Een halve boodschap II – de ernstige gevolgen

 

Dit is het tweede artikel van een serie van 2. In het eerste artikel is uitgelegd dat in de evangelische wereld veel Bijbelse onderwerpen worden verwaarloosd. Er is nagegaan welke onderwerpen dat zijn en hoe dat wordt gerechtvaardigd. In dit artikel wordt besproken wat de gevolgen zijn. (Dit is de link naar het eerste artikel: www.toetsalles.nl/htmldoc/halve1.htm )

 

10. De ernstige gevolgen van de ‘positive only’ boodschap

 

De ‘positive only’ boodschap heeft vele negatieve gevolgen.

Hieronder worden de voornaamste besproken.

 

10.1. De Bijbelse waarheid wordt er door verdraaid

 

Door de ‘alleen positief’ prediking wordt de waarheid ernstig verdraaid.

 

Wel over de liefde en bewogenheid van God spreken, maar niet over zijn heiligheid en toorn over de zonde. Het gevolg is dat de gelovigen een vertekend beeld van God krijgen.

 

Liefde zonder rechtvaardigheid = slapheid

Rechtvaardigheid zonder liefde = hardheid.

God is zowel liefdevol als volstrekt rechtvaardig.

 

Niet alleen het beeld van God, maar ook het evangelie en het gehele christelijke leven worden vertekend. 

 

Mensen groeien op met alleen kennis van de liefde en bewogenheid van God. Als je over de toorn en heiligheid van God spreekt dan raken ze van streek, dat kunnen ze niet verdragen. Ik heb vlak na mijn bekering iets dergelijks beleefd. Mijn beeld van God was uit evenwicht geraakt, maar door het lezen van de Bijbel werd het gecorrigeerd.

 

    -------------------

 

+ Mijn getuigenis

 

Ik ben niet opgegroeid met het evangelie. Voor mijn twintigste jaar ben ik in contact gekomen met occulte zaken. Het gevolg was dat ik lastig gevallen werd door boze geesten. Een verschrikkelijke ervaring. Intussen had ik van Jezus gehoord. Op een avond kwamen de boze geesten weer en in mijn wanhoop heb ik spontaan tot Jezus gebeden. “Help Jezus, help Jezus”.  Jezus hielp onmiddellijk. De boze geesten verdwenen. De volgende dag werd ik wakker met de vrede en blijdschap van de Heer in mijn hart. Ik was enorm dankbaar. Ik heb een Bijbel opgezocht en ik heb voor het eerst van mijn leven in de Bijbel gelezen. Ik begon in het evangelie van Mattheus. Ik zag toen de liefde en de schoonheid en de eerlijkheid van Jezus. Ik heb me bekeerd. Vanaf die dag las ik verder in de Bijbel. Eerst de evangeliën en daar zag ik de liefdevolle Heiland die zich over mij ontfermd had. En zo verder het Nieuwe Testament door. Tenslotte kwam ik aan bij het boek Openbaring. En daar ontmoette ik de andere kant van Jezus. Openbaring spreekt over “de toorn van het lam”, over de toorn van Jezus (Openbaring 6:16). Het boek was overweldigingd. Oordeel na oordeel, in toenemende ernst. Mijn eerste reactie was er één van vrees:  “Is dit de God die ik dien, is dat deze God die toornt?”. Later vond ik in de Bijbel de woorden die mijn ervaring van dat moment beschreven: “Wie kan verkeren bij een verterend vuur?” (Jesaja 33:14). Dit veroorzaakte in eerste instantie kortsluiting in mijn hart en denken. Hoe dit te rijmen met de liefdevolle Jezus die zich ogenblikkelijk over mij had ontfermd? Ik kon het bijna niet verdragen. (Zoals de Engelsen zeggen: “It  shocked me to the core”.) Totdat ik in hetzelfde boek Openbaring las dat het Gods oordelen waren over de opstandige mensheid die keer op keer had geweigerd om zich te bekeren. “En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.” (Openbaring 16:9)

 

Gods geduld met de opstandige mensen was op dat moment in de geschiedenis op. God is niet alleen een God van liefde, maar ook een heilig God, een God van recht, een verterend vuur. Als we Jezus en zijn offer afwijzen, dan blijft er alleen het uitzicht op Gods oordeel over.

“Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God” (Hebr. 10:31)

“Want de Heere is een Wreker van dit alles” (1 Thes. 4:6, Nahum 1:2,3)

“Want onze God is een verterend vuur” (Hebr. 12:29)

“… dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn  … ” (Openb. 14:10)

 

   ------------------------------

 

10.2. Het ontwapend de christenen

 

Wel over verdraagzaamheid en eenheid onder de christenen spreken, maar nooit over de realiteit en het gevaar van valse leer en valse leraren. Het gevolg is dat de gelovigen niet waakzaam zijn. Dan sluipen er mannen die verkeerde dingen leren binnen en niemand heeft het door. (Judas :4; Hand. 20:28-31; Mattheus 7:15; 1 Joh. 4:1) .

 

10.3. De ernst wordt weggenomen

 

De ernst en de urgentie van de Bijbelse boodschap worden door de ‘positive only’ boodschap  weggenomen. Dat gebeurt automatisch als je alle “negatieve” Bijbelse onderwerpen weglaat.

 

De Bijbel zegt bijvoorbeeld: “Ontvlucht de komende toorn.” De christen die de ‘positief only’ boodschap heeft gehoord, zegt: “Toorn?  Hoezo toorn? God is toch liefde. Een God die kwaad is, die opsluit in de hel, dat kan toch niet, zo is God niet. Die God ken ik niet.”

 

Het christelijke leven en de evangelieboodschap worden in het ‘alleen positief’ christendom tot een soort christelijke levensstijl. Waar je de delen van uitkiest die je aanspreken. Niet meer tot een zaak van leven en dood, tot een zaak van eeuwig verloren gaan of behouden worden.

 

Je krijgt een tandeloos Christendom. Soft, koesterend, therapeutisch, niet aanstootgevend, niet te veel eisend, zich soepel aanpassend aan de opvattingen van de wereld op het gebied van schepping, seksualiteit, relatie man-vrouw, enzovoort.

 

10.4. Je krijgt christenen zonder kennis van de Bijbel en de gezonde leer

 

Als je met christenen uit een ‘positive only’ achtergrond omgaat, dan merk je dat er zeer weinig kennis van de Bijbel en van de gezonde leer is (1) . Dat maakt kwetsbaar voor valse leringen. Dat hindert de geestelijke groei.

 

Het is logisch dat er in ‘positief only’ kringen heel weinig kennis van de Bijbel is. Want het is onmogelijk om de Bijbel te kennen en tegelijkertijd ‘positive only’ te zijn. Het is onmogelijk om de volledige Bijbel door te lezen en dan nog ‘positive only’ te zijn. Want dan kom je keer op keer de toorn van God tegen, zijn oordelen, valse leraren en profeten, en alle andere negatief geachte zaken. 

 

10.5. Er is heel weinig nadruk op de inhoud van het geloof

 

Typerend voor de ‘positive only’ gemeenten is dat ze op hun website geen geloofsbelijdenis hebben. Er staat niet wat ze geloven over God, over Jezus, over de Heilige Geest, over de Bijbel, over de verlossing, over de gemeente en over de toekomst. Je vindt er wel een missie statement, maar geen lijst met de kernzaken waarin ze geloven.

 

In de seekerfriendly beweging is er heel weinig nadruk op ‘wat’ je gelooft. Ze leven meer op gevoel en beleving. Ze zijn vaak niet verankerd in de Bijbel en de gezonde leer. Je kunt ze ook meestal niet aanspreken op de Bijbel. De tendens is om op basis van emotie en gevoel standpunten in te nemen.

 

10.6. Het gevaar van verlies aan geestelijke kracht

 

De verwaarlozing van de Bijbel en het eenzijdige en beperkte onderwijs verzwakken het geestelijk leven. Dat zal niet bij allen het geval zijn, maar wel met velen in hun kring. Zal er kracht genoeg zijn om de jeugd bij het Bijbelse geloof te houden?

En met zo’n geestelijk dieet is de kans groter dat christenen weinig van God ervaren. Dat maakt ze kwetsbaar voor bewegingen die ‘godservaringen’ aanbieden (2) . Zoals de contemplatieve beweging (3)  en de extreem charismatische beweging.

 

10.7. Het gezag van de Bijbel wordt niet hoog gehouden

 

In ‘positive only’ kringen wordt weinig belang gehecht aan het hebben van de gezonde leer, er wordt weinig belang gehecht aan het hebben van de juiste Bijbelse opvattingen. Daarom maken ze zich ook niet druk over de juiste leer over de Bijbel zelf, over de juiste visie op de Bijbel. Ze vinden het ‘negatief’ en ongeestelijk als je, je daar druk over maakt.

 

Er zijn vier leerstellingen die het goddelijk gezag van de Bijbel ondersteunen.

(1) De woordelijke inspiratie van de Bijbel, (2) de onfeilbaarheid van de Bijbel en (3) de begrijpelijkheid van de Bijbel. En (4) de Bijbel als enige maatstaf en regel voor geloof en leven.

Voor meer uitleg over deze belangrijke en voor ons geloof fundamentele zaak, klik hier www.toetsalles.nl/htmldoc/halve.gezagbijbel.htm.

 

10.7.  De ‘positive only’ beweging is volstrekt oecumenisch

 

Valse leer, valse leraren en valse kerken bestaan niet in hun beleving. Onderwijzen wat de Bijbel zegt over valse leer, valse leraren en valse kerken is volledig “taboe”. Je mag absoluut niemand publiek aanspreken op de inhoud van zijn onderwijs en zijn gedrag.

 

De apostel Paulus was, in de ogen van deze mensen, volledig fout toen hij Petrus publiek terecht wees (Gal. 2:11), toen hij de christenen in Galatie scherp vermaande (Gal. 3:1), toen hij zeer fel waarschuwde tegen valse leraren die de kern van het evangelie verdraaiden (Gal.  1:6-9, Filip. 3:2).

 

Het automatisch gevolg van het negeren van valse leer is dat iedereen die zich christen noemt als medechristen wordt aanvaardt. Ongeacht wat die mensen geloven.

 

Zelfs over de kern van het geloof, dat wil zeggen over de vraag wat je moet doen om behouden te worden, mag verschillend gedacht worden. Neem de Rooms-katholieke Kerk. (4)  Die gelooft niet in het Bijbelse evangelie. Vroeger niet en ook nu niet. Dat blijkt als je in het officiële leerboek van de rooms-katholieke kerk kijkt, de Katechismus van de Katholieke Kerk. (5) . Christenen in de ‘positief only’ gemeenten denken dat de rooms-katholieke Paus een medechristen is, in plaats van iemand die een vals evangelie uitdraagt.

 

Positive only’ christenen negeren alles wat de Bijbel over het belang van de gezonde leer zegt. Wat de Bijbel zegt over strijden voor de waarheid (Judas :3,4), over mensen die het evangelie verdraaien en die daarom door Paulus worden vervloekt (Gal. 1:6-9). Over de waarschuwing voor mannen uit hun eigen midden die verkeerde dingen spreken (Hand. 20:28-31). Over het verbieden van sommige leringen (1 Tim. 1:3). Over het op afstand houden van christenen die een gevaarlijke valse leer brengen (2 Joh. :9,10; 2 Tim. 3:5).

 

Het gaat niet om een dwaling op een bijzaak. Het gaat om leringen die de kern van het evangelie aantasten en over leringen die het gezag van de Schrift aantasten. Een derde groep gevaarlijke valse leringen zijn leringen die zeer schadelijk zijn voor het geestelijk leven. Daar moet tegen op worden getreden. Waarschuwen, ontmaskeren, weerleggen, verbieden, op een afstand houden.

 

10.8. De ‘positive only‘ beweging loopt op termijn uit op een geestelijke ramp

 

Valse leer wordt in de Bijbel vergeleken met zuurdeeg (Math. 16:11,12; Gal. 5:9). Als je zuurdeeg in contact brengt met meel, dan zal het na enige tijd al het meel verzuren. Daarom zegt Paulus dat bepaalde leringen verboden moeten worden (1 Tim. 1:3) en dat je valse leraren op een afstand moet houden (2 Joh. :9,10 ).

 

De weigering van veel leiders uit de seekerfriendly beweging om af te scheiden van valse leer en van valse leraren, zal hun gemeenten op termijn geestelijk vernietigen.

 

Een illustratie uit de praktijk

 

Het gaat om de fusie tussen de ABC baptistengemeenten en de Unie baptistengemeenten.

 

De leiding van de Unie baptisten is half vrijzinnig en postmodern. De leider van de ABC baptisten gemeenten, Orlando Bottenbley, is dat niet. En toch heeft hij de ABC gemeenten verbonden met de Unie baptisten. Dat komt omdat Bottenbley ‘positief only’ is op allerlei terreinen, daarom werkt hij onbekommerd samen met half-vrijzinnige en postmoderne christenen.

 

Wat zijn postmoderne en vrijzinnige christenen?

 

-Postmoderne christenen zijn christenen die beweren dat de bijbel niet duidelijk is. Ieder leest er, volgens hen, zijn eigen verhaal in. Je kunt daarom niet met zekerheid zeggen wat de Bijbel over een onderwerp leert. Je kunt nooit met gezag zeggen: “Zo is het, zo moet het, hier staat het, dit zegt de Bijbel.” Postmoderne christenen weten het allemaal niet meer zo zeker. Ze verwerpen de begrijpelijkheid van de Bijbel. Ze verwerpen de helderheid van de Bijbel.

-Vrijzinnige christenen beweren dat er fouten in de Bijbel staan, dat sommige delen verouderd zijn en dergelijke. Zij verwerpen de onfeilbaarheid van de Bijbel.

 

Onder de Unie baptisten is er een sterke stroming die niet meer Bijbels is in hun leer over de Schrift. Dat wordt het meest zichtbaar als je kijkt naar de eigen predikantenopleiding van de Unie baptisten, het Baptisten Seminarium.

De leiding en de leraren van het Baptisten Seminarium  zijn volledig postmodern (6) . Ze verwerpen de woordelijke inspiratie van de Bijbel, de onfeilbaarheid van de Bijbel, de begrijpelijkheid van de Bijbel en het sola scriptura beginsel. Ze doen daarom niet meer aan systematisch onderzoek van de Bijbel (7) . De predikanten die afstuderen aan deze opleiding zijn hier allen door beïnvloed, de één meer dan de ander. Er komen via het seminarium postmoderne en half vrijzinnige predikanten de gemeenten binnen. Het lijkt alsof ze nog evangelisch zijn, maar ze zijn het niet meer. Dit is een voorbeeld van het ‘binnensluipen’ waar Judas het over heeft in Judas :4. Ze komen binnen op kousenvoeten. Ze sluipen binnen.

 

Door de fusie heeft Bottenbley de ABC gemeenten verbonden met de Unie Baptisten en daardoor ook met het Baptisten Seminarium. Want door de fusie met de Unie Baptisten is het Baptisten Seminarium nu ook de predikantenopleiding geworden van de ABC gemeenten. Dat is een geestelijke ramp. Zo heeft Bottenbley zijn gehele achterban van ABC gemeenten overgeleverd aan de geestelijke dood. Want postmodernisme en vrijzinnigheid tasten alles aan, waar ze mee verbonden worden. Ze vernietigen binnen één generatie elke kerk en gemeente.

 

En dat allemaal omdat Bottenbley, zoals alle andere ‘positive only’ leiders, een volslagen blinde vlek heeft voor de gevaren van postmodernisme en vrijzinnigheid in de Schriftbeschouwing.

 

Zo geestelijk dodelijk is het als je ‘alleen postief’ wilt zijn. Als je de Bijbelse opdracht om te strijden voor het behoud van de juiste inhoud van het geloof als ‘negatief’ verwerpt (Judas :3,4). Als je de Bijbelse opdracht om christenen die het gezag van de Bijbel aantasten op afstand te houden, negeert (2 Johannes :9,10).

De geestelijke schade die de ‘positive only’ beweging veroorzaakt, gaat verder dan een onevenwichtige prediking, gaat verder dan een verlies aan geestelijke kracht. Het gaat uiteindelijk, op iets langere termijn, om het behoud van het geloof zelf.

 

11. Hoe moeten we op de ‘only positive’ boodschap en beweging reageren?

 

+ Er op letten dat we zelf de balans bewaren

 

We moeten in ons eigen onderwijs en onze prediking zorgvuldig de Bijbelse balans bewaren.

We moeten vooral niet doorslaan naar de andere kant. Als de ‘positive only’ beweging alleen spreekt over de liefde en bewogenheid van God, dan moeten wij niet uit reactie daarop doorslaan naar de andere kant. Door alleen over de heiligheid en toorn van God te spreken. We moeten beiden blijven onderwijzen, tegelijkertijd, en in het Bijbelse evenwicht. 

 

“Let op dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid …” (Romeinen 10:22. NBG51)

 

Uiteraard moeten we de leiding van Gods Geest zoeken, wanneer we een bepaald deel van de waarheid moeten benadrukken. Er is ook een terechte pastorale benadering. Wanneer, wat te zeggen? Soms moeten mensen terecht gewezen worden, soms bemoedigd (1 Tessalonicezen 5:14).

 

+ We moeten de volledige Bijbel onderwijzen

 

Want alles wat God in de Bijbel heeft laten opschrijven is belangrijk.

Anders zou het niet in de Bijbel staan.

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

( 2 Timotheus 3:16,17)

 

Heel de Schrift … is nuttig”

 

Het voorbeeld van Paulus

 

We moeten de gehele raad van God verkondigen. Paulus had dat gedaan in Efeze. Bij zijn afscheid zei hij tot de leiders van gemeente: “Daarom betuig ik u, op de huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen.” (Handelingen 20:26).  En “Gij weet hoe … ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb om u te verkondigen en te onderwijzen ...” (Handelingen 20:20)

 

Een goede methode om balans in de prediking te houden is het doorpreken van een volledig Bijbelboek. Preek de brieven van het Nieuwe Testament door. Dan kom je elk Bijbels onderwerp tegen.

 

+ We moeten nuchter zijn, rekening houden met weerstand

 

Er komt een tijd dat vele christenen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dit moeten we onder ogen zien.

 

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.” (2 Timotheus 4:3)

 

De voorbije twintig jaar is in de evangelische beweging iets dergelijks gebeurd. Denk aan de gemeente waar de pionier van de sprekerslijst werd afgehaald, omdat de oudsten en veel gemeenteleden zijn prediking niet meer konden verdragen. Zo worden in gemeenten sprekerslijsten opgeschoond. En anderen leraren en voorgangers die ‘positive only’ zijn worden verzameld en op de lijst gezet. Sprekers die zeggen “wat het gehoor streelt” zijn wel welkom. Leraren die nooit confronteren met het woord van God, die niet bestraffen, die niet weerleggen. Het zijn leraren die niet de volle raad Gods verkondigen, die de hardere Bijbelse waarheden verzachten of negeren.

Het zijn sprekers die bijvoorbeeld als het om zaken als homoseksualiteit gaat, niet duidelijk en helder verkondigen wat de Bijbel er over zegt.

 

+ We moeten de christenen funderen

 

We moeten de christenen funderen in de gezonde leer. We moeten systematisch onderwijs geven over alle hoofdzaken van de Bijbelse leer. (Wat de Bijbel zegt over God, Jezus, de Heilige Geest, en over de Bijbel, de zonde, de mens, de engelen, de verlossing, de gemeente en de toekomst.) En over seksualiteit, over de positie van de vrouw in huwelijk en gemeente, enzovoort.

 

Helaas zijn de evangelische Bijbelscholen ontspoord

 

Een groot probleem is dat de evangelische Bijbelscholen, waar voorgangers worden opgeleid, van hun evangelisch fundament zijn geraakt. Dat geldt zowel voor het vroegere BIB in België (nu onderdeel van Heverlee), als voor de Evangelische Bijbelschool, voorheen in Doorn, Zeist, Veenendaal. Nu onderdeel van de Hogeschool Ede. En ook voor de ETF zelf.

De voorgangersopleiding van de Unie baptisten is zelfs inmiddels volledig postmodern geworden (8) . Daar doet men niet meer aan systematisch onderwijs van de leer van de Bijbel. Directie en leraren staan niet meer achter de woordelijke inspiratie en onfeilbaarheid van de Bijbel.

 

Om deze nood enigszins op te vangen, heb ik samen met een andere broeder de honderdbijbelstudie site gemaakt. Als een soort alternatief voor een evangelische Bijbelschool. Zo is het toch mogelijk om systematisch onderwijs over de Bijbelse leer te krijgen. Op de site worden de hoofdzaken van de leer één voor één doorgenomen.

Dit is de link naar de site: www.honderdbijbelstudies.nl . Er is nog een onderwijs site www.internetbijbelschool.nl en natuurlijk is er ook de discernmentsite www.toetsalles.nl .  

 

+ We moeten het gezag van de Bijbel verdedigen

 

We moeten de woordelijke inspiratie van de Bijbel verdedigen, de leer dat de Bijbel letterlijk het woord van God is. En de onfeilbaarheid van de Bijbel. Ook de begrijpelijkheid van de Bijbel. En de Bijbel als enige regel voor geloof en leven. Alle vier leringen die het gezag van de Bijbel hoog houden.

 

Predikers die hier niet achter staan moeten geweerd worden. Die moeten op een afstand worden gehouden. Om te voorkomen dat ze andere christenen meevoeren in hun dwaling.

Als het gezag van de Bijbel wordt aangetast, dan is het hek van de dam, dan kun je valse leer niet meer weerleggen en bestrijden. Dan is het fundament onherstelbaar beschadigd.

 

+ We moeten in onze beoordeling van de beweging niet doorslaan

 

Het is noodzakelijk om in onze houding en in onze beoordeling van de ‘positive only’ christenen en gemeenten de juiste balans te bewaren.

 

Het is niet allemaal onzin wat ze leren

 

Het is tot op zekere hoogte niet onbijbels om seekerfriendly te zijn. Je mag best nadenken over hoe de moderne mens te bereiken. En of er dingen in het gemeenteleven zijn die mensen onnodig afstoten. Het probleem is dat de seekerfriendly beweging te ver is gegaan in het verlangen om zoekende mensen te bereiken. Zo ver dat zelfs de inhoud van prediking en onderwijs wordt aangetast.

 

Een heel sterk postief punt van veel seekerfriendly gemeenten zijn de gemeentekringen die in deze gemeenten een belangrijk speerpunt zijn.

 

Er is veel variatie in de beweging

 

Er zijn christenen en gemeenten die er slechts door beïnvloed zijn, de één meer dan de ander. Anderen zijn er volledig in meegegaan. Sommigen zijn tot op zeker hoogte ook onwetend. Het is hen geleerd, ze weten niet beter. We mogen niet iedereen over één kam scheren.

 

We kunnen niet over motieven oordelen

 

Ik ga uit van de goede bedoeling en intentie van veel van de leiders uit de seekerfriendly beweging.

 

Het blijven wel onze broeders

 

Het is een feit dat het overgrote deel van de leiders van de seekersensitive beweging onze medegelovigen zijn. Ze geloven immers nog steeds in het Bijbelse evangelie. Ze geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat we behouden worden door het geloof. We kunnen hen hoogachten voor al het goede dat bij hen is. Al zijn we zeer kritisch over hun ‘positief only’ methode en boodschap. En moet er gewaarschuwd en weerlegd worden.

 

In de seekerfriendly beweging zitten veel oprechte gelovigen. Voor zover de Bijbelse waarheid wordt gepredikt, werkt de Geest van God in hun midden. Er komen mensen tot geloof, mensen worden bevrijd. Op korte termijn lijkt het vaak goed te gaan. Mits er bekwame leiders zijn, groeien seekerfriendly gemeenten meestal. Er is zegen op korte termijn, maar op langere termijn dreigt het rampzalig af te lopen. Zie wat hierboven, in punt 10.8  is gezegd over de fusie van de ABC baptisten en de Unie baptisten en hoe dat gaat aflopen.

En toch is Bottenbley een broeder. Er is veel goeds aan wat hij doet en leert. Er  is zegen. Ik twijfel ook niet aan zijn oprechtheid en zijn bewogenheid voor de mensen. Maar in zijn ijver heeft hij, verblind door het ‘positive only’ denken, ernstige fouten gemaakt, fouten die op langere termijn tot een ramp zullen leiden. Zoals het verbinden van de ABC baptistengemeenten met de Unie baptistengemeenten.

 

“Daarom, weest waakzaam …”  (Handelingen 20:31, Judas :3,4)

 

Dit is de link naar het eerste artikel: www.toetsalles.nl/htmldoc/halve1.htm

 

U kunt artikel 1 en artikel 2 lezen als één document. Hier is de link: www.toetsalles.nl/pdf/halve.pdf

 

    --------------

 

De eindnoten

 

 

1/ De christen in de ‘positief only’ beweging weten heel weinig, omdat ze veelal hun Bijbel niet systematisch doorlezen. Omdat ze alleen zeer eenzijdig en beperkt onderwijs hebben gekregen, onderwijs dat volledig uit evenwicht is. Omdat ze niet geleerd hebben om teksten in hun verband te lezen, om Schrift met Schrift te vergelijken, een tekst uitleggen in het licht van andere teksten die over het onderwerp gaan.

 

2/ Zie het artikel “De Bijbel over geloof, ervaring en mystiek”, speciaal de punten 4 en 5. www.toetsalles.nl/htmldoc/mystieka.htm

 

3/ Zie dit artikel over de contemplatieve beweging: www.toetsalles.nl/htmldoc/contemplatievebeweging.ha.htm

 

4/ Voor informatie over de Rooms-katholieke Kerk, klik hier: www.toetsalles.nl/rk-kerk.htm

 

5/ Zie deze bespreking van de KKK, de Katechismus van de Katholieke Kerk: www.toetsalles.nl/htmldoc/rk-katechismus1.htm

 

6/ Zie dit artikel over het Baptisten Seminarium. Het gaat over de huistheoloog van het baptisten seminarium en daardoor ook over het seminarie zelf: www.toetsalles.nl/htmldoc/McClendon.htm en ook dit artikel : www.toetsalles.nl/htmldoc/alarm.baptisten.htm

 

7/ Zorgvuldig de Bijbeltekst lezen, een Bijbeltekst vanuit het directe verband uitleggen, schrift met schrift vergelijken, kijken naar alle andere Bijbelgedeelten die iets over hetzelfde onderwerp zeggen. Alleen uitgaan van de Bijbel, alles toetsen aan de Bijbel. 

 

8/ Zie dit artikel over het Baptisten Seminarium. Het gaat over de huistheoloog van het baptisten seminarium en daardoor ook over het seminarie zelf: www.toetsalles.nl/htmldoc/McClendon.htm en ook dit artikel : www.toetsalles.nl/htmldoc/alarm.baptisten.htm