Trin, Mattheus van der Steen, Durf te dromen

 

Een bijbelse toetsing van de boodschap die door Van der Steen en Trin wordt uitgedragen.

 

Noot over de gebruikte bronnen

Van der Steen heeft het boek "Durf te dromen" geschreven. Dit boek wordt in deze studie gebruikt als de voornaamste bron. Als uit het boek wordt geciteerd of als naar een bepaald gedeelte van het boek wordt verwezen dan staat het pagina nummer tussen haakjes er achter. De notering (100) verwijst dan naar bladzijde honderd.

      

1.      Wat is Trin?

2.      Extreem charismatisch

3.      De organisatie zit op de lijn van de Toronto Blessing

4.      Trin stond achter de zogenaamde Lakeland Outpouring (Tod Bentley)

5.      Aanhanger van de word-faith leer

6.      Wordt vrij van de geest van armoede. Het welvaartsevangelie

7.      Het geven van tienden

8.      Geloofspartners

9.      Op de grond vallende kankergezwellen. Geneest de zieken.

10.  Laat Trin de bewijzen overleggen

11.  Niet bidden maar proclameren

12.  Kritiek op hem en andere predikers vindt hij een vorm van verraad

13.  Nauwelijks beheerste agressie

14.  Oproep tot rebellie

15.  De grote eindtijdopwekking gaat er, volgens Trin, nu echt komen

16.  Weg met theologie

17.  Onverantwoord bijbelgebruik

18.  De aantrekkingskracht van Trin en Van der Steen

(de mooie verhalen, de manifestaties, de goede muziek, etc.)

19.  Het is een gevaarlijke beweging

20.  Conclusie

 

 

1. Wat is Trin?

 

Stichting Trin is opgericht door Mattheus van der Steen, toen hij in Kosovo werd geconfronteerd met de dramatische gevolgen van de genocide. Het doel is het ondersteunen van weduwen en wezen wereldwijd.

 

Dit is een activiteit waar het hart van elke oprecht christen zich over verheugt. Het maakt ook dat ik ergens, ondanks alles, toch een zwakke plek voor Mattheus heb.

 

Toch moet er voor Trin en Van der Steen gewaarschuwd worden omdat ze in hun andere activiteiten ernstige dwalingen uitdragen. 

 

Wat is er dan mis?

 

 2. Extreem charismatisch

 

Van der Steen en Trin zijn extreem charismatisch. Niet zo maar charismatisch maar extreem charismatisch. Boven op de gewone pinksterleringen, zoals de leer dat iedere gelovige in tongen kan spreken, dragen ze ook de leringen en de ervaringen van de Toronto Blessing uit. En ze brengen de word-faith leer, het welvaartsevangelie en de latter rain dwaling.

 

Hieronder worden deze punten één voor één besproken.

 

Voor informatie over de charismatische beweging, klik hier.

Voor informatie over de Toronto Blessing, het 'power' christendom, klik hier

Voor informatie over de word-faith dwalingen, klik hier.

Voor informatie over de latter rain, klik hier.

Voor een serie bijbelstudies over de Heilige Geest, klik hier

 

Je ziet in de praktijk dat het powerchristendom, de word-faith beweging, de latter rain eschatologie en het welvaartsevangelie meestal samengaan. Dat is ook het geval bij Trin.

 

3. De organisatie zit op de lijn van de Toronto Blessing

 

Dit wordt ook wel het 'power' christendom genoemd. Alles draait om power, om kracht, om manifestaties van de Geest.

 

Tijdens de Toronto Blessing kwamen onder meer de volgende onbijbelse fenomenen voor: vallen in de geest, ongecontroleerde spastische bewegingen, hysterisch en irrationeel lachen, dronken in de geest, dierengeluiden (loeien als koeien, kakelen als kippen, blaffen, etc.). Dit en soortgelijke dingen worden beschouwd als tekenen van de werkzaamheid van Gods Geest, als manifestaties van de Heilige Geest.

 

Voor een voorbeeld van het zogenaamde heilige lachen en geestelijke dronkenschap, klik hier. Op deze video zie je twee bekende word-faith leraren. Het gaat om Kenneth Hagin, de peetvader van de gehele beweging en een andere prominente prediker. Je ziet ze ongecontroleerd en volkomen irrationeel schateren,  terwijl ze 'onder de zalving' zich gedragen als aangeschoten dronkaards.

 

Bij Van der Steen komen dit soort zaken, onder meer het vallen in de Geest, ook voor. Ik citeer een ooggetuige van een bijeenkomst van Trin: "veel mensen gaan naar voren om voor zich te laten bidden, anderen vertonen meer lichamelijke reacties zoals trillen over hun hele lichaam, vallen, kronkelen, roepen." En "In de gangpaden en met name voor in de zaal wordt gedanst. Naar het zich laat aanzien gaan mensen helemaal los. Veel mensen vallen op de grond, of maken onnatuurlijke bewegingen (heen en weer schudden, trillen), er klinken allerlei brullen en andere geluiden, er wordt veel gelachen en gegiecheld. Meer achterin liggen de mensen te soaken. Ze liggen op de grond en zijn niet of nauwelijks aanspreekbaar. Als we de zaal verlaten, moeten we over hen heen stappen."

 

Van der Steen en zijn medewerkers geloven dat de Toronto Blessing een echte opwekking was. Ze zijn bezig om hun eigen versie van deze pseudo-opwekking te promoten. Men spreekt over "The Dutch Outpouring".

 

Ze dragen de boodschap van de Toronto Blessing ook theoretisch uit. Zo verspreidt Trin een boekje van W.J. Ouweneel waarin hij het vallen in de Geest verdedigt.

 

Het vallen in de Geest is, samen met het heilig lachen (dronken in de Geest), het paradepaard van het 'power' christendom. Dit soort manifestaties bewijst, in hun ogen, dat de Geest van God in hun midden is. Men spreekt over "de manifeste aanwezigheid van de Heer". Het wordt door hen beschouwd het als een openbaring, als een manifestatie van het koninkrijk van God. Het is hun voornaamste troefkaart, samen met de 'genezingen' die er zouden plaatsvinden, dit laatste wordt verderop in deze studie behandeld.  

 

De bekende Lakeland opwekking, met Tod Bentley, was een nieuwe openbaring van de Toronto Blessing. Dezelfde fenomenen deden zich voor.

 

4. Trin stond achter de zogenaamde Lakeland Opwekking

 

In feite staat Van der Steen er nog steeds achter. Hij keurt het overspelige gedrag van Tod Bentley af, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het een echte opwekking was. Van der Steen, en het Trin Team zijn er indertijd als team heengegaan en ze kwamen enthousiast terug.

 

In de Trin Newsletter van 27 juni 2008 schreef hij het volgende over Bentley en de Lakeland Opwekking: "Het enige dat we als Trin over Lakeland willen zeggen is dat het de meest pure vorm van opwekking is."

 

Deze uitspraak geeft aan in welke richting we moeten denken als Van der Steen het over opwekking heeft. Dan denkt hij aan alles wat plaats vond in Lakeland, waaronder vallen in de geest, ongecontroleerd lachen, dronken in de geest en ander bizar gedrag.

 

Naast deze uitingen, die gebruikelijk zijn voor zulke charismatische "outpourings", was er in Lakeland veel meer dat niet deugde. Zo beweerde Bentley dat er talloze genezingen plaatsvonden. Maar toen hij daar herhaaldelijk naar gevraagd werd kon hij geen enkele genezing met een medisch attest staven. Verzoeken om inzage in de financiën van de opwekkingsbijeenkomsten, waar avond aan avond duizenden mensen de collecte-emmers vulden, werden afgewimpeld.

 

Het ontbreken van bewijs voor de veronderstelde vele genezingen en een financieel ondoorzichtig beleid zijn schering en inslag bij vele andere extreem charismatische predikers, zoals b.v. de door hem in het boek genoemde Benny Hinn en Oral Roberts.

 

Bentley vertoonde nog ander bizar gedrag. Bizar gedrag dat uniek voor hem was. Bijvoorbeeld zijn bewering dat God hem opgedragen had zichzelf te tatoeëren zodat hij er uitzag als een ruwe biker. Te denken valt ook aan het in de buik stompen van een zieke en het in het gezicht schoppen van een andere zieke. Dat was allemaal te zien op Youtube. Hij beweerde dat God hem daar opdracht toe gaf!

 

(Voor meer informatie over Tod Bentley, klik hier) 

 

Bedenk dat Van der Steen het gebeuren in Lakeland "de meest pure vorm van opwekking" noemde. Let op wat hij zegt. Hij is er niet slechts van overtuigd dat het in Lakeland om een echte opwekking ging. Hij vond het zelfs de meest pure (dat is de meest zuivere) opwekking die kan voorkomen.

 

Helaas is het persoonlijk slecht afgelopen met Bentley. Nog terwijl de Lakeland 'outpouring' bezig was had hij een verhouding met een andere vrouw. Dat had overigens weinig effect op zijn "bediening". Zonde of geen zonde, de mensen bleven b.v.  'vallen in de geest'. Hij is inmiddels gescheiden en met de andere vrouw getrouwd.

 

5. Aanhanger van de word-faith leer

 

Van der Steen is een aanhanger van de word-faith leer. Hij spreekt dingen tot aanzijn. Door gebruik te maken van "de wetten van het geloof" spreekt hij dingen tot aanzijn. Als je "het" in geloof uitspreekt (proclameert) dan heb je het. In het Engels spreekt men over "name it and claim it" of "positive confession".

 

Je moet door geloof "in je autoriteit als christen" gaan staan en zo de beloften van God tot werkelijkheid proclameren.

 

Simpel geloof dat God zijn belofte zal vervullen is niet genoeg. Ook gelovige gebed is niet genoeg. Essentieel is dat het ook in geloof geproclameerd wordt.

 

Voor uitleg over de word-faith leer, klik hier.

 

In het boek vertelt Van der Steen telkens weer hoe hij allerlei dingen in geloof "proclameert" waarna precies gebeurt wat hij had geproclameerd.

 

Dat doet hij met gezondheid, genezing

 

Hij zegt bijvoorbeeld dat je niet zozeer moeten bidden voor de zieken. In plaats van te bidden  moet je genezing over hen proclameren. In geloof de ziekten bevelen om te vertrekken en in geloof genezing proclameren. In geloof verklaren dat de ander genezen is. Of dat je zelf genezen bent. Ook al merk je er nog niets van.

 

Dat heeft hij b.v. ook met zijn vrouw gedaan. Zijn vrouw had een beschadiging opgelopen in haar oor en in haar motoriek. Ik citeer: "We gingen de Heer in geloof danken voor haar genezing, die uiteindelijk anderhalf jaar later … zou plaatsvinden.." (138)

 

Ik citeer: "In de bijbel lezen we nergens dat we op een speciale manier voor de zieken moeten bidden. Er staat overal geschreven dat we de zieken moeten genezen; dat is heel wat anders dan voor de zieken bidden …in mijn bijbel lees ik nergens dat Jezus bad voor de zieken. Hij genas ze, hij sprak de ziekte  …..aan en de mensen werden genezen …." (135)

 

"Er staat duidelijk geschreven dat de gelovigen, jij en ik dus, dezelfde autoriteit gekregen hebben. Misschien moeten we ophouden met alleen maar te bidden voor de zieken en leren om in autoriteit te gaan staan en ze in Jezus naam te genezen." (135)

 

Lees eens, in dit verband, het verhaal van een voormalige hoofdredacteur van het Amerikaanse blad Charisma. Charisma is het leidende blad in de Amerikaanse Charismatische beweging. Lees hoe hij zijn genezing proclameerde en hoe dat afliep, klik hier.

 

Ook andere problemen worden, "in geloof en in de autoriteit van de christen", bevolen om te verdwijnen.

 

Dat doet hij met financiën

 

Van der steen en Trin bevelen de financiën om te verschijnen. Ik citeer: "Heer we roepen financiën te voorschijn in de naam van Jezus" (artikel ND, 30-4-08)  Als je werkelijk "geloof" hebt dan proclameer je in Jezus naam het geld binnen.

 

De magische invloed van negatieve woorden, van kritiek

 

In de word-faith beweging kent men een soort magische kracht aan woorden toe. Vandaar het enorme belang dat aan proclameren, het hardop uitspreken in geloof, wordt gehecht.

 

Gedachten en vooral woorden die uitgesproken worden hebben, in hun visie,  een bovennatuurlijke invloed. Bijvoorbeeld als je negatief over een ander spreekt dan breng je, zo stelt men, daardoor een vloek over hem of haar.

 

Van der Steen vertelt dat hij een keer plotseling enorme rugpijn kreeg. Hij ontdekte dat dit precies begon op het moment dat er een vergadering van christelijke leiders bijeen was waarin hij werd bekritiseerd (203). De woorden van deze leiders zetten bovennatuurlijke krachten in werking met als gevolg zijn rugpijn.

 

Ik citeer: "Dat (die kritiek) had onmiddellijk een geestelijk en fysiek effect op mijn lichaam; het was precies op het moment dat zij zo negatief over mij praatten dat ik die enorme pijn kreeg." (203)

 

Voor dit soort gedachten  is geen grond in de bijbel te vinden. Voor een bespreking en weerlegging van deze gevaarlijke word-faith vloekleer, zie de bespreking van het boek "Vloek of Zegen" van Derek Prince, klik hier. 

 

Lees vooral ook het gedeelte over de benen van mevrouw Prince, klik hier.

Mevrouw Prince is de vrouw van Derek Prince.

 

Prince is één van voorbeelden van Van der Steen, hij noemt hem diverse malen positief in zijn boek. Veel van de theologie van Van der Steen is afkomstig van Prince.

 

6.  Wordt vrij van de geest van armoede. Het welvaartsevangelie.

 

Christenen met een geest van armoede

 

Ik citeer Van der Steen: "Er zijn christenen die alleen maar tweedehandspullen hebben, alles ziet er goedkoop en sober uit. En zeker bij zendelingen zie je deze geest van armoede; zij lopen rond in tweedehands vodden, rijden in oude autootjes, zitten op doorgezakte banken en verplaatsen zich op doorgeroeste fietsen. Ik geloof dat God betere plannen heeft voor Zijn zonen en dochters. Hij is de koning der koningen en alles is aan Hem onderworpen.

God wil ons vrijmaken van deze geest van armoede." (98,99)

 

Het goede nieuws volgens van Van der Steen: "God wil ons vrijmaken van deze geest van armoede." (99)

 

Niet tweedehands, goedkoop en sober

 

Ik citeer: "Er zijn christenen die alleen maar tweedehandspullen hebben, alles ziet er goedkoop en sober uit" (98)

 

Tweedehands, goedkoop en sober. Zo moet het volgens hem niet zijn. Dat is niet Gods bedoeling voor zijn kinderen. Hoe moet het dan zijn? Nieuw in plaats van tweedehands? Duur in plaats van goedkoop? Luxueus in plaats van sober?

 

Het is een teken dat je "een geest van armoede hebt" als je in een oude auto rijdt. Hoe erg moet het daarom, in zijn ogen, wel niet met een christen gesteld zijn die zelfs geen geld voor een voor een klein oud autootje heeft. Dan is zo iemand wel helemaal in de greep van de armoedegeest.

 

Link naar een toepasselijk cartoon, klik hier.

 

Hoe onderbouwt hij deze beweringen?

 

Ten eerste gebruikt hij daarvoor Deuteronomium 28. In dit hoofdstuk staan de zogenaamde verbondszegen en de verbondsvloek. De verbondszegen en de verbondsvloek zijn een onderdeel van het verbond met Mozes. Het verbond van Mozes is het verbond dat God, bij de Sinai, via bemiddeling van Mozes, sloot met het volk Israël (Ex 19,20).

Als de Israëlieten het verbond braken, en niet naar de wet van Mozes leefden, zou God zijn vloek zenden. Als ze wel gehoorzaamden zou God hen zegenen. Het gaat bij de vloek en zegen om allerlei aardse zegeningen: vruchtbaarheid (veel kinderen), vruchtbaarheid van het vee, overvloedige oogsten, overwinning in de (letterlijke) oorlog, gezondheid.

 

Van der Steen past dit zonder omwegen op zichzelf en op alle christenen toe. Ik citeer:  "We lezen Deuteronomium 18:1-15 in de ik-vorm, omdat dit voor ons is geschreven, door Jezus heb jij deel gekregen aan al deze zegeningen." (99)

 

Volgens Van der Steen heeft Jezus door zijn sterven aan het kruis de verbondsvloek weggenomen en de verbondszegen voor ons verdiend. Net als alle andere word-faith dwaalleraren leert Van der Steen dat Jezus aan het kruis niet alleen de vergeving der zonden maar ook rijkdom, gezondheid en succes voor ons heeft verdiend.

 

Van der Steen leert dat Jezus aan het kruis "de vloek van de armoede" heeft weggenomen (100). Een christen hoeft dus niet meer in armoede te leven. Hij moet de geest van armoede afleggen en in geloof rijkdom claimen en over zijn leven proclameren.

 

Hij haalt de bedeling van de wet en de bedeling van de genade door elkaar. Het verbond met Mozes werd gesloten met het volk Israël. De gemeente is niet onder dat verbond.

Deuteronomium 28 kun je daarom niet zomaar toepassen op de christenen.

 

De zegeningen en vloeken die in Deuteronomium 28 worden beschreven betreffen aardse zaken: gezondheid, succes in de oorlog (letterlijk), vruchtbaarheid, goede oogsten, etc. De zegeningen van de gemeente zijn hemels. In Christus zijn wij met allerlei geestelijke zegeningen gezegend. "Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus." (Efeze 1:3)

 

In het Nieuwe Testament, in het onderwijs van de apostelen aan de christenen, wordt ons nergens welvaart, vruchtbaarheid, overwinning in letterlijke oorlogen, gezondheid en dergelijke zaken toegezegd.

 

Verder wijst Van der Steen op de bijbeltekst waarin staat dat Jezus voor ons arm is geworden om ons rijk te maken (2 Kor. 8:9). Daar trekt hij de conclusie uit dat het nu al de bedoeling van Jezus is dat we rijk zouden zijn. God zal ons inderdaad rijk maken, we zullen straks met Christus op de troon zitten, we zijn erfgenamen van God (2 Tim. 2:12; Rom. 8:17). Maar we hebben deze erfenis nog niet, we hebben alleen nog maar een onderpand gekregen. (Rom. 8:18-25, 2 Kor. 1:22 en 5:5, Efeze 1:4). We zullen de erfenis pas ontvangen bij de wederkomst van Christus.

 

Paulus schrijft over christenen die zich nu al koning hebben gemaakt (1 Kor. 4:8-13), dit is precies wat Trin doet. "Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij u koning gemaakt." (4:8) Paul stelt daar zijn eigen situatie tegenover: "Als ten dode gedoemden …. tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven, wij verrichten zware handenarbeid" (4:9-12)

 

Van der Steen redeneert vanuit het kindschap Gods. God is in Christus onze vader. God is koning en daarom zijn wij koningskinderen. Tot zover klopt de redenering, maar daarna gaat hij fout. Hij zegt: een koningskind kan niet in armoede leven. Daarom behoort een christen in plaats van een oude doorgeroeste fiets een mooie topklasse auto te hebben. Wat hij zegt heeft geen grond in de bijbel. God belooft alleen in onze basisbehoeften te voorzien (Matth. 7:6-11) en zelfs op dat gebied kan hij ons ook af en toe beproeven (Deut. 8:3). Paulus had in zijn bediening als apostel geregeld te maken met honger, dorst en naaktheid (1 Kor. 4:11).

 

Van der Steen wijst ook nog op het geven van tienden. Als jij tienden geeft dan krijg je materiële voorspoed van God. Echter, ook dit was weer tot het volk Israël gezegd. De opdracht tot het geven van tienden is een onderdeel van de wet van Mozes. In het onderwijs van de apostelen, zoals we dit in de brieven van het Nieuwe Testament vinden, wordt het geven van tienden niet geleerd. 

 

Als je in armoede leeft ligt dat aan jezelf

 

De consequentie van de leer van Van der Steen is dat het uiteindelijk aan jezelf ligt als je in armoede leeft. Ik citeer: "Om in de zegen te wandelen moeten we letterlijk de vloek haten!. We zullen een beslissing moeten nemen die kwaliteit aan ons leven zal geven, namelijk de zonde te haten … en zaken als geestelijke en lichamelijke ziekte ….en rampen en armoede te haten." (100)

 

Armoede is volgens hem je eigen schuld. Ik citeer: "Hij, Jezus, geeft ons de macht om vermogen te verwerven." (101) En "God geeft ons de kracht, de mogelijkheid om welvaart en rijkdom te verwerven." (97)

 

Dus als je in armoede leeft dan komt dat omdat je de macht om rijkdom te verwerven, die Jezus je gegeven heeft, niet gebruikt.

 

In de bijbel lezen we over christenen die in armoede leefden.

 

Er waren in Judea en Jeruzalem vele armen in de gemeenten. Jakobus en de apostelen Petrus en Johannes hebben Paulus daarom speciaal op het hart gedrukt om deze armen te gedenken.

" ….alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij daarom ook beijverd om dat vooral te doen." (Gal. 1:9,10) Daarom organiseerde Paulus collecten voor hen (1 Kor 16:1-4).

 

Jammer dat Jakobus, Petrus, Johannes en Paulus niet het geestelijke inzicht van Mattheus van der Steen hadden. Als ze dat hadden gehad dan hadden ze geen collecten voor de armen hoeven te organiseren. Dan hadden ze het probleem van de armoede op een andere manier kunnen oplossen. Het enige wat zij, als de welvaartsleer van Van der Steen waar zou zijn, hadden moeten doen is de armen te  leren om in geloof Gods beloften van rijkdom over hun leven te proclameren.

 

Als je de armen dat leert doen dan heb je een structurele "oplossing" voor het armoede probleem onder de christenen gevonden.

 

Zie voor een uitgebreide bespreking van deze valse leer de studie over het boek "Vloek of Zegen" van Derek Prince, klik hier. 

 

Een valse leer die de zwakken beschadigt

 

De onbijbelse welvaartsleer van Van der Steen beschadigt de zwakken onder ons. En dat is een zeer kwalijke zaak. Denk b.v. aan de chronisch zieken en de gehandicapten, velen van hen hebben niet veel inkomen. Dat zij het financieel moeilijk hebben ligt echter, volgens deze leer, aan henzelf.

 

Overigens geldt dat natuurlijk, volgens de gebruikelijke word-faith leer,  ook voor hun chronische ziekte of handicap. Ook dat is, volgens de word-faith leraren, Gods bedoeling niet. Ze moeten ook op dit gebied Gods beloften over hun leven proclameren. Ze moeten in geloof genezing over henzelf proclameren.

 

7. Het geven van tienden

 

Een grote nadruk op het geven van tienden is een vast onderdeel van het onderwijs van de word-faith leraren.

 

Op die manier verzekeren ze zich van een voortdurende stroom van inkomsten. Inkomsten voor hun bediening, en vaak ook voor hun eigen riante inkomen. Want je kunt als word-faith leraar  natuurlijk niet in een oud autootje rijden, om een punt te noemen. Immers rijden in een oud autootje zou getuigen van een geest van armoede. Je bent tenslotte een koningskind. (Zie het punt hierboven, punt 6).

 

Ik weet niet hoe het inkomen van Van der Steen geregeld is. Maar ik vermoed dat hij, als koningskind, niet in de greep van een geest van armoede is. Zijn spullen zijn vast niet tweedehands, goedkoop en sober.

 

De word-faith leraren beweren dat het geven van tienden noodzakelijk is voor het verkrijgen van Gods zegen op je leven. Als je geen tienden geeft van al je inkomsten dan zul je niet gezegend worden. Je zult de zegen (het succes, de rijkdom, de gezondheid), zo leert men, alleen ontvangen als je stipt de tienden betaalt.

 

Ik citeer: "Een belangrijk principe om de zegen van de Heer te ontvangen is het geven van tienden" (96)

 

Van der Steen citeert Spreuken 3:9,10. "Vereer de Here met uw rijkdom (met datgene wat je hebt) en met de eerstelingen (tienden) van AL uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen overstromen." (96,97)

 

Als jij je tienden geeft dan zul je zelf gezegend worden, onder meer met materiële voorspoed.

 

Het geven van tienden wordt in de wet van Mozes voorgeschreven. In het onderwijs van de apostelen in het Nieuwe Testament lezen we niets over het geven van tienden. (Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar de bijbelstudie over het geven van tienden, klik hier.)

 

Van der Steen geeft in het boek gedetailleerde instructie over het geven van tienden. Hij wijst er op dat de tienden moeten worden berekend over je bruto inkomen (96). Hoe weet hij dat eigenlijk? Heeft God hem dat direct geopenbaard?

 

En hij wijst erop dat we de tienden niet allemaal aan één gemeente (aan onze eigen gemeente) moeten geven. (96)  Waar baseert hij dit op? Deze opmerking lijkt niet geheel vrij te zijn van eigen belang. Want als mensen hun tienden volledig aan hun gemeente geven dan zou er weinig voor organisaties als b.v. Trin overblijven.

 

8. Geloofspartners

 

Van der Steen heeft een, voor evangelisch Nederland, nieuw concept voor fondswerving ingevoerd. Trin heeft het begrip "partners" ingevoerd, compleet met pasjes en privileges die alleen voor partners gelden.

 

Als beloning voor je regelmatige financiële steun en je betrokkenheid, belooft Van der Steen, dat een vrijwilliger van Trin dagelijks voorbede voor je doet en "de beloftes van God over je leven proclameert". Ook krijg je kortingen en ben je welkom op exclusieve partnerbijeenkomsten (party's). Als ondernemer kun je zelfs Business Partner worden. Voor 100 euro per maand wordt er dan een link op de Trin-website geplaatst en ook op de partner party wordt de naam van je bedrijf vermeld.

 

Wie toezegt Trin per maand met minimaal een tientje te ondersteunen komt in ruil daarvoor "onder de zalving die op onze bediening ligt", zo staat in een wervingsbrief, "Wat zich zal uiten door bloei in je persoonlijke leven, op geestelijk, sociaal, mentaal en financieel gebied."

 

Van de Steen vertelt dat er drie medewerkers zijn aangesteld die de hele dag bidden voor de donateurs. "dan komt de zegen vanzelf".

 

Het komt er dus op neer dat je een aantal privileges koopt, privileges op materieel en geestelijk gebied.  

 

Het lijkt tegenstrijdig. Aan de ene kant vertrouwt Van der Steen op God, hij proclameert het geld in geloof binnen. Maar aan de andere kant moet het blijkbaar wel binnengepraat worden. Ondermeer door mensen aan je te binden en ze te lokken met een dergelijk partnerplan.

 

Figuren als Benny Hinn, T.L. Osborn en Oral Roberts zijn grote voorbeelden van hem. Zij gebruik(t)en een groot deel van de samenkomst voor geldzaken. Het liefst vlak voor het bidden voor de zieken. Dan horen de zieken, die op dat moment aanwezig zijn, dat ze geen zegen van de Heer (lees genezing) kunnen verwachten als ze de Heer niet vereren met hun rijkdom. Dat is bevorderlijk voor de opbrengst van de collecte.

 

9. Op de grond vallende kankergezwellen. Geneest de zieken.

 

We moeten volgens Trin de zieken genezen

 

Dat staat volgens Van der Steen overal in de bijbel geschreven. Ik citeer: "Er staat overal dat we de zieken moeten genezen" (135)

 

Van der Steen beweert dat "overal" in de bijbel staat dat we de zieken moeten genezen. Dit klopt simpelweg niet. In het onderwijs van de apostelen, zoals dat is vastgelegd in de brieven van het nieuwe testament, worden de christenen nergens aangespoord om "de" zieken te gaan genezen, zelfs niet één keer. Er is geen opdracht, er is geen gebod, er is geen aansporing om dat te gaan doen.

 

De enige directe opdracht om de zieken te genezen staat in Mattheus 10:8, en in de parallelgedeelten. Deze opdracht is echter niet gericht tot alle discipelen. Het ging hier om een speciaal uitgekozen groep. Die voor een concrete missie deze opdracht kreeg.

 

Zoals hij telkens doet past hij dit soort opdrachten, die niet tot christenen in het algemeen gericht zijn, toch simpelweg toe op alle christenen. Een ander voorbeeld van deze werkwijze is hierboven, in punt 6,  besproken.  Daar is er op gewezen dat hij de verbondszegen uit Deut. 28 op alle christenen toepast.

 

Bij Trin vallen de kankergezwellen op de grond

 

Het volgende werd gezegd tijdens de Firenight avond van Trin in Harderwijk: "Zolang jij niet gezien hebt dat kankergezwellen op de grond vallen in Jezus naam, moet je je mond houden met je kritiek" (Bron, het artikel uit het ND van 30-4-2008, klik hier)

 

Het lijkt me logisch dat je uit zo’n uitspraak concludeert dat bij Trin kennelijk wel kankergezwellen op de grond vallen in Jezus naam en bij de critici niet.

 

Hij claimt dat de meerderheid van de zieken bij hem geneest

 

Ik citeer uit zijn boek: "Om eerlijk te zijn kan ik een boek vol schrijven over de wonderen en tekenen die Jezus (door Mattheus van der Steen en zijn medewerkers heen) het afgelopen jaar heeft gedaan  ….we hebben honderden … genezingen … meegemaakt. Ik kan maar een dun boekje schrijven over mensen die niet genezen zijn" (139)

 

Hier beweert hij nog al wat. Om de genezingen te beschrijven heeft hij een dik boek nodig. Voor het beschrijven van de mensen die niet zijn genezen heeft hij maar een dun boekje nodig. Hier claimt Van der Steen dat veel meer dan 50 procent van de zieken waarvoor hij bidt geneest.

 

Ergens anders schrijft hij "die avond werden velen door de Heer aangeraakt en genezen" (134)

 

Hoe vaak hebben we dit soort claims in het verleden al niet gehoord

 

Telkens verschijnt er weer een nieuwe charismatische genezer die vele genezingen claimt. Terwijl onderzoek keer op keer aantoont dat slechts een enkeling geneest. Zou het bij Van der Steen anders zijn? Zou hij de grote uitzondering zijn?

 

Voor een uitgebreide onderbouwing van de stelling dat er maar weinig mensen genezen bij de charismatische genezers verwijs ik naar twee artikelen over dit onderwerp:

- Het geringe resultaat van de hedendaagse genezingsbedieningen I, klik hier. 

- Het geringe resultaat van de hedendaagse genezingsbedieningen II, klik hier. 

 

Ter illustratie wijs ik op het EO programma "Op zoek naar een wonder". Met tien zieke mensen is de EO op een rondreis langs charismatische genezers gegaan. Niemand genas. Ze vielen in de geest, dat wel, maar genezing dat niet. Ik wijs ook op Tod Bentley die geen enkel bewijs voor de door hem geclaimde genezingen kon geven, toen journalisten hem daarom vroegen. 

 

Maar, zeg u wellicht, deze keer, bij Trin, is het toch echt anders. Hier gebeurt het wel

 

10. Laat Trin de bewijzen overleggen

 

Hierboven hebben we besproken dat Van der Steen claimt dat minstens de helft van alle zieken waar ze mee bidden geneest. Hij kan een dik boek schrijven over alle genezingen.

 

"Om eerlijk te zijn kan ik een boek vol schrijven over de wonderen en tekenen die Jezus het afgelopen jaar gedaan heeft gedaan  …. Ik kan maar een dun boekje schrijven over mensen die niet genezen zijn" (139)

 

Als inderdaad meer dan de helft geneest dan zouden er in Nederland al vele honderden genezen mensen moeten zijn, als het er inmiddels al niet duizenden zijn.

 

Laat Trin eens de adressen van twintig mensen geven die allen van kanker genezen zijn. Vijftien mag ook. Bij Trin vallen, als ik het goed begrijp, naar eigen zeggen, de kanker gezwellen op de grond. Dus het moet geen probleem zijn om ook daar enkele gevallen van te geven. Wat zullen we nog vragen? Vijf mensen die van suikerziekte zijn genezen. Twee mensen die genezen zijn van een dwarslaesie, drie mensen die blind- of doofgeboren zijn en nu kunnen zien en horen. Twee mensen die genezen zijn van het Down Syndroom. Jezus genas alle kwalen dus dat moet geen probleem zijn.

Ze mogen er ook nog honderd andere adressen bijvoegen van mensen die van organische ziekten zijn genezen. Organische ziekten zijn ziekten waarbij objectief een storing in het orgaan vastgesteld kan worden.

 

Dat is toch niet te veel gevraagd? Er gebeuren immers volgens Trin zo veel wonderen, die mensen moeten makkelijk te vinden zijn.  Er zijn ongetwijfeld wel christelijke artsen te vinden die bereid zijn om de genezingen te onderzoeken.

 

Is er geen christelijke journalist die dit eens zou willen onderzoeken?

 

Benny Hinn kon de adressen van de 'genezen' zieken niet leveren, Tod Bentley ook niet. Kan Mattheus van der Steen het wel?

 

11. Niet bidden maar bevelen en proclameren 

 

Een zieke genezen is, volgens Van der Steen, iets heel anders dan voor een zieke bidden.

 

Ik citeer: "In de bijbel lezen we nergens dat we op een speciale manier voor de zieken moeten bidden. Er staat overal geschreven dat we de zieken moeten genezen; dat is heel wat anders dan voor de zieken bidden …in mijn bijbel lees ik nergens dat Jezus bad voor de zieken. Hij genas ze, hij sprak de ziekte  ….aan en de mensen werden genezen …." (135)

 

"Er staat duidelijk geschreven dat de gelovigen, jij en ik dus, dezelfde autoriteit gekregen hebben. Misschien moeten we ophouden met alleen maar te bidden voor de zieken en leren om in autoriteit te gaan staan en ze in Jezus naam te genezen." (135)

 

Hieronder het verslag van een ooggetuige van een Trin bijeenkomst: "In vergelijking met andere genezingsbijeenkomsten (zoals bijv. die van Jan Zijlstra), vond ik het opvallend dat er op de Firenights genezing geproclameerd werd terwijl de zieken nog in de zaal zaten en daar ook gewoon blijven zitten …soms werd er even gecheckt of er ook echt mensen genezen waren, maar vaak werd er ook al gedankt zonder het te verifiëren - 'Nu is er genezing. Nu gebeuren wonderen. Dank u God.' En 'De zieken zijn nu genezen'

 

Genezing proclameren. In geloof danken, al zie je nog niets van de genezing. Niet verifiëren. Dat is de word-faith weg. In de word-faith leer gaat men er vanuit dat genezing in de verzoening is besloten (Voor een weerlegging van dit standpunt, klik hier). Je hebt, volgens hen, in Christus recht op genezing en gezondheid. Je bent al genezen op Golgotha. Daar moet je 'door geloof' in gaan staan. Je moet in geloof je genezing proclameren, ook al voel je je nog ziek. Als je dan doorgaat met je genezing te proclameren zul je vroeg of laat ook ervaren dat je genezen bent. Dit is precies wat Van der Steen gedaan heeft met de kwalen van zijn vrouw. Hij zegt over haar: "We gingen de Heer in geloof danken voor haar genezing die uiteindelijk anderhalf jaar na deze gebeurtenis zou plaatsvinden" (138) Let op, hij bad niet voor genezing, hij dankte er al voor.

 

12. Kritiek op hem en andere predikers vindt hij een vorm van verraad

 

Alle kritiek op hem vat hij op als verraad

 

"Een van de meest vervelende dingen die je kan overkomen in het leven is verraad."

(203) "Als leider wil ik daarom andere leiders oproepen om te stoppen met elkaar te verraden door slecht over elkaar te praten." (203)

 

Alle kritiek op hem en Trin is volgens hem een uiting van jaloezie

 

"Als leider wil ik daarom andere leiders oproepen om te stoppen met elkaar te verraden door slecht over elkaar te praten. Stop met afgunst en jaloezie." (203)

 

"Als je je dromen gaat uitleven ….. dan krijg je automatisch te maken met jaloezie. Helaas komt die niet vanuit de wereld … maar het komt van binnenuit, van je eigen broers en zussen, van mensen die zich christen noemen maar die zich laten gebruiken door machten die maar een ding willen en dat is jouw kansen om je roeping te vervullen kapot te maken" (203)

 

Dat er medechristenen oprecht bezorgd zijn over de boodschap die Trin uitdraagt sluit hij blijkbaar uit. En dat Gods woord ons opdraagt om alles te toetsen wat er op onze weg komt negeert hij.

 

Zie de bijbelstudie over de bijbelse opdracht tot toetsen, klik hier.

 

Er is, in charismatische kring, een soort stilzwijgende afspraak dat leiders elkaar nooit openlijk bekritiseren. Wat er ook gebeurt. Nooit namen noemen, geen valse leringen aan de kaak stellen. Het is een soort wapenstilstand: jij valt mij niet aan en ik val jou niet aan. Hier pleit Van der Steen ook voor. Hij gebruikt allerlei drogredenen om de duidelijke bijbelse opdrachten tot waakzaamheid,  tot toetsen en weerleggen krachteloos te maken.

 

Ik citeer nogmaals uit zijn boek: "Het is die geest die uiteindelijk Jezus vermoord heeft, een geest van religie, een geest van haat" (206)

 

Die geest zit, volgens Van der Steen, achter alle kritiek op hem en Trin.

 

Tot slot van dit punt over zijn visie op kritiek nogmaals een uitspraak die tijdens de avond van Trin in Harderwijk is gedaan: "Zolang jij niet gezien hebt dat kankergezwellen op de grond vallen in Jezus naam, moet je je mond houden met je kritiek."   (ND van 30-4-2008, klik hier)  

 

Hebt u kankergezwellen op de grond zien vallen. Nee? Dan mag u niets over Trin zeggen.

 

13. Nauwelijks beheerste agressie

 

Je mag geen kritiek op hem hebben, maar intussen doet hij zelf zeer felle uitspraken over christenen die hem kritiseren of tegenwerken.

 

Over christelijke gemeenteleiders die iemands dromen in de weg staan zei hij het volgende:

"Wat een lafaards die dit leren, wat een hypocrieten, ze staan in de weg en zijn zelf de grootste blokkades voor Gods werking in je leven" (91)

 

Hij heeft het hier over gemeenteleiders die willen dat jonge mensen eerst een aantal jaren in de eigen gemeente dienen voor ze een eigen bediening beginnen. Ik geef het volledige citaat: "Een andere veelgehoorde opmerking is dat je eerst een aantal jaren gemeenteactiviteiten moet doen voordat je je droom mag uitleven. En dan nog moet er eerst over je vergaderd en gebeden worden en pas dan valt er een beslissing of je wordt gezegend of niet. Wat een lafaards die dit leren, wat een hypocrieten …." (91)

 

Nog een citaat: "Wat een bullshit dat je daarvoor toestemming moet hebben van je kerk. Rot toch even op allemaal." (ND van 30-4-2008, klik hier) 

 

Grove taal. Een groot woord tegen de leiders van de gemeenten.

 

Van der Steen is een 'angry young man'. Deze term, die in de jaren vijftig voor de  opstandige jeugd werd gebruikt, kwam in me op toen ik stilstond bij zijn ongeduld en agressie.

 

Ongeduld met ieder die hem voor de voeten loopt. Ik vat het even samen: "En nu zal de opwekking er komen ook. Opzij, opzij, jullie hypocrieten, lafaards, weg met jullie bullshit, rot op."

 

14. Oproep tot rebellie

 

De bijbel zegt: onderwerp je aan je leiders

 

"Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen" (Hebr. 13:17)

"Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten." (1 Petrus 5:5)

 

De bijbel zegt dat we ons moeten onderwerpen aan de leiders van onze gemeente. Er staat gehoorzaamt uw voorgangers, onderwerpt u aan de oudsten. Maar Van der Steen roept op om hen te negeren en niet naar hen te luisteren als ze je in de weg staan bij het uitvoeren van je droom.

 

Hij predikt in dat geval ongehoorzaamheid

 

Ik citeer: "Ik verzeker je dat je geen toestemming nodig hebt van oudsten of voorgangers om je droom uit te leven" (85) 

 

"De vraag werd gesteld hoeveel, van de 500 mensen die aanwezig waren, er vrijheid in hun gemeente ervoeren. En weet je wat er gebeurde? Uiteindelijk staken er slechts vijf mensen hun hand op" (88)

 

"Als we het leven van het Koninkrijk willen leven, moeten we rebelleren tegen de heerschappij van de god van deze wereld en van alle religieuze systemen: Satan. We moeten rebelleren tegen hen die ons weer in slavernij proberen te brengen." (89)

 

"vrijheid .. het is leren wandelen in de roeping van God en het juk van religieuze bolwerken van je afgooien" (90)

 

Als  de leiding van je gemeente je tegenwerkt bij het volgen van je droom dan komt dat, volgens Van der Steen omdat de leiders van je gemeente in de greep van een religieus systeem zijn, waar satan achter zit. Dat juk moet je afgooien. Daar moet je tegen rebelleren.

 

Hij spreekt zelfs over rebellie tegen de Satan.

 

"Als we het leven van het Koninkrijk willen leven, moeten we rebelleren tegen de heerschappij van de god van deze wereld … satan" (89)

 

De bijbel roept daar niet toe op. We moeten wel de satan weerstaan als Hij ons aanvalt of hindert bij de uitvoering van onze taak. Maar we worden niet opgeroepen om hem te onttronen als de overste van deze wereld. Dat zal Jezus doen als Hij terugkomt. Onze taak is het evangelie verkondigen en de gemeente opbouwen, en een getuige te zijn in deze donkere wereld. Verder reikt ons mandaat niet.

 

Achter de idee dat we moeten rebelleren tegen de duivel zit de "latter rain en kingdom now" leer, voor uitleg over deze leer: klik hier. Dat komt terug in het volgende punt.

 

15. De grote eindtijdopwekking gaat er, volgens Trin, nu echt komen

 

En, zo beweert men bij Trin. Nederland gaat in die grote eindtijdopwekking een sleutelrol spelen.

 

Van der Steen heeft met huid en haar alle theologie van de extreme charismatici overgenomen. Hierboven is al het powerchristendom, de word-faith en het welvaartsevangelie besproken. Daar moet nog de theorie van "de latter rain" aan toegevoegd worden.

 

Dat is de theorie dat er in de eindtijd een geweldige opwekking gaat komen. Daar gebruikt God een leger van ‘geestvervulde’ christenen voor. Zij, de mensen bij Trin, zien zichzelf als een onderdeel van dit eindtijdleger dat zich volgens hen op dit moment aan het vormen is. God richt een zogenaamd Joels leger op. Een gideonsbende. Een Johannes de Doper leger. God herstelt, zo beweert men, in deze tijd de gemeente. En dat herstel openbaart zich op dit moment al in hun eigen extreem charismatische kring. De voorbije tientallen jaren is, zo luidt de theorie,  in charismatische kringen eerst de profetische bediening hersteld en in de laatste tijd ook de apostolische. Het verschijnen van de christelijke elitetroepen noemt men het openbaar worden van de zonen Gods. Dit Joel leger gaat door geestelijke oorlogvoering de geestelijke macht in de wereld overnemen. Op die manier bereiden ze de wederkomst van Christus voor.

 

- Voor een nadere uitleg, klik hier  

- Komt er een eindtijd opwekking of juist een afval? Klik hier.

 

Je komt deze leer, op de achtergrond, overal tegen in het boek van Van der Steen. Hieronder volgen enkele citaten:

 

"Ik geloof dat we in een tijd leven dat het Lichaam van Christus, de Bruid van onze Heer, in ere hersteld zal worden. Dat het leger van God op gaat staan en gaat wandelen in de droom en bestemming van God." (88)

 

"Ik ben er van overtuigd dat God wereldwijd jong en oud roept om deel te nemen aan het leger zoals dat beschreven staat in Joel 2; om te gaan wandelen in de droom en bestemming van God, om los te komen van religieuze bolwerken." (84)

 

"Ik geloof dat we in een tijd leven dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. Er staat een Johannes de Doper leger op dat radicaal Jezus predikt en zich niets aantrekt van wat mensen van hen denken ….dit leger word wel de 'Joel-generatie' genoemd. Ze bereidt de wederkomst van Christus voor …"

 

"Zo is het ook met de geestelijke revolutie waar we in onze tijd midden in staan. Het hoofddoel in deze revolutie is om in opstand te komen tegen de machten der duisternis die door demonisch geďnspireerde wetten en theologieen over ons heersen als tirannen en dictators." (89)

 

"Dat is de reden waarom je het woord opwekking zo vaak hoort in deze tijd: de wereld is in barensnood en wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God" (108)

 

In de samenkomsten van Trin wordt keer op keer de komende eindtijd opwekking aangekondigd. Men wijst daarbij op profetieën van charismatische profeten, onder meer Benny Hinn. Men gelooft in deze mensen b.v in Benny Hinn, terwijl herhaaldelijk onomstotelijk is aangetoond dat zijn profetieën niet uitkomen, klik hier. Hoor hem bijvoorbeeld voorspellen dat Fidel Castro in de jaren negentig zou sterven. (klik hier). Castro leeft nog steeds.

 

Het commentaar van Hans Frinsel:

 

Hans Frinsel is oud-hoofdredacteur van maandblad De Oogst. Hij kent Trin niet uit eigen ervaring, maar wat hij er over gelezen heeft kan hij moeiteloos plaatsen. "Dat er nu een doorbraak in Nederland komt, ach, die boodschap heb ik zo vaak gehoord, en het is er tot nog toe niet van gekomen. Ik geloof daar ook niet in. Nergens in de Bijbel staat dat Nederland een beslissende rol zal spelen."  (ND van 30-4-2008, klik hier)

 

16. Weg met theologie

 

De "weg met de theologie" boodschap en mentaliteit

 

Hieronder staat een voor Trin typerende uitspraak. Het is een citaat van worshipleider Eric Lagerstrom. De uitspraak deed hij tijdens een Fire Night (Trin) bijeenkomst in Rotterdam, Europoort.

 

"Wij verklaren dat wij één zijn in Jezus Naam, we smijten alle theologie de deur uit. We gaan onszelf uitgieten in aanbidding. Dit is de avond van vrijheid, van bevrijding uit Egypte en op reis naar het beloofde land …."

 

bedrog

 

Ze doen net alsof ze zelf niet aan theologie doen terwijl ze in werkelijkheid voortdurend hun eigen leringen, hun eigen theologie, aan het overdragen zijn. Ze brengen de klassiek charismatische opvattingen en bovendien de boodschap van de word-faith beweging, het welvaartsevangelie, de Toronto Blessing en de latter rain eschatologie.

 

Wij doen niet aan theologie, wij aanbidden Jezus. Jawel, over huichelaars gesproken. Of zijn ze werkelijk bij Trin zo dom dat ze niet doorhebben dat ze zelf ook een bepaalde leer, een bepaalde theologie, brengen.

 

17. Onverantwoord bijbelgebruik

 

Het boek van Van der Steen is sterk autobiografisch. Het is voornamelijk een verhalen boek. Af en toe wijst hij op bijbelteksten. Wat opvalt is zijn zeer onzorgvuldige bijbeluitleg. Heel vaak wordt de tekst helemaal los van het verband waarin de tekst staat uitgelegd. De teksten worden meestal ook niet vanuit  het geheel van de bijbel uitgelegd.

 

Hij negeert uitdrukkelijk de twee basisregels voor de uitleg van de bijbel. (1) De regel dat we een tekst altijd moeten uitleggen in overeenstemming met de context en (2) de regel dat we een tekst moeten uitleggen vanuit het geheel van de bijbel (Schrift met Schrift vergelijken, het ene bijbelgedeelte werpt licht op het andere, de bijbel legt zichzelf uit.)

 

Hij past bijvoorbeeld Deuteronomium 28 (de verbondszegen en vloek) zondermeer toe op de christenen. Terwijl uit het verband blijkt dat dit een onderdeel is van de wet van Mozes. De wet van Mozes is speciaal met het aardse volk Israël gesloten. En uit het geheel van de bijbel weten we dat we nu in een andere bedeling leven. Dat negeert hij ook. Het volk Israël had onder de wet van Mozes de belofte van rijkdom en voorspoed op materieel gebied. Deze belofte heeft de gemeente, onder de genade, niet.

 

Er is geen beginnen aan om het foutieve uitleggen van de bijbel, dat je door het gehele boek telkens tegenkomt, volledig te bespreken. Dat zou een compleet boek vergen.

 

Het was ook wel te verwacht dat Van der Steen op zo'n manier met de bijbel omgaat. Want het is onmogelijk om de bijbel zorgvuldig te lezen en uit te leggen en tegelijkertijd in allerlei extreem charismatische leringen te geloven. Dat gaat niet samen. Je doet of het één of het ander.

 

Om in het power christendom, de word-faith leringen, het welvaartsevangelie en de latter rain eschatologie te kunnen geloven moet je veel bijbelgedeelten verdraaien en negeren of er meer in lezen dan er staat.

 

De grote vijand van de extreme charismatici  is de bedelingentheologie. Die wordt door hen verachtelijk aangeduid als "de streeptheologie". Ze willen niets weten van het fundamentele onderscheid tussen Israël en de gemeente. Daarom passen ze b.v. de beloften die aan Israël gegeven zijn, onder de wet van Mozes, zonder meer toe op de gemeente. Ook passen ze teksten die slaan op het toekomstige duizendjarige rijk nu al op zichzelf toe.

 

18. De aantrekkingskracht van Trin en Van der Steen

 

Hoe komt het dat veel evangelische en orthodox protestantse christenen zich aangetrokken voelen tot Trin en Van der Steen? Vooral de jongeren.

 

Daar zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen.

 

18.1. De ontevredenheid van vele evangelische en orthodox-protestantse gelovigen

 

Omdat ze weinig realiteit in hun eigen geestelijk leven kennen zijn ze kwetsbaar voor de vervalsingen die op hun weg komen, zoals de extreem charismatische beweging. 

 

Volgens de bijbel behoort een ware christen een aantal dingen te beleven. Als dat niet gebeurt dan wordt hij of zij kwetsbaar voor de verleiding van pseudo-spiritualiteit.

 

+ Zie de studie: "de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek"

Met name het hoofdstuk "een christen beleeft van alles", waar een aantal van deze dingen wordt besproken. Zie ook op de onderwijssite de serie bijbelstudies over de praktijk van het christenleven, klik hier, en de serie studies over opwekking en verdieping in het geestelijk leven, klik hier.

 

In veel evangelische en orthodox reformatorische gemeenten staat het geestelijk leven op een laag pitje. Dat maakt kwetsbaar.

 

18.2.   Het gebruik van indrukwekkende spectaculaire verhalen

 

Dat is de tactiek die de charismatische beweging al vele malen met groot succes heeft toegepast. De bijbelse onderbouwing van de standpunten rammelt maar ter compensatie daarvan zijn er de geweldig verhalen. Zie je wel wat ik beleefd heb, dus moet het wel waar zijn.

 

Van der Steen is hier ook goed in. Hij begint zijn boek plompverloren met het meest spectaculaire verhaal dat hij in zijn arsenaal heeft, dat is het verhaal over zijn vrouw. Hij beweert dat zij, vanaf haar vroegste jeugd, verstrikt is geraakt in het satanisme. En dat ze daar weer uitgekomen is (14-18). Zo verbluft hij de lezer. Wie kan nu nog twijfelen aan zijn boodschap?

 

Hij komt in het boek nog verschillende keren op dit verhaal terug terug. Bij zijn bruiloft waren 20 bodyguards aanwezig als bescherming tegen satanisten. Zijn vrouw werd later nog een keer vergiftigd door satanisten.

 

Enkele kanttekeningen bij dit spectaculaire verhaal:

 

Hoe weten we dat dit verhaal klopt? Ik heb al te veel gezien in de bonte wereld van de charismatische genezers en profeten om hem op zijn woord te geloven.

 

Te meer daar al gebleken is dat Mattheus het niet zo nauw neemt met de waarheid. Hij beweert het volgende in zijn boek. "In onze tijd zijn een aantal dingen aan het licht gekomen na onderzoek en interviews. Er zijn mensen met allerlei functies, tot voorgangers aan toe die … betrokken zijn in het satanisme ..Ook in Nederland ken ik helaas gemeenten waar oudsten betrokken zijn bij zeer duistere praktijken. Er zijn ook heksen of leden van de satanskerk die in het lichaam van Christus zijn geďnfiltreerd." (84)

 

Journalist Aldwin Geluk van het ND heeft hierover bij Van der Steen navraag gedaan. Ik citeer uit zijn artikel: "Bij navraag blijken deze signalen uit Amerika te komen en 'niet per se' op Nederland te slaan, maar dat staat dan weer niet in het boek" (ND, 30-4-08, klik hier)

 

De journalist formuleert het wel erg voorzichtig als hij schrijft "maar dat staat dan weer niet in het boek". Feit is dat Van der Steen in het boek beweert dat hij gemeenten in Nederland kent waar satanisten zijn binnengedrongen. Hij kent ze. Maar als hem daar naar gevraagd wordt krabbelt hij ineens terug. Dan slaat het niet op Nederland, niet "zozeer".

 

Als dit deel niet klopt, wat moeten we dan wel geloven van de rest van het spectaculaire verhaal?

 

In het verhaal over de bevrijding van zijn vrouw figureert prominent Benny Hinn. Maar van deze man is reeds overtuigend aangetoond dat het een valse profeet en leraar is, die een luxueus leven leidt op kosten van wanhopige zieken. En die man zou het middel in Gods hand zijn geweest om zijn vrouw te bevrijden? Hoor hoe Hinn iedere christen die hem durft tegen te werken vervloekt, klik hier. “Yes Lord I will do it. I place a curse on …”. Dat doet hij ‘onder de zalving’.

 

Een groot aantal van zijn charismatische voorbeelden en helden zijn ontmaskerd als valse profeten, leraren en bedriegers. Wat moet je dan van zijn eigen verhalen geloven?

 

Vanwege het verleden van zijn vrouw in het satanisme waren er, zo staat in het boek, twintig bodyguards op zijn bruiloft (15). Dat kost een enorm kapitaal. En helpt spierkracht werkelijk tegen mensen die werken met occulte machten? En waarom zijn die bodyguards nodig als je een stel persoonlijke engelen ter beschikking hebt? Zijn vrouw spreekt ergens over 'haar' engelen. Trouwens ook Mattheus heeft er een aantal (18).

 

Voor we dit soort verhalen geloven moet hij eerst andere delen van het grote verhaal dat hij in het boek vertelt maar eens staven. Bijvoorbeeld zijn bewering dat meer dan 50 procent van de zieken bij hem geneest. (Zie hierboven de punten 9 en 10 .)

 

Nog een "sterk" verhaal is een onderdeel van zijn verslag over het vinden van zijn vrouw. Hij had contact met haar gemaakt. Zij vroeg zich af of ze met hem moest trouwen. Ze wist dat het goed was toen ze "de engelen van Mattheus met haar eigen engelen zag dansen".

 

Ik citeer: "Totdat ik op een middag met Mattheus in een park zat te praten. Daar zag ik dat zijn engelen met mijn engelen aan het dansen waren" (18)

 

Dansende engelen? Moeten we dat geloven? De engelen in de bijbel zijn ernstig. Deze doen blijkbaar een dansje. Blijkbaar kende en herkende ze haar eigen engelen. Mattheus blijkt er volgens haar ook een stel te hebben. Ze spreek over "mijn" engelen en "zijn" engelen. Ze zag haar eigen engelen dansen met een groep andere engelen, ze kende die andere engelen blijkbaar ook want ze wist dat het de engelen van Mattheus waren.

 

Dan zijn er natuurlijk de verhalen over genezingen. Bij charismatische genezers, als ze verder nog oprecht in het evangelie geloven, geneest er af en toe nog wel iemand. Vooral in gevallen waarin een occulte belasting de oorzaak van de lichamelijk klachten is. Die enkele successen worden vervolgens publicitair maximaal uitgebuit. Nogmaals laat Van der Steen de beweringen over massale genezingen eens onderbouwen. (Namen van genezen mensen, medische dossiers, etc.) Hij meldt in zijn boek dat het alleen dat jaar, het jaar waarin hij het boek schreef, al gaat om "honderden en honderden" genezingen.

 

18.3. Hij vertelt de mensen wat ze graag willen horen. 

 

Hij brengt het welvaartsevangelie (Health and wealth). Zijn boodschap is dat God wil dat je succesvol bent, gezond en rijk. Jezus is voor je gestorven om je rijk en gezond te maken. Dat willen de meeste mensen wel horen. Met deze boodschap kun je aankomen bij je publiek.

 

Hij biedt de mensen verder een 'godservaring' aan, zoals vallen in de geest. Kom naar ons toe en dan zul je God aan het werk zien, dan zul je bovennatuurlijke dingen zien en beleven.  

 

18.4.  De zogenaamde manifestaties

 

Die maken indruk op onwetende christenen. Ze komen binnen en zien dat mensen overweldigd worden en in de 'geest' vallen.

 

Vallen in de geest, het trillen, de geestelijke dronkenschap. Nu zie je eindelijk eens God in actie. Je kunt het zelf ook ervaren. Je krijgt er een mooie ervaring door. Zoiets beleef je niet in de kerk.

 

Dat de manifestaties niet bijbels zijn weten de meeste mensen niet. En anders zijn er altijd wel bijbelleraren als W.J. Ouweneel die de bijbel verdraaien zodat het lijkt alsof deze dwaze uitingen toch bijbels zijn.

 

De realiteit is dat de uitingen van de zogenaamde Toronto Blessing (het powerchristendom) wel in het hindoeďsme voorkomen maar niet in de bijbel, klik hier. Ze waren ook tot voor kort niet bekend in het bijbelse christendom. Van de word-faith leer kun je de oorsprong terugvoeren, via Kenneth Hagin en E.W. Kenyon, naar christelijke sekten als Christian Science, die waren op hun beurt weer beďnvloed door de negentiende eeuwse invasie van Amerika van verschillende hindoeďstische goeroes. (Noot)

 

Dat een mooie gevoelservaring niets bewijst zien de meeste mensen over het hoofd. Ook de duivel kan mooie ervaringen geven. Er is b.v. een bekende vrouwelijke goeroe uit India (Amma, moeder) die mensen omhelst, en als ze hen omhelst dan krijgen de mensen een heel fijne ervaring. Er gebeurt werkelijk wat.

 

18.5.  De zogenaamde genezingen

 

Ook hier maakt men indruk mee. De enkele succesverhalen worden herhaald. Er wordt genezing geproclameerd over de zieken zonder dat men controleert of genezing heeft plaatsgevonden. 

 (Zie hierboven de punt 9 en 10)

 

18.6.  Het gebruik van goede popmuziek

 

Trin gebruikt goede popmuziek. De keren dat ik de band hoorde spelen werd ik getroffen door de hoge kwaliteit, het is werkelijk professioneel. Het is feelgood music. Soft rock, pop.

 

Als je een Trin bijeenkomst bezoekt dan krijg je geweldig entertainment. Je krijgt er een gratis popconcert bij. Dat is aangenaam toeven. De feelgood muziek blijft voortdurend, op verschillende sterkte, doorspelen.

 

18.7.  Ruimte om uit je dak te gaan

 

Er is niet alleen voorzien in een concert je krijgt ook nog eens de kans om op de goede muziek uit je dak te gaan. Dansen in de gangpaden. Dansen op popmuziek. Feesten, een christelijke party.

 

18.8. De radicale boodschap

 

Een deel van de jeugd wil uitgedaagd worden. Ze zoeken naar een doel om voor te leven. Dat is kenmerkend voor de jeugd, dat is altijd zo geweest. In hun eigen gemeenten vinden ze vaak weinig uitdaging en weinig krachtig geestelijk leven. En dan is hier, bij Trin, iemand die het radicaal volgen van Jezus predikt, die zonden zoals pornografie bij de naam noemt. Dat spreekt aan. Hier is iemand die je oproept om je bij het eindtijd "Joel-leger" te voegen dat de wereld voor God gaat veroveren.

 

18.9. Het goede dat er ook gebracht wordt

 

De charismatische beweging is een gemengde beweging. Het is een bijna onontwarbare knoop van waarheid, bijbelse leringen en van leugen, van valse leringen. Er werken twee krachten tegelijk in de beweging. Voor zover de bijbel goed verkondigd wordt werkt de Geest van God daar, maar als er valse leringen worden gepredikte en als men onbijbelse ervaringen de ruimte geeft dan geeft men boze geesten de ruimte om te werken.

 

Er is bij Van der Steen nog genoeg bijbelse waarheid waardoor mensen gezegend kunnen worden.

 

Als je dorst hebt, omdat er in je eigen gemeente zo goed als geen leven is, dan drink je zelfs verontreinigd water. Verontreinigd water verkwikt evengoed, maar op iets langere termijn krijg je wel te maken met de schadelijke gevolgen van de verontreiniging die er in zit.

 

18.10. De esoterische boodschap. Wij zijn de ingewijden.

 

Wij zijn de mensen met de speciale zalving, het eindtijd leger van aanbidders die de wereld gaan voorbereiden op de wederkomst van Christus, het Joel leger.

 

Een dergelijke boodschap trekt altijd weer opnieuw mensen aan.

 

Tegelijkertijd zet men zich af tegen de evangelische en orthodox protestantse gemeenten. Zelfs tegen de oudere charismatische en pinkstergemeenten. Die zijn in de ogen van Trin vaak verstard. Ze worden beheerst door een geest van religie. Ze zijn zelfs geďnfiltreerd door satanisten. Maar de doorbraak komt er aan, de grote eindtijdopwekking, en bij Trin kun je het meemaken.

 

19.  Het is een gevaarlijke beweging

 

19.1. Trin werkt mee aan de charismatisering van de evangelische wereld

 

De evangelische wereld, en vooral ook de orthodox protestantse kerken, worden momenteel in een hoog tempo "gecharismatiseerd". Allerlei extreem charismatische leringen dringen binnen. Meestal is het eerste gevolg dat er verdeeldheid ontstaat en uiteindelijk veranderen veel van deze gemeenten in volbloed (extreem) charismatische gemeenten. Precies wat er onder invloed van W.J. Ouweneel met een deel van de vergaderingen van gelovigen is gebeurd.

 

Trin initieert de mensen in de valse charismatische spiritualiteit. De mensen die hier in verstrikt raken zijn niet meer woord gericht, ze raken ervaringsgericht, ze slaan los van de bijbel. 

 

19.2. Imparteren. Welke geest wordt overgedragen?

 

De term die ze zelf gebruiken  is "imparteren". Van het Engelse woord 'to impart' (overdragen). Ze dragen via handoplegging de zalving (hun eigen zalving) over.

 

Het gaat werkelijk om "imparteren". Om overdragen. De valse geest die hen beheerst wordt via handoplegging overgedragen.

 

Ik zelf ben in mijn jeugd, door handoplegging, occult belast geraakt toen ik een keer een extreem charismatische gemeente bezocht. In de zielzorg zijn we af en toe christenen tegen gekomen die door handoplegging in extreem charismatische kringen occult belast waren geraakt.

 

Het is mogelijk voor een christen om 'een andere geest' te ontvangen.

"of gij een andere geest ontvangt" (2 Kor. 11:4)

 

19.3. De volstrekt oecumenische geest

 

Ervaring is alles in de extreem charismatische beweging, ervaring is beslissend. De man die de meest spectaculaire dingen heeft meegemaakt heeft gelijk want hij heeft de grootste zalving. De ervaringen worden "in" de bijbel ingelezen.

 

Denk aan de anti-leer, de anti-theologie uitspraken. Dit is helemaal in lijn met de geest van de tijd, met het postmodernisme en met de hang naar mystiek (contemplatie).

 

Conclusie

 

Ondanks de sympathieke trekjes die er ook zijn moet er toch ernstig gewaarschuwd worden tegen Van der Steen en Trin. Ze zijn onderdeel van een soort counter-opwekking. Een pseudo-opwekking. Het is een gevaarlijk mengsel van bijbelse elementen en de voornaamste dwalingen van de meest extreme tak van de charismatische beweging. Het valt te vrezen dat Van der Steen vele christenen op dit onbijbelse spoor gaat zetten.

 

 

HOME

Meer over Trin