Wat wordt bedoeld met een systematische uitleg van het evangelie?

Een duidelijk voorbeeld is de wijze waarop Paulus in de eerste hoofdstukken van de brief aan de Romeinen het evangelie uitlegt.

Het evangelie volgens Paulus:

Alle mensen hebben gezondigd. De hele wereld is daarom strafwaardig voor God. We zijn op weg naar de dag des oordeels. We zijn schuldig en God zal ons straffen. De eeuwige straf komt er aan. De poel die brand van vuur en zwavel.

Een rechtvaardig God kan niet zomaar een schuldig mens vrijspreken, dat zou onrechtvaardig zijn. God is rechtvaardig en daarom kan Hij niet anders dan straffen. Er moet recht gedaan worden. God kan en wil niet tegen zijn eigen natuur ingaan. "de Here laat geenszins ongestraft" (Nahum 1:3) "zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving" (Hebr. 9:22)

En toch is er goed nieuws. Er is een uitweg. Ondanks al onze boosheid heeft God ons liefgehad. Daarom heeft God Zijn Zoon naar de aarde gezonden als Verlosser. De Here Jezus heeft door zijn kruisdood en opstanding het probleem van de zondeschuld opgelost. HIj heeft onze zondeschuld op Zich genomen en Hij heeft persoonlijk de straf voor onze zonden ondergaan. Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. God heeft al onze zonden op de Here Jezus gelegd en Hem er voor gestraft. De zonde is daarom gestraft. Aan het recht is voldaan. God kan nu een schuldig mens toch vrijspreken omdat een ander voor hem heeft betaald.

God biedt een ieder vergeving van zonden aan door het geloof in zijn Zoon. Verlossing is een geschenk. De prijs was hoog maar Jezus heeft voor ons betaald. We waren het niet waard, we hebben het niet verdiend, we hebben ons recht op geluk en leven duizendmaal verzondigd, maar toch heeft God naar ons omgezien. Onverdiende goedheid. Genade. Onbegrijpelijke liefde. Jezus is gekomen, gekruisigd, begraven, opgewekt, verschenen aan vele getuigen, opgevaren naar de hemel, gezeten aan de rechterhand Gods, vanwaar Hij zal komen als verlosser voor de gelovigen, als koning voor de wereld en als rechter voor de ongelovigen.

Ontvlucht de komende toorn. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Als we geen acht geven op zulk een heil hoe zullen we dan ontkomen?

Een systematische uitleg volgt in grote lijn het volgende patroon.

1.      De nood van mens

2.      Gods oplossing

3.      Gods aanbod, oproep

4.      De reactie van de mens

 

Zie als voorbeeld een variant van dit schema dat ik dertig jaar geleden van de Navigators heb geleerd.

1.      Iedereen is zondig

2.      De straf op de zondag

3.      Christus droeg de straf

4.      Verlossing is een geschenk

5.      Christus aannemen

6.      Zekerheid van verlossing

 

Zelf gebruik ik graag het volgende schema

1.      In het begin was alles goed  (Schepping)

2.      Door de zonde is het misgegaan (Zondeval)

3.      God heeft er wat aan gedaan (Belofte, komst, dood, opstanding, hemelvaart, wederkomst van Christus, opstanding, laatste oordeel, herschepping)

4.      Gods aanbod, oproep

5.      De reactie van de mens

Het is niet noodzakelijk om het evangelie systematisch te brengen. God kan ook een minder ordelijke presentatie best zegenen. Een systematische presentatie is wel duidelijker.