Nieuwsbulletin van 2 augustus 2000

De EO schrapt het woord "protestant" uit de statuten

Opdat ook niet protestanten in de ledenraad van de EO zitting kunnen nemen heeft de EO het woord "protestant" uit de statuten geschrapt. (Bron RD 28-6-2000 / Visie nr. 28))

In de Visie stond dat het nu in principe mogelijk is om mensen uit niet-protestantse kerken toe te laten tot de ledenraad en het bestuur.

In de statuten werden een aantal protestantse kerken met name genoemd. Aan mensen die niet onder één van de genoemde protestantse kerken vielen werd als eis gesteld dat ze moesten vallen onder één van de "overige protestantse kerken". Die eis is recent veranderd in "overige kerken en christelijke gemeenschappen".

Ds. van der Veer zei dat het vanaf nu mogelijk is dat leden uit bijvoorbeeld de Anglicaanse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, het leger des Heils, allochtone kerken en de Kerk van de Nazarener kans hebben op een zetel in ledenraad en bestuur.

In het bovenstaande rijtje worden appels met peren vergeleken.

De Anglicaanse Kerk, het Leger des Heils, de allochtone kerken en de Kerk van de Nazarener zijn protestants van karakter. Leden van die kerken konden daarom al lid worden omdat ze vielen onder de in de statuten genoemde "overige protestantse kerken".

De Anglicaanse Kerk heeft als geloofsbelijdenis de zogenaamde 39 artikelen. Die geloofsbelijdenis is protestants. Het leger des Heils heeft ook een protestantse geloofsbelijdenis. De allochtone kerken zijn meestal pinksterkerken en die zijn ook protestants van karakter, het zelfde geld voor de Kerk van de Nazarener.

Protestant staat immers voor de door Luther gestarte Reformatie. In de zogenaamde Sola's hebben de reformatoren de kern weergegeven van de boodschap waar zij voor stonden. Sola Scriptura, alleen de Schrift. Sola Gratia, alleen genade. Sola Fide, alleen geloof. Een ieder die zijn geloof alleen baseert op de Schrift en die gelooft in de rechtvaardiging door het geloof en niet door werken (Efeze 2:8,9) staat achter de drie Sola's en is derhalve protestant.

Ds. van der Veer geeft hierboven een rijtje kerken en gemeenschappen. Hij doet alsof het vanaf nu voor deze mensen mogelijk is om toe te treden tot bestuur en ledenraad maar daarmee misleidt hij de mensen. Het was in principe al mogelijk voor b.v. een lid van de Anglicaanse Kerk om zitting te nemen in bestuur en ledenraad.

De enige vreemde eend in de bijt in het rijtje dat ds. van der Veer noemde in zijn hierboven aangehaalde opsomming is de Rooms-Katholieke Kerk. Rooms-Katholieke mensen konden inderdaad niet zitting nemen in ledenraad of bestuur omdat ze niet vielen onder "de overige protestantse kerken".

Het enige verschil met vroeger is dat nu de deur opengezet is voor rooms-katholieken en leden van de oosters-orthodoxe kerken.

Let op de misleidende wijze waarop de EO de deur voor rooms-katholieken heeft opengezet. Door de rooms-katholieken te zetten in het rijtje Anglicanen, Leger des Heils, etc.

In de Visie zegt ds. van der Veer dat net als ieder ander kandidaatlid van de ledenraad en het bestuur mensen uit de Rooms-Katholieke Kerk de grondslag van de EO moeten onderschrijven. In die grondslag staat dat de bijbel alleen onfeilbaar gezag heeft. In dat verband zegt ds. van der Veer "dit onderschrijven zal voor bijvoorbeeld menig rooms-katholiek erg moeilijk worden". Ds. van der Veer spreekt over "menig" rooms-katholiek en niet over alle katholieken. Hij gaat er dus van uit dat sommige rooms-katholieken de grondslag op dit punt toch zullen onderschrijven. De Rooms-Katholieke Kerk leert dat de Paus, als hij ex kathedra spreekt, onfeilbaar gezag heeft. Dit is dus volstrekt in strijd met de grondslag van de EO. De onfeilbaarheid van de Paus is een officieel rooms-katholiek dogma. De officiële leer van de RK-Kerk en de grondslag van de EO sluiten elkaar hier wederzijds uit. Als je als Rooms-Katholiek je eigen Kerk waar je lid van bent serieus neemt dan kun je de grondslag van de EO niet onderschrijven. Wat dan te denken van de rooms-katholieken die in de toekomst zitting willen nemen in de ledenraad van de EO? Die mensen zijn in principe niet integer omdat ze lid zijn van twee organisaties waarvan de grondslagen elkaar wederzijds uitsluiten.

Evangelisch en protestants wordt door de EO uit elkaar gehaald. Volgens hen kun je blijkbaar evangelisch zijn zonder protestants te zijn. Je kunt dus blijkbaar evangelisch zijn zonder achter de Sola's van de Reformatie te staan. Dit is werkelijk ongelofelijk. De evangelischen hebben altijd achter de Sola's van de Reformatie gestaan en ze waren daarom protestants.

Op de zinsnede "wij geloven dat de bijbel ... alleen onfeilbaar gezag heeft" na is er overigens niets in de grondslag van de EO (artikel A.2 van de statuten) wat een rooms-katholiek niet kan onderschrijven. In de statuten wordt niets gezegd over de kern van het evangelie, er wordt niets gezegd over de vraag "wat moet ik doen om behouden te worden?". In de statuten is de rechtvaardiging door het geloof niet vastgelegd. Dat betekent dat ook een rooms-katholiek met zijn leer van behoud door geloof plus het onderhouden van de sacramenten wat dit betreft met een gerust geweten de statuten van de EO kan onderschrijven.

(Over de Rooms-Katholieke Kerk zie hoofdstuk 8 van mijn studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld")

De coördinator jongerenactiviteiten van EO's Ronduit-club

In de rubriek "22 vragen aan ... " antwoordde Constantijn Geluk, coördinator jongerenactiviteiten van de Ronduit-club op de vraag "met wie zou je wel eens in de achtbaan willen zitten?" het volgende: "Met kardinaal Simonis; een bijzondere broeder met passie voor God en mensen". Hij zegt ook nog over zichzelf dat hij postmodern is tot in zijn kleine teen. Dit laatste verklaart waarom hij een rooms-katholieke kardinaal, die juist is benoemd vanwege zijn trouw aan de oude rooms-katholieke dogma's, een broeder kan noemen. Voor deze postmoderne medewerker van de EO doet het er blijkbaar in het geheel niet meer toe welk evangelie je brengt. Het evangelie van Paulus, de rechtvaardiging door het geloof alleen, of het valse evangelie van de RK-kerk van het behoud door geloof en door de sacramenten en werken.

Bron: Visie week 26, 25 juni-1 juli

(Over de RK-kerk zie hoofdstuk 8 van "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?")

De kardinaal belooft een aflaat

Het ANP-persbericht luidt:

Bezoekers van de op 24 juni te houden kontaktdag van het Contact Rooms-Katholieken (CRK) kunnen een aflaat verdienen. Dat heeft kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht, in het kader van het jubeljaar 2000 besloten.

Voortgaande charismatisering

De vierdaagse pinksterconferentie van st. Opwekking beleefde dit

jaar haar dertigste aflevering. Er waren meer dan 30.000 bezoekers. Tweederde van hen kwam uit de traditionele kerken. Peter Vlug sr. over de boodschap die op de conferentie wordt gebracht

"Wij verkondigen nog steeds dat bekering alléén niet genoeg is en dat de doop in de Heilige Geest nodig is om tegen de zonden te kunnen strijden" (bron RD van 13-6-2000)

Zie verder hoofdstuk 11 en punt 19.7 van "Wat is ...."


Terug naar laatste ontwikkelingen

HOME