Stelling uit het boek. Jezus leerde zijn discipelen als een Joodse Rabbi

 

bl 29,   'Jezus leerde zijn discipelen als een Joodse rabbi’

 

Dit klopt niet. Er was een enorm verschil.

 

*Joh 7: 15  „En de Joden verwonderden zich, zeggende: Hoe weet deze de Schriften daar Hij ze niet geleerd heeft?

*Joh 8: 28 „ …. maar deze dingen spreek ik, gelijk mij de Vader geleerd heeft”

*Joh 8: 38 "Ik spreek wat ik bij Mijn Vader gezien heb; gij doet ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Vergelijk 8: 42: "Als God uw vader ware, zoudt gij Mij liefhebben" en 44:"gij zijt uit den vader de duivel en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen." Een ernstige waarschuwing om wel naar de Here Jezus en niet naar de rabbi's te luisteren, die de Here Jezus wilden doden.

*Joh 8: 55 „En gij kent Hem (God de Vader) niet, maar Ik ken hem, ….. maar Ik ken Hem en bewaar Zijn Woord”

*Joh 12: 49  „ Want Ik heb uit mijzelf niet gesproken; maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen zal en wat Ik spreken zal"

*Joh 14: 10  ".... De woorden die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken."

*Joh 15: 10 „… gelijkerwijs Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde”

*Joh 16: 15  „ Al wat de Vader heeft is Mijne; daarom heb Ik gezegd, dat Hij (de Heilige Geest) het uit het mijne zal nemen en u verkondigen”

Een verwijzing naar de Heere Jezus uit het Oude Testament:
*Deut 18: 15  "Een Profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE uw God verwekken; naar Hem zult gij horen" (Deze tekst is overigens in de NBV totaal veranderd!)

 

Conclusie: Jezus leerde zijn discipelen niet als een Joodse rabbi, maar als de Zoon van God. Hij sprak niets anders dan wat de Vader Hem doorgaf. Dus niets uit de rabbijnse leringen of tradities. En als Hij de rabbijnse leringen doorgaf, was dat vrijwel zonder uitzondering om ze te bestrijden.

 

Kijk ook eens naar de volgende teksten, die aangeven hoe geheel anders Hij sprak:

Markus 1: 22 „ want Hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden”.

Ook Joh 7: 15  „ Hoe weet deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft?”  (geen les van rabbi's!)

En ook: Joh 7: 46  „ Nooit heeft een mens gesproken gelijk deze mens”

 

Het is dus onmogelijk vol te houden dat de Here Jezus net als de andere Joodse rabbi's optrad en sprak.

 

 

 

HOME