(Dit document is ook te lezen en downloaden in pdf

www.toetsalles.nl/pdf/luisterend.bidden.deel4.pdf )

 

Luisterend bidden – deel IV – conclusies, waarschuwing

 

Dit artikel is het vierde en afsluitende artikel van een serie van 4 over de cursus ‘Luisterend Bidden’. In de serie wordt de cursus beoordeeld en getoetst aan de Bijbel, aan de gezonde leer en aan de feiten. In dit artikel, deel IV, worden conclusies getrokken uit de voorgaande drie artikelen en een waarschuwing gegeven.

 

Als bron wordt de informatie die over de cursus op de site van het Evangelisch College staat gebruikt en het cursusboek.

 

De cursus is onderdeel van het studietraject “Gods Koninkrijk en de Heilige Geest “ dat door het Evangelisch College wordt aangeboden.

 

Nu de samenvatting van de zorg over de cursus.

 

21.  De cursus gebruikt misleiding

 

Om te beginnen is de titel van de cursus al misleidend. Want de cursus gaat helemaal niet over bidden. Het gaat over profeteren. De cursisten denken dat ze gaan leren over bidden. Maar in plaats daarvan gaat het over profeteren. En dan wordt hen ook nog eens wijs gemaakt dat ze aan het profeteren zijn. Terwijl wat de cursus hen leert niet meer is dan een uitgeklede vorm van profetie, die niet lijkt op de echte Bijbelse profetie.

 

Ook wordt hen in de cursus de grote lijnen van de charismatische theologie onderwezen, zoals alle geestesgaven zijn voor nu, vervulling met de Heilige Geest door handoplegging, het oproepen van de Geest, dezelfde werken als Jezus doen, profeteren en genezen, het koninkrijk Gods demonstreren door wonderen en tekenen.

Dit gebeurt zonder dat de cursisten dit beseffen, ze weten niet waar ze aan beginnen als ze de cursus gaan volgen. Ze denken dat ze onderwijs krijgen over een vorm van bidden.

 

Door te spreken over ‘bidden en het luisteren naar de stem van God’ worden christenen de cursus binnen gelokt. Zo worden ze de charismatische fuik binnen gelokt.

 

22. Het werkelijke effect van de cursus, charismatiseren

 

Wat is het effect op christenen die deelnemen?

Wat is het effect op gemeenten die de cursus organiseren?

 

Er wordt een theologische wissel omgezet

 

In het denken van de christenen wordt een theologische wissel omgezet. Na afloop geloven de cursisten dat alle geestesgaven nog voor nu zijn. En dat zij zich daar naar uit moeten strekken. Als je dat aanvaardt, dan heb je de fundamentele leerstelling van de charismatische beweging aanvaard. Dan ben je op het charismatische spoor gezet. Als de deelnemers de cursus hebben doorlopen dan geloven ze dat ze moeten gaan profeteren, genezen, het koninkrijk demonstreren door wonderen en tekenen.

 

Ook is hun visie op de charismatische beweging veranderd. Ze denken dat de drie golven van de pinkster en charismatische beweging Gods herstelbeweging zijn. God die door de pinkster en charismatische beweging de christenheid terugbrengt naar een evangelie van kracht, wonderen, tekenen, profeteren, genezingen.

 

Deelnemen aan de cursus van christenen en gemeenten zal niet zonder gevolg blijven. Als een gemeente of een christen in contact komt met valse leringen, dan worden ze er door beďnvloed. De Bijbel gebruikt het beeld van zuurdeeg (Mattheus 16:12, Galaten 5:9). Als zuurdeeg in contact komt met meel, dan verzuurt na enige tijd al het meel. Als contact met valse leer en valse leraren niet wordt vermeden, dan verzuurt dat na verloop van tijd het gehele deeg, de gehele gemeente.

 

Het proces waarlangs een valse leer een gemeente in de greep krijgt, verloopt gewoonlijk langs drie fasen. Verbinden, vermengen, vervangen. Eerst verbinden, dan volgt vermengen en uiteindelijk leidt dat tot vervangen. Eerst wordt geen afstand gehouden van valse leringen, in dit geval charismatische leringen. Na enige tijd komen er gemeenteleden die charismatische denkbeelden overnemen, dat breidt zich zo uit totdat de charismatische leden in de meerderheid zijn en zij de controle overnemen en de boodschap bepalen. Dat zal ook gebeuren met de on-Bijbelse charismatische leringen van Luisterend bidden.

 

+ Charismatiseren is het doel van de cursus

 

De opzet van de cursus is om een volledige gemeente de weg van luisterend bidden op te laten gaan. Dit is trouwens ook het uitdrukkelijk doel van de New Wine organisatie, de uitgever van het cursusboek.

 

“Het doel van deze gemeentecursus is dat je als gemeente groeit in zo’n gebedscultuur, waarin je verwacht dat God spreekt in ons hart …” (cursusboek, p.5)

 

“Luisterend bidden is dan niet alleen iets wat we doen op onze huiskringen …”

(cursusboek, p. 5)

 

“Hoe zou je als huiskring kunnen groeien in ‘luisterend leven’? Hoe kun je elkaar helpen? Misschien kun je nu zelfs concrete afspraken maken.” (cursusboek, p. 37)

 

New Wine biedt in het cursusboek gemeenten begeleiding aan in het ombouwen van een gemeente naar een charismatische gemeente. Stafmedewerkers van New Wine bieden een begeleidingstraject aan voor het opzetten van ministry teams, profetisch gebed, gebedspastoraat, genezingsbediening en muziek en aanbidding in de gemeente. (cursusboek, p. 82)

 

+ Verder na de cursus, nog verder het charismatische pad opgestuurd

 

In het cursusboek wordt gewezen op de mogelijkheid om na het volgen van ‘Luisterend bidden’ verder te gaan op deze weg. (cursusboek, p. 41)

 

“Als je verder wilt verdiepen in de gaven van profetie en de rol van de profetische bediening in de gemeente dan wijzen we je graag op drie mogelijkheden die werden ontwikkeld door onze collega’s van Nederland Zoekt” (cursusboek, p. 41)

Je kunt onder mee de cursus “De Prophecy Course” gaan volgen.

 

23. De cursus veroorzaakt verdeeldheid

 

De cursus veroorzaakt verdeeldheid in gemeenten. Er wordt via de cursus een fundamenteel andere leer over de geestesgaven aangeleerd. En daarmee ook over ziekte en genezing, over de weg tot vervulling met de Geest, over wonderen en tekenen, over profeteren. Het is een doelbewuste poging om van binnenuit gemeenten over te zetten van traditioneel evangelisch naar charismatisch.

 

Dit leidt bijna onvermijdelijk tot een botsing tussen gemeenteleden. Er zullen leden zeggen: “Dit kan niet, deze boodschap is onbijbels, die hoort niet in onze gemeente”. Anderen zullen de boodschap van de cursus enthousiast ontvangen. “Dit is de weg, deze kant moeten we op, dit is de boodschap die onze gemeente nodig heeft.”

 

Door de cursus plant je een zaad van verdeeldheid in een gemeente. Een groep gemeenteleden wil volledig het charismatische pad op. Een andere groep wil dit niet. Dan krijg je een gemeente waar constant deze spanning smeult. 

 

Een bom in een gemeente gooien

 

Als je in een reformatorische gemeente een cursus gaat houden waarin je vertelt dat de doop op geloof de juiste Bijbelse doop is, dan gooi je een bom in die gemeente. Het zelfde doe je als je een cursus met daarin de charismatische theologie gaat houden in een niet-charismatische gemeente.

 

24. Het profeteren van de cursus is nutteloos, overbodig

 

Wat is het nut van de uitgeklede vorm van profetie die de cursus de deelnemers wil aanleren? Volgens de cursus is dat bemoedigen, troosten, opbouwen. Maar daar hebben we deze profetie niet voor nodig. Daar hebben we het geschreven woord van God voor, wat we elkaar voor kunnen houden. Ook dat doen we met geestelijk inzicht en onder leiding van Gods Geest, maar dat is geen profeteren. (Zie hierboven, punt 16)

 

De Bijbel onderwijst, versterkt, vertroost, leidt, vermaant, corrigeert, overtuigt, bouwt op. Dat gebeurt als je ‘onder het woord’ blijft. Als je er dagelijks in leest, als je het memoriseert (uit je hoofd leert), als je het bestudeert, als je er met elkaar over spreekt, als je het met elkaar deelt. 

 

Stel een christen heeft het moeilijk. En in die situatie geeft een medechristen een “profetie” aan hem door. De boodschap is: “God ziet je, God houdt van je, vrees niet.”

Hebben we dit werkelijk nodig? Dat iemand dit namens God tegen mij zegt. Met een profetie, die van God of niet van God kan zijn.

Er staat vele malen in de Bijbel dat God van ons houdt, dat Hij ons niet begeeft, dat Hij voor ons zorgt. Daaraan twijfelen is ongeloof, kleingeloof. Een christen die het moeilijk heeft, heeft geen profetie nodig “die wel of niet van God kan zijn”. Hij heeft het zekere woord van God nodig, een toepasselijke tekst uit de Bijbel. En Hij moet door het geloof op het woord van God gaan staan. “God zegt dat Hij me niet zal verlaten ( Hebr. 13:5). Dat betekent dat ik me wel verlaten kan voelen, maar niet verlaten kan zijn.” Hij moet het schild van het geloof opheffen en tegen zijn gevoel en tegen de omstandigheden in op het woord van God blijven staan. 

We kunnen elkaar opbouwen met het geschreven woord van God. Daarbij kan God ons een toepasselijke tekst in gedachten brengen voor onszelf en voor anderen.

 

Het is ongelofelijk dat de cursus voor deze zo goed als geheel overbodige vorm van profetie een gehele gemeente wil ombouwen tot een charismatische/pinkster gemeente.

 

De cursus richt op ervaringen, op woorden van God, dromen, beelden, indrukken. In plaats van op het woord van God. Dat verzwakt christenen.

 

25. De cursus is gevaarlijk

 

Om verschillende redenen is de cursus gevaarlijk voor de deelnemers.

 

In de eerste plaats komt dat doordat ‘Luisterend bidden’ de cursisten op het pad van het onbijbelse mystieke contemplatieve christendom zet. Lectio divina, ademgebed. Je verstand uitschakelen, Bijbellezen met het hart, Bijbellezen om een ervaring te krijgen. Zeker als iemand doorgaat op de mystieke weg, als hij of zij bijvoorbeeld ook aan contemplatief gebed gaat doen, dan leidt dit onvermijdelijk tot contact met demonen die zich voordoen als engelen des lichts.

 

Maar ook elementen van de charismatische leer en praktijk zijn gevaarlijk. Het onbijbelse elkaar de handen opleggen. Het zoeken van ervaringen, beelden, stemmen, visioenen, innerlijke woorden, indrukken, door passief in jezelf te kijken. Het stil worden, het stil zetten van het denken.

 

26. Onzuivere spiritualiteit

 

De cursus brengt een gevaarlijk mengsel van gezond Bijbels onderwijs, charismatische dwaling en mystieke spiritualiteit.

 

27.  De verleidende kracht van de cursus

 

De cursus belooft een nieuwe ervaring van God. Je gaat Gods stem verstaan, je gaat profeteren, je gaat meewerken met God, je gaat dezelfde werken als Jezus doen. Je gaat eindelijk wat van God ervaren. Wie wil dat niet? Dat trekt christenen aan.

 

+ De cursus bewerkt ervaringen

 

-Zegen door goed onderwijs dat hier en daar nog in de cursus staat. De herhaalde lezing van een Bijbelgedeelte, wat bij lectio divina wordt gedaan, kan in eerste instantie ook zegenrijk zijn. Zolang deelnemers de Bijbel op de ouderwetse rationele manier blijven lezen en nog niet geleerd hebben om hun verstand uit te schakelen.

 

-En wellicht zeg je, bij het oefenen van profetie, iets positiefs tegen een deelnemer wat goed valt bij hen. Of gebeurt dat andersom bij jou. Met als conclusie: ik heb gemerkt dat het werkt.

 

-De zes avonden van de cursus geven ook een groepservaring die vaak als positief wordt ervaren. Dat wordt bevorderd door de groepsgrootte beperkt te houden.

 

+ Het is moeilijk praten tegen een ervaring. 

 

Ervaring weegt bij velen zwaarder dan de Bijbel, dan de feiten. Je hebt ‘het’ beleefd, dus is het waar. Toegepast op de cursus, ik ben gezegend door de cursus dus kan de cursus niet, geheel of gedeeltelijk, onbijbels zijn.

 

Ik moet denken aan de oudere broeder die in zijn jeugd met een ernstige ziekte in het ziekenhuis lag. Er kwam een pinksterbroeder langs die met hem bad en hij werd van het ene moment op het andere genezen. Dat bracht hem er toe om de gehele pinksterleer over ‘genezing in de verzoening’ aan te nemen. Want dat was wat de pinksterbroeder hem leerde na zijn genezing. Zijn hele verdere leven is hij blijven verkondigen dat Jezus geneest, dat genezing in de verzoening is, dat Jezus iedereen wil genezen. Er genas nooit iemand van het ene moment op het andere zoals toen bij hem, als hij met zieken bad. Maar zelfs toen hij bejaard was, na meer dan vijftig jaar tevergeefs bidden met zieken, bleef hij de klassieke pinksterleer over genezing verkondigen. Want het was waar, hij had het zelf ervaren, hij was toch genezen, nou dan.

 

Evaring boven de Bijbel, ervaring boven de feiten. Als dat het geval is, is zo iemand moeilijk meer te bereiken en te bevrijden van een valse leer.

 

+ Christenen die kwetsbaar zijn

 

Als je als christen weinig ervaart in je geestelijk leven, dan ben je kwetsbaar voor de verlokking en boodschap van de cursus.

 

Hier is een alternatief voor de cursus. Als je meer van God zou willen merken in je leven. Dit is de beproefde Bijbelse weg:

http://www.honderdbijbelstudies.nl/category/praktijk-christenleven/ 

www.internetbijbelschool.nl/body.htm#praktijk

 

Zie ook dit artikel, deze Bijbelstudie: www.toetsalles.nl/htmldoc/mystieka.htm

 

   ------------------------------

 

Zie ook de andere drie delen:

Deel I – over profeteren

Deel II – over de charismatische theologie van de cursus,

Deel III – over de rooms-katholieke mystieke technieken, lectio divina, ademgebed

Dit is de link naar het gehele document: www.toetsalles.nl/pdf/luisterend.bidden.ha.pdf