Moeten we leren van Joodse rabbijnen?

 

Hebben we het onderwijs van onbekeerde Joodse rabbijnen uit de eeuwen na Christus nodig? Rabbijnen die niet in Jezus geloofden? Je kunt de vraag: “Moeten we leren van Joodse rabbijnen” ook anders stellen.

 

+ Moeten we leren van blinden?

 

Paulus zegt dat de Joden die Christus verwerpen verblind zijn: “Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.” ( 2 Korinthe 3:15,16)

Ze lezen wel Mozes (de Thora), maar er ligt een bedekking over hun hart. Ze begrijpen Mozes niet. Dat geldt ook voor de ‘Christus verwerpende’ Joodse rabbijnen.

 

Dit zegt Jezus over de rabbijnen uit zijn tijd: “Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.” (Mattheus 15:14)

 

+ Moeten we leren van vijanden van het Evangelie?

 

Paulus zegt het volgende over de ongelovige Joden:  Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.” (Romeinen 11:28)

 

Joden die christus verwerpen zijn nog steeds geliefden om der vaderen wil, maar tegelijkertijd zijn het “naar het evangelie vijanden om uwentwil”.

 

Moeten de vijandige Joodse rabbijnen ons uitleggen hoe wij het evangelie moeten verstaan, dat zij verwerpen? Moeten we bij hen de sleutel halen die het Nieuwe Testament voor ons opent? Hoe gek kun je het bedenken? 

 

+ Jezus zegt toch dat we naar de rabbijnen moeten luisteren?

 

“Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.” (Mattheus 23:1-4)

 

“Zie je wel”, zeggen de verdedigers van de rabbijnen: “Jezus zegt hier dat we naar hen moeten luisteren: ‘Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat …’ (:3) En als Jezus dat zegt, dan moeten we toch zeker ook de inhoud van bijvoorbeeld de Talmoed serieus nemen.”

 

Deze Bijbelverzen (23:1-4) zijn onderdeel van “de rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeën”. Lees de gehele toespraak (23:1-38) eens door. De gehele toespraak van Jezus is een felle aanklacht tegen onder meer de schriftgeleerden. Jezus waarschuwt voor hen. Maar dan keren sommigen messiaanse christenen met een beroep op vers 3 de hele boodschap van dit gedeelte om, door dit vers te lezen als een aansporing om toch vooral naar de Schriftgeleerden te luisteren. Dat is een sterk staaltje van het laten buikspreken van de Schrift. Dat doen ze door het vers helemaal los te maken van de context waarin het staat.

 

Wat Jezus hier, in vers 3, zegt, is sarcastisch bedoeld: “Je moet vooral naar de schriftgeleerden luisteren, maar bedenk wel dat ze het zelf niet doen”. Hij zegt verder dat de schriftgeleerden zich de positie van Mozes, de positie van wetgever hadden toegeëigend. Zij interpreteerden de wet en door hun interpretaties maakten ze de wet zwaarder, bovendien voegden ze allerlei menselijke geboden uit ‘de overlevering der ouden’ aan de geschreven wet toe (Marcus 7:1-13). Door hun interpretatie en aanvulling van de Thora legden zij “zware lasten op de schouders der mensen” (:4). Dat wordt door Jezus helemaal niet als positief gezien.

 

+ Paulus keerde zich er radicaal van af

 

Paulus keerde zich radicaal af van het rabbijnse Jodendom van zijn tijd.

 

“Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.” (Filippenzen 3:4-8)

 

Vuilnis.

 

6.      Het leidt tot schriftinleg in plaats van schriftuitleg

 

Messiaanse christenen vinden dat we de Bijbel moeten uitleggen vanuit de joodse buiten-Bijbelse traditie. In de praktijk leidt dit tot schriftinleg in plaats van schriftuitleg. Dan worden er dingen in Bijbelteksten “ingelezen” die er niet staan en die tegen de normale regels voor schriftuitleg ingaan.

 

(Voor een Bijbelstudie over de regels voor de uitleg van de Bijbel, klik hier: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-bijbel/48-de-regels-voor-de-uitleg-van-de-bijbel/ )

 

Neem het boek Wake Up. Het boek leest bijvoorbeeld het Joodse huwelijksritueel in allerlei Bijbelteksten. De bekende tekst Openbaring 3:20, wordt dan de opening van de huwelijksonderhandelingen. En de tekst waarin Paulus zegt dat we gekocht zijn en betaald (1 Korinthe 6:20), zou dan betekenen dat de huwelijksprijs is betaald. Laten we die teksten eens bekijken:

 

+ Openbaring 3:20

 

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”

 

+ Er staat in deze tekst niets over een huwelijk. Het beeld is van een huis. Iemand staat buiten en hij wil naar binnenkomen. En als iemand de deur opent, dan komt de persoon die klopt naar binnen. En dan houden ze maaltijd met elkaar.

+ Uit het verband blijkt ook niet dat het om een huwelijk gaat. Jezus zegt dit tegen de christenen die te Laodicea woonden (Openbaring 3:14). Het ging geestelijk heel slecht met deze gemeente. Jezus stond buiten de deur. Hij roept individuele leden op om zich van die lauwheid af te keren en om Hem binnen te laten. Als ze dat doen, dan zal Hij vertrouwelijk met hen omgaan, maaltijd met hen houden.

 

Het is verbijsterend om hier de opening van de huwelijksonderhandelingen in te zien. Je mond valt open. Zo laat je een Bijbeltekst buikspreken.

 

1 Korintiers 6:20

 

“Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

 

Dit zou dan slaan op het overhandigen van de bruidsschat.

 

+ Er staat niets in deze tekst over een bruidsschat

+ Als we Schrift met Schrift vergelijken dan blijkt dat ‘loskoping’ een belangrijk thema is in het Nieuwe Testament. Maar daar wordt telkens het beeld gebruikt van een slaaf die losgekocht wordt. Nooit staat dit in de context van een huwelijk. Ook in deze tekst gaat het over de loskoping van de slavernij aan de zonde, de slavernij aan de duivel en de wereld.

 

Dat gebeurt, als je een buiten-Bijbelse bron als leidraad gaat gebruiken bij de uitleg van de Bijbel.

 

 Klik hier voor meer informatie over
de Hebrew Roots beweging, de messiaanse christenen en gemeenten.