nieuwsbulletin van 1 april 2000

De EO en Taizé 1

In de Visie van 12-18 maart 2000 stond een artikel over Taizé. Het was een uitgebreid en zeer positief artikel zonder enige kritische opmerking. Met dit artikel heeft de EO weer een grens overschreden. Dit was de eerste keer dat er in de Visie reclame werd gemaakt voor een volledig antichristelijke (pseudochristelijke) organisatie.

In het kader van mijn studie (Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?) heb ik ook Taizé bestudeerd. Ik heb alle literatuur van en over Taizé die beschikbaar is doorgenomen en de website van Taizé bekeken.

Taizé is een van oorsprong 'protestantse' kloosterorde. De mensen worden daar ingeleid in een religieuze ervaring terwijl volledig het bijbelse evangelie ontbreekt. Geen zonde en genade met de oproep tot bekering, geen onderwerping aan de Schrift.

Eén van de thema's die door mijn studie heenlopen is de opkomst van een valse spiritualiteit. Taizé is daar een zeer duidelijk voorbeeld van.

Voor meer informatie over Taizé klik hier.

De EO en Taizé - het vervolg.

De EO heeft een aantal kritische reacties op het hier bovengenoemde artikel over Taizé gekregen. Om deze storm tot bedaren te brengen hebben ze het volgende gedaan. Mensen die kritische brieven over dit artikel hebben geschreven met daarin een aantal vragen kregen een formeel briefje terug met daarin de mededeling dat er een tweede artikel over Taizé in de Visie zou komen waarin ook tegenstanders aan het woord zouden komen. Op de kritische vragen werd verder niet ingegaan.

Dit tweede artikel is inmiddels in de Visie van 9-15 april 2000 verschenen. In het artikel laat men een voorstander en een tegenstander aan het woord. Uit dit artikel blijken de volgende zaken:

De EO weigert positie te kiezen 'voor of tegen Taizé'. Ze weigert de boodschap die Taizé brengt te toetsen.

Men heeft in het tweede artikel één tegenstander aan het woord gelaten in de persoon van Adriaan Stringer. Het betoog van de heer Stringer was echter zwak omdat hij zich, zo gaf hij zelf aan, niet naar behoren had kunnen informeren over de recente situatie bij Taizé.

De kernvraag wordt in het tweede artikel niet duidelijk gesteld. Dat is de vraag: welk evangelie brengt Taizé? En de vraag of het evangelie dat Taizé uitdraagt overeenkomt met dat van Paulus. (Gal 1:6-9)

Deze aanpak is typerend voor de huidige aanpak van de EO. Men weigert te toetsen, men weigert positie te kiezen. Dit laatste is in feite een vorm van misleiding want niet kiezen is in feite ook een keuze. Door niet te kiezen en er overwegend positief over te publiceren is de EO wel degelijk sturend en opinievormend bezig.

Wat is er gebeurd? De hoofdstelling van mijn studie over de ontwikkelingen in de evangelische wereld is dat het gezag van de bijbel en het gezag van de leer worden ondermijnd waardoor er ruimte komt voor een valse psycho-occulte geestelijkheid. De propaganda voor deze valse psycho-occulte geestelijkheid is met brutale kracht via de artikelen over Taizé in de Visie doorgedrongen. Er is wat verweer geweest maar dat was zwak. Voor de meerderheid van de lezers van de Visie zal de indruk blijven hangen dat Taizé binnen de evangelische beweging hoort.

De religieuze ervaring die in Taizé wordt bemiddeld is geen 'nep'. Er wordt werkelijk iets ervaren. In het tweede artikel beschrijft de voorstander van Taizé hoe hij al wenend zijn hoofd op een, plat in het midden gelegd, kruis heeft gelegd.

Voor meer informatie over Taizé klik hier.

Ds W. Dekker over opstanding en hemelvaart.

In het RD van 8-3-2000 stond een verslag van een bijeenkomst van de theologenvereniging Voetius. Het thema van de avond was "Gereformeerde hermeneutiek toegespitst op de hemelvaart van Jezus". Verschillende sprekers voerden het woord waaronder ds. W. Dekker. Ds. Dekker vroeg zich af of de discipelen de hemelvaart wel met het blote oog hebben gezien. Hij stelde dat de werkelijkheid van de opstanding en hemelvaart niet met het blote oog te zien is. De waarneembaarheid moet worden gezien vanuit een ander interpretatiekader. Ds. Dekker stelde: "als ik bij de hemelvaart was geweest had ik het nooit kunnen fotograferen. Daarvoor was het veel te transcendent".

Ds. W. Dekker, in dienst van de IZB (dat is de zendingsbond voor inwendige zending van de Gereformeerde Bond!!!!) verkondigde hiermee gnostische gedachten. Later heeft hij enigszins afstand genomen van wat hij had gezegd maar hij heeft het niet herroepen.

Hier zien we dat de gnostiek boven de grond komt. Het zaad is reeds lang gezaaid. Denk b.v. aan het spreken over de bijbel (W.J. Ouweneel) als een geloofsboek geschreven in geloofstaal. Dan is het toch logisch te veronderstellen dat het in de bijbel om geloofsgeschiedenis gaat. Het gaat dat niet meer om echte geschiedenis. (een gebeurtenis die zich afspeelt in ruimte en tijd en voor ieder waar te nemen is) Nee, dan gaat het om gebeurtenissen die alleen voor een gelovige zijn te zien.

Het is geen mythe en ook geen echte geschiedenis maar het is er iets tussen in. Vergelijk K. Barth met zijn 'Urgeschichte'.

Als je spreek over de bijbel als geloofsboek, geschreven in geloofstaal met daarin geloofsgeschiedenis dan is het niet verwonderlijk dat mensen gaan denken dat de opstanding en hemelvaart geen normale gebeurtenissen in ruimte en tijd zijn geweest.

Zoals gezegd is ds. Dekker in dienst van de IZB. De IZB heeft ook de zogenaamde Alpha-cursus in Nederland geïntroduceerd. Dat is de cursus waarvan John Stott heeft gezegd dat door die cursus vele evangelische en anglicaanse kerken zijn veranderd in charismatische gemeenten. Het is geen toeval dat zowel die gnostieke geluiden over de opstanding en hemelvaart als de Alpha-cursus uit hetzelfde milieu komen. In mijn studie heb ik er op gewezen hoe de charismatisering van de evangelische/reformatorische kerken en de openheid voor gnostische gedachten en het gedachtegoed van de neo-evangelicals met elkaar samengaan.

  

Ouweneel wil bepaald geen aanhanger van de wijsbegeerte der wetsidee genoemd worden.

In het RD van 9-2-2000 stond een interview met W.J. Ouweneel, dit naar aanleiding van het uitbrengen van zijn honderdste boek.

In het artikel zegt dr. Ouweneel dat hij bepaald geen aanhanger van de wijsbegeerte der wetsidee genoemd wil worden.

Reeds meer dan vijftien jaar lang brengt hij zowel de kern van de epistemologie (het scherpe onderscheid tussen theoretisch en praktisch denken) als de kern van de ontologie (de modaliteitenleer) van de wijsbegeerte der wetsidee. Hij heeft zowel in 1987 als in 1997 een inleiding op de wetenschapstheorie geschreven. Beide boeken zijn volledig op de schema's van de wijsbegeerte der wetsidee gebaseerd. Voor zowel zijn filosofische dissertatie (de leer van de mens, 1986) als zijn theologische dissertatie (Christian Doctrine I, 1995) geldt hetzelfde. Vorig jaar heeft hij in het kader van de zaterdagcursus zijn theologische dissertatie nog als tekstboek gebruikt bij zijn inleiding op de theologie.

En toch beweert hij nu dat hij bepaald geen aanhanger van de wijsbegeerte der wetsidee wil zijn. In hetzelfde artikel zegt hij intussen wel dat hij vasthoudt aan het onderscheid tussen praktisch kennen en theoretisch kennen met het daarop gebaseerde onderscheid tussen geloofskennis en theologische kennis. Terwijl dit nu juist de kern van de kennistheorie van de wijsbegeerte der wetsidee is.

Het is ongelofelijk hoe hij met een ijdel woordenspel de mensen weer misleidt. Hij zegt dat hij inderdaad vroeger een tijd aanhanger van de wijsbegeerte der wetsidee is geweest maar, zo stelt hij nu, dat was slechts een fase in zijn ontwikkeling. Dat is inmiddels een gepasseerd station. Zijn ontwikkeling is verder gegaan. Hij heeft echter niets herroepen, de hierbovengenoemde boeken worden nog steeds verspreid en dragen nog steeds deze alle leer relativerende filosofie uit, hij heeft vorig jaar nog les uit die boeken gegeven, waarschijnlijk worden ze ook nu nog bij het onderwijs op b.v. de EH gebruikt, hij houdt nog steeds vast aan het fundamentele onderscheid tussen geloofskennis en theologische kennis met alle kwalijke gevolgen van dien maar hij wil bepaald geen aanhanger van de wijsbegeerte der wetsidee worden genoemd.

 

 

Navigator Boeken gaat gewoon door met het uitbrengen van nieuwe boeken van Leanne Payne.

Ik heb de leiding van Navigator boeken op de hoogte gebracht van de bezwaren tegen Payne maar men legt dit naast zich neer. Navigator Boeken brengt binnenkort twee nieuwe, in het Nederlands vertaalde, boeken van Payne op de markt. Hoever is men binnen deze organisatie afgeraakt van het voorbeeld en de overtuigingen van de oprichter Dawson Trotman.

Voor informatie over Leanne Payne zie punt 17.5 van mijn studie "Wat is..."


Terug

HOME