15.8. Latter Rain en Manifest Sons of God

 

Dit zijn opnieuw leringen die vanuit de charismatische beweging worden uitgedragen. Veel word-faith leraren zijn naast aanhangers van het powerchristendom ook nog aanhangers van de 'latter-rain' leringen. (De 'late regen' leringen.)

 

De 'latter rain' beweging leert dat de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag, zoals die beschreven is in Handelingen 2, de vroege regen is. Er komt ook nog een late regen. De late regen is een geweldige uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd. De zalving van Gods Geest in de tijd van 'de late regen' zal zelfs nog ver boven de zalving van Handelingen 2 uitgaan. Door deze nieuwe uitstorting zal, zo leert men, een leger 'gezalfde' christenen ontstaan.

 

De aanhangers van de 'late regen' leer denken dat de tijd van de late regen nu al is aangebroken. Met het ontstaan van de pinksterstroming aan het begin van de vorige eeuw en vooral door de uitstorting van 'Gods Geest' in de derde golf van John Wimber en de Toronto Blessing. Al meer dan een halve eeuw profeteren charismatische 'profeten' dat de grote wereldwijde opwekking op het punt staat om uit te breken.

 

Verder leert men dat in deze eindtijdopwekking de bedieningen van profeet en apostel weer worden hersteld. Profeten in de zin van de oudtestamentische profeten die voorzeggingen en directe boodschappen van God aan IsraŽl doorgaven. En apostelen met hetzelfde gezag als de 12 oorspronkelijke apostelen (foundational apostles).

De nieuwe profeten en apostelen maken deel uit van een uitverkoren elite die optreed met grote volmachten, ze ontvangen nieuwe profetieŽn en openbaringen en doen wonderen en tekenen, zoals deze nog nooit eerder vertoond zijn op aarde. De Latter Rain beweging wordt daarom ook wel de "New Apostolic Reformation" genoemd.

 

In de Engelstalige wereld zijn er inmiddels vele leiders in de charismatische beweging die zichzelf apostel noemen. Iemand vertelde dat hij zijn voorganger heeft zien promoveren van voorganger tot profeet en vervolgens van profeet weer tot apostel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten apostelen. Men onderscheid weer allerlei soorten apostelen. Men spreekt over vertikale en horizontale apostelen en die zijn er ook weer in vier varianten.

 

Onder leiding van de profeten en apostelen zal het leger van gezalfde christenen de 'eindopdracht' van het lichaam van Christus op zich nemen. De eindopdracht is het voor God innemen en veroveren van de gehele aarde, het winnen van een alle mensen en de gehele wereld voor de volledige heerschappij van Christus.

 

Deze theorie wordt wel 'dominianisme' en 'reconstructionisme' genoemd. Een andere term is 'Kingdom Now.' Als de gemeente met behulp van de elite van gezalfde christenen, onder leiding van de nieuwe profeten en apostelen, de wereld voor Christus heeft veroverd, dan zal, zo luidt de theorie, Christus terugkomen.

 

Een aantal van de Latter Rain aanhangers gelooft ook in de 'manifested sons of God' lering. Zij leren dat de elitegroep reeds hier op aarde het onsterfelijke stadium bereikt. Teksten die slaan op de opstanding en de verlossing van het lichaam worden naar voren gehaald. De opstanding en verlossing van het lichaam zal volgens de bijbel plaatshebben op het moment dat Christus terugkomt (bij de opname). De aanhangers van de Manifested Sons of God leringen geloven dat dit al met de elite zal plaats hebben voordat Christus persoonlijk is teruggekomen. Ze passen de teksten niet toe op alle gelovigen, ze gelden slechts voor de selecte groep 'overwinnaars.'

 

Latter Rain aanhangers geloven dat voordat Jezus persoonlijk wederkomt Hij opnieuw vlees wordt, deze keer in de door de "Latter Rain" opwekking herstelde gemeente. De gemeente wordt dan de geÔncarneerde Christus. Van Christus wordt gezegd dat Hij de volken zal regeren en hoeden met een ijzeren staf. Die teksten passen ze toe op zichzelf. Zo passen ze b.v. Openbaring 12:5 "en zij baarde een mannelijk wezen, dat alle heidenen hoeden zal met een ijzeren staf" toe op zichzelf. Zij zijn het mannelijk kind (the manchild) dat gaat heersen met een ijzeren staf.

De gelovigen, met de speciale eindtijd zalving, zullen de volken onderwerpen en oordelen uitvoeren over de ongelovigen. De 'latter rain' werkt toe naar een nieuwe wereldorde, naar de theocratie, naar het koninkrijk.

Als u luistert naar de charismatische vernieuwingsgroepen dat kunt u termen horen als 'the manchild', 'the overcomers', 'the manifest sons of God', 'the joel army.', 'the Christ compagnie.' Al die termen slaan op de elite die in Jezus naam de wereld gaat veroveren. De elite met de speciale zalving.

 

Uiteraard is deze theorie volledig in strijd met de bijbel. De bijbel voorzegt geen eindtijd opwekking maar een eindtijd afval van het geloof (2 Thess. 2:3; 2 Tim. 4:3,4) en een eindtijd verleiding met valse profeten, Christussen en grote satanische tekenen en wonderen (Matth. 24:24; 2 Thess. 2:9-12)

 

De 'latter rain' leraren verdraaien de bijbelse profetieŽn over het komende vrederijk. Dat vrederijk wordt volgens de bijbel pas opgericht nadat Jezus is teruggekomen en niet ervoor (Zie b.v. Openbaring 19:11 t/m 20:7).

 

Bedenk dat de meeste verkondigers van de latter rain leringen ook word-faith leraren zijn, waarvan er velen geloven, zoals hierboven onder punt 15.7. is beschreven, dat ze zelf kleine goden zijn. Daarnaast initiŽren ze hun aanhangers ook nog in de valse demonische zalving van het powerchristendom (Zie hierboven punt 15.6.)

 

De 'Latter Rain' leraren stellen dat het de eindopdracht van de herstelde gemeente is om de wereld voor Christus te veroveren. Voor het veroveren van de wereld is binnen hun kringen de zogenaamde theorie van 'geestelijk oorlogvoeren' ontwikkeld. (Voor een bespreking en weerlegging van hun leringen over geestelijk oorlogvoeren, klik hier)

 

Een onderdeel van het "Latter rain" denken is de 'Kingdom Now' lering. De bijbel spreekt over het duizendjarig rijk, zie Openbaring 20:1-7. Het komende vrederijk is een prominent thema in de Oudtestamentische profetie. In de 'Kingdom Now' lering wordt het duizendjarig rijk vergeestelijkt. Het duizendjarig rijk staat volgens hen voor de gehele christelijke bedeling, vanaf de hemelvaar van Christus tot zijn wederkomst. Het gevolg van deze overtuiging is dat men denkt nu al in het duizend jarig rijk te leven.

 

In de beschrijving van het duizendjarig rijk in Openbaring 20 staat dat in die tijd de satan gebonden is (:2,3) en dat de gelovigen met Christus heersen (:4,6). Dat is, zo stelt men, op dit moment rechtens de positie van satan en de gelovigen. De satan gebonden en de gelovigen op de troon. De opdracht van de gelovigen is om vanuit deze positie te gaan handelen en het tot werkelijkheid te maken. De satan is gebonden en heeft geen recht meer op de heerschappij over onze steden, streken, volken. Niet de satan maar wij, als gemeente, horen op de troon te zitten. We moeten als gemeente het heft in handen nemen. We moeten door geestelijk oorlog te voeren de macht van satan over onze steden en landen breken en in Jezus naam de macht overnemen. De geestelijke machtsovername in een stad of gebied wordt ook wel transformatie genoemd.

 

Essentieel voor de geestelijke verovering van de wereld is, zo stelt men, de eenwording van de kerk onder leiding van de nieuwe gezalfde apostelen. De bestaande kerkelijke structuren, dat zijn de kerkgenootschappen, staan in de visie van de topleiders van de Latter Rain deze eenheid in de weg.

 

De strategie die ze volgen is die van het uithollen van de bestaande kerkelijke structuren door nieuwe netwerken op te zetten. Interkerkelijke organisaties in de vorm van netwerken die onder leiding van een apostel staan. Celstructuren, interkerkelijk, of zelfs binnen kerken, die in contact staan met de nieuwe apostelen. Men spreekt b.v. over stadsapostelen. De mensen komen zo onder de invloed van het nieuwe leiderschap. Dit is ťťn van de verborgen agenda's achter het zogenaamde streek- en stadsgebed. De leiders van de Latter Rain beweren dat de tijd van de postdenominational church er aan komt, een kerk onder leiding van de apostelen.

 

De beweging is sterk anti-leer en anti-theologie, dat is vanuit hun gezichtspunt ook noodzakelijk want wil men ieder die zich christen noemt kunnen verzamelen dan moet de leer gerelativeerd worden. De beweging is volledig oecumenisch, alle protestantse gelovigen en voorgangers worden uitgenodigd om mee te doen met b.v. het stadsgebed, maar evenzeer alle katholieken en alle katholieke priesters.

De nadruk op de noodzaak van eenheid van de gelovigen om de wereld voor te kunnen bereiden op de komst van Christus is een duidelijke parallel met het niet christelijke deel van de New Age beweging. Daar, zo luidt de theorie, moet alles ook ťťn worden ter voorbereiding van de komst van de New Age 'Christus', de Maitreya.

 

Een instrument dat men gebruikt om christenen onder het gezag (onder de 'covering') van de nieuwe apostelen te brengen is het mentoring systeem. In het Engels ook wel "shepherding" genoemd. De bekende G12 is een combinatie van celstructuur en mentoring. Men leert dat iedere christen een mentor behoort te hebben. Dat wordt je covering (bescherming) genoemd. Iedere christen wordt dus na enige tijd zelf mentor en heeft een mentor. Zo ontstaat een hiŽrarchische structuur met aan de top van de piramide een apostel.

Uiteraard is dit strakke systeem van geestelijke mentorschap niet in de bijbel te vinden. Het is een instrument om mensen onder controle te houden.

 

Het probleem is natuurlijk wel wie dan de covering van de apostel is. Om dat gedeeltelijk op te vangen zijn de apostelen zich aan het verenigen in losse organisaties.

Inmiddels zijn er al enkele organisaties waarin de apostelen zich verenigen. Twee bekende zijn: The New Apostelic Roundtable en de International Coalition of Apostles (ICA)

 

Het valt te verwachten dat de Latter Rain beweging en de New Age beweging, die onder leiding staat van mensen als Neale Donald Walsch, uiteindelijk samen zullen gaan. Ze hebben het immers beiden over Christus, Jezus, God en ze werken toe naar eenheid en een vrederijk. Ze zijn beiden anti-dogmatisch.

 

Vele christenen zien de samenhang tussen al de 'hypes', die als golven door de evangelische wereld gaan, niet duidelijk. Het heeft mij ook enige tijd gekost om de grote lijn te ontdekken. De voornaamste 'evangelische' leider in deze gigantische beweging en samenzwering is C. Peter Wagner.

 

-------------------------------

 

Het bovenstaande is een onderdeel van de studie over de infiltratie van newage in de evangelische beweging, voor de gehele studie, klik hier.

 

Home