(Dit document is ook te lezen in pdf

www.toetsalles.nl/pdf/luisterend.bidden.deel2.pdf )

 

De cursus “luisterend bidden” – deel II – charismatische theologie

 

In dit artikel wordt de cursus ‘Luisterend Bidden’ beoordeeld en getoetst aan de Bijbel, aan de gezonde leer en aan de feiten. Dit is deel II over de charismatische theologie van de cursus. (De linken naar de andere drie delen staan aan het eind van dit document)

 

Als bron wordt de informatie die over de cursus op de site van het Evangelisch College staat gebruikt en het cursusboek.

 

De cursus draagt de grote lijnen van de onbijbelse charismatische leer over de gaven van de Geest uit.

 

16.  Het gaat in de cursus om meer dan profetie

 

Het gaat in de cursus om meer dan profeteren. In de cursus worden de hoofdlijnen van de charismatische theologie onderwezen. 

 

Daar doet de cursus niet geheimzinnig over. Op de site van het Evangelisch College wordt ronduit gezegd dat de opleiding, waar de cursus een onderdeel van is, een combinatie is van ‘charismatische theologie en praktijk’.

Op de pagina van het Evangelisch College, waar het studietraject wordt beschreven, staan aan de linkerkant een aantal aanbevelingen. Het zijn aanbevelingen van leiders uit vijf charismatische organisaties. Een van hen zegt: “Dit project biedt een unieke combinatie van charismatische theologie en praktijk” (1)

 

We zijn, in wat we tot nu toe besproken hebben, al verschillende onderdelen van de charismatische theologie tegengekomen. Bijvoorbeeld de charismatische leer over hoe we vervuld moeten worden met de Heilige Geest (punt 9). Maar er is meer, de cursus gaat ook uit van de centrale stelling van de charismatische beweging, namelijk de leer dat alle geestesgaven nog voor nu zijn.

 

17.  Zijn alle geestesgaven nog voor nu?

 

De leer dat alle geestesgaven nog voor nu zijn, is de fundamentele leerstelling van de charismatische beweging.  Alle geestesgaven, dus ook profeteren, gaven van genezing, spreken in tongen, vertolking van tongen zijn volgens hen nog voor nu.

De charismatische beweging stelt dat het Gods wil is dat al die gaven op dit moment in elke gemeente functioneren. Dat is het theologisch uitgangspunt van de cursus. Daar gaat de cursus eenvoudigweg vanuit. Dat wordt de cursisten meegegeven.

 

“Daarbij hebben wij alle gaven nodig.” (cursusboek, p. 69)

 

“Concreet noemt Paulus bijvoorbeeld de gave om te onderwijzen, te profeteren, de gave van groot geloof, de gaven om te genezen, te profeteren, in tongen te spreken, of kracht om wonderen te doen (1 Kor. 12:1-11)” (cursusboek, p. 79)

 

17.1.  Het evangelische standpunt over de geestesgaven

 

Het evangelische standpunt is dat God nog steeds geestesgaven geeft, maar dat sommige geestesgaven tijdelijk waren omdat ze alleen bedoeld waren voor de begintijd van de gemeente. Het gaat om de zogenaamde openbaringsgaven, de gave van apostel en profeet. En om de tekengaven: de gaven van genezing, spreken in tongen, krachten.

 

De gaven van apostel en profeet waren nodig voor de grondlegging van de gemeenten. Zij hebben het fundament van de gemeente gelegd (Efeze 3:5-7). Toen het fundament van de gemeente gelegd was, zijn deze gaven verdwenen.

 

De tekengaven waren speciaal bedoeld om het gezag en de boodschap van de apostelen te bevestigen. Toen de apostelen er niet meer waren, zijn ook de tekengaven verdwenen. Sinds de tijd van de apostelen zijn er geen christenen meer geweest die bijvoorbeeld op dezelfde spectaculair wijze mensen genazen.

In 1 Korinthe 12:12 spreekt Paulus over “de tekenen van een apostel”. De tekengaven waren speciaal verbonden met de bediening van de apostelen.

 

Zie de Bijbelstudie “Zijn alle geestesgaven nog voor nu”

http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-de-heilige-geest/zijn-alle-gaven-nog-voor-nu/ .

 

En de bijbelstudie “is profetie nog voor nu?”, zie punt 7 van deze studie over profeteren:

 www.internetbijbelschool.nl/pdf/profeteren.ha.pdf

 

 

17.2.  Het ophouden van de tekengaven wordt bevestigd door de kerkgeschiedenis

 

Bestudering van de kerkgeschiedenis maakt duidelijk dat na de begintijd van de gemeente geestesgaven als gaven van genezing, profetie, spreken in tongen niet meer voorkwamen. Uiteraard werden hier en daar, zeker in de context van de zending, in antwoord op gebed wel mensen genezen, maar er was niets wat ook maar in de buurt kwam van een geestesgave op dat gebied. Dit bevestigt de leer dat de tekengaven speciaal voor de begintijd waren.

 

+ Het tegenargument van de charismatische christenen

 

Een tegenargument is dat dit kwam door de zwakke geestelijke toestand van de christenen uit het verleden. Daarom waren er zo weinig wonderen en tekenen en functioneerde de tekengaven niet meer.

 

+ De weerlegging van deze tegenwerping

 

Wie dat zegt, weet niet waar hij het over heeft. Zo iemand kent de kerkgeschiedenis niet.

De kerkgeschiedenis laat zien dat de christenen uit het verleden niet krachteloos waren. De idee dat ze niet vervuld waren met Gods Geest is absurd. Enkele voorbeelden uit de kerkgeschiedenis.

 

Grote opwekkingen

 

Denk bijvoorbeeld aan de grote opwekkingen in met name de Angelsaksische wereld die enkele eeuwen regelmatig plaatsvonden. Te beginnen met de Great Awakening, die begon in het midden van de achttiende eeuw. Er zijn vier van zulke grote opwekkingen geweest, waarin binnen korte tijd honderdduizenden en bij de latere opwekkingen zelfs miljoenen mensen tot geloof kwamen. De laatste grote opwekking was in 1905, die begon in Wales en ging de wereld rond. En dat allemaal zonder genezingsbediening, zonder profetische bedieningen en dergelijke. Ook zonder andere ‘manifestaties van de Geest’.

 

Onder opwekkingspredikers als George Whitefield en John Wesley vielen mensen soms op de grond omdat ze overweldigd waren door schuldbesef vanwege hun zonden, wat grote innerlijk strijd veroorzaakte. Er werd dan speciaal voor hen gebeden, totdat ze de vergeving van zonden konden aannemen en ervaren. Dat heeft in de verste verte niets te maken met het vallen in de Geest, met rusten in de Geest of hoe deze verondersteld ‘manifestatie van Gods Geest’’ binnen de charismatische beweging ook wordt genoemd.

 

De explosie in activiteit van de zending in de negentiende eeuw

 

Waar charismatische christenen ook niet over spreken, is het feit dat de negentiende eeuw de grote eeuw van de zending is geweest. Het geestelijk leven was door al die opwekkingen zo versterkt, dat een grote wereldwijde zendingsbeweging op gang kwam. Lees eens de biografie van iemand als Hudson Taylor, de pionier van de zending in China. Hoezo zwak geestelijk leven? Wat denken de charismatische christenen die dit durven te suggereren wel niet? En bedenk dat dit alles zich afspeelde zonder genezingsbedieningen, profetische bedieningen, spreken in tongen, vallen in de geest en dergelijke. Het komt er op neer dat volgens charismatische leraren, en ook de schrijvers van de cursus, Hudson Taylor in China het evangelie wel verkondigde, maar dat hij het evangelie niet “demonstreerde” door voortdurende wonderen en tekenen te doen.

 

Uiteraard werden er in het zendingswerk in China wel af en toe mensen genezen in antwoord op gebed (niet op grond van een veronderstelde geestesgave) en werden bij veel mensen boze geesten uitgedreven en occulte banden verbroken. Maar dat laatste is niets bijzonders, dat gebeurt ook in niet-charismatisch kring. Ook wij, in een niet-charismatische gemeente, hebben bevrijdingen meegemaakt. Een enkele keer zelfs spectaculair, met stuiptrekkend op de grond vallen en andere dergelijke verschijnselen. Maar bevrijding van boze geesten en lichamelijke genezing zijn twee verschillende dingen. Genezing komt zelden, bevrijding komt altijd. Maar let wel, het uitdrijven van boze geesten heeft niets te maken met een geestesgave. Iedere volwassen christen, die sterk is in het geloof, kan dat doen.

 

De stelling van charismatische leraren, waaronder de schrijvers van de cursus, dat het ontbreken van de tekengaven het gevolg was van het gebrek aan geestelijke kracht is voor wie de kerkgeschiedenis kent onzinnig.

 

+ De opgeblazen claim van de charismatische beweging

 

Charismatische christenen beweren dat in de geschiedenis van de kerk de tekengaven zijn verdwenen omdat christenen de Geest hebben uitgedoofd. Ze wijzen op 1 Thessalonicenzen 5:19-21. “Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede.” 

In dit Bijbelgedeelte worden we opgeroepen om de profetieën niet te verachten. De gave van profetie zou volgens pinksterchristenen niet lang na de tijd van de apostelen verloren zijn gegaan in de kerk omdat christenen profetie negeerden. Door de profetieën te minachten, bluste de kerk de Geest uit en verdween deze gave. Vandaag de dag zouden we, in de charismatische beweging, de herleving van deze gave en van de andere tekengaven beleven. 

 

Deze beoordeling van de kerkgeschiedenis is onjuist. Charismatische christenen komen tot deze verkeerde beoordeling omdat zij de derde opdracht uit dit Bijbelgedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5 negeren. Er staat in vers 20: “Beproef alle dingen, behoud het goede” . Profetieën en profeten moeten net zoals alle andere leringen, ervaringen, praktijken en bedieningen getoetst worden aan het Woord van God. Dat is wat de kerk door de eeuwen heen heeft gedaan met profeten en profetie. Iedere keer kwam de kerk tot de conclusie dat er sprake was van valse profetie. Sinds de tijd van de apostelen is de kerk op het gebied van de profetie “het goede” niet meer tegen gekomen. Als je na toetsing het goede niet vindt, kun je het uiteraard ook niet bewaren.

De gave van profetie is niet verloren gegaan vanwege de minachting van de kerk voor deze gave. Zij is verdwenen omdat de Heilige Geest de gave sinds de tijd van de apostelen blijkbaar niet meer aan de gemeente heeft gegeven. Er zijn in de kerkgeschiedenis geen voorbeelden bekend van profeten die de Bijbelse proef kunnen doorstaan. De Bijbel zegt onder meer dat bij ware profeten elke profetie moet uitkomen (Deut. 18:20).

Ook de huidige profetische opleving kan niet als een herstel van deze gave worden gezien.

 

Voor een vergelijking van wat de Bijbel over profetie zegt en wat de cursus over profetie zegt, zie deze Bijbelstudie, www.internetbijbelschool.nl/pdf/profeteren.ha.pdf .

 

17.3. De proef op de som

 

Charismatische en pinksterchristenen beweren dat in hun midden de tekengaven weer functioneren. Dat doen ook de schrijvers van de cursus en de christenen die verbonden zijn met de New Wine organisatie die het cursusboek uitgeeft. Volgens hun eigen zeggen, profeteren zij, spreken ze in tongen, genezen ze zieken, enzovoort.

 

We kunnen eenvoudig nagaan of deze geestesgaven inderdaad in hun midden functioneren. Van twee van de tekengaven is simpel vast te stellen of iemand die gave heeft. Dat zijn de gave van genezing en de gave van profetie. Als iemand beweert de gave van genezing te hebben, dan moeten de mensen waar hij voor bidt op grote schaal genezen. Dat kun je controleren. Als iemand zegt de gave van profetie te hebben, dan moeten de voorzeggingen die hij doet voor honderd procent uitkomen. Ook dat kun je controleren.

 

Het is een feit dat in meer dan honderd jaar charismatische genezingsbedieningen er zo goed als niemand is genezen. Ook in de pinkster en charismatische gemeenten is dat zo. Iedereen die langere tijd in charismatische kring heeft doorgebracht, weet dat dit het geval is. Hier is de link naar een artikel dat dit bewijst. Er staan onder meer drie getuigenissen van bekende pinksterleiders in die het zelf toegeven.

www.toetsalles.nl/htmldoc/gering.resultaat.htm . De berichten over vele genezingen kloppen nooit, bij nader onderzoek. En de genezingen die worden vermeld, gaan vaak over klachten als pijn, bijvoorbeeld rugpijn, asmatische klachten, ledematen die je weer goed kan bewegen, het verlengen van benen en armen. Allemaal klachten die medisch gezien niet goed vast te stellen zijn. En het is maar de vraag of de verbetering standhoud (2) . Genezing van medisch vast te stellen ziekten worden meestal niet genoemd (3) .

 

Voor de gave van profetie is het verhaal net zo droevig. Een eindeloze rij van niet uitgekomen profetieën en van manipulatie door profetie.

 

Luisterend bidden heeft zich hier tegen ingedekt door voor te schrijven dat profetie niet voorspellend mag zijn. Als het niet voorspellend is, dan kun je niet controleren of het uitkomt. En voor het ontbreken van werkelijke genezingen van door artsen vastgestelde ongeneeslijke ziekten hebben ze zich ook ingedekt door hun eigen variant van de koninkrijkstheologie van John Wimber. Het koninkrijk van God is nog maar aan het doorbreken, dat is de verklaring voor mensen die niet genezen. (cursusboek p. 52).

En bij gebrek aan lichamelijke genezing die we bij Jezus en de apostelen zien, spreekt men over innerlijke genezing. Er is wel niemand lichamelijk genezen, maar ‘die en die personen’ zijn wel innerlijk genezen. Zo kunnen de mensen die de cursus hebben geschreven toch volhouden dat bij hen mensen genezen. 

 

18.  Koninkrijkstheologie, tekenen en wonderen doen

 

Luisterend bidden gaat uit van de theologie van John Wimber. Het cursusboek is uitgegeven door New Wine. New Wine staat in de traditie van de Vineyard beweging van John Wimber.

 

18.1.  De koninkrijkstheologie van Wimber

 

In de theologie van Wimber staat het koninkrijk van God centraal. Wimber leerde dat wij het koninkrijk van God moeten verkondingen en demonstreren. Niet alleen verkondigen, maar het ook demonstreren. Het koninkrijk demonstreren is het koninkrijk zichtbaar maken door tekenen en wonderen.

 

Wimber neemt Jezus als voorbeeld. Jezus verkondigde dat het koninkrijk van God nabij was. Hij verkondigde het koninkrijk. De genezingen die Jezus deed, ziet Wimber als het ‘doorbreken’ van het Koninkrijk van God. Jezus demonstreerde door zijn wonderen, volgens Wimber, de aanwezigheid van het koninkrijk. Zieken genezen, doden op wekken en boze geesten uitdrijven.

 

Wimber leerde dat het Gods bedoeling is dat wij hetzelfde doen. We moeten niet alleen het koninkrijk verkondigen. We moeten het ook demonstreren. Speciaal door genezingen te doen. Maar ook door evangelisatie doormiddel van woorden van kennis, een vorm van profetie.

 

In de cursus ‘Luisterend bidden’ wordt dezelfde leer verkondigd. We moeten, volgens het cursusboek hetzelfde doen als Jezus. We moeten dezelfde werken doen als Hem. Profeteren, genezingen doen.

 

“Op Jezus lijken, betekent, …

Het koninkrijk verkondigen en zichtbaar maken” (cursusboek p. 8)

 

“Het koninkrijk verkondigen en zichtbaar maken. (Kracht en gaven van de Geest)

We mogen de dingen doen die Jezus deed …” (cursusboek, 45)

 

Hier staat het, het koninkrijk verkondigen en zichtbaar maken, demonstreren.

 

18.2.  Deze theologie is niet Bijbels

 

Nergens in de Bijbel staat dat wij, als christenen, het koninkrijk moeten verkondigen en het ook demonstreren door wonderen en tekenen te doen.

 

Charismatische christenen proberen hun leer dat we het koninkrijk moeten verkondigen en demonstreren door wonderen en tekenen te onderbouwen vanuit de Bijbel.

 

Ook de cursus probeert de stelling dat wij wonderen moeten doen met enkele Bijbelgedeelten vanuit de Bijbel te onderbouwen, maar dat lukt alleen als je de Bijbelgedeelten verkeerd en onzorgvuldig uitlegt. De cursus wijst onder andere op Johannes 14:12. En ook op 1 Korinthe 2:4. 

 

We beginnen met het Bijbelvers waar in de cursus de nadruk op wordt gelegd. Johannes 14:12.

 

18.3 . Grotere werken als Jezus doen

 

In Johannes 14:12 zegt Jezus tegen zijn discipelen “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze …”

 

De cursus ‘Luisterend bidden’ zegt dat het Gods bedoeling is dat wij, als christenen, grotere werken doen dan Jezus heeft gedaan. De cursus citeert dit vers en concludeert daaruit dat we als christenen geroepen zijn om wonderen en tekenen te doen, vooral genezingswonderen, maar ook profeteren.

 

Citaten uit de cursus:

 

“Op Jezus lijken, betekent, …

Het koninkrijk verkondigen en zichtbaar maken” (cursusboek p. 8)

 

“Het koninkrijk verkondigen en zichtbaar maken. (Kracht en gaven van de Geest)

We mogen de dingen doen die Jezus deed …” (cursusboek, p.45)

 

“Als we steeds meer op Jezus willen lijken dan zullen de bijzondere kracht en gaven van de Geest zichtbaar moeten worden in ons leven. Dat is precies wat Jezus zelf belooft aan zijn volgelingen … “Waarachtig”, zegt Jezus, Ik verzeker jullie; wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelf meer dan dat (Johannes 14:12)”

Het cursusboek p. 53. In het cursusboek is het Bijbelvers vetgedrukt.

 

Op Jezus lijken houdt volgens de cursus ook in dat wij dezelfde werken als Hem doen. Waaronder genezingen en profeteren.

 

We zullen zien of deze uitleg houdbaar is.

 

+ Welke werken deed Jezus?

 

Hij genas elke zieke die tot Hem kwam. De blindgeborenen zagen, de verlamden wandelden, de doven konden weer horen. Hij wekte een aantal keren doden op. Hij veranderde water in wijn, stilde een storm op zee. Hij vermenigvuldigde brood en vissen. Hij dreef boze geesten uit. Hij profeteerde over de toekomst van bijvoorbeeld de inwoners van Jeruzalem (Lucas 13:35) en ook over individuele mensen, zoals Petrus (Johannes 21:18,19).

 

+ De werken van Jezus doen

 

Onze pinksterbroeders waaronder de schrijvers van de cursus denken dat Johannes 14:12 betekent dat ze dit ook moeten doen. Ze menen dat ze dit ook kunnen doen. Genezen, profeteren.

 

+ Grotere werken

 

Maar het is nog sterker dan dit. Als je het vers uitlegt zoals zij het doen, dan moet je grotere wonderen doen dan Jezus heeft gedaan. Is dat mogelijk? Jezus genas iedereen, de lammen, de blinden, de doven. Hoe kun je daar bovenuit gaan? Denk ook aan zijn andere wonderen, zoals het veranderen van water in wijn, het bevelen van de storm.

 

“en nog grotere dan deze” (Johannes 14:12)

 

+ In de hele kerkgeschiedenis heeft niemand dat op die manier gedaan

 

De enigen die in de buurt zijn gekomen, zijn de apostelen.

We lezen het bij Petrus en Paulus. Bij Paulus was zelfs een zweetdoek van hem al genoeg om genezing en bevrijding te brengen (Hand. 19:11,12). Zelfs de schaduw van Petrus genas, als die op je viel (Hand. 5:15). Paulus wekte een jongen op (Hand. 20:9,10). Petrus deed hetzelfde met Tabitha die overleden was (Hand. 9:40).

 

Zoals hierboven in punt 17.3 is besproken, genezen er in charismatische kringen bijna geen zieken. En het Bijbelse profeteren over de toekomst, waarbij de profetie honderdprocent uitkomt, is er ook niet. Het resultaat van hun pogen om ‘de werken van Jezus te doen’ komt niet in de buurt van wat Jezus deed. ‘Not even close’, zoals de Engelsen zeggen.

 

Ga naar de hedendaagse charismatische christenen toe, waaronder de schrijvers en docenten van ‘Luisterend bidden’ en vraag waar de genezen zieken zijn?

De blinden die weer zien, doven die weer horen, mensen met een dwarslaesie die weer lopen?  Mensen die genezen zijn van bijvoorbeeld aids, het downsyndroom, MS, AlS en andere ongeneeslijke ziekten en handicaps. Ziekten die via testen medisch vast te stellen zijn.

 

+ Wat heeft Jezus er dan wel mee bedoeld?

 

Het meest waarschijnlijk is dat Jezus er dat apostelen en de christenen die na hen kwamen het wonder zouden meemaken van mensen die wedergeboren werden. Zij predikten, na de komst van de Heilige Geest op de pinksterdag, en mensen die overtuigd werden door de Heilige Geest geloofden en werden wedergeboren. Dat was het effect van hun prediking. Onder de prediking van Jezus kwamen slechts enkele mensen tot geloof, maar onder de prediking van de apostelen talloze mensen.

 

Wat is een groter wonder? Een zieke die gezond wordt of een verdorven en van God vervreemd mens die zich bekeert en door Gods Geest vernieuwd wordt. Ik denk dat dit laatste in de ogen van Jezus een groter wonder is.

 

+ Conclusie

 

Beweren dat we de werken van Jezus moeten doen. Genezen zoals Jezus dat deed, maar bij Jezus genas iedere zieke. Er geneest in charismatische kring bijna niemand van ernstige ziekten of handicaps. In dat licht is het wel heel brutaal dat de cursus de deelnemers op de mouw probeert te spelden dat ze dezelfde werken als Jezus moeten doet.

 

De Keizer heeft geen kleren aan. Maar ieder in charismatische kring doet alsof hij ze wel aan heeft. Alsof er wel voortdurend genezingswonderen plaatsvinden.

 

De cursus vermijdt het onderwerp genezingen zo veel mogelijk. Daarom wordt een andere tekst die vaak door charismatische christenen wordt gebruikt ter ondersteuning van hun leer dat het Gods bedoeling is dat wij vandaag op grote schaal mensen moeten genezen, niet gebruikt in de cursus. Het gaat om Mattheus 10:7,8. 

 

Toch wordt er in de cursus al over genezing gesproken. Immers, als je beweert dat wij de werken van Jezus moeten doen, dan vallen daar genezingen onder. En in het cursusboek wordt gezegd dat alle geestesgaven ook nu nodig zijn en als we vervuld zijn met Gods Geest dan gaan de geestesgaven werken, één daarvan is de gave van genezing. (cursusboek, p. 79). Daarom toch een korte bespreking van Mattheus 10:8.

 

18.4.  Mattheus 10:7,8

 

“ Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.” (Mattheus 10:8)

 

Zie ook de parallelpassage “… genees de zieken die daar zijn …” (Lucas 10:9)

 

Het uitvoeren van wat in Mattheus 10:7,8 wordt opgedragen, is volgens de cursus ‘het zichtbaar maken van het Koninkrijk’. Want we maken, volgens de cursus, het koninkrijk zichtbaar door dezelfde werken als Jezus te doen. Jezus genas de zieken, Hij wekte de doden op, Hij reinigde de melaatsen en Hij dreef boze geesten uit.

 

+ Het is een opdracht

 

Jezus zegt: “geneest de zieken, geneest de zieken die daar zijn”. Charismatische christenen wijzen er op dat het een opdracht is. Het staat in de gebiedende wijs. We moeten doen wat er staat. Maar de uitleg en toepassing van de tekst zijn niet juist. Er wordt bij deze uitleg geen rekening gehouden met de context. Er wordt geen rekening gehouden met het verband waarin de tekst staat. Laten we naar het verband kijken.

  

+ Dit wordt niet gezegd tegen alle christenen

 

Jezus geeft deze opdracht niet aan alle discipelen. Hij zegt dit tegen een groep discipelen van Zijn discipelen die speciaal uitgekozen en toegerust werden voor een concrete taak.

 

“En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.” (Mattheus 10:1). Eerst de twaalven en later nog een keer een grotere groep van zeventig (Lucas 10:1).

Jezus koos ze uit, riep ze tot zich. En hij rustte ze toe: “en gaf hun macht over …”

Het ging hier niet om al zijn discipelen. Alleen deze discipelen kregen deze opdracht en de bij behorende macht.

 

+ Assistenten voor zijn prediking die gericht was op Israel

 

De tijd dat Jezus predikte en waarin deze uitgekozen assistenten opereerden was niet de tijd van de gemeente. Tijdens het aardse leven van Jezus was de prediking speciaal gericht op de Joden. De twaalven en de zeventig kregen uitdrukkelijk de instructie om niet naar de heidenen te gaan (Mattheus 10:5,6). De joden kregen in de tijd wel wonderen en tekenen, als vervulling van de messiaanse profetie (Jesaja 35:5,6). In de profetie was aangekondigd dat de Messias wonderen zou doen, Jezus deed wonderen. Daaraan konden de joden zien dat Jezus de door God gezonden Messias was (Handelingen 2:22, Johannes 3:2). Zo ontnam God hun elke uitvlucht voor hun weigering om Jezus te aanvaarden.

 

Jezus had hulp nodig om heel Israel te bereiken, daarom schakelde hij de twaalven en later de zeventig (Lucas 10:1) in. En zij kregen volmacht om te doen wat hij ook deed, inclusief de wonderen.

 

+ Gaan de charismatische gelovigen ook doden opwekken?

 

In Mattheus 10:8 staat naast de opdracht om te genezen, ook de opdracht om doden op te wekken. “Geneest de zieken, wekt de doden op ….” (Mattheus 10:8). Als je de opdracht om te genezen op jezelf toepast, dan moet je dat ook doen met de opdracht om doden op te wekken. Zowel genezen en als doden opwekken zijn onderdeel van dezelfde opdracht aan de twaalven en de zeventig.

 

+ Alleen naar de Joden toe

 

En gaan de charismatische gelovigen, die Mattheus 10:7,8 op zichzelf toepassen, ook, zoals de twaalven en de zeventig werd opgedragen, alleen met hun prediking naar de joden? (Mattheus 10:5,6)

 

+ Conclusie

 

Je kunt deze opdracht die aan deze speciaal uitgekozen groep voor een bepaalde welomschreven actie  gegeven is, niet zondermeer toepassen op de christenen. Zeker omdat er in het Nieuwe Testament nergens anders een opdracht wordt gegeven om de zieken te gaan genezen. De opdracht is om zo het koninkrijk te demonstreren.

 

18.5. Nog enkele Bijbelteksten

 

Hierboven zijn Johannes 14:12 en Mattheus 10:5,6 besproken. Er zijn nog drie teksten die volgens charismatische christenen zouden bewijzen dat het Gods bedoeling is dat wij wonderen en tekenen moeten doen.

Voor een uitgebreide bespreking van deze drie teksten verwijs ik naar deze Bijbelstudie.

www.toetsalles.nl/htmldoc/wonderen.tekenen.htm

Naast Johannes 14:12 en Mattheus 10:5,6 worden daar ook de drie andere teksten besproken.

 

Een van de drie teksten is 1 Korinthe 2:4. Daar zegt Paulus dat hij het evangelie verkondigde met betoon van geest en kracht. De cursus vat ‘kracht’ hier op als wonderen. Als je niet tegelijk met het verkondigen van het evangelie genezingswonderen doet, dan verkondig je het evangelie, volgens de cursus, niet met betoon van Geest en kracht. Dus al de grote opwekkingspredikers uit de kerkgeschiedenis verkondigden het evangelie, volgens deze uitleg, niet met betoon van Geest en kracht. Maar de pinkster genezingsevangelisten doen dat volgens hen wel. 

 

18.6.  De koninkrijkstheologie werkt niet

 

Er werd door John Wimber gebeden voor zieken, maar er genas bijna niemand. Hij is ook in Nederland geweest, geen echte genezingen. Zijn koninkrijkstheologie werkte niet! Dat was te verwachten, want nergens heeft Jezus al zijn discipelen opgedragen om, zoals Hij dat heeft gedaan, voortdurend alle zieken te genezen en zelfs doden op te wekken.

 

Dat er bij Wimber bijna niemand genas van door artsen vastgestelde ongeneeslijke ziekten en handicaps is niet uniek. Want dit was zo bij alle pinkstergenezers en bij alle charismatische genezingsbedieningen. Er geneest bijna niemand. Dit was zo vanaf het ontstaan van de pinksterbeweging in 1906 tot nu toe. Genezingen van medisch vast te stellen zieken en handicaps zijn een grote uitzondering. Zie, www.toetsalles.nl/htmldoc/gering.resultaat.htm

 

+ Is het alleen naďviteit?

 

Een ieder die langere tijd in pinkster/charismatische kring heeft doorgebracht weet dit. In het begin kunnen christenen in deze beweging nog naďef zijn en er in geloven, misleid door de pinkstertheologie en door het telkens weer naar voren brengen van de enkeling die wel is genezen. Maar als je jaar in jaar uit verkondigt dat we het koninkrijk Gods moeten demonstreren door genezingen en er geneest bijna niemand, dan is er geen sprake meer van naďviteit.

 

+ De uitvlucht van de charismatische leiders

 

Als eerste hebben ze de leer van John Wimber iets uitgebreid. Ze stellen dat het koninkrijk er wel is, maar dat het ook nog bezig is om te komen, het is nog niet volledig doorgebroken. We kunnen er op dit moment alleen nog maar van proeven. En daarom, helaas, helaas, geneest nog niet iedere zieke. Daarom genezen er momenteel wel af en toe mensen met pijnklachten, astmatische klachten en dergelijke. Maar blindgeborene mensen die gaan zien, doven die gaan horen, mensen met een dwarslaesie die weer gaan lopen, dat niet, want, zoals gezegd, we mogen op het moment nog alleen maar wat proeven van de krachten van het Koninkrijk. Wel genezing van een pijnlijke arm of been, maar niet als je echt verlamd bent.

(cursusboek, p.52)

 

Zo proberen ze goed te praten dat er in werkelijkheid bijna niemand geneest. Misschien wel van medisch niet goed vast te stellen pijnklachten en dergelijke maar geen mensen die genezen van ongeneeslijke ziekten. Het resultaat van hun genezingsbedieningen komt in de verste verte niet in de buurt bij die van Jezus en de apostelen. Bij Jezus en de apostelen genas iedereen. Als Jezus en de apostelen ergens het evangelie verkondigden en de mensen brachtten hun zieken voor genezing, dan werden die altijd zonder uitzondering allemaal genezen. 

 

Ik stel opnieuw de vraag aan mijn charismatische broeders. Waar zijn de blindgeboren mensen die weer kunnen zien, de verlamde mensen met een dwarslaesie die weer kunnen lopen? De mensen met downsyndroom, de aidspatiënten, de diabetici, de doven en andere mensen met controleerbare ziekten die genezen zijn. Charismatische/pinkster christenen – en ook de schrijvers van de cursus - geloven toch dat ze dezelfde werken en nog grotere dan Jezus kunnen doen.

 

Als slechts 10 procent van de mensen waarvoor door charismatische christenen en speciale genezers uit hun midden wordt gebeden, genezen zou worden, dan zouden er duizenden genezen mensen moeten zijn. Als slechts 1 procent van de zieken waar voor gebeden wordt, zou genezen, dan zouden er nog steeds vele honderden moeten zijn.

 

 + De aandacht afleiden

 

Als tweede bieden de moderne charismatische leiders een alternatief aan voor genezingen. De genezingen zouden er volgens hun theorie moeten zijn, maar ze zijn er niet. Om dit op te vangen, bieden ze de christenen een andere ‘bovennatuurlijke’ ervaring aan. Een andere ‘demonstratie’ van het Koninkrijk van God. In de vorm van profetieën, dromen, visioenen, beelden, woorden van de Heer. Zo ook in de cursus. Maar oorspronkelijk hoorden, bij leiders als Wimber, hier ook vallen in de Geest bij, dronken in de Geest, stuiptrekkingen en natuurlijk ook spreken in tongen. Deze fenomenen werden in de tijd van John Wimber en de Toronto Blessing ‘manifestaties van de Geest’ genoemd. Manifestaties van het Koninkrijk van God.

 

Door die dingen te laten zien en ze te laten beleven, kunnen de charismatische christenen de christenen toch nog iets ‘bovennatuurlijks’ laten ervaren. Zo kunnen ze, voor hun eigen besef, toch nog het koninkrijk van God demonstreren. Zo leiden ze de aandacht af van het zo goed als volledig ontbreken van werkelijke genezingen. En van het ontbreken van echte Bijbelse profetie. Om ervaringen te krijgen, gebruikt de cursus ook technieken die afkomstig zijn uit de rooms-katholieke mystiek. Dat wordt verderop in deze studie besproken.

 

+ Een karikatuur maken van het evangelische standpunt

 

Als laatste tactiek om het falen van de eigen koninkrijkstheologie te verbergen, maken de charismatische leiders vaak een karikatuur van het standpunt dat de tekengaven bedoeld waren voor de pioniertijd van de gemeente.

 

Charismatische christenen plakken hier geregeld het etiket “streeptheologie” op. Ze doen net alsof evangelische christenen niet geloven dat God ook nu nog wonderen doet.

 

Maar evangelische christen geloven wel degelijk dat God ook nu nog wonderen doet in antwoord op het gebed. Ik heb enkele malen in mijn omgeving meegemaakt hoe God van het ene moment op het andere een zieke genas. Maar dat waren uitzonderingen. Ook heb ik gezien dat God ieder mens die zich bekeert, bevrijdt van alle occulte belasting en bezetenheid. Dat hebben we regelmatig in het pastoraat meegemaakt.

 

En natuurlijk werkt Gods Geest voortdurend in onze harten. Daar leven we in. De Geest leidt door een innerlijke overtuiging, de Geest sterkt in de innerlijke mens, de Geest opent de Bijbel voor ons, enzovoort. Een christen beleeft van alles. Zie hoofdstuk 4 van deze Bijbelstudie www.toetsalles.nl/htmldoc/mystieka.htm

 

   ------------------------------

 

Zie ook de andere drie onderdelen:

Deel I – over profeteren

Deel III – over de rooms-katholieke mystieke technieken, lectio divina, ademgebed

Deel IV – de conclusies, de gevaren van de cursus.

Dit is de link naar het gehele document: www.toetsalles.nl/pdf/luisterend.bidden.ha.pdf

 

   --------------------------------

 

De eindnoten

 

1 –  (https://www.evangelisch-college.nl/opleidingen-en-cursussen/theologie/traject-gods-koninkrijk-en-de-heilige-geest/uitgangspunten/)

 

2 – Een voorbeeld van een genezing die niet permanent was: www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/zijlstra-leonie.htm

 

3. Artikel van een arts die christen is, hij heeft de genezingen uit charismatische kring bekeken. www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/teeuw.htm