"Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet,

weest op uw hoede"   (2 Petrus 3:17)

 

 

Nieuwsbulletin - nr 2.     21-5-2005

 

·        Rick Warren werkt samen met New Ager Ken Blanchard

·        Dezelfde Ken Blanchard gaat een Nederlandse Willow Creek conferentie toespreken

·        Mel Gibson maakt nieuwe film over Maria verschijningen

·        Een bemoedigend citaat van Isobel Kuhn

·        Nieuwe artikelen

·        Tenslotte nog dit: houd moed

 

Rick Warren werkt samen met New-Age leider Ken Blanchard

 

Er is een nieuwe biografie over Rick Warren verschenen. Het boek is geschreven door George Mair en heeft als titel 'Life with a purpose'. In het boek wordt onder meer vermeld dat Rick Warren Ken Blanchard heeft ingehuurd om hem te helpen bij het trainen van leiders (p.193). In een preek heeft Warren hetzelfde gezegd.

 

Er is overvloedig bewijs voorhanden dat aantoont dat Blanchard op het spoor zit van de New Age, de contemplatieve, beweging. Blanchard gelooft in het nut en het gebruik van mantras, meditatie, yoga en hij neemt zonder enig bezwaar zaken over uit het Boeddhisme

 

Blanchard heeft voor vele New Age boeken een voorwoord of een aanbeveling geschreven. Zie b.v. wat hij schreef in het voorwoord van het boek 'Mind Like Water' van Jim Ballard.

 

"Jim Ballard's prachtige boek, 'Mind Like Water' … Ik hoop dat u en talloze andere lezers in 'Mind Like Water' wegen vinden om uw geest tot rust te brengen en om uw bewustzijnsniveau te verhogen"

 

Enkele citaten uit het boek zelf:

 

"Ik schreef me in voor de yoga meditatie lessen .. begonnen door Paramahansa Yoganada .. ik had klaarblijkelijk een hoger dan gebruikelijk bewustzijnsniveau bereikt … ik beschouw meditatie als verreweg het belangrijkste dat ik doe" (p. 77,78)

 

In zijn boek beveelt Ballard ademgebeden, visualisatie, mantra meditatie en een aantal andere technieken aan die als doel het bereiken van een veranderde staat van bewustheid hebben. Ballard is een propagandist van interspiritualiteit.

(Interspiritualiteit is de leer dat de mystieke technieken van alle godsdiensten in contact brengen met het goddelijke. Onder meer Henri Nouwen leert dit ook)

 

En zo kunnen we boek na boek, dat Blanchard heeft aanbevolen, of waar hij het voorwoord voor heeft geschreven, nagaan. Hij schreef b.v. het volgende in het voorwoord van het boek 'Wat would Buddha Do At Work" van Franz Metcalf. "Ik sta open voor inspirerende boodschappen uit velerlei bronnen naast Jezus. Onze mensen krijgen - in dit boek - woorden van wijsheid te horen van grote profeten en geestelijke leiders als Buddha, Mohammed .. Yogananda en de Dalai Lama." 

In het voorwoord van een volgend boek van dezelfde schrijver schrijft Blanchard het volgende: "Buddha wijst naar het pad en nodigt ons uit om onze reis naar verlichting te beginnen. Ik … nodig je uit om jullie reis naar verlichting op jullie werkplek te beginnen"

 

Deze informatie is afkomstig van Debora Dombromski van lighthousetrails. Ik heb er slechts enkele dingen uitgepikt. Voor de vele andere bewijzen verwijs ik naar de site van Dombromski. http://www.lighthousetrailsresearch.com, zie in het bijzonder de volgende link van haar site http://www.lighthousetrailsresearch.com/blanchard.htm

 

 

Ken Blanchard, Rick Warren en Bill Hybels (Willow Creek) werken inmiddels samen als een team op de 'Lead Like Jesus' conferenties die in de Verenigde Staten worden gehouden. De drie hebben samen ook een set audio-opnamen uitgebracht.

 

Warren weet heel goed waar Blanchard voor staat, maar toch werkt hij met hem samen. Het kan hem niet schelen. Te vrezen valt dat hij uiteindelijk hetzelfde denkt. In zijn boek Doelgericht Leven is hij immers zeer positief over rooms-katholieke mystici en hun technieken. Terwijl voor een ieder die dat wil eenvoudig na te gaan is dat deze mystici absoluut niet in het bijbelse evangelie geloofden. In hun geschriften vind je van het bijbelse evangelie, van de bijbelse weg tot behoud zoals die b.v. in Efeze 2:8,9 staat, niets terug.

 

Blanchard gaat een Nederlandse conferentie (Willow Creek) toespreken

 

In het kader van de "Global Leadership Summit 2005" wordt er vanuit de Nederlandse tak van Willow Creek op 30 september en 1 oktober van dit jaar een conferentie gehouden. Tijdens deze conferentie zullen onder anderen Rick Warren, Ken Blanchard en John Maxwell de mensen via 'delayed broadcasting' toespreken.

 

Hier is de link naar de aankondiging op de site van Wilow Creek Nederland

http://www.willowcreek.nl/home.tpl?site=1&hr=1&sr=0&pg=0&item=37

 

Dit is dezelfde Ken Blanchard die hierboven is besproken. Voor Engelstalig informatie over John Maxwell, klik hier: http://rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/maxwell/general.htm

 

De Emerging Church

 

Dit is de naam die in de Verenigde Staten wordt gebruikt voor het samengaan van het pragmatische 'alleen positief' marketing christendom met de mystieke en inter-faith contemplatieve beweging.

 

Ook de charismatische beweging haakt meer en meer in. De mystieke weg naar een 'godservaring' werkt in de praktijk nog zekerder en beter dan de charismatische (nieuw-pinkster) weg. Voor de goede orde, ik maak onderscheid tussen oud-pinksteren en nieuw-pinksteren. Met dat laatste bedoel ik de moderne charismatische beweging, de derde golf, de Toronto Blessing, word of faith, etc. De 'oud' pinksterchristenen waren en zijn op de bijbel gericht. Dat zijn evangelische broeders en zusters die gezond zijn in de leer en leven, al denken we over enkele niet fundamentele zaken anders. De 'nieuw' pinksterchristenen zijn op ervaring gericht en losgeslagen van het woord. (Je kunt de Geest niet opsluiten in de bijbel, uitspraak van John Wimber, heb ik gehoord in een Berea gemeente na een conferentie met Wimber) Zij lopen recht in de armen van de opkomende emerging church.

 

Mel Gibson maakt een nieuwe film over Maria Verschijningen

 

Dit is het nieuwste 'geestelijke' filmproject van Mel Gibson.

 

Wat gaan de christenen doen die van de neo-evangelical leidslieden hebben gehoord dat Mel Gibson een ware christen is die de prachtige evangeliserende film 'The Passion of The Christ' heeft gemaakt? Ze zijn nu gewend aan Gibson. De drempel om deze, ongetwijfeld filmtechnisch gezien indrukwekkende, film over allerlei historische demonische Maria verschijningen te gaan kijken zal niet groot zijn. Daar komt nog bij dat mensen als Rick Warren hen hebben geleerd dat we nooit een medechristen mogen kritiseren. Dat is een thema dat geregeld en met nadruk in Doelgericht Leven terugkomt.

 

En wat gaan de neo-evangelische leidslieden nu doen? Die hebben hun schapen in contact gebracht met deze wolf in schaapskleren.

 

Een bemoediging uit het boek 'In de Arena' van Isobel Kuhn

 

Een bemoediging voor allen die door de vloedgolf van de 'emerging church' hun geestelijk werk en geestelijk huis (schijnbaar) te gronde zien gaan. 

 

Het citaat:

 

"Het strijdperk van nederlaag en mislukking - trek het je niet aan. Neem niet te gauw aan, dat de zaak daarmee afgedaan is - dat is niet waar. Wacht tot God aan het werk gaat en geloof onze Heer, wanneer Hij zegt, dat de poorten der hel Zijn koninkrijk niet zullen overweldigen.

 

Ik ben dikwijls onder de indruk gekomen van het dramatische beeld, dat zo eenvoudigweg onthuld wordt in 2 Timotheus 4 - de laatste woorden van Paulus die overgeleverd zijn.

Hij wist, dat zijn leven ten einde liep. Als hij alleen van zijn natuurlijke gezichtsvermogen gebruik gemaakt had, zou hij gezegd moeten hebben: 'Mijn levenswerk is op een monsterachtige mislukking uitgelopen.' Hij, de meest heilige man ter wereld, was geketend; zo werd hij geleid voor de keizer Nero, de meest verdorven man ter wereld. Iemand die het leven van Nero bestudeerd heeft, zei van hem: 'Hij was een en al slijk en bloed.' Toch zat Nero op de troon en stond Paulus, de heilige, als een gevangen voor hem.

'Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,' schreef Paulus later. Welk een teleurstelling! Er moeten in die tijd trouwe, standvastige christenen in Rome geweest zijn. Zijn goede vrienden hadden hem in de steek gelaten. Maar niet allen. 'Doch de Here heeft mij terzijde gestaan.' Jazeker, er is één Vriend, die ons nooit begeeft.

'Dit weet gij, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd' (2 Tim. 1:15.) En in Asia bevonden zich nog wel enkele van Paulus meest geliefde vruchten! Hij had er jaren tijd aan gegeven om die jonge gemeenten in leven te roepen! En nu, in de laatste brief, die hij geschreven heeft voor hij stierf, zegt hij dat zij zich van hem afgewend hebben.

Welk een droefgeestig beeld! Welk een einde voor zo'n zelfopofferend leven! Hijzelf in ketenen, vlak voor zijn veroordeling en terechtstelling. Zijn vrienden hadden hem in de steek gelaten. Zijn geestelijke kinderen hadden zich van hem afgewend. Paulus, je leven is een monsterachtige mislukking!

'O, Nee,' zeg hij, gebruik maken van de ogen van het geloof, 'Ik heb de goede strijd gestreden …. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid.' In die woorden ligt geen nederlaag besloten.

En nu mogen wij, negentien eeuwen later, beoordelen welke ogen juist zagen: Paulus ogen van het geloof of de vleselijke ogen van het natuurlijk gezichtsvermogen? Het oog van het geloof zag juist.

Het strijdperk van schijnbare nederlaag en mislukking zal ons gelijkvormig maken aan Zijn beeld, waar het nederigheid betreft. Als wij geduldig wachten, zullen wij Zijn kracht op ongekende wijze zien werken. En wij zullen Hem kennen! Zoals bij Paulus, zal de Heer ons 'ter zijde staan en kracht geven'

 

'In de Arena', pp. 207 en 208

Isobel Kuhn,

Uitgegeven voor de ELK

in samenwerking met de Overzeese Zendingsgemeenschap.

 

Nieuwe Artikelen

 

·        Geestelijke oorlogvoering   http://www.toetsalles.nl/geest.oorlogv.index.htm

 

Tenslotte nog dit: houd moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom wees niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl