Nieuwsbulletin van 30 december 2000

Touched by an angel

De EO zendt sinds kort de serie "Touched by an angel" uit. Het is een Amerikaanse serie. In de Verenigde Staten is de serie enorm populair, alleen de ziekenhuisserie ER trekt meer kijkers. De serie draait om twee vrouwelijke engelen. Een engel in opleiding en een senior-engel die haar begeleidt. Op mijn homepage staan enkele artikelen waarin de serie kritisch wordt besproken. (http://www.solcon.nl/apgeelhoed ; "touched by an angel" staat onder de link "overige documenten")

In de serie worden allerlei bijbelse gegevens verdraaid. Het begint al met de vrouwelijkheid van de engelen. De bijbel weet ook niets van engelen in opleiding. Daarnaast wordt inhoudelijk in de serie geregeld een New Age boodschap uitgedragen. (Zie de hierboven genoemde artikelen op de site). Daar komt nog bij dat één van de hoofdrolspeelsters, daarbij gebruikmakend van haar via de serie ontstane populariteit, buiten het televisieprogramma om aktief een New Age boodschap aan het uitdragen is.

Ik heb een christin uit Australie gevraagd wat haar oordeel over de serie is, de serie wordt daar al een tijd uitgezonden. Zij schreef het volgende: Dear Sir, We have that program in Australia, it is quite horrific! "Touched by an Angel" is NOT Christian in any way, it is a counterfeit program which presents a humanistic presentation of "God" which is totally unscriptural, although it uses Bible verses in a weak, sentimental way. People are presented with a version of "Christianity" which makes God out to be a Being Who loves everyone, but expects NO repentance in any Biblical way, and does not ever present Christ Jesus as Saviour, or the Gospel in any form. It is a dangerous program, for it makes the viewer think that inter-action with angels who do not present the Gospel of Christ is a lovely, exciting, Godly experience! The opposite is true! These angels are there all right, but they are fallen angels of Satan who will lead people to destruction.

The sickly sweetness and worldliness of this program appeals to those who do not want Biblical Christianity, for it shows themselves as being all right, despite their wicked lives, all they have to do is realise God loves them and do some silly little good deed or action and all is well. Yet the Bible tells us they need to repent, turn back to God, accept the Sacrifice of the Cross on their behalf, come to GOD in prayer, not angels. They need redemption, not trashy TV programs. (Wendy Howard, editor of Despatch Magazine.)

Dit is de boodschap die de EO via het programma in Nederland aan het uitdragen is.

Er is ook buiten het christelijke geloof op dit moment een grote interesse voor engelen. In Amerika zijn engelen op dit moment een enorme rage. Er wordt b.v. een boek verkocht met als titel: "How to contact your gardian angel". Het boek is een bestseller.

Het programma "ManVrouw" van de EO, "Het is hier geen bijbelstudie."

Sinds enige tijd zendt de EO het programma man-vrouw uit. Het wordt gepresenteerd door Marion Lutke en Menno Helmus. Wekelijks wordt een ander thema besproken.

Enige tijd geleden ging het programma over tatoeage en piercing. Diverse mensen waren aanwezig als gast. Eén van hen had enkele tatoeages laten aanbrengen. Hij vertelde dat hij daar nu veel spijt van had om twee redenen. Ten eerste had hij zijn moeder er veel verdriet mee gedaan en ten tweede had hij ingezien dat de bijbel tegen tatoeages is. Terwijl hij dat zei had hij zijn bijbel in de hand en hij wilde het schriftgedeelte, waardoor hij overtuigd was, op gaan lezen. Op dat moment greep Marion Lutke in met de woorden: "Het is hier geen bijbelstudie".

Hier is een man, overtuigd vanuit het woord van God, die daarvan wil getuigen. Je zou toch zeggen, dat is een echte "autentieke" ervaring waar de postmoderne evangelicals zo dol op zijn, maar nee. Hij mocht alles zeggen, maar geen bijbeltekst oplezen. Dit voorval is meer dan een incident, het openbaart de geest die deze medewerkers van de EO bezielt.

Het gezag van de bijbel staat onder zware druk in de orthodox reformatorische kerken

In een artikel met als kop "Nieuwe vragen rond de oude schrift" wordt uiteengezet hoe over bijna de gehele breedte van de orthodox reformatorische kerken het gezag van de bijbel onder zware druk staat. (Reformatorisch Dagblad van 26-10-00.) Hetzij onder druk van de wetenschap, de schriftkritiek, hetzij onder invloed van het postmoderne levensgevoel.

In het artikel worden voorbeelden genoemd uit onder meer de kring van de Gereformeerde Bond en de Christelijk Gereformeerde Kerk. De dijken staan op het punt te bezwijken. Als eerste worden de woordelijke inspiratie en de mede daarop gebaseerde onfeilbaarheid (inerrancy) van de bijbel losgelaten. Als dat gebeurd is, is het hek van de dam.

(Voor de tekst van het artikel verwijs ik naar de site van het RD. http://www.erdee.nl Klik op de link archief in het linkerframe. Klik op donderdag 26-10. Het artikel is onderdeel van een serie. Vanaf 26-10-00 is er elke donderdag een interview in de serie geplaatst. Het laatste was van 28-12-10. Aan één artikel heb ik zelf medewerking verleend, dat van 23-11-00)

De antithese tussen evangelical en vrijzinnig wordt verder afgebroken.

De Wereldraad van Kerken heeft allerlei afdelingen op nationaal niveau. (Voor informatie over de Wereldraad van Kerken, zie mijn studie: "Wat is ", hoofdstuk 10) In Nederland is dat de Nederlandse Raad van Kerken en in Amerika is dat de National Council of Churches.

In Amerika heb je sinds 1942 ook de NAE, dat is de National Association of Evangelicals. De NAE is ongeveer te vergelijken met de nederlandse Evangelische Alliantie. Een groot verschil met de Nederlandse situatie is echter dat in Amerika ook veel kerken en gemeenten lid zijn van de NAE.

De NAE had als regel dat het voor leden verboden was om tegelijkertijd ook banden te hebben met met de National Council of Churches (de NCC). Dit is ook logisch gezien het door en door vrijzinnige en antichristelijke karakter van de raad van kerken. Dubbellidmaatschap was verboden. Dit verbod is sinds enige tijd door de NAE opgeheven.

Er zijn plannen in de maak om een permanent orgaan voor samenwerking tussen de evangelicals van de NAE, de vrijzinnigen van de NCC en de Rooms-Katholieke Kerk op te richten. Het orgaan is bedoeld om samen op te trekken op het gebied van b.v. de ethiek.

Ook in Nederland zoekt men vanuit de Evangelische Alliantie samenwerking en kontakt met de Raad van Kerken en de RK-Kerk. (Zie het nieuwsbulletin van 10 mei 2000, Raad van Kerken en Evangelische Alliantie in dienst bijeen) Men laat het niet bij samen optreden op b.v. ethisch gebied. Want de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken hebben in Nederland reeds een gezamelijke dienst belegd onder het motto "samen bidden moet toch kunnen". Dit leverde de vertoning op van leiders van de Evangelische Alliantie die het bijbelse evangelie belijden te geloven, die samen met leiders van de Raad van Kerken die het bijbelse evangelie verwerpen, in gebed waren.

Kardinaal Ratzinger verklaart dat er geen behoud is buiten de kerk van Rome

Kardinaal Joseph Ratzinger, die toeziet op de zuiverheid van de rooms-katholieke geloofsleer, heeft in een op 5 september van dit jaar uitgegeven document verklaard dat het rooms-katholicisme het enige geloof is dat tot redding van de ziel leidt. Hij bevestigde daarmee opnieuw zonder enige nuancering de officiële rooms-katholieke leer dat er geen behoud is buiten de rooms-katholieke kerk. Want, zo stelt men, alleen in die kerk worden de sacramenten recht bediend en, zo wordt in de Rooms-katholieke Katechismus uitdrukkelijk vermeld, zonder die sacramenten is er geen behoud. Ratzinger is het hoofd van de Vaticaanse congregatie voor de geloofsleer. (Bron de Telegraaf van 6-11-00)

Intussen dragen de leidinggevenden van de EO en andere evangelische leiders als W.J. Ouweneel nog steeds uit dat er geen principieel verschil is tussen katholiek en protestant.

Door de opstelling van de hierboven genoemde leiders denken inmiddels de meeste evangelische en orthodox-reformatorische gelovigen dat er inderdaad geen principieel verschil tussen rooms-katholiek en protestant is. Enige tijd geleden beweerde een kennis van mij op een christelijke boekenbeurs dat de Paus een valse leraar en antichrist is, het scheelde niet veel of ze was gelynchd, zo fel waren de reacties van de omstanders.

De oecumene tussen de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerken en gemeenten bestaat in de praktijk hierin dat de protestanten steeds meer de eigen overtuigingen gaan relativeren en opgeven, terwijl de rooms-katholieke kerk geen centimeter opschuift.

(Over de verhouding tussen de evangelischen en de Rooms-katholieke Kerk, zie hoofdstuk 8 van mijn studie "Wat is ?". Zie ook wat br. Ouweneel over het verschil tussen Rooms-katholiek en Protestant heeft gezegd. Zie daarvoor punt 15.2.7 van "Wat is?" of Ouweneels Nachtboek van de ziel, pagina 117)

Een nieuw voorbeeld van W.J. Ouweneel's fascinatie voor het esoterische en occulte.

In het blad Bijbel en Wetenschap (aug/sept 2000) legt Ouweneel uit dat wij als christenen ons moeten gaan bezig houden met allerlei berekeningen met de getalswaarde van de letters van de bijbeltekst. In een volgend nummer las ik de deze ingezonden brief "Met stijgende verbazing heb ik het artikel van Dr. W.J. Ouweneel over bijbelse getallen en hun geheimen in het laatstverschenen nummer van Bijbel en Wetenschap gelezen. Terwijl de auteur in één van zijn oudere werken (Het domein van de slang, Amsterdam 1978, pag. 202-204) deze wijze van bijbellezen (m.i. terecht) met het occulte verbindt, denkt hij hier blijkbaar nu anders over. En wat ik nog verontrustender vindt, is dat hij nu deze wijze van bijbellezen propageert onder de lezers van Bijbel en Wetenschap. Vanwege de occulte verbindingen dienen we ons als bijbelgetrouwe christenen verre te houden van deze benadering van de Bijbel. Bovendien is het vanuit wetenschappelijk oogpunt bezien onzin! Slechts een voorbeeld: de opmerking dat de Pentateuch 400.945 letters bevat. Dit hangt af van het handschrift van de Pentateuch, dat je gebruikt. Kies je voor een ander handschrift, dan kloppen deze cijfers niet meer en zijn dergelijke berekeningen slechts een luchtkasteel!

Dit is geen incident, het is symptomatisch. (Zie hoofdstuk 15 van de studie "Wat is ")

>Ouweneels tegenstanders maken volgens hem telkens weer een eenvoudige denkfout

Ouweneels standaardreactie op kritiek, zoals hierboven in de ingezonden brief wordt verwoord, is dat men een denkfout maakt. Afhankelijk van de status van de mensen die hem kritiseren spreekt hij over denkfout, eenvoudige denkfout of zeer eenvoudige denkfout. (Ik val onder de laatste categorie)

Of het nu gaat om leringen van Karl Barth, de occulte psychoanalyticus Jung of om met de occulte Kabbala verbonden speculaties over verborgen boodschappen in de getalswaarden van de letters van de bijbel. Hij weigert te doen wat de bijbel opdraagt. "O Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd, houdt u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt". (1 Tim. 6:20,21)

Houdt u buiten het bereik van. De Schrift zegt duidelijk dat we sommigen leringen en mensen op een afstand moeten houden. Sinds zijn paradigmawisseling doet Ouweneel doet dat niet meer, hij brengt telkens weer iets anders uit de mystieke, gnostische hoek naar voren. De speculaties van de gnosticus F. de Graaff, de theorieën van de occulte psychoanalyticus Jung (Zie Ouweneels nachtboek van de ziel) en nu weer de zogenaamde verborgen boodschappen in de getalswaarden van de letters van de bijbel. Hij vindt blijkbaar dat we ons, als christenen, in zulke zaken zouden moeten verdiepen. Hij stelt dat niet alles wat deze valse leraren en/of occulte misleiders geleerd hebben verkeerd is. Met het goede kunnen we, zo beweert hij, ons voordeel doen. Daarmee spoort hij de christenen aan om precies het omgekeerde te doen wat Paulus in de hierboven aangehaalde tekst uit Timotheus opdraagt.

Deze houding is een typerend kenmerk van de hedendaagse neo-evangelicals, de weigering om zich af te scheiden, om zich buiten het bereik te houden, om op een afstand te houden. De bijbel zegt dat valse leer werkt als zuurdesem. In hun overmoed denken de neo-evangelicals dat ze zich met al deze zaken kunnen bezig houden zonder er door beïnvloed te worden. In sommige evangelische kringen ben ik al pleidooien tegengekomen voor een herwaardering van Karl Barth. Onder het motto: niet alles wat Barth heeft gezegd was fout.

Het in contact brengen met al die gnostieke, occulte figuren lijkt me dicht in de buurt te komen van wat de vrouw Izebel (Openbaring 2:20) deed.

Het gebruik van schriftkritische handboeken binnen evangelicale instellingen

Prof. Dr. G.A.M. Vleugels, hoogleraar Nieuwe Testament in Heverlee, signaleert een merkwaardige tendens. En wel de tendens dat binnen evangelicale instellingen wereldwijd zelfs behoudende docenten vaak de voorkeur geven aan schriftkritische handboeken.

(Bron het RD van 14-12-00 , pagina 2)

Is het dan merkwaardig dat de laatste jaren binnen de evangelische wereld er steeds meer openheid komt voor schriftkritische gedachten?

Zijn verklaring voor het door hem gesignaleerde gebruik van schriftkritische handboeken is dat bijbelgetrouwen vaak overbezorgd zijn over de indruk die ze bij de wetenschappelijke wereld wekken.

Men maakt zich er dus druk over hoe het religieuze establishment naar de evangelicals kijkt. Men wil voor vol aangezien worden. Maar waarom wil men dit? Is dit dan zo belangrijk? Is het geen poging om de smaadheid van Christus te ontlopen? Daar komt nog bij dat de idee dat het mogelijk zo zijn om het respect, de erkenning, te krijgen van het ongelovige theologische establishment niet reëel is. Daar is de vijandschap tegenover het evangelie te groot voor. In Leiden en Leuven brengt men een volledig vals evangelie. Zelfs al zou je nog zo goed zijn op je vakgebied dan nog zal men je niet de waardering geven. De enige manier waarop je mee zou mogen doen met de grote jongens is door je eigen boodschap af te vlakken en dat is dan ook precies wat wereldwijd in de evangelische wereld aan de gang is.

Prof. Vleugels stelt zich overigens in het interview persoonlijk achter de traditionele schriftvisie. Hij stelt dat hij het volste vertrouwen heeft dat de schriftgetrouwe visie wetenschappelijk te verdedigen is.

Zal de bijbelgetrouwe schriftvisie standhouden?

In het hierboven genoemde interview (RD 14-12-00) vraagt prof. Vleugels zich ernstig af of de bijbelgetrouwe visie in de toekomst zal standhouden. Hij is er, zo geeft hij eerlijk toe, redelijk pessimistisch over. Hij stelt dat dit niet ligt aan het oude schriftgeloof zelf. Het probleem ligt volgens hem bij de bijbelgetrouwe christenen zelf. "De stelligheid van vroeger maakt plaats voor al te grote verdraagzaamheid, die zelfs resulteert in leerstellige onverschilligheid."

Prof. Vleugels bevestigt in deze uitspraken dat er iets ernstigs aan de hand is binnen de evangelische wereld op het gebied van de Schriftvisie. Precies wat anderen en ikzelf reeds jarenlang zonder gehoor te vinden naar voren brengen. (Zie de eerste hoofdstukken over de bijbel in mijn studie "Wat is.. ?")

 

Terug

HOME