De psychologisering van het geloof

Zelfliefde - Zelfaanvaarding - Positief zelfbeeld
Het integreren van je vrouwelijk of mannelijk deel

De laatste jaren wordt in toenemende mate binnen evangelische kringen een psychologische in plaats van een bijbelse boodschap gebracht. Door het gebruik van christelijke woorden misleidt men de gelovigen. Het klinkt christelijk maar de basisgedachten zijn ontleend aan b.v. de humanistische psychologie. Naast het gebruik van christelijke woorden wordt ook geprobeerd om via enkele bijbelteksten een bijbelse onderbouwing en verantwoording te geven. Om dat te bereiken worden geregeld bijbelteksten verkeerd uitgelegd. Men leest in de tekst wat er niet staat en bij de uitleg wordt niet op het verband waarin het bijbelgedeelte staat gelet.

Er zijn momenteel in het bijzonder twee psychologische stromingen die op dit moment 'christelijk vermomd' binnen de evangelische beweging worden uitgedragen. De ene is de radicaal humanistische psychologie (Maslov, Fromm, Adler) met een boodschap over zelfliefde, zelfaanvaarding en een positief zelfbeeld (zelfrespect). De stelling is dat zonder zelfliefde, zonder zelfaanvaarding en een positief zelfbeeld, je niet goed kan functioneren. De andere is de Jungiaanse psychologie met een boodschap over het integreren van het mannelijk of vrouwelijk deel van onze persoonlijkheid. Een man moet zijn vrouwelijke deel ontdekken en integreren. En een vrouw haar mannelijk deel. Pas dan wordt je een volledige persoonlijkheid.

In de 'christelijke' versie van deze beide psychologische stromingen wordt geleerd dat het niet alleen voor het psychologisch en sociaal functioneren nodig is om zelfliefde te leren en om je andere, je mannelijke of je vrouwelijk deel te integreren. Men stelt dat dit ook voor het geestelijk funktioneren noodzakelijk is. Eerst als je leert om jezelf lief te hebben en hoog te achten ben je in staat om anderen lief te hebben en pas als je als man geleerd hebt om je vrouwelijke deel te integreren ben je in staat om echt contact met God te hebben.


A. Zelfliefde, zelfaanvaarding, positief zelfbeeld, zelfrespect

Zelfliefde - in het licht van de bijbel
Dit is de overzichtstudie over het onderwerp. Hieronder staan de linken naar de afzonderlijke punten.

1. De bijbel gaat er vanuit dat de mensen zichzelf liefhebben
2. Onze zelfliefde als norm voor het liefhebben van de naaste
3. In de bijbel staat geen enkele oproep om jezelf lief te hebben
4. Het probleem is eerder dat de mensen te veel van zichzelf houden
5. Zelfliefde is speciaal kenmerkend voor de mensen in de laatste dagen
6. Is alle zelfliefde zondig? Het verschil tussen zelfzorg en zelfzucht
7. Liefde gaat tegen zelfzucht in
8. Jezelf wegcijferen of voor jezelf kiezen?
9. Hoe zit het dan met assertiviteit?
10. Een bijbelse kijk op onszelf
11. Wat maakt ons tot wat we op dit moment zijn?
12. Blij zijn met jezelf?
13. Zelfbeeld: negatief, positief, realistisch
14. Zelfaanvaarding?
15. Spraakverwarring over zelfliefde
16. Zijn we het waard dat God ons liefheeft?
17. Is onze boodschap aan de mensen dat ze een parel in Gods hand zijn?
18. Moeten we onszelf eerst leren liefhebben voordat we een ander kunnen liefhebben?
19. De bron van de theorie dat we onszelf moeten leren liefhebben
20. Robert Schuller - de goeroe van de zelfliefde
21. Een ander evangelie

Een preek over zelfliefde gehouden in Willow Creek gemeente de Pijler
Uitgezonden 16 januari 2005 via de zendtijd voor de kerken.
Een illustratie van de 'zelfliefde' prediking.

Artikel van Rick Warren over zelfliefde
Verschenen in het damesblad 'Ladies Home Journal'(maart, 2005)
Een illustratie van de zelfliefde prediking

Robert Schuller - pionier en goeroe van de zelfliefde prediking
Schuller is de pionier van de 'christelijke'zelfliefde boodschap. Hij gebruikt met name de term 'selfesteem', zelfrespect.
Voor meer informatie over Schuller, klik hier.

De psychologische bronnen van de 'christelijke' zelfliefde, zelfrespect boodschap

Eigenliefde en zelfaanvaarding?
Een kritische beschouwing. Door Els Nannen. Een grondige studie.

Erich Fromm en de eigenliefde
Hoofdstuk 1 van de brochure van Els Nannen

Walter Trobisch en de eigenliefde
Hoofdstuk 2 van de brochure van Els Nannen

Over de eigenliefde in Mat. 22:29 - eigenliefde het gebod van het uur?
Hoofdstuk 3 van de brochure van Els Nannen

Over de zelfaanvaarding
Hoofdstuk 4 van de brochure van Els Nannen


B. Het integreren van het vrouwelijke en mannelijke deel

Voorbeelden van 'evangelische' leraren die belangrijke elementen van de Jungiaanse psychologie hebben overgenomen en uitdragen in hun onderwijs.

Leanne Payne - crisis in mannelijkheid

Leanne Payne beweert dat wij slechts een volkomen en goed functionerend mens kunnen worden als we ons andere deel integreren. Als een man zijn veronderstelde vrouwelijke deel en als een vrouw haar veronderstelde mannelijke deel onderkent en in zich opneemt. Payne beweert dat allerlei psychologische problemen ontstaan als er geen goede integratie is. Een van de zeer kwalijke dingen die zij leert is dat mannen zonder integratie van hun vrouwelijke deel de stem van God niet goed kunnen horen. Jung had zijn leringen uit de gnostiek. God is in de wereld van de gnostiek zowel mannelijk als vrouwelijk (androgyn). De mens is in hun gedachten ook mannelijk en vrouwelijk (androgyn). De nood van de mens is dat het vrouwelijke en mannelijke is gespitst. De weg terug tot volheid is de intergratie van deze, naar men veronderstelt, twee delen van de menselijke persoonlijkheid.
Dit raakt zowel het Godsbeeld als het mensbeeld en ook de visie op verlossing.
(Voor meer informatie over Leanne Payne, klik hier.)


Nachtboek van de ziel. W.J. Ouweneel
Ouweneel over de integratie van zijn vrouwelijke deel
Ouweneel vertelt in zijn boek "Nachtboek van de ziel" hoe er bij hem warm vrouwelijke krachten loskwamen na de integratie van zijn vrouwelijke deel. Dit verliep via droominterpretatie.C. De relatie tussen het christelijke geloof en de psychologieNog niet aanwezig.


"HOME