15.6. De kundalini kracht - de derde golf en de Toronto Blessing

 

 Enkele stromingen binnen de charismatische beweging zijn een invalspoort voor de New Age. Een van deze stromingen is de zogenaamde derde golf (John Wimber) en de Toronto Blessing. Een uitloper hiervan is de in Nederland niet zo bekende Pensacola Outpouring. Deze stroming wordt ook wel het 'power'christendom genoemd

 

 De deelnemers spreken zelf over een nieuw werk van de Heilige Geest, over een opwekking, maar de werkelijkheid is anders. Er is overtuigend bewijs dat het in werkelijkheid om een uitbarsting van demonie gaat. Om een invasie van boze geesten die zich voordoen als de Geest van God.  

 

Hieronder volgt de onderbouwing van deze bewering: 

 

Er zijn een aantal verschijnselen die typerend zijn voor deze stroming. Heilig lachen, dat wil zeggen onbeheerst irrationeel schateren. Dronken in de Geest, men waggelt en spreekt met een dronkemans tongval. Vallen in de Geest, achterover vallen. Ongecontroleerde spastische bewegingen. Dierengeluiden, men loeit als een koe, men blaft als een hond, men kakelt als een kip. Dit komt terug in vele ooggetuigenverslagen.  

 

Deze verschijnselen hebben geen enkele basis in de bijbel. We komen wel al deze verschijnselen tegen in het hindoeïsme. Wat er in de extreem charismatische groepen gebeurt komt niet voort uit de Geest van God maar uit de geesten achter het hindoeïsme. Het is de kundalinikracht, de slangenkracht, die de gemeente is binnen gekomen.  

 

·        Het gebrek aan waardering voor de leer, voor de waarheid 

 

Nog een bewijs dat het om een andere geest gaat is het grote gebrek aan waardering dat deze charismatische leiders vertonen voor de waarheid, voor de bijbel, voor de leer van de bijbel en de theologie. De bijbel spreekt zelf over het belang van de leer. Maar deze charismatische leraren zijn met hun anti-verstand houding volledig in lijn met de New Age benadering (zie hoofdstuk 4 van deze studie). Dit is niet uit de Geest van God maar in lijn met de geest achter New Age. 

 

De anti-bijbel en anti-leer houding van John Wimber, de vader van de derde golf, blijkt onder meer uit zijn waarschuwing tegen, wat hij noemde, het aanbidden van het boek, de bijbel. Hij bespotte de christenen die alles toetsen aan de bijbel door van hen te zeggen dat zij niet de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanbidden maar "de Vader, de Zoon en het Heilige Boek." (Hank Hanegraaf, Counterfeit Revival, p. 109)

 

Een citaat van een medewerker van Wimber in een dienst in Wimbers thuisgemeente in Annaheim:: "Ik ga zo de Heilige Geest laten neerdalen. Er zullen dingen gaan gebeuren die je nog nooit gezien hebt…raak er niet door verontrust .. en boven alles, probeer niet alles wat je ziet met je verstand te evalueren … de opwekking onderwerpen aan leerstellige toetsen is de zekerste weg om het vuur uit te doven." en "We weigeren met ons verstand te kritiseren wat U in onze harten wilt doen. We weigeren om Uw werk te onderwerpen aan onze kleine leerstellige toetsen." (Zie Phillip R. Johnson, "My Visit to the Anaheim Vineyard," 1995, http://www.gty.org:80/~phil/articles/laught.htm)

 

Ik heb persoonlijk dezelfde geluiden gehoord van christenen die in Nederland de grote Kanaconferentie met Wimber hadden bezocht. Zij brachten dezelfde boodschap van de conferentie mee terug.  

 

·        Oecumenisch  

 

Een ander teken aan de wand is het feit dat alle voormannen van het 'power'christendom zonder uitzondering oecumenisch zijn. Deze leiders zouden, naar eigen zeggen, een speciale zalving van de Heilige Geest hebben gehad. De Heilige Geest wordt in de bijbel de Geest der waarheid (Joh. 14:17,26; 16:13) genoemd. En toch bekommeren deze leiders zich, in strijd met de geest die ze zeggen te hebben ontvangen, niet om de waarheid, om de gezonde leer. Zelfs niet om de kern van het evangelie. Daarom is het duidelijk dat het hier niet gaat om de Heilige Geest, om de geest der waarheid, maar om een andere geest.  

 

·        Het opvallende verschil met andere bekende opwekkingen 

 

Uit de kerkgeschiedenis blijkt dat bij een echte opwekking twee dingen in het bijzonder naar voren komen. Een diepe overtuiging van zonde die leidt tot levensverandering en een grote liefde voor de bijbel.  

 

Ik ben zelf ben b.v. een vrucht van de beweging van Gods Geest onder de hippies aan het begin van de jaren zeventig. Er werd radicaal met de zonde en wereldse zaken gebroken. Ik herinner me nog hoe een aantal pasbekeerden gezamenlijk hun grammofoonplaten met wereldse muziek van een brug in het water gooiden. De voorganger werd zelfs op een gegeven moment bij de politie geroepen omdat ze wel eens wilden weten waarom er telkens weer aangiften van diefstal werden ingetrokken. Bij navraag bleek dat de dieven tot bekering waren gekomen en dat ze hun misdaad bij de slachtoffers kwamen belijden met het voorstel om de schade met rente te vergoeden. Daarop werd de aangifte ingetrokken. Dit wekte de nieuwsgierigheid van de politie op.

 

 De bekeerlingen hadden een grote honger naar het woord van God. Ze hadden niet genoeg aan één keer bijbelstudie in de week, ze vroegen zelf om meer. Ze waren in die tijd altijd met het woord van God bezig. Een vader vroeg b.v. verontrust aan de voorganger of het wel gezond was dat zijn zoon voortdurend in de bijbel aan het lezen was. Vaak werd tot diep in de nacht gezamenlijk de bijbel onderzocht. Tot de gastheer of gastvrouw de aanwezigen vriendelijk verzocht om te vertrekken waarna het geregeld voorkwam dat buiten het gesprek werd voortgezet. Het is gebeurd dat men bij het naar huis gaan van lantarenpaal tot lantarenpaal liep, om in het licht van de lantarenpaal in de bijbel te kunnen kijken. Hetzelfde heb ik later nog eens meegemaakt bij een opwekking in een bijbelstudiegroep. Dit patroon zie je in de kerkgeschiedenis in elke opwekking. Deze vrucht was bij de 'opwekking' van de derde golf en de Toronto Blessing in grote mate afwezig.   

 

Als christenen zich met het charismatische powerchristendom van de derde golf en de Toronto Blessing inlaten dan worden ze geïnitieerd in een andere geest, in een andere kracht dan de Geest van God. 

 

De bijbel zegt dat het mogelijk is om als christen een andere geest te ontvangen. Daar waarschuwt Paulus voor in zijn tweede brief aan de Korintiers.

 

"Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel." (2 Kor. 11:4) 

 

Let op het "of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen." 

 

In hetzelfde hoofdstuk (:13,14) spreekt Paulus over schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Zij brachten valse leringen en droegen een andere geest over (:4).  

 

De leiders van het 'power' christendom spreken over 'de zalving'. Ze beweren dat ze een speciale zalving hebben ontvangen. Deze zalving wordt doorgegeven via handoplegging. Zo kon je b.v. persoonlijk 'de zalving' gaan ophalen in Toronto om die daarna door te geven in je eigen gemeente en kring.   

 

Ook iemand als de gevaarlijke pseudo 'profeet' T.B. Joshua draagt een zalving over. Dat doet hij bewust. Hij draagt zijn zalving over op christelijke leiders die hem bezoeken. Dat is zijn gewoonte. Zie het verslag van Bert Panhuize, aan het eind van het verslag wordt over het overdragen van de zalving van Joshua gesproken. Panhuize weigerde de zalving, maar bijvoorbeeld W.J. Ouweneel heeft de zalving van Joshua wel ontvangen. Ouweneel is op dit moment bezig om die zalving op zijn beurt weer door te geven via handoplegging. 

 

Hieronder volgt een gedeelte van een verslag van een samenkomst met Kenneth Hagin 

 

"Nadat hij ongeveer 10 minuten had gesproken beweerde Hagin dat 'dronkenschap' één van de manier is waarop de aanwezigheid van de Geest zichtbaar wordt. Op dat moment stopte hij met preken om daarna 25 minuten heen en weer te waggelen, al lachende. Hij zwaaide met zijn armen naar mensen en blies op hen. Ook op andere manieren gedroeg hij zich dronken en dwaas. Hij probeerde verscheidene malen te spreken maar was er niet toe in staat. Velen van de aanwezigen begonnen ook luid te lachen en sommigen vielen op de grond of wankelden rond. Kennith Hagin junior probeerde de notities van zijn vader te lezen maar hij kon de woorden niet vormen en wankelde weg." (Voor het volledige Engelstalige verslag, klik hier)

 

 Wat dit verschijnsel betreft, laat u niet misleiden door een ijdel spel met woorden. Neem b.v. Ouweneel. Hij vermijdt tegenwoordig, zover ik kan beoordelen, te spreken over vallen in de Geest of over dronkenschap in de Geest, hij noemt het verschijnsel nu 'geestvervoering' maar het komt op hetzelfde neer.  

 

De oude pinksterbeweging was op de bijbel gericht, maar de moderne charismatische beweging is dat niet. En het is juist deze laatste stroming die momenteel op grote schaal in Nederland in de evangelische en orthodox reformatorische kerken doordringt.

 

Veel leiders uit deze kerken onderschatten de kracht van de beweging. Ze laten het toe of gaan er in mee, maar blijven zelf 'gematigd.' Wat ze onderschatten is dat deze beweging een eigen dynamiek heeft die niet meer te beheersen is als er eenmaal een bruggenhoofd in een gemeente is ontstaan. Valse leringen werken volgens de bijbel als zuurdesem. Verzuring is alleen te vermijden door alle contact tussen meel en zuurdesem te vermijden. (Zie punt 17.2.1 van de studie over het bijbelse gebod tot afscheiding.) Als mensen eenmaal geïnitieerd zijn dan zijn ze veelal niet meer bereikbaar met de bijbel en gaan ze op zoek naar meer.

 

Neem b.v. een organisatie als New Wine. Via deze organisatie wordt onder meer de Nederlands Gereformeerde Kerken momenteel gecharismatiseerd. Deze organisatie is opgericht door David Pytches. Hij was de belangrijkste adjudant van John Wimber, die weer de  voornaamste motor achter het powerchristendom van de derde golf was.  

 

De charismatisering, de initiatie in het powerchristendom, wordt bevorderd door de Alphacursus (het Heilige Geest weekend), door de mannendagen (extreem charismatische sprekers zoals Ouweneel), door de vele charismatische literatuur in de evangelische boekhandels, door de EO (die is in grote mate overgenomen door extreme charismatici), door de Opwekkingsbundel omdat die wat tekst en beleving betreft stuurt in de richting van het charismatische denken en beleven, door de charismatische genezingsbedieningen. Voor dit laatste is er blijkbaar  binnen de reformatorische kerken veel openheid, terwijl er, net zoals bij vorige generaties genezingbedienaars, nauwelijks resultaat is. Tegelijk met de genezingsleer komt men open te staan voor het powerchristendom. De nieuwste invalspoort vormen de bevrijdingsbedieningen.  En natuurlijk is er de zeer grote invloed van Ouweneel. Het gevaarlijke van mensen als Ouweneel is dat hij zijn nieuwe gevaarlijke overtuigingen verpakt in veel op zich goed onderwijs. Via het relativeren van de leer is hij terecht gekomen in de meest extreme vorm van de charismatische beweging (T.B. Joshua). Hij is momenteel, schijnbaar ongehinderd, bezig om zijn nieuwe extreem charismatische inzichten uit te dragen.

 

Paulus stelde de Galaten de vraag: "Wie heeft u betoverd?" (Galaten 3;1) Ik stel me soms ook deze vraag als ik met verbijstering aanzien hoe massaal momenteel velen binnen de reformatorische kerken vallen voor de charismatische verleiding van het powerchristendom. (Zie wat ik in eind 1999 hierover heb geschreven: "Een ernstig woord voor mijn gereformeerde broeders.") Wat er gebeurt doet me denken aan een beeld uit mijn jeugd. We waren gewoon om op het strand  een zandkasteel te bouwen. Het zag er indrukkenwekkend uit maar als de vloed kwam stortte het onmiddellijk in. Het kasteel was niet bestand tegen de golven. Je zag het voor je ogen binnen enkele ogenblikken instorten. 

 

  -------------------------------------

 

Het bovenstaande is onderdeel van de studie over het de infiltratie van het newage denken in de evangelische wereld. Voor deze studie, klik hier.

Home