"Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet,

weest op uw hoede"   (2 Petrus 3:17)

 

Nieuwsbulletin nr. 6     (30-1-2006)

 

Bad dat de nieuwe paus net zo’n man Gods mocht zijn als de vorige paus

 

Tv-uitzending preek van Orlando Bottenbley. Het zoekersvriendelijke 'evangelie'.

 

Zondag 18 december is in de zendtijd voor de kerken een kerkdienst van de vrije baptistengemeente Bethel uit Drachten uitgezonden. Het thema van de dienst en de preek was 'op stap met God'.

 

Orlando Bottenbley en zijn gemeente zijn reeds een aantal jaren geleden de weg van Willow Creek opgegaan. Dat is de weg van het marketingchristendom met het zoekersvriendelijke evangelie.

 

In het artikel over het marketingchristendom, dat op de site staat, wordt onder punt 3.4. besproken dat de bijbelse boodschap als gevolg van de marketingbenadering wordt veranderd. Zowel Bill Hybels als Rick Warren beweren echter dat zij de boodschap van het evangelie en de bijbel niet hebben aangepast. De in de zendtijd voor de kerken uitgezonden dienst met preek van ds. Bottenbley was een kans om uit de eerste hand bij één van hun volgelingen na te gaan of dit werkelijk zo is.

 

(Zie ook de bespreking van een eerder uitgezonden dienst uit een grote Willow Creek gemeente, Evangelische kerk  de Pijler uit Lelystad.)

 

Voorafgaande aan de preek werd een toneelstukje opgevoerd. De preek en het toneelstukje vormden één geheel.

 

Het toneelstukje

 

Een vrouw kwam op. Ze sjouwde een aantal koffers en tassen mee. De vrouw hield een monoloog. Ze had het moeilijk met een aantal zaken, die sleepte ze mee in haar leven. Een tas vol met twijfel. Twijfel aan haarzelf, aan haar geloof. Daarnaast ook een tas vol met vragen. Is het morgen mijn baan die aan de beurt is (om te verdwijnen)? En een koffer vol met spijt. Dingen die ik niet had moeten doen, woorden die ik niet had moeten spreken. Waardoor vriendschappen beschadigd zijn. Spijt over gemiste kansen. En tot slot ook nog een koffer met vervlogen dingen. Alles wat ik heb verloren: dromen, hoop, vrienden.

Ze sleepte al die bagage mee en was moe. Dit is de nood die in het toneelstukje naar voren werd gebracht. Er werd ook een oplossing gegeven. Een stap of sprong in geloof doen. Je hart uitstorten voor God. Dan kom je er achter dat God er al die tijd al voor je was. De dame verliet na deze monoloog het podium en liet de koffers bij de preekstoel staan. 

 

Welk evangelie werd er gebracht?

 

Het thema van de kerkdienst en de preek was 'Op stap met God'. Bottenbley legde aan de hand van de bijbel uit dat God verlangt naar het gezelschap van de mens en dat het mogelijk is om met God te wandelen. Er zijn echter hindernissen. Hier legde hij de link naar het toneelstukje, naar de koffers. Het zijn de zaken die door de koffers worden voorgesteld die een wandel met God hinderen. Het goede nieuws is dat Jezus deze dingen aan het kruis heeft gebracht en dat God ons uitnodigt om met hem op stap te gaan.  

 

Wat was er mis met deze boodschap?

 

1. Decentralisering van de zonde - een psychologische boodschap

 

Uit de bijbel weten we dat de voornaamste barričre tussen God en de mens de zonde is.

 

"maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding maken tussen u en Uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn"  (Jesaja 59:2)

 

"ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken" (Kol. 1:21)

 

We zijn vervreemd van God blijkens onze boze werken. Hoe kan ik, een zondig en schuldig mens, ooit met de heilige God wandelen? Dat kan alleen als de schuld en de onreinheid van de zonde worden weggenomen. Dat leidt ons naar het kruis van Christus. Naar het hart van het evangelie. Jezus die in onze plaats is gaan staan. Jezus die de straf voor onze zonden heeft gedragen zodat wie in Hem gelooft vrijuit kan gaan. De bijbel zegt "zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving" (Hebr. 9:22). Er moet recht gedaan worden. De rechtvaardige God kan niet zomaar een schuldig mens vrijspreken. Maar Gode zij dank, er is recht gedaan. Jezus heeft de schuld voor ons betaald. Zijn bloed is gestort tot vergeving van zonden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Wie zich bekeert en zijn geloof op de Here Jezus stelt ontvangt vergeving van zonden en wordt geheiligd en schoongewassen.

Ook na onze bekering struikelen we nog dagelijks en hebben we telkens weer zonden te belijden en hebben we de reinigende kracht van het bloed van Jezus nodig. Alleen zo kunnen wij in gemeenschap met God blijven leven.

 

In de preek van Bottenbley lag de nadruk niet op zonde maar op allerlei psychologische problemen. Het is typerend dat in het toneelstukje er geen 'koffer met zonde' voorkomt. Er is geen koffer met schuld tegenover God en de medemensen.

Er is wel sprake van een koffervol met spijt. Maar dat wordt niet in verband gebracht met schuld. Men heeft spijt vanwege de gevolgen, onder meer verbroken of beschadigde vriendschappen.

 

In de preek wordt zonde nog wel genoemd, drie keer. Dat gebeurt echter in het voorbijgaan, zonder enige nadere uitleg. Er worden geen voorbeelden van concrete zonden gegeven. Er wordt niet uitgelegd dat de zonde de hoofdoorzaak is van de scheiding tussen God en de mens. Bottenbley legt wel uit dat God de mens geschapen heeft om in gemeenschap met hem te leven. Maar hij spreekt niet over de zondeval. Hij vertelt niet waar en waarom het mis is gegaan.

 

Ik citeer hieronder Bottenbley als hij uitlegt waarom Christus mens is geworden en waarom hij gestorven is aan het kruis.

 

"dan doet Hij (Jezus) dat (naar de aarde komen) omdat al die blokkades, van wat voor aard dan ook, jou erg vaak belemmeren om met Hem op stap te gaan: zonde, teleurstellingen, twijfel, moeiten, pijn, verdriet, in de steek gelaten zijn. Zoveel dingen die ons kunnen belemmeren om ons toe te vertrouwen aan Hem en daardoor niet met Hem te gaan wandelen."

 

"dat is ook de reden waarom Jezus uiteindelijk op het kruis van Golgotha al die lasten meeneemt .. Hij sterft op Golgotha om al die blokkades te verwijderen"

 

Precies zoals in het marketingchristendom gebruikelijk is wordt de zonde gedecentraliseerd, uit het centrum gehaald.. Het is slechts één van de blokkades. Het staat in de rij: zonde, teleurstellingen, twijfel, moeiten, etc. De nadruk ligt volledig op de andere zaken zoals vragen, twijfel, zorgen, pijn, teleurstellingen, etc. Zoals gezegd, in het toneelstukje, ontbrak de koffer met zonde zelfs helemaal.

 

2. Een zeer ernstige vertekening van het karakter van God

 

Bottenbley zei het volgende:

 

"God is niet een God van ver weg. Die ver weg achter de wolken leeft en werkt en misschien zo af en toe over de balustrade van de hemel zou buigen om ons op de vingers te tikken als we fouten, zonden, misstappen doen. Hij is niet een God van ver weg maar van nabij. Een God die zo dichtbij komt. In Hem leven en bewegen wij. Zo dichtbij God. Zo dichtbij jou. Hij is niet ver van ieder van ons (Hand. 17:27)"

 

Bottenbley verkondigt een God die de mens niet op vingers tikt.

 

Welke God hij ook verkondigt, één ding is duidelijk, het is niet de God van de bijbel. De God van de bijbel tikt de mensen namelijk wel op de vingers. En wel vanuit de hemel.

Het begint al met de straf op de eerste zonde van Adam en Eva. Die kregen een behoorlijke tik op hun vingers. Daarna lezen we over de zondvloed, weer later lezen we over God die reageert op de zonden van Sodom en Gomorra.

 

"Daarop zeide de Here: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot Mij gekomen is, of niet: Ik wil het weten." (Genesis 18:20,21)

"Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel: en Hij keerde die steden om" (Genesis 19:19)

 

Is dat "over de balustrade van de hemel leunen om op de vingers te tikken" of niet? Om maar eens het beeld te gebruiken dat Bottenbley gebruikt om de bijbelse waarheid dat God straffend optreed belachelijk te maken.

 

De gehele bijbel door zien we God straffend optreden. Denk b.v. aan het oordeel over Nineve dat God door de profeet Jona liet aankondigen. "Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht" (Jona 1:2) "Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd" (Jona 3:4)

Of denk aan de wijze waarop God met Israël is omgegaan. Op een bepaald moment sprak God door de profeet Jeremia het volgende tot Israël: "Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat Gij door gaat met af te wijken?" (Jesaja 1:5)

 

In het Nieuwe Testament is het niet anders. Als wij, als christenen, bewust tegen de wil van God in gaan en ernstig zondigen dan zal God ons tuchtigen. God neemt het niet als wij ons misdragen. Denk aan de Korintiers. Er waren grove misstanden in de gemeente en daarom werden ze door God getuchtigd: "Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel des Heren komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden." (1 Kor. 11:30-32) Als je werkelijk een kind van God bent dan zal God je, indien nodig, tuchtigen (Hebr. 12:4-11). Jezus heeft de straf voor al onze zonden gedragen, we hebben de vergeving der zonden, maar God zal ons, als christenen,  hier op aarde nog wel tuchtigen om ons tot inkeer te brengen als we ernstig zondigen.   (Over Gods tuchtiging, klik hier)

 

Precies zoals de meeste neo-evangelicals en aanhangers van het marketingchristendom wil Bottenbley niets van de strengheid van God weten. Hij verzwijgt het zorgvuldig. Ja hij ontkent het zelfs. Dit in tegenstelling tot wat de apostel Paulus b.v. zegt in de Romeinen brief, daar schreef hij: "Let op … de gestrengheid Gods." (Rom. 11:22)

Als Paulus in de Romeinenbrief het evangelie uitlegt begint hij niet met koffers vol twijfel, spijt, vervlogen dromen of zorgen. Hij begint met de toorn van God over de zonde en hij legt uit dat de gehele wereld strafwaardig is voor God.

 

"Want toorn van God openbaart zich over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden" (Rom. 1:18) en "wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd dat zij allen onder zonde zijn" (Rom. 3:9)

 

Het is nu niet het moment om nog veel meer over dit onderwerp te zeggen. Maar het is een feit dat door de gehele bijbel heen, vanaf Genesis tot Openbaring, we het oordelende en straffende optreden van de God van de bijbel zien. 

 

De God van de neo-evangelicals heeft alleen lief. Hij hunkert en verlangt naar de gemeenschap met de mens. Dat God daarnaast ook de zonde haat en dat Hij te rein van ogen is om het kwaad te zien wordt niet vermeld. Over Gods rechtvaardigheid, over Gods heiligheid, over Gods terechte en rechtvaardige toorn wordt niet gesproken. En zoals te verwachten is ook niet over bekering.

 

Door alleen over Gods bewogenheid te spreken maken de voormannen van het marketingchristendom een karikatuur van de heilige God van Israël. Bottenbley maakt het nog erger door zijn onbeschaamde bewering dat God geen God van veraf is die mensen op de vingers tikt. Dat is geen karikatuur meer, dat is een directe aanval op het bijbelse godsbeeld.

 

In zijn ijver om mensen te trekken gaat hij zelfs zover dat hij de heiligheid van God in feite ontkent, belachelijk maakt. Zijn God heeft meer weg van de gnostische hoofdgod, die alleen maar onvoorwaardelijk liefheeft, dan van de heilige God van de bijbel. Hij komt gevaarlijk dicht in de buurt van de gnostiek waarin een valse tegenstelling wordt gemaakt tussen de straffende, eisende God van het Oude Testament en de onvoorwaardelijk accepterende en liefhebbende, bewogen God van het Nieuwe Testament. (Voor meer informatie over de gnostische invloed op het godsbeeld van de neo-evangelicals, klik hier, zie met name de laatste drie artikelen) .

 

Hij loopt hiermee overigens in de pas met iemand als Rick Warren. Die maakt dezelfde karikatuur van Gods karakter, klik hier.

 

Net als de andere volgelingen van het marketingchristendom heeft Bottenbley in de preek zorgvuldig vermeden om iets uit de bijbel te noemen waar een zondaar van zou kunnen schrikken. Voor een lijst van de onderwerpen die in zoekersvriendelijke kringen zoveel mogelijk worden vermeden of verzacht, klik hier.

 

Ken Blanchard beveelt opnieuw een New Age boek aan

 

Het gaat om het boek 'By the state of your pants' van Tom Gebax.

 

Het boek beveelt geleide meditatie en yoga aan als goede manieren om innerlijk rustig te worden.

 

"Het beginnen van elke dag met een ritueel - een inspirerend boek, een geleide meditatie, een dagelijks gebed; yoga - kan rust brengen."  Dit is een citaat, in het Nederlands vertaald, van pagina 285 van het boek.

 

Voor meer informatie over Ken Blanchard, klik hier.

 

Orlando Bottenbley is één van de leiders van Willow Creek Nederland. Zij hebben, voorafgaande aan de leiderschapsconferentie die eind vorig jaar is gehouden, het geval Blanchard onderzocht. Ze vonden het niet nodig om hem te weren.

 

De oecumenische instelling van Bottenbley

 

Bottenbley accepteert blijkbaar ieder die zich christen noemt ook als medechristen, ongeacht welk evangelie men gelooft. Dat blijkt b.v. uit zijn opmerkingen over de overleden paus.

 

Bottenbley noemde deze paus een man van God. Na het overlijden van de paus heeft hij indertijd publiek gebeden dat de nieuwe paus net zo'n man van God zou mogen zijn als de vorige. (Het staat op de dvd van de bewuste dienst. Hij heeft hetzelfde gezegd in de Leeuwarder Courant van 4 april 2005, pagina 7.)

 

Hij vond de overleden Paus een man van God omdat deze stond voor de bijbelse moraal. Dat deze Paus een volledig andere weg tot behoud leert dan de bijbel negeerde hij. Klik hier voor uitleg over het valse sacramentele evangelie van de rooms-katholieke kerk.

Je kunt in de ogen van Bottenbley blijkbaar een vals evangelie leren en toch een man Gods zijn. Als je maar tegen abortus en het homohuwelijk bent.

 

Paulus waarschuwde de christenen te Korinthe tegen valse apostelen die een ander evangelie predikten (2 Kor. 11:4 en :13-15). De Paus noemt zich opvolger van de apostelen, hij ziet zichzelf dus ook als apostel en hij brengt een vals evangelie. Paulus zegt verder dat deze schijn-apostelen zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. De Paus voldoet precies aan dit profiel. Hij doet zich immers ook voor als een dienaar der gerechtigheid. Hij is tegen abortus en voor bescherming van het huwelijk, etc.

 

"Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel de lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid." (2 Kor. 11:13-15)

 

Hoe is het mogelijk dat Bottenbley niet meer herkent dat de Paus zo’n schijn-apostel is? Hoe anders heeft hij het indertijd op de bijbelschool in Brussel (nu Heverlee) geleerd.

 

De directe oorzaak van de ommekeer in het denken van Bottenbley

 

Ik ken broeder Bottenbley persoonlijk van mijn tijd op de bijbelschool in Heverlee. We waren enige tijd medestudenten. Ik heb niets dan positieve herinneringen aan hem. Hij was werkelijk vervuld met God Geest, sprankelende vreugde, echte liefde. Hij is één van de medestudenten die indertijd grote indruk op me hebben gemaakt. Hij is de jaren daarna voor vele mensen tot zegen geweest. Dat weet ik uit de eerste hand omdat ik sommigen van hen ben tegengekomen.

 

Christenen die hem van nabij hebben gevolgd geven aan dat zijn boodschap is gaan veranderen nadat dat hij in de ban van Bill Hybels (Willow Creek) geraakte. Achter Willow Creek zit weer de filosofie van Robert Schuller. Voor de verbinding tussen Willow Creek en Schuller, zie het artikel over het marketingchristendom.

 

Hij heeft inmiddels vele onderdelen van de filosofie van het marketingchristendom overgenomen, waaronder de oecumenische instelling.

 

Moeten deze dingen nu wel zo gezegd worden? Of moeten ze uberhaubt wel gezegd worden?

Moet hij niet eerst persoonlijk worden aangesproken.

 

Ik heb jaren geleden enkele malen mijn zorg over de ontwikkelingen in de evangelische wereld met hem gedeeld. Ik heb nooit antwoord gekregen. Geen enkele reactie.

Ook weet ik van anderen die hem aangesproken hebben op deze dingen. Zonder enig resultaat.

 

Hij brengt een publieke boodschap en een publieke boodschap mag publiek getoetst worden. Hij stuurt de mensen de richting van het marketingchristendom op. Maar ook beschermt hij de schapen niet voldoende tegen het oprukkende contemplatieve christendom. Hij draagt de oecumenische houding uit. Het is gerechtvaardigd en noodzakelijk dat dit openlijk wordt ontmaskerd en weersproken.

 

Zelfs Petrus werd door Paulus openlijk terechtgewezen toen hij een ernstige fout maakte.

“Maar toen Cefas (Petrus) te Atiochie gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet ..” (Galaten 2:11)

 

De nieuwe Paus is het voormalige hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer

   (de inquisitie)

 

Bottenbley heeft gebeden dat de Here het zo zou leiden dat de nieuwe Paus ook weer een man Gods zou zijn. Laten we zien wat er gebeurd is.

 

Er is een nieuwe Paus gekomen. Kardinaal Ratzinger is tot Paus gekozen.. Ratzinger was tot op dat moment het hoofd van de Congregatie voor de geloofsleer. Deze congregatie is de voortzetting van de oude inquisitie.

 

De rooms-katholieke kerk had een eigen organisatie, de inquisitie, die zich bezig hield met het opsporen en straffen van andersdenkenden. Na zijn aanstelling tot Paus verdedigde Ratzinger het vroegere optreden van de inquisitie. Hij zei dat de methoden die toen gebruikt werden in deze moderne tijd niet meer kunnen, maar hij stond nog steeds achter het principe van het toepassen van gewetensdwang.

 

Een rooms-katholiek theoloog legt uit wat de inquisitie is

 

Vele evangelische christenen weten niet meer wat de inquisitie was. Als een protestant het uitlegt dan komt al gauw het verwijt dat hij niet objectief is in zijn berichtgeving. Daarom laat ik hieronder een rooms-katholiek aan het woord. Het is Hans Küng. Küng is wel een kritische katholiek maar hij is nog steeds officieel rooms-katholiek priester. Zie wat Küng over de inquisitie heeft gezegd.

 

Hieronder volgen een aantal citaten:

 

"Bisschoppen en pausen baanden zo de weg voor wat de zwartste bladzijden van de gehele kerkgeschiedenis zouden worden: de inquisitie. Onder deze beruchte noemer begint de systematische vervolging van 'ketters' door een kerkelijke rechtbank (inquisitio haeraticae pravitatis) die niet alleen door de wereldlijke macht ondersteund werd, maar in wijde kring bijval vond; veelal werd genoten van de in het openbaar voltrokken doodvonnissen. Zo werd helaas de inquisitie een karakteristiek element van de katholieke kerk"

 

"De door de kerk veroordeelde ketters moesten worden voorgeleid aan de wereldlijke justitie om tot de vuurdood of ten minste het afsnijden van de tong te worden veroordeeld."

 

"Uitgerekend Innocentius IV, een groot jurist, ging nog een stap verder. Hij machtigde de inquisitie ertoe de wereldlijke overheid in te schakelen om door middel van foltering bekentenissen af te dwingen. De kwellingen die de slachtoffers hierdoor in concreto te verduren kregen, tarten elke beschrijving."

 

"Pas de verlichting maakte een einde aan de barbaarse praktijk van marteling en brandstapel. Maar de rooms inquisitie blijft onder veranderde naam ('Sanctum Officium', 'Congregatie voor de geloofsleer') wel degelijk bestaan."

 

Bron van de bovenstaande citaten is het boek "De katholieke kerk - een geschiedenis" geschreven door Hans Küng, pp. 118,119.

 

De feiten die Küng hierboven vermeld zijn algemeen bekende feiten, alle historici zijn hier van op de hoogte.

 

Het geweld tegen andersdenkenden was dus geďnstitutionaliseerd. Het had een vaste plaats in de kerkelijke organisatie. Vanuit de top van de kerk werden, via een speciaal daarvoor in het leven geroepen kerkelijke rechtbank, systematisch andersdenkenden vervolgd.

Het geweld was gruwelijk. Küng noemt levend verbranden, afsnijden van de tong. Hij spreekt over foltering en kwellingen die elke beschrijving tarten. Deze orgie van geweld is doorgegaan van de twaalfde eeuw tot het midden van de negentiende eeuw, toen voor het laatst een ketter ter dood werd gebracht. Het moorden en martelen is niet gestopt omdat de katholieke kerk tot inkeer was gekomen maar simpelweg omdat ze niet meer de politieke macht had om er mee door te gaan.

 

Nooit heeft de rooms-katholieke kerk toegegeven dat ze principieel fout zat bij de vervolging van andersdenkenden. Laat staan dat schuld is beleden voor alle misdaden die door de inquisitie zijn begaan. Misdaden die minstens zo gruwelijk waren als de misdaden die door de Nazi's zijn begaan. En bedenk dat deze vervolging niet door overijverige katholieke individuen werd uitgevoerd maar door een kerkelijke organisatie met de volledige steun van de kerkleiding.

De overleden Paus Johannes Paulus II heeft een keer een zogenaamd excuus gemaakt, met name voor het aandeel van individuele katholieken in de jodenvervolging. Maar in de verklaring werd geen excuus gemaakt voor het door de hoogste leiding in Rome gestuurde eeuwenlange gruwelijke optreden van de inquisitie.

 

De man die tot voor kort deze organisatie leidde, de organisatie die verantwoordelijk is voor het folteren, kwellen en doden van ontelbare mensen, is inmiddels tot Paus gekozen.

 

Zou Bottenbley denken dat God zijn gebed heeft verhoord omdat ook deze Paus tegen abortus en het homohuwelijk is?

 

Les in ‘hoe af te rekenen met tegenstand’

 

Het is de bedoeling van Rick Warren en de 'doelgerichte gemeente beweging' dat traditionele evangelische en reformatorische gemeenten worden veranderd in doelgerichte gemeenten. Als hulpmiddel bij dit proces is in 2000 het boek 'Transitioning - Leading Your church through Change" van Dan Southerland uitgegeven. Rick Warren heeft het voorwoord van het boek geschreven en hij beveelt het warm aan.

 

In het boek wordt beschreven hoe je in acht stappen een gemeente kunt veranderen in een doelgericht gemeente.

 

Ook hier is men weer in de leer gegaan bij de managementdeskundigen. Een vak op de managementopleiding die mijn zoon volgt heeft als titel "Change management." (veranderings management.) In dit vak wordt geleerd hoe je effectief organisaties kan veranderen. Deze vakkennis wordt door de volgelingen van het marketingchristendom, waaronder Rick Warren en deze Dan Southerland, gebruikt in hun lessen voor gemeenteleiders die hun gemeente willen veranderen in een doelgerichte gemeente.

 

Een hoofdstuk in het boek van Southerland gaat over stap 6. Het heeft als titel "Dealing With Opposition." (Afrekenen met tegenstand) Elke manager weet dat verandering, welke dan ook, binnen een organisatie altijd op weerstand zal stuiten. Southerland zegt dat de leiders die hun gemeenten willen 'omturnen' in doelgerichte gemeente op weerstand moeten rekenen. En dat ze vooraf al een plan moeten maken hoe daar mee om te gaan, als het zover is.

 

Stel je de volgende situatie voor ogen. Hier is een stel gemeenteleiders dat hun gemeente wil 'omturnen' in een doelgerichte gemeente. De argeloze gemeenteleden hebben geen idee wat hen boven het hoofd hangt. Zorgvuldig wordt een plan gemaakt. Stap, na stap, na stap wordt er gepland. Er is zelfs al een plan gemaakt wat te doen met hen die zich verzetten.

 

Uiteraard gaat Southerland er vanuit dat God aan zijn kant staat. Hij neemt vanzelfsprekend aan dat het doelgerichte gemeenteconcept van de Heer is. Het is een droom die hij van de Heer heeft gekregen. Het werkt dus het moet wel van God zijn. Hij beschouwt zich dan ook als een soort Nehemia. Nehemia die onder tegenstand de muren van Jeruzalem herbouwde. Verzet tegen het invoeren van het doelgericht leven model wordt beschouwd als verzet tegen het werk van God.

 

Als je je verzet dan ben je een Sanballat. (Nehemia 2:10,19; 4:1; 6:1,14)

 

"You will remember that Sanballat is Nehemiah's greatest critic and number one enemy." "We alle have some Sanballats in our churches"

"Je zult je herinneren dat Sanballat de grootste criticus en de nummer vijand van Nehemia was" "We hebben allemaal enkele Sanballats in onze gemeenten."

 

Hij zegt 'expect ridicule' (verwacht spot). Terwijl hijzelf in het hoofdstuk allen die zich verzetten geregeld belachelijk maakt. Hij noemt niet eens de mogelijkheid dat er mensen zijn die oprecht vanuit de bijbel menen dat het doelgericht leven model niet kan. En die zich op bijbelse gronden verzetten tegen het omturnen van hun gemeenten. Hij noemt de groep die het niet begrijpt. En dan is er een groep die het wel begrijpt maar het simpelweg niet wil. 

 

De gemeenteleden worden overdonderd. Ze hebben niet door wat er plaats heeft. Ze hebben niet door dat er een volledige strategie of samenzwering achterzit, compleet met stappenplan.

 

Het eerste wat men probeert te doen met kritiek is het negeren. Als dat niet mogelijk is, omdat er te veel onrust ontstaat, wordt vaak geprobeerd om de critici te paaien, aandacht te geven, belangrijk te maken. Als dat niet helpt wordt vriendelijk de suggestie gegeven om de gemeente te verlaten. "Je hebt moeite met de koers van de gemeente. Waarom zoek je geen gemeente waar je je wel thuis voelt?" Dat zeggen dan de leiders die het huis waarin je al die tijd gewoond hebt radicaal aan het verbouwen zijn. (Als zij zo nodig een totaal ander huis willen hebben, waarom beginnen zij niet ergens volledig opnieuw?) En als dat niet werkt dan worden de critici monddood gemaakt. Uit hun functies gezet. Nog een bekende tactiek is het aanbieden van een doordeweekse samenkomst waarin de traditionele leden hun oude samenkomstvormen mogen beleven. Terwijl intussen de gehele gemeente in al zijn geledingen wordt omgeturnd. Wat de gemeenteleiders ten koste van alles proberen te vermijden is dat de critici blijven en hun stem met kracht verheffen.

 

Preken luisteren via het Internet

 

Wellicht hebt u uw geestelijk tehuis verloren en weet u op het moment niet waar naar toe te gaan. Dan wil ik u wijzen op de mogelijkheid van het beluisteren van Nederlandstalige preken van Karel van Berghem. Broeder van Berghem is emeritus baptistenpredikant. Het kan niet een gemeente vervangen, maar het is wel een mogelijkheid om een opbouwende en degelijke bijbelse preek te horen van een traditioneel evangelische predikant.

 

Dit is de link naar de site. http://www.oncedelivered.org/audio/index.html

 

Broeder van Berghem streeft er naar om elke week een nieuwe preek op de site te zetten.

 

Karel van Berghem is onder meer de pionier van de vrije baptistengemeente in Middelburg. Hij is indertijd begonnen met één contact. De Here heeft zijn prediking gebruikt tot bekering van enkele honderden mensen. Daaruit is de plaatselijke baptistengemeente ontstaan. Later is hij elders predikant geworden. In die jaren werd hij wel af en toe door de baptistengemeente in Middelburg als gastspreker gevraagd. Ongeveer zes jaar geleden heeft de toenmalige raad het besluit genomen om hem niet meer te vragen. Men vond zijn prediking te negatief. Ik ken broeder van Berghem reeds 35 jaar. In al die jaren is zijn boodschap niets veranderd. Het komt er op neer dat de huidige leiding dezelfde prediking als waardoor God indertijd de gemeente heeft doen ontstaan nu als te negatief verwerpt. Aan die prediking kunnen ze de christenen niet aan blootstellen. Dit is in notendop het drama wat zich op grote schaal in de evangelische wereld afspeelt.

 

Het is ook een illustratie van de harde opstelling van vele neo-evangelicals tegenover de traditionele evangelicals. Al worshippend en bewogen over liefde sprekend hebben de toenmalige oudsten zich niet ontzien om de geestelijke vader van de eigen gemeente wegens vermeende 'negativiteit' monddood te maken.

 

Ik sprak Karel van Berghem ongeveer een half jaar geleden. Hij was bezig met de voorbereiding van een predikbeurt. Het ging om een gemeente waar hij al jaren geregeld sprak. Hij vertelde me dat hij een boodschap op zijn hart had om door te geven, maar hij zei er ook bij dat het doorgeven van die boodschap er waarschijnlijk toe zou leiden dat deze gemeente hem niet meer uit zou nodigen. Zo is het ook gegaan.

 

Je kunt beter naar broeders luisteren, die liever God gehoorzamen al worden ze er ook voor uitgegooid, dan naar mensenbehagers en succeszoekers.

 

De Narnia Chronicles

 

In een aparte e-mail is gemeld dat er een toetsing van de Narnia boeken op de site is gezet. Voor het artikel, klik hier.

 

Ik wil als aanvulling twee reacties op de film geven.

 

Eerst de reactie van een jongen van elf jaar. Hij had de Narnia film gezien, ze hadden hem verteld dat het een christelijke film was. Hij vroeg na afloop aan zijn oma: "Oma, wat was nou eigenlijk het christelijke aan de film?"

 

Als tweede de opmerking van een jonge vrouw. Zij had de Narnia boeken gelezen en de film gezien. Mijn dochter wees haar er op dat het boek vol tovenarij zit. Daarop ontkende zij dat er tovenarij in het boek voorkomt. "Ik kan geen tovenarij in het boek vinden." Hoe is het mogelijk, je denkt in eerste instantie dat zo iemand kompleet gek is. Immers, uit de titel blijkt al dat een heks een hoofdrol vervuld: "De leeuw, de heks en de kleerkast". In het boek draait alles om een betovering die verbroken moet worden.

Wat bleek? Zij had dit gehaald uit artikelen van W.J. Ouweneel en andere christenen die beweren dat er geen echte tovenarij in de Narnia boeken voorkomt. Zij maken verschil tussen fantasiemagie en werkelijke magie. Deze drogredenering is reeds in het artikel besproken, voor de weerlegging, zie punt 9 van de Nederlandstalige toetsing. Er is daarnaast een zeer goed Engelstalig artikel wat deze en soortgelijke drogredenen weerlegt. Voor dat artikel, klik hier. Het gaat in dit laatste artikel wel om Harry Potter maar de discussie en de argumenten rond de Narnia verhalen zijn hetzelfde.

 

Je hebt vele teksten in de bijbel die alle vormen van magie en tovenarij verbieden. God vindt het een gruwel, God haat het. Je zou denken dat daarmee de zaak is afgedaan, maar zo snel laat een mens zijn afgoden en zonden niet los. Men wurmt zich er onderuit door te veronderstellen dat er twee vormen van magie zijn. Zo maakt men het woord van God krachteloos.

 

Ik heb zoiets al eerder meegemaakt. Met homoseksualiteit doen sommigen hetzelfde. Alle bijbelteksten over homoseksualiteit tonen duidelijk aan dat het kwaad is in Gods ogen. Sommige 'christenen' hebben dat voor zichzelf opgelost door te veronderstellen dat er twee soorten van homoseksualiteit zijn. Je hebt homoseksualiteit als losbandige levensstijl en je hebt homoseksualiteit binnen een relatie van liefde en trouw. Alle negatieve teksten over homoseksualiteit laat men dan slaan op de eerste vorm. En dat maakt de weg vrij voor de tweede vorm. Dus, net zoals de jonge vrouw vrolijk stelde dat er geen tovenarij in de Narnia boeken voorkomt, verkondigen zij opgewekt dat de bijbel nergens homoseksualiteit (in liefde en trouw) verbiedt.

 

"Arglistig is het hart, ja verderfelijk"  (Jeremia 13:9)

 

De nieuwste artikelen

 

Voor een lijst van de belangrijkste nieuwe artikelen, klik hier.

 

Tenslotte nog dit: houd moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom wees niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"zie ik mij genoodzaakt (u te schrijven) met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl