Mormonen zijn welkom bij Warren

de verbazing van een journaliste

Het grote succes van Warren (Saddle Back) wordt in Amerika opgemerkt door de ongelovige wereld. Een ongelovige journaliste woonde daarom als vertegenwoordiger van de pers een seminarie over gemeentegroei van Warren bij. Zij schreef het volgende:

Warren maakt deel uit van de ultra-conservatieve "Southern Baptist Convention", en al zijn stafleden onderschrijven de leerstellingen van dit kerkgenootschap, leerstellingen als de letterlijke en onfeilbare bijbel en het uitsluiten van vrouwen als senior pastors. En toch verwelkomt Warren in zijn trainingsprogramma voor pastors (voorgangers) Katholieken, Methodisten, Mormonen Joden en als voorganger aangestelde vrouwen. "Ik ga niet in debat over de niet essentiële dingen. Ik ga niet proberen om andere kerkgenootschappen te veranderen. Waarom zouden we de verdeeldheid veroorzaken?" vraagt hij, terwijl hij als zijn rolmodel Billy Graham citeert, "een staatsman voor Christus die dient over barrières heen" ("This man has a 'purpose'" by Cathy Lynn Grossman, USA TODAY, 21-7-2003.)

Hieronder volgt het originele Engelse citaat:

"Warren is part of the ultra-conservative Southern Baptist Convention, and all his senior staff sign on tot the SBC's doctrines, such as the literal and infallible Bible and exclusion of women as senior pastors. Yet Warren's pastor-training programs welcome Catholics, Methodists, Mormons, Jews and ordained women. "I'm not going to get into a debate over the non-essentials. I won't try to change orther denominations. Why be divisive?" he asks, citing as his model Billy Graham, "a statesman for Christ ministering across barriers."

Deze ongelovige journaliste kon het niet begrijpen dat Warren, die aan de ene kant beweert orthodox en traditioneel evangelisch te zijn, toch toelaat dat sekten als de Mormonen en mensen uit valse kerken als de Rooms-katholieke Kerk of zelfs joodse mensen, die niet pretenderen christelijk te zijn, zijn seminars bijwonen. Zij heeft nog niet door hoe de vroegere evangelicals zijn veranderd in neo-evangelicals die in feite niet meer om waarheid geven. Voor hen doet het evangelie dat je predikt er nauwelijks toe. Zij gaan uit van de oecumene van het hart. Zij "ervaren" eenheid met b.v. de Paus en de kardinalen, ook al brengen deze het bijbelse evangelie niet. Ze ontmoeten elkaar in de levende Heer (zo formuleert Hegger het) en de leer komt op de tweede plaats. Het verval is al zodanig dat zelfs Mormonen, een door en door occulte sekte, niet meer worden geweerd. Als Warren werkelijk het evangelie zou brengen (Duidelijk en anti-thetisch zoals b.v. in Efeze 2:8,9 staat) dan zouden rooms-katholieken en anderen het niet onder zijn gehoor uithouden.

Warren zegt dat hij niet gaat twisten over 'non-essentials'. Je vraag je af wat hij nog essentieel, wat hij nog noodzakelijk, vindt in het christelijke geloof. Het antwoord op de vraag "Wat moet ik doen om behouden te worden?" vindt hij blijkbaar niet meer essentieel. Want de Rooms-katholieken geven op deze fundamentele vraag nog steeds een verkeerd en onbijbels antwoord. De mormonen hebben een verkeerde visie op elke belangrijke leerstelling van het christelijk geloof