilige Geest” (Hand.  7:55: 11:24), die afhankelijk is van onze gehoorzaamheid tegen­over God. Het is niet een eens en voor altijd bereikte toestand, zoals ons de opdracht in Ef. 5:18 laat zien.

 

Het Nieuwe Testament roept ons nergens op, God te bidden, ons met de Heilige Geest te vullen, (dikwijls wordt ook “de doop met vuur” (Matth. 3:11 zie boven) met de “geestesdoop” gelijkgesteld. Men moet wel bedenken, dat “de doop met vuur” met gericht en oordeel te maken heeft, Matth. 3:10 en 12.

Ook voor ongelovigen is het gebed om “vervulling met de Heilige Geest” verkeerd. Zij moeten opgeroepen worden, zich te bekeren. Pas dan kan de Heilige Geest in hen wonen.

 

Zoals in de charismatische beweging gebruikelijk is, wordt de gave van “tongen spreken” sterk benadrukt. Weliswaar is zij “niet noodzakelijkerwijze een teken daarvan, dat iemand met de Heilige Geest vervuld is” maar, er is geen reden, waarom iemand, die deze gave hebben wil, “ze niet krijgen zou” (ekvl pag. 154; wbd pag. 33). Tijdens het gebed om de komst van de Heilige Geest zal de leider de cursisten aanmoedigen, “in een andere taal te spreken, niet je moedertaal of een andere taal, die je al kent”. (ekvl pag.151). In het lesboek staat, men moet “met de Heilige Geest samenwerken”, om de gave te ontvangen, volgens het boek is er tijd nodig om deze gave te ontwikkelen, zoals het ook tijd kost om een andere taal te leren (ekvl pag. 154).

 

De gave van tongen verplaatst “ons in de nabijheid van God, om dat uit te drukken wat we diep in onze geest ervaren, zonder de omweg[!] via onze moedertaal te moeten nemen”. Een andere gave die men ontwikkelen kan, is volgens Gumbel de gave van profetie. Ook het wederzijds opleggen van handen wordt als positief beschouwd.

 

De charismatische “gebedsdienst” neemt in de Alpha-cursus een belangrijke plaats in, “de dienst des Geestes is een wezenlijk deel van de Alpha-cursus – zonder deze zou het geen goede Alpha-cursus” zijn. In een “gebed voor anderen kan het daarom gaan, dat zij met de Heilige Geest vervuld worden, een gave ontvangen (b.v. de gave van het spreken in tongen) of genezen worden”. Aan de leiders en helpers van de jeugdcursus wordt in een model voor die gebedsdienst voorgesteld b.v.: “Bidt in een ontspannen omgeving … bemoedig de jongelui erin te geloven, dat er nu wat gebeuren gaat. Lees een belofte van God uit de Bijbel voor, vertel ze wat van uw eigen ervaring of, nog beter, laat een van de jeugd vertellen, wat er met hem gebeurd is, nadat hij met de Heilige Geest vervuld werd… Bidt de Heilige Geest om te komen. Heet Hem welkom, wanneer u merkt, dat Hij werkt…, bemerkt u, dat God u iets zeggen wil? Misschien schenkt God u in de Geest op dit moment een beeld… Blijf in verbinding, met degene die iets gemerkt hebben…” (hlcl pag. 34, 36; ya-hlcl - Youth Alpha handleiding - pag. 40-41; ya-wb pag. 24-26).

 

Nauw met de charismatische Pinksterbeweging is ook de zo genoemde “3e golf” (evangelisatie met tekenen en wonderen) verbonden. Die leert, dat bij de verkondiging van het evangelie ook tekenen en wonderen moeten optreden. Deze leer komt ook in de Alpha-cursus tot uitdrukking: “De proclamatie van de goede Boodschap en de demonstratie, het tonen van de macht Gods, gaan hand in hand”. Een tekening op deze bladzijde laat een mens zien, die zijn krukken weggooit. Daarbij staat de tekst “Een wonder trekt heel veel aandacht”. (wbd pag. 46)

 

Een van de bekendste leiders van de “3e golf” was de inmiddels overleden John Wimber. Tijdens een bezoek aan de “HTBC”, ontmoette hij ook de leiders van deze gemeente en sprak over verschillende mensen een zogenaamd “woord van kennis” uit. Nicky Gumbel beschrijft, hoe iemand van het “Wimber-team” om meer kracht voor hem bad: “Na ongeveer 30 seconden ervoer ik de kracht van God op een manier, zoals ik die nog nooit in mijn leven ervaren had. Het was alsof 10.000 Volt elektriciteit door mijn lichaam stroomde…” (Gumbel, “Does God Heal Today?” geluidscassette).

 

De meeste boeken, die in de cursus aanbevolen worden zijn van Nicky Gum­bel zelf, van Bill Hybels en van charismatische schrijvers als b.v Jack Deere. Ook Yonggi Cho wordt door Gumbel in het boek “Lebensatt” (pag. 26), als mede in “Erweckung heute” (pag. 83+195) positief geciteerd.

 

In les 10 (wbd) onder de titel “Hoe leidt God ons?” wordt weliswaar eerst de “gehoorzaamheid tegenover het geschreven Woord” uitgesproken, dan echter volgen de “goede gedachten, sterke indrukken, gevoelens zoals profetie, dromen, visioenen/beel­den, engelen en hoorbare stemmen” als wegen, waarlangs God ons vandaag de dag leidt (wbd. pag. 41-42). Velen ervaren dit (het spreken van God) als een indruk “hebben van” of “een diep innerlijk gevoel”.

 

Overeenkomstig les 12 (“Geneest God ook vandaag nog?”) moeten “woorden van profetie” of ( “woorden van kennis”) ertoe bijdragen, genezing van God te verwachten. Deze bestaan b.v. uit beelden (men ziet het lichaamsdeel, dat God bij iemand genezen wil); parallel ervaren pijn (of “sympathie pijn: men voelt bij zichzelf pijn op die plaats waar God die andere persoon genezen wil”) (ya-wb pag. 39 verg. wbd. pag. 49); horen of zien van woorden of de indruk bepaalde woorden te moeten zeggen, die voor de degene, die bidt geen enkele betekenis hebben. (Leitfaden 159). Ook wanneer we niet allen de gave van genezing bezitten geldt de “opdracht te genezen” ons allen.

 

Gedurende lange tijd werd de Persoon en het werken van de Heilige Geest bin­nen de kerken genegeerd. Volgens de cursus concentreerde men zich voor­al op God de Vader en de Zoon.

 

Het is waar, dat de ware gemeente van Jezus door alle eeuwen heen zich op Vader en de Zoon geconcentreerd heeft. Maar het is niet waar, dat dit verkeerd zou zijn, want het is de opdracht van de Heilige Geest, Jezus Christus te verheerlijken. Wij dienen de Vader en de Zoon te aanbidden. De Heilige Schrift zegt nergens, dat we ook de Heilige Geest moeten aanbidden. De Heilige Geest heeft een zeer belangrijke opgave, maar wil onze aandacht niet op Zichzelf, maar op de Here Jezus richten. (Joh. 15:26; 16:14)

 

Terwijl aan het begin van de cursus Jezus Christus in het middelpunt staat, neemt in het verloop van de lessen steeds meer de Heilige Geest deze plaats in. Niet meer de Here Jezus Christus en Zijn offerdood aan het kruis staan in het middelpunt, maar de werkingen van de “Heilige Geest”. (Zo wordt het gemeenschappelijke weekend daartoe gebruikt, de deelnemers in te voeren in er­varingen met de “Heilige Geest”, in plaats van het evan­gelie uitvoeriger uit te leggen. De oproep, de doop met de Heilige Geest te ontvangen, verdringt het bijbelse bevel, boete te doen en in de Here Jezus Christus te geloven tot vergeving van zonden).

 

(Binnen het raam van deze brochure is er te weinig plaats, om uitvoerig op de valse leer van de Charismatische beweging in te gaan. Voor hen, die zich over deze beweging een beter beeld willen vormen, zijn daarop betrekking hebbende brochures kosteloos te verkrijgen bij Patrick Tschui).

 

 

7.  Het evangelie van God of het “evangelie volgens Alpha”?

 

Hoe staat het echter met het “evangelie”, dat in de eerste drie lessen van de Alpha-cursus verkondigd wordt? Is het gelijk aan het evangelie, zoals we het in de Bijbel vinden? Deze vraag is belangrijk, want de Apostel Paulus schrijft, dat, wie een ander evangelie verkondigt vervloekt is. (Gal. 1:6-9).

 

Tegenwoordig wordt vaak gevraagd, met welke methode wij het evangelie dienen te brengen. Maar weten überhaupt nog alle gelovigen, wat de inhoud van het ware evangelie is? In het boek Handelingen vinden we, wat die eerste Christenen en de Apostelen na de opstanding van Jezus verkondigden of om het in het hedendaags taalgebruik te zeggen: hoe zij “evangeliseerden”. (Ik wil u hierbij speciaal wijzen op de redevoering die Paulus te Athene gehouden heeft Hand. 17). In de brief aan de Romeinen vinden wij een uitvoerige leerstellige verhandeling van het evangelie.

 

In het navolgende wil ik proberen de wezenlijke inhoud van de evangelieverkondiging uiteen te zetten, zoals dat vanuit de Schrift tot me komt, en ik vraag de lezer, dit aan de hand van de Schrift ook te doen, Hand. 17:11.

 

De evangelieboodschap in de Bijbel begint met de openbaring van het wezen van God. Het gaat toch om het evangelie van God! (Rom. 1:1). Daartoe behoort Zijn heerlijkheid (Rom. 1:20,23; Hebr. 12:21), Zijn Almacht en Heiligheid (Opb. 4:8). Hij heeft de wereld geschapen en is ook de Schepper van de mens­heid (Gen. 1:27; Hand. 14:15; 17:24: Rom. 1:25). Alles is van Hem afhankelijk en kan slechts dank zij Hem en Zijn Goedheid bestaan (Hand. 17:25; Col. 1:17).

 

Maar reeds de eerste mensen, Adam en Eva, keerden zich van God af en werden als gevolg daarvan uit de Hof van Eden verdreven. De gevolgen van hun zonde waren en zijn catastrofaal. De hele schepping werd in de zonde meegesleept (Gen. 3:14 ff). Sindsdien is de mens zonder hoop en zonder God(loos) in deze wereld (Ef. 2:12). De mens is onverstandig, verduisterd in zijn verstand (Rom. 1:21-22; Ef. 4:18; Tit. 3:3), en dood in de zonden (Ef. 2:1‑3). Ieder mens heeft gezondigd Rom. 3:9-18 en 23. De mens begaat evenwel niet slechts enkele zonden (Mark. 7:21-23; Rom. 1:24-32: Gal. 5:19‑21), maar zijn he­le wezen wordt gekenmerkt door zonden en verdorvenheid (Gen. 6:5; 8:21; Jer. 17:19).

 

Omdat God rechtvaardig en heilig is kan Hij de zonden niet ongestraft laten. Want elke zonde is in de eerste plaats zonde tegen God (verg. 2 Sam. 12:13; Ps. 51:6). Zo staat ieder mens onder de toorn van God (Rom.1:18), die Hij be­ledigd heeft en is op weg naar de eeuwige verdoemenis, naar de hel (Opb. 21:8). Hij heeft verzoening met God nodig (2 Cor. 5:20)! Daarbij heeft hij geen enkele mogelijkheid zichzelf te verlossen of om ook maar iets tot zijn redding bij te dragen (Ef. 2:8-9). Geen “goede werken” kunnen hem in de ogen van God aangenaam maken of hem redden (Rom. 3:20, 28; 4:4-5). Ook weet hij zelf niet, hoe hij tot de levende God naderen of Hem aanbidden moet (Hand. 17:23, 27-29). Zo is hij volledig op Gods genade aangewezen (Luk. 18:13).

 

God echter erbarmde zich over de gevallen mensheid en zond de Here Je­zus Christus naar deze wereld (Joh. 3:16). Zoals de Vader is ook de Zoon van eeuwigheid, maar omwille van ons werd Hij Mens (Joh. 1:14). Als zon­de­loos, rein en volkomen Mens stierf Hij aan het kruis voor onze zonden. Hij is het Lam, dat onze zonde en straf op Zich nam (Jes. 53; Joh. 1:29), omdat Hij Zijn bloed vergoot. In Hem zijn we rechtvaardig voor God, wat wij op geen enkele andere manier zouden kunnen worden (1 Cor. 1:30). Aan dit volkomen of­fer kan en mag niets toegevoegd worden. Door Hem begrijpen we ook iets van de grote Liefde van God (Rom. 5:8). Onze redding kostte de Vader niets minder dan de dood van Zijn eigen Zoon.

 

Op de derde dag stond de Here lichamelijk uit de dood op (1 Cor. 15:1-5) en werd in de hemel opgenomen, van waar Hij terugkomen zal om de levenden en de doden te oordelen (Hand. 1:11; 11:42: 17:31; 2 Thess.1:7-9).

 

Het Woord van God roept de zondaar op, boete te doen en zich te bekeren (Hand. 3:19; 17:30; 20:21; 26:18,20). Hij moet zich van de verkeerde weg afkeren, (dat betekent ook van zijn valse religieuze inzichten) (Hand. 14:15; 1 Thess. 1:9; 1 Petr. 2:25) en in de Zoon van God geloven als de enige hoop voor zijn verlossing (Joh. 5:24; Hand. 16:31; en vele andere plaatsen). De door de Hei­lige Geest overtuigde zondaar wordt ook opgeroepen, zich te laten dopen (Hand. 2:38).

 

(De doop is een deel van de zendingsopdracht (Matth. 28:19) en behoort ook heden nog tot de verkondiging van het evangelie (Hand. 10:47-48; 16:33; 22:16). Let wel: Door de doop te ondergaan worden er geen zonden vergeven, zoals geleerd wordt in de rooms-katholieke kerk).

 

Dit is een korte, onvolledige samenvatting van het evangelie van God. Ik ben me bewust, dat elke beschrijving, elke verkondiging van het evangelie slechts ten dele geschieden kan. Het is niet mijn bedoeling, in plaats van de “4 geestelijke wetten” er 17 te maken. Ik wil er veeleer toe oproepen, tot de nieuwtestamentische verkondiging terug te keren, zowel in de volgorde, als ook in het leggen van de juiste accenten. Ook de niet geliefde waarheden moeten verkondigd worden, want juist deze zijn belangrijk, om de zondaar daar te brengen, waar God hem Zijn Liefde kan openbaren. Bestudeer de op­bouw van de Romeinenbrief maar eens! Waar wordt daar voor het eerst over de Liefde van God gesproken? Waar vindt men het woord “Liefde” in Handelingen?

 

Wie niet erkent, wie hij is en tegen wie Hij gezondigd heeft, zal niet in staat zijn, het Offer tot zijn redding naar waarde te schatten.

 

Wat betekent dit nu concreet voor de Alpha-cursus? Welke verkeerde accenten worden er gelegd? Welke belangrijke waarheden worden weggelaten?

 

 

Het wezen van God en van onze Here Jezus Christus

 

De Alpha-cursus gaat uitvoerig daarop in, dat Jezus Christus God en Mens was (vanzelfsprekend is Hij dat nog steeds!). Deze erkenning is voor ons heil zonder meer noodzakelijk (vergelijk de “Ik Ben” van Joh.8:24 met de “Ik Ben” van Ex. 3:14; 1 Joh. 4:2 en 3).

 

Overigens bevat de Alpha-cursus evenwel relatief weinig onderricht over het wezen van Jezus Christus, en nog minder over de Vader. Nauwelijks iets over het feit, dat Hij de Schepper en Onderhouder van de mensheid is, over Zijn Almacht, Zijn Heerlijkheid… Zijn Wezen wordt eenzijdig als Liefde voorgesteld. Ja God is Liefde, Hij is evenwel ook Heilig en Rechtvaardig. In de cursus wordt benadrukt, dat Jezus een Mens was zoals wij, echter niet, dat Hij in tegenstelling tot ons volledig zondeloos was. (ekvl pag. 38).

 

 

De totale verlorenheid van de mens

 

De Alpha-cursus noemt weliswaar de zonden van de mens in de aanvang, maar zegt niets over de zondigheid van de menselijke natuur. De mens zondigt niet alleen, maar is geheel en al van de zonde doordrongen. Als on­gelovige staat hij onder de toorn van God (Joh. 3:36b; Rom. 1:24-28: zie ook Rom. 2:5-6). De totaal verdorven uitgangspositie, waarin de mens verkeert, wordt niet in al zijn ernst verkondigd, zoals de Bijbel dat doet. (ekvl.pag. 19). De Apostelen confronteerden de mensen direct met hun zonden (Hand. 2:23,36; 3:14-15; 7:52-53; 14:15).

 

In de Alphabijlagen wordt meer dan eens Jes. 59:2 aangehaald: “Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort”. Dat is juist. Waarom laat men op dit vers toch nooit vers 3 volgen dat de zonden concreet beschrijft. “Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht”?

 

“De mens moet zich eerst in de ellende bevinden, voordat hij aanvangt een geneesmiddel te zoeken; hij moet ziek zijn voordat hij een arts bezoekt, hij

moet eerst in de gevangenis zitten voor hij om genade smeekt. Een zondaar zal eerst terneergeslagen, ten einde raad, verdoemd, verworpen en vertwijfeld moeten zijn over zichzelf, voordat hij naar een Redder zal gaan uitzien.” (Thomas Bolten, ongeveer 1640, geciteerd in “Das grosse Erwachen”, factum Nr.2/98, Benedikt Peters, pag. 29).

 

Jezus Christus is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot berouw (Luk. 5:31-32; Matth. 18:11) Waar vindt dit in de Alpha-cursus plaats?

 

 

Het Offer van Golgotha

 

Daar rooms-katholieke mensen geleerd wordt, dat Jezus Christus tijdens elke mis opnieuw voor de zonden geofferd wordt, moet men juist hen in alle dui­de­lijkheid verkondigen, dat het Offer van Golgotha eens en voor altijd ge­schied is (Heb. 9:28; 10:10,14). De verlossing aan het kruis is volbracht (Joh. 19:30). Gumbel noemt dit feit weliswaar, maar dan in samenhang met het oudtes­tamentische offeren (ekvl pag. 241). Terwijl hij in hetzelfde hoofdstuk het Heilig Avondmaal, hetwelk aan het eenmalig offer van Jezus herinnert, met de com­­munie op een lijn zet, wekt hij daarmee bij de Rooms-katho­lie­ken de in­druk, dat hun mis ook iets bijbels is. Om de bijbelse boodschap klaar en dui­delijk door te geven, dient men deze van valse leringen duidelijk af te bakenen. Waar dit, zoals in de Alpha-cursus, niet plaatsvindt, wordt de boodschap verwaterd.

 

 

Geloof en werken

 

Helaas vindt in de “Alpha-cursus” geen discussie plaats over de wijd­ver­breide mening, dat goede werken toch iets (of veel) aan de verlossing kunnen bijdragen. De mens wordt echter niet door geloof plus goede werken plus de kerk enz. gered, maar door het geloof aan de Here Jezus door genade alleen. Hij is de enige weg tot redding (Joh. 14:6; Hand. 4:12; Rom. 1:16).

 

 

Het werk van de Heilige Geest bij de bekering – de macht van het Woord van God

 

In onze tijd leggen we al te gemakkelijk de nadruk op onze methoden en mogelijkheden, en vergeten daarbij, dat het de Here is, “die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt” (Fil. 2:13; Rom. 1:26).

 

Het geloof nu is “het bewijs der dingen, die men niet ziet” (Heb. 11:1). De soe­vereine God, in de Persoon van de Heilige Geest, overtuigt op Zijn tijd van zonde (zonde erkentenis), gerechtigheid en oordeel (Joh. 3:8; 16:8) en be­werkt door Zijn Woord de wedergeboorte (Rom. 10:17; 1 Petr. 1:23-25). Want niet ons spreken, maar Zijn Woord is “levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard” (Heb. 4:12). Het is ook het goede zaad (Luk .8:11; 1 Petr. 1:23) en “als een hamer, die een steenrots vermorzelt”. (Jer. 23:29).

Het Woord van God moet het geweten van de zondaar treffen (Hand. 2:37), zodat hij aan het evangelie zal gehoorzamen (Rom. 10:16; 2 Thess. 1:8).

 

 

Het eeuwige oordeel / de hel

 

Met uitzondering van de verwijzing, dat de ongelovige wegens zijn zonden van God gescheiden is, zegt de “Alpha-cursus” niets over de eeuwige gevolgen. In het boekje “Jezus?!” geeft Gumbel commentaar op Rom. 6:23: “Bedoeld wordt de geestelijk dood – voor altijd van God afgesneden te zijn” (pag. 13). Dit is juist. Maar de gevolgen zijn nog veel erger. De Bijbel spreekt van eeuwige pijniging, van vuur, dat niet uitgeblust wordt,…

(zie b.v. Matth. 13:42; Opb. 21:8).

 

 

Op God gerichte of op de mens gerichte verkondiging?

 

Wie dient er bij de evangelieverkondiging centraal te staan? God en Zijn eer (opdat Zijn verlossingswerk groot gemaakt wordt!), of de mens met zijn behoef­ten? Het antwoord op deze vraag maakt het doorslaggevende onderscheid tussen bijbelse verkondiging en de Alpha-cursus (en bijna alle moderne evangelisatiemethoden).

 

Reeds de 1e les van de Alpha-cursus maakt het duidelijk: Het christendom biedt oplossingen voor de problemen en noden van de mens. Begint de brief aan de Romeinen ook met deze accentuatie?!

 

Aan de hand van 2 tabellen wil ik het verschil tussen deze twee soorten verkondiging laten zien. (Ik maak hierbij gebruik van het boek “Tell the Truth” van Will Metzger, IVP, 1984, speciaal op de bladzijden 32, 33 en 150).

 

 

Mens – gerichte verkondiging              God – gerichte verkondiging

 

 

Het aanknopingspunt in een gesprek met een niet-christen is de liefde.

 

God heeft u lief.

 

 

Het aanknopingspunt in een gesprek met een niet-christen is de schep­ping.

 

God heeft u geschapen.

 

 

De liefde is Gods belangrijkste eigenschap.

 

 

Heiligheid is net zo’n belangrijke eigenschap van God als de liefde.

 

 

De mens zoekt naar God, maar het ontbreekt hem aan de juiste informatie.

 

 

Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; (Rom. 8:7; verg. 1 Cor.2:14 met Leit­fa­den pag.133)

 

 

De mens heeft liefde, hulp en vriendschap nodig.

 

 

Hij heeft een nieuwe natuur (verstand wil en gevoel) nodig. Hij moet verlost en opnieuw geboren worden.

 

 

De mens is ziel en onvolkomen. Hij maakt fouten.

 

 

De mens heeft een zondige natuur. Hij is dood in de zonde.

 

 

God is er, om ons te helpen.

 

 

God is er, om geëerd en verheerlijkt te worden.

 

 

Christus verlost ons van egoïsme en fouten.

 

Hij verlost ons van de zonden, om God te dienen (1 Thess. 1:9)

 

 

Verstandelijk stemmen we met de waarheden van het evangelie in

à Beslissing.

 

Wij reageren met onze gehele persoonlijkheid (verstand, wil en gevoel)

à Bekering.

 

 

Geappelleerd wordt aan de gevoelens (verlangens) van de mens.

 

De waarheid wordt zó verkondigd, dat zij het geweten van de zondaar treft.

 

 

Verlossing door geloof alleen! Berouw en bekering worden in de verkondiging niet genoemd.

 

 

Verlost door geloof alleen! Waar geloof gaat steeds met berouw gepaard.

 

 

Aangaande de methoden van de evangelieverkondiging:

 

 

Probeer de mensen zover te brengen, dat zij het er mee eens zijn. Gebruik de eenvoudige “stap voor stap” methoden. Breng de mensen ertoe, samen met u te bidden.

 

Predik het evangelie helder, overtui­gend en in zijn totaliteit. Verklaar de waarheden van het evangelie geduldig en steeds weer. Laat de Heilige Geest de ruimte om de mensen op Zijn tijd te overtuigen (Joh. 3:8: 16:8).

 

 

Kies een zichtbaar teken uit, waardoor een geestelijke gebeurtenis bevestigd moet worden: een beslissingskaart invullen, de hand opsteken, naar voren gaan, een gebed nazeggen.

 

 

Benadruk, dat de pasbekeerde zich laat dopen.

 

Ik wil nog graag naar twee brochures over dit thema verwijzen: “Über­gabe­ge­bet oder biblische Bekehrung?” van David Cloud en “Wie sollen wir das Evangelium verkündigen?” van Karst Ernst. Beide geschriften zijn kosteloos bij Patrick Tschui te bestellen.

 

 

8.   Getuigenissen van “Alpha–bekeringen”

 

Wat zijn de consequenties van de oppervlakkige evangelieverkondiging door de Alpha-cursus? Ze worden reeds bij het lezen van de “Alpha-bekerings­getuigenissen” duidelijk, zoals ze bijvoorbeeld in het boek “Een kwestie van leven” te lezen zijn. (Projektion J. 1997 samengesteld door Mark ElsdonDew. Daarvoor verschenen bijna al deze getuigenissen in het tijdschrift van de “HTBC” onder de titel “Getuigenissen over het werk van de Heilige Geest”).

 

Ik ben bang, dat de meeste mensen, die in dit boek over hun leven vertellen, een speciale ervaring of een zogenaamde “gave van de Heilige Geest” verwisseld hebben met de bekering en daarom nog net zo verloren zijn als daar­voor. Bijna niemand vertelt, hoe hij zich bewust werd van zijn zondige en verloren toestand voor de Heilige God en in Jezus Christus zijn Here en Verlosser vond. Een veranderd leven is niet zondermeer het gevolg van de weder­geboorte.

 

In “Report” van Focusuisse staat vermeld, dat tijdens dit weekend “Het tot nog toe gehoorde voor zeer veel deelnemers tot een levende ervaring” werd (4/96, pag. 15).

 

Opvallend en typisch is het, dat de meeste mensen in hun getui­genissen vermelden, dat hun leven sinds het gezamenlijke cursusweekend over de “Heilige Geest” veranderd is. Dus niet na de lessen 2 en 3 over Jezus Christus en Zijn werk aan het kruis. Niet de persoon Jezus Christus, niet Zijn verlossingswerk is voor hun belangrijk geworden. Dit geeft toch wel te denken.

 

Als voorbeeld mag een gedeelte uit het getuigenis van Nigel Skelsey volstaan, dat in het boek “Der Alpha--Leitfaden” van Nicky Gumbel geplaatst is:

 

“Het enige, wat mij [van een artikel over de Alpha-cursus] nog in mijn her­in­ne­ring is bijgebleven, was, dat de werking van de Heilige Geest zo ongelooflijk be­langrijk was. Diep in mijn binnenste wist ik, dat ik koste wat het kost Zijn Kracht in mijn leven nodig had. Ik informeerde, waar zich deze gemeente bevond, en meldde me voor de cursus en het weekend aan. Ik voelde me als een stervende, die op een levensreddende operatie wachtte. Mij waren de aan de medische behandeling voorafgaande weken [d.w.z. de eerste cursuslessen over Jezus Christus!] om het even, ik zou en ik moest de operatiekamer in. Eindelijk kwam het weekend, waar ik als een kind, dat op zijn verjaardag wacht, zo vurig naar verlangd had… [Op zondagmorgen] zag ik het programma in en stelde vast, dat de derde bijeenkomst (welke ik als de belangrijkste aange­merkt had) om half vijf ‘s middags zou plaats­vinden. Ik sleepte me door de dag heen, als een marathonloper, de blik strak op het begeerde doel gericht. Nooit zal ik deze laatste samenkomst vergeten. Ik had het gevoel, alsof ik uit elkaar getrokken werd. … De prijs was zo nabij, maar we schoten zo langzaam op! Letterlijk wilde ik uit­roepen: Doe het toch nu! Meteen! Ik kan het niet meer uithouden”. Ik overdrijf niet, als ik zeg, dat ik helse kwellingen leed. En toen kwam God, en oh, “wat een verlichting” (pag. 53-54).

 

Denkt u a.u.b. ook eens over het volgende citaat na: “Het weglaten van de moeilijke onderdelen” van de Alpha-cursus [bedoeld zijn de lessen over de Heilige Geest] brengt vaak krachteloze of in het geheel geen nieuwe Christenen voort. (Alpha--News, Schweiz, Nr.2/ Febr. 99, pag. 2).

 

Is dit niet verbazingwekkend? Dat de verkondiging van de persoon van Jezus Christus, van het Evangelie, dat Hij aan het kruis voor de zonden der wereld gestorven is en de heenwijzing als enige weg tot onze redding krachteloze of helemaal geen Christenen voortbrengt? (Dat de Heilige Geest de wedergeboor­te bewerkt, en vooraf de mensen van zonden, gerechtigheid en oordeel over­tuigd, ontken ik in geen geval, maar dat is iets anders, dan wat in de lessen over de Heilige Geest geleerd wordt).

 

In de “Alpha-Leitfaden” worden vijf getuigenissen van deelnemers genoemd, die laten zien, hoe zij het weekend over de Heilige Geest beleefd hebben (pag. 154-155). Drie van deze voorbeelden geef ik hier weer:

-“ … de Heilige Geest vervulde de ruimte. Ik ervoer, dat God werkelijk bestaat, daarom [!] heb ik Jezus uitgenodigd, in mijn leven te komen, …”

-“ … Ik voelde, hoe een witte doek mij schoonwaste. Daarna stroomde een helder licht door me heen vanaf mijn taille, naar het bovenlichaam en door mijn hoofd …”

-“ …Iemand, die aan het begin van de cursus nog aan de New Age-be­we­ging verbonden was, zei: “de verandering begon op zaterdagavond, toen de Geest me van kop tot teen door elkaar schudde”.

 

Ook in het “Alpha--News” (maart--juni 1998, pag. 7+13) zijn gelijkluidende getuigenissen te vinden (geciteerd in “Making Alpha Waves”, W. Hors­burgh).

 

Hoe tekenend is de uitspraak van Nicky Gumbel (Leitfaden pag. 31), dat per­sonen uit de New Age--beweging “tijdens het gezamenlijke weekend … bekend terrein betreden, als het erom gaat, door de Heilige Geest vervuld te worden”. Dit komt omdat zij reeds op de hoogte waren met het zoeken naar ervaringen.

 

De Here Jezus waarschuwde: Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerech­tig­heid werkt! Matth. 7:21-23.

 

 

9.   Een andere tactiek van de duivel: Verleiding

 

In hoofdstuk 9 van de Alpha-cursus worden onder punt 2 “Wat zijn de tactieken van de duivel?” enige bijbelse voorbeelden van de werken van satan genoemd. Maar zowel op deze plaats als ook in de gehele Alpha-cursus ontbreekt iedere waarschuwing tegen valse leringen, of bewegingen, terwijl verleiding een van de gevaarlijkste methoden van satan in de eindtijd is

(Matth.24:4-5; En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden).

(2 Thess. 2:3-4, 9,10; 1 Tim. 4:1; enz.).

 

Opmerkelijk is ook, dat bij alle nadruk op de Geestesgaven de gave van “Onderscheiding der Geesten” (1 Cor. 12:10) nergens in de cursus genoemd wordt!

 

Toch spreekt de Alpha-cursus op (pag. 41) over de “noodzaak tot toetsing” van “sterke indrukken” en gevoelens. Als bijbelplaats wordt aangegeven 1 Joh. 4:1 Geliefden, gelooft niet een iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

 

De toetsingscriteria luiden dan evenwel als volgt (m.b.t. deze indrukken, gevoelens):

 

   

Als men zich evenwel reeds op gevoelens en indrukken wil verlaten, waarvoor ik dringend zou willen waarschuwen, dan dient toch de centrale vraag te zijn: “Zijn zij in overeenstemming met de uitspraken van de Bijbel”? (Hand. 17:11). Bovendien: waarom moet het steeds om positieve, opbouwende indrukken gaan? Hoe staat het met terechtwijzing, overtuiging van zonde, enz.?

 

Verleiding geschiedt niet alleen daar, waar een valse leer verkondigd wordt, maar ook, daar waar waarheden verzwegen worden. Een halve waarheid is erger dan een hele leugen.

 

 

10.   Slotwoord

 

In de laatste jaren volgen nieuwe modellen en bewegingen, die de christelijke gemeenten succes en groei beloven, elkaar steeds sneller op. Veel Christenen menen, steeds weer op de nieuwste methoden aangewezen te zijn. Na Bill Hybels en zijn concept wordt reeds een volgende aangeprezen. Men dient er daarbij vanuit te gaan, dat zowel het model “Willow-Creek” als ook de Alpha-cursus uit de grote wens ontstaan is, mensen voor Jezus te winnen. Om dit doel te bereiken, moeten we ons niet aan de mensen en hun wensen aan­passen, maar terugkeren tot de compromisloze verkondiging, zoals ze door de eerste Christenen en door grote opwekkingspredikers gedaan werd. Hun methode was bijbels gefundeerd en heeft zich eeuwen lang bewezen. Of hebben wij de bereidheid, in deze wereld veracht te worden, verloren en zoeken in plaats daarvan de erkenning van de wereld? Of kunnen wij de spot van de mensen, als wij ze op de straat tot bekering oproepen niet meer ver­dragen? (Gal. 1:10; Luk. 6:26).

 

In de Alpha-cursus geldt als regel, “bekritiseer nooit een andere denomina­tie, een andere christelijke gemeente of andere leiders” (leidraad, pag. 147). De Heilige Schrift roept ons echter op te beproeven (Hand. 17:11; 1 Thess.5:21), voor de waarheid te strijden (Jud. 3b), ons van valse leringen en leraren af te keren (Rom. 16:17; 2 Cor. 6:14-18) en openlijk daarvoor te waarschuwen (Ef. 5:11). Tot de bijbelse verkondiging behoort ook, de waarheid van de valse leringen af te bakenen. Niemand kan de waarheid – en daarmee de Here Jezus Christus! liefhebben, zonder zich van alles af te keren, wat HEM niet welgevallig is (Ps. 97:10a; 2 Tim. 2:19).

 

 

Appendix:   Kan men de cursus ondanks zijn tekortkoming toch gebruiken?

 

Af en toe vragen Christenen, die weten van de tekortkomingen van de Alpha-cursus zich af, of men de cursus toch wel gebruiken kan, als men enkele delen weglaat of verandert.

 

Dit houd ik om de volgende redenen voor onmogelijk:

 

Daar de cursus sterk van de valse leer van de “charismatische be­weging” doordrongen is, zouden op zijn minst de 5 lessen over de Heilige Geest, genezing van zieken, de leiding van God, … (Les 6-8,10 en 12) weggelaten of vervangen moeten worden. Maar ook andere lessen be­vatten onbijbelse “charismatische” leringen (les 11 en 12 de opdracht aan ons: tekenen en wonderen (ook demonen uitdrijven) te praktiseren als onderdeel van de evangelieverkondiging).

 

2)  “De drie hoofdstukken handelend over het evangelie zijn niet erg omvangrijk en bevatten bovendien nog grote delen over apologatiek, wat op zichzelf prijzenswaardig is, maar nog niet het evangelie is.” (Der “Alpha-Kurs” Steffen Denker, Son­derdruck des Bibelbundes Nr. 0279, 2000).

 

Jammer genoeg laten deze (krap) drie lessen een afgezwakt evangelie zien, zoals ik in deze brochure geprobeerd heb aan te tonen. Ook dit deel zal men dan moeten bewerken en uitbreiden.

 

Ook wanneer men de Alpha-cursus in een veranderde vorm zou kunnen doorvoeren, zou men dan nog die naam blijven gebruiken. En hoe moet men bij een veranderde doorvoering met de totale bijlagen van de Alpha-cursus omgaan. Zal men deze überhaupt nog kunnen gebruiken? Zo ja, dan krijgen de deelnemers de valse leer en charismatische literatuuraanbevelingen direct in hun cursus materiaal, ook als niet de gehele cursus­in­houd geleerd wordt. Zo nee, dan riskeert men, dat deelnemers, die het Alphamateriaal in een boekhandel vinden, dit zonder bedenken ko­pen als aanvulling op de gelijknamige cursus. En hoe kan men dat verantwoorden?

 

Bovendien is een aanpassing van de cursus niet toegestaan volgens de richtlijnen van de schrijver van deze cursus (zie de “Informatie van de Alpha-Copyright” in “Leitfaden”, pag. 221-223!).

 

Ik zie niet in, hoe men het gebruik van deze cursus bijbels rechtvaardigen kan. De reden om hem toch te gebruiken zijn enkel menselijke:

 

 

Doch ook voor hen, die de trouw aan Gods Woord belangrijker vinden dan die bovengenoemde menselijke voordelen, is er goed studiemateriaal beschikbaar, waar­op men zich zeker verlaten kan.

 

 

     Bronvermelding Duitse uitgave

 

-          “Der Alpha-Kurs - Teilnehmerheft”, Projcktion J, Edition Alpha, überarbeitete Neuauflage  2000

-          “Der Alpha-Kurs - Trainingsheft für Leiter und Helfer”, Projektion J, Edition Alpha, überarbeitete Neuauflage 2000

-          “Fragen an das Leben: Eine praktische Einführung in den christlichen Glauben”, Nicky Gumbel, Projektion J, Edition Alpha, Neuüberarbeitung 1999

-          “Der Alpha-Leitfaden”, Nicky Gumbel, Projektion J, Edition Alpha, 1997

-          “Ein Gott, der Leben verändert: Persönliche Geschichten von ungewöhnlichen Veränderungen im Leben von Menschen”, zusammengestellt von Mark Elsdon-Dew, Projektion J, Edition Alpha, 1997

-          “Heisse Eisen angepackt”, Nicky Gumbel, Verlag C.M.Fliss, 1997

-          “Der Alpha-Kurs Jugend - Teilnehmerheft”, Projektion J, Edition Alpha, 1998

-          “Der Alpha-Kurs Jugend - Trainingsheft für Leiter und Helfer”, Projektion J, Edition Alpha, 1998

-          “Herausfordernder Lebensstil”, Nicky Gumbel, Projektion J, Edition Alpha, 1996

-          “Leben satt”, Nicky Gumbel, Projektion J, Edition Alpha, 1998

-          “Erweckung heute”, Nicky Gumbel, Projektion J, 1999

-          “30 Tage”, Nicky Gumbel, Projektion J, Edition Alpha, 1999

-          “Der Alpha-Kurs”, Einführungsvideo, 2000

-          “Alpha für Katholiken - Fragen und Antworten”, Projektion J, Edition Alpha, 2000

-          “Does God heal today?” (Kassette). Nicky Gumbel, Alpha Teaching Tape. HTB, 5.7.00

-          “Alpha for students - Trainig Manual”, Holy Trinity Brompton, 2000

-          diverse Ausgaben der “AlphaNews”

 

 

      Kritische uiteenzettingen m.b.t. de Alpha-cursus

 

-          “Der Alpha-Kurs”, Steffen Denker, Sonderdruck des Bibelbundes Nr. 0279. 2000

-          “Der Alpha-Kurs” (Kassette), Steffen Denker, Bibelbund-Kongress, Mai 2000

-          “Falling short? The Alpha Course examined”, Chris Hand, Day One Publ., 1998

-          “Alpha's different gospel” (Kassette). Chris Hand, Ministry at the Metropolitan Tabernacle, School of Theology 1998, London, 1998

-          “Alpha: New Life or New Lifestyle? - A biblical assessment of the Alpha Course”, Elizabeth McDonald. St Matthew Publishing Ltd.. 1996

-          “The .Alpha Course' - Should you attend or avoid?”. (Video), Cecil Andrews, 2000 “Unmasked. . Nicky Gumbel and the Alpha course”. Neil Richardson. CWM. 2000

 

 

    Zeitungs- und Zeitschriftenartikel (pro und kontra)

 

-          “The Alpha Couse – Final Answer or Fatal Attraction?”, G. Richard Fisher, The Quarterly Journal”’ PFO, Oct-Dec 1998, S. 4-9

-          “The Words of the Alpha Couse”, “The Banner of Truth”, Howard Davies, Issue 418, Juli 1998, S. 14-20

-          “The Alpha Manual”, Geoff Thomas, “Evangelical Times”, Aug.96, S.7

-          “Questionening “Questions of life”, Jonathan Bayes, Pastor Independent Free Church,

-          “Making Alpha Waves”, William Horsburgh, Pastor Ryedale Evangelical Church

-          “The Alpha Course; Is it Bible-Based Or Hell-Inspired” (3 parts), Paul Fitton, Pastor Free Presbyterian Church of Ulster

-          “Is God sentimental?”(with special reference to the Alpha Course), Chris Hand, “CRN Journal”, Autumn 1997, S. 13-15

-          “Alpha courses and Catholicism”, Roger Fay, “Evangelical Times”, March 1998, S 13

-          “Alpha’s Different Gospel”, Chris Hand, “Sword & Trowel”, No. 3/98, S. 18-23

-          “The Alpha collywobbles”, Andrew Bryant, Leserbrief, “Evangelicals Now”, Aug. 98

-          “Alpha: Friendship still the key”, David Burke, “Evangelicals Now”, Nov. 98, S. 1 + 2

-          “Alpha to The Rescue”, “Time”, 22. Nov. 1999, S. 27

-          “The magnet of Alpha”, Ruth Gledhill, “The Daily Telegraph”

-          “What’s wrong with the Alpha Course?”, “Foundation”, May-June 1999

-          “Le cours “Alpha”: un Evangile différent”, “La Bonne Nouvelle”, No. 3/2000, S. 52-56

-          “Alpha renommé “Alphalive”(pour la Suisse), “La Bonne Nouvelle”, No. 4/2000, S. 91

-          “Alpha Kurse ein neuer Weg zum Menschen von heute”, aus “Report”, Focusuisse, 4/96, S. 14-16

-          ”Nicky Gumbel, Alpha & die Innerschweiz”, VFG-Info”, No. 4, Juni-Aug 1998, S. 8+9

-          ”Alpha-Kurs”, Carsten Hartmann, “Family”, Nr. 1/99, S. 88-90

-          “Alpha in der Schweiz”, Brigitte Eggmann, “Christliches Zeugnis heute”, Nr. 4/99, Campus für Christus, S. 36-39

-          “Ein Teenager: ,Dieser Kurs sollte nie mehr aufhören!’, ,Alphalive in Ziefen’ Chrischona Magazin, Nr. 10/2000, S. 26

-          “Glauben entspannt entdecken”, Ingrid Rubli, “idea Magazin”, Nr. 2/99, S. 6+7

 

Die in dieser Broschüre erwähnten engl. Videos sind inzwischen nicht mehr erhältlich. Sie wurden durch eine neue Videoserie ersetzt.

 

 

Verantwoording van de schrijver over het waarom van deze brochure

 

In een tijd, waarin het in West Europa steeds moeilijker wordt, het evangelie te verkondigen, wint een nieuwe evangelisatie-methode met de naam Alpha-cursus steeds meer aanhang. Volgens de officiële opgave werden er in 1999 wereldwijd meer dan 14.000 cursussen gegeven, met meer dan 570.000 deelnemers.(AlphaNews International, nr.22, Aug–Nov 2000, pag.1).

 

In het tijdschrift “Report” (uitgegeven door Focusuisse) verscheen in de herfst van 1996 een artikel met de titel: “Alpha-cursus – een nieuwe weg naar de mens van nu”. Daar stond onder andere in, dat ongeveer 80% van de cur­sus- deelnemers tot persoonlijk geloof gekomen was (uitgave 4/96, pg. 14).

 

Mag men in het licht van deze getallen wel kritiek op deze cursus hebben? Zijn deze getallen geen bewijs genoeg, dat God hier aan het werk is?

 

Nu, juist het feit, dat zo veel mensen door deze cursus beïnvloed worden, is grond genoeg, de inhoud eens nauwkeurig aan een onderzoek te onderwer­pen, Daarbij kan en mag alleen het Woord van God, de Bijbel, de maatstaf, voor zo’n onderzoek zijn. Hand. 17:11 en Rom. 4:3.

“En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toe­genegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.” (Hand. 17:11) Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaar­digheid. (Rom. 4:3)

 

De Bijbel wil, dat we onderzoeken:  “En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de ver­nieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij”. (Rom. 12:2)

 

Patrick Tschui, Heuweidlistr.12, CH-8340 Hinwil Zwitserland

Tel. & Fax: 01/937 18 64

 

Een woord van de vertaler

 

Commentaar, vragen en kritiek op deze brochure zijn  welkom.

 

Vertaling van deze brochure met toestemming van Patrick Tschui (waar nodig aan de Nederlandse situatie aangepast en met toevoeging van een enkele persoonlijke kanttekening) door:

 

L. de Jongh,

J. H. van Woldastraat 16,

8384 DC  Wilhelminaoord.MEER OVER DIT ONDERWERP OP DEZE SITE

HOME