ForumC  - het belangrijkste instrument van de Nederlandse theďstische evolutionisten

 

Het theďstisch evolutionisme rukt op in Nederland. Het komt binnen in evangelische en orthodox reformatorische kring. ForumC speelt hierbij een grote rol. Onder de dekmantel van neutraliteit bevordert ForumC het theďstisch evolutionisme. Het bewijs voor deze stelling wordt hieronder gegeven. Maar voor dat wordt gedaan, eerst een korte kennismaking met ForumC.

 

1.      Wat is ForumC?

 

Het is een volledige organisatie. Er is een bestuur, een directeur en alles wat verder bij een organisatie hoort.

 

ForumC wil de christenen helpen met de bezinning op de relatie tussen geloof en wetenschap. Dit is de officiële doelstelling. Een belangrijk onderdeel van deze bezinning is het nadenken over de relatie tussen de Bijbel en de evolutietheorie.

 

2.      Wat doet ForumC?

 

ForumC is actief op veel terreinen. Het geeft een blad uit (Radix). Er zijn twee sites met artikelen en nieuws. Er wordt vormingsmateriaal uitgegeven. Onder meer “Check it out”, een leidraad voor groepsgesprekken over geloof en wetenschap met jongeren vanaf vijftien jaar. Daarnaast organiseert ForumC symposia en congressen. Er is ook een lijst met sprekers. Die zijn beschikbaar voor bijvoorbeeld scholen, jeugdverenigingen en studentenverenigingen.

 

Binnen ForumC zijn diverse netwerken van vakgenoten actief. Het doel van deze netwerken is om met elkaar na te denken over het eigen vakgebied. Bijvoorbeeld aan de hand van een casus uit de eigen praktijk of door een bijdrage van een spreker.

 

3.      ForumC is niet neutraal in het debat om de schepping. Het bewijs.

 

Met de mond belijdt ForumC dat het neutraal is, in de praktijk wordt telkens weer de richting van het theďstisch evolutionisme opgestuurd. Vanuit de kring van ForumC wordt dit ontkend, maar de vele feiten spreken voor zichzelf. Hieronder worden er enkele genoemd.

 

+ Het vormingsmateriaal dat ForumC aanbiedt

 

ForumC heeft twee boeken uitgegeven die bedoeld zijn om jongeren en studenten te laten nadenken over de relatie tussen geloof en wetenschap. Het gaat om het hierboven al genoemde “Check it out”. Het andere boek is: “Durf te denken”. Dit boek is gericht op eerste en tweedejaars studenten. De boeken worden ondersteund met extra materiaal op de sites van ForumC.

 

Beide boeken sturen in de richting van het theďstisch evolutionisme. “Check it out” doet dat op onbeschaamde manier, “Durf te denken” iets subtieler. Voor een bespreking van “Check it out”, verwijs ik naar dit artikel: www.toetsalles.nl/htmldoc/checkitout.htm. In het boek worden bigbang en evolutie als bewezen en vaststaand gepresenteerd. Nergens wordt het creationisme als een werkelijk alternatief voorgesteld. Argumenten vanuit creationistische hoek worden niet gegeven. Creationistische verklaringen en sterke punten worden niet genoemd. Problemen, zoals het feit dat Paulus zegt dat de fysieke dood het gevolg is van de zondeval (Romeinen 5:12), terwijl het boek leert dat Adam en Eva al sterfelijk waren voor de zondeval, worden weggemasseerd.

Ook “Durf te denken” is niet neutraal, het hoofdstuk dat is geschreven over de oorsprong van het heelal stuurt in de richting van theďstische evolutie. In de literatuuropgave van het boek is geen enkele creationistische bron gezet die voor verdere studie geraadpleegd kan worden.

 

+ De artikelen op de sites

 

De artikelen op de sites van ForumC over evolutie en schepping zijn bijna volledig geschreven vanuit theďstische evolutionisch standpunt. Zie het onderzoek dat Jan van Meerten hier naar heeft gedaan (1). Het excuus dat de organisatie daarvoor aanvoert, deugt niet (2).

 

Als een jongere op de sites van ForumC terechtkomt, dan wordt hij door de artikelen automatisch richting theďstische evolutie gestuurd.

 

+ Een onthullende uitspraak van de directeur van ForumC

 

Cors Visser is de directeur van ForumC. Hij heeft op de site van een bevriende Engelstalige organisatie openlijk uitgesproken dat ForumC bezig is met het uitdragen van theďstische evolutie. Hij schrijft daar het volgende over het streven van ForumC: “by showing the strength of the concept of evolutionary creation, we aspire to give the christians a deeper understanding of creation” (3), “door het tonen van de kracht van het concept van theďstische evolutie, streven we er naar om de christenen een dieper inzicht in de schepping te geven”.

 

Let op wat hij zegt. ForumC  streeft ernaar om de christenen een dieper inzicht in de schepping te geven. En hoe doet ForumC dat? Door hen “de kracht van het concept van theďstische evolutie” te laten zien. ForumC wil de christenen bekend maken met de theorie van theďstische evolutie en het wil hen de kracht daarvan tonen. De overtuigende kracht, de verklarende kracht.

 

Hier laat de directeur van ForumC het masker van neutraliteit volledig vallen.

 

+ Subsidie van Biologos

 

ForumC heeft een subsidie gehad van Biologos (4). Biologos is een bekende Amerikaanse organisatie van theďstisch evolutionisten. Ik citeer uit het Engelstalige Wikipedia artikel over Biologos: “the foundation promotes theistic evolution …”. De stichting promoot theďstische evolutie. Uiteraard subsidieert Biologos alleen projecten die passen in hun doelstelling. Wat ForumC doet valt blijkbaar binnen hun doelstelling.

 

+ Het Babel project

 

De volledige naam van het project waar ForumC subsidie voor heeft gekregen luidt: “From Babel to understanding: Towards a Fruitful Debate on Evolutionary Creation in the Netherlands”.

 

Op de site van Biologos geeft Cors Visser uitleg over het project. Daar doet hij de uitspraak die hierboven is besproken: “by showing the strength of the concept of evolutionary creation, we aspire to give the christians a deeper understanding of creation” (5).

 

Het officiële doel van het project is het bevorderen van een vruchtbaar debat over theďstische evolutie. Het werkelijke doel is volgens Cors Visser het promoten van theďstische evolutie.

 

Het Babel project loopt al enkele jaren. We zullen nagaan hoe ForumC het Babel project uitvoert. Centraal in de uitvoering staan drie conferenties.

 

In 2011 heeft ForumC een besloten conferentie georganiseerd voor rond de 40 Nederlandse opinieleiders uit verschillende achtergrond en met verschillende inzichten over de schepping. Het doel van de conferentie was om christenen met verschillende inzichten in gesprek met elkaar te brengen (6).

 

In 2013 was er een tweede conferentie. Het doel van deze conferentie was om na te denken over hoe het debat over de schepping aan jonge mensen te presenteren. Daarom zijn op die conferentie leraren van de middelbare scholen en kerkelijke jeugdwerkers uitgenodigd.

De hoofdspreker (de keynote speaker) op deze conferentie was bioloog Jitse van der Meer. Zijn verhaal had de vorm van een persoonlijk getuigenis. Hij vertelde over zijn ‘bekering’ van het ‘jonge aarde creationisme’ naar het theďstisch evolutionisme. Hij gaf uitleg over de redenen waarom hij het young earth creationisme had losgelaten. De ‘key note’ boodschap van de conferentie bestond dus uit een frontale aanval op het young earth creationisme (7).

 

Het volgens eigen verklaring “neutrale” ForumC had deze man, met dit verhaal, uitgezocht als ‘key note’ spreker. 

 

Verontrustend is bovendien dat tijdens deze conferentie door de deelnemers is overlegd over het maken van onderwijsmateriaal, bedoeld voor scholen en kerken (8). Waarschijnlijk is de “Check it out” leidraad daar een resultaat van.

 

Volgens de ForumC site was er in het kader van het Babel project voor het jaar 2014 nog een derde conferentie gepland. Deze keer speciaal voor predikanten. Ik heb hier geen informatie over gevonden.

 

Tot zover een aantal van de feiten die aantonen dat ForumC niet neutraal is.

 

+ Er is meer

 

De opsomming is niet volledig, er valt nog meer over dit onderwerp te zeggen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de lijst met sprekers die ForumC aanbiedt. In die lijst zul je naar alle waarschijnlijkheid geen young earth creationist vinden. Maar wel iemand als René Fransen, een felle theďstische evolutionist.

 

De dingen die hierboven genoemd zijn, zijn eenvoudig te doorzien. Er is echter nog iets wat aantoont dat ForumC niet neutraal is. Dat is wat moeilijker te doorzien. Dat wordt behandeld in punt 5. Maar eerst moet wat gezegd worden over ForumC en de orthodoxe leer over de Bijbel.

 

4.      Een frontale aanval op de onfeilbaarheid van de Schrift in het vormingsmateriaal van ForumC

 

In één van de boeken die in nauwe samenwerking met ForumC zijn geschreven, wordt een directe en openlijke aanval gedaan op de onfeilbaarheid en het gezag van de Bijbel. Het gaat om de hierboven al genoemd leidraad voor het houden van gesprekken met jongeren, “Check it out”. Naast het feit dat in dit boek wordt beweerd dat evolutie bewezen is, wordt in het boek ook een openlijke en felle aanval gedaan op de onfeilbaarheid en het gezag van de Bijbel. Dit wordt aangetoond en besproken in punt 3 van dit artikel: www.toetsalles.nl/htmldoc/checkitout.htm .

 

Theďstische evolutie gaat onvermijdelijk samen met het verwerpen van de onfeilbaarheid van de Bijbel en met het opzij schuiven van het gezag van de Bijbel. Ook in “Check it out” zien we dat dit het geval is. Jezus en Paulus gaan immers uit van de letterlijke opvatting van Genesis 1 en 2 (9). Theďstische evolutionisten verwerpen de letterlijke uitleg van Genesis 1 en 2. Zij beweren dus dat Jezus en Paulus fout zaten. Volgens de theďstisch evolutionisten hebben Jezus en Paulus Genesis 1 en 2 verkeerd uitgelegd. 

 

5.      ForumC doet alsof het om een bijzaak gaat

 

Forum doet alsof het in de discussie tussen creationisme en theďstische evolutie slechts om een bijzaak gaat, terwijl dat niet het geval is. Door dat te doen kiest ForumC de kant van de theďstisch evolutionisten. Want die beweren ook dat het om een bijzaak gaat. Een bijzaak waar we elkaar als Bijbelgetrouwe christenen vrij in moeten laten. Terwijl orthodoxe christenen stellen dat het niet om een bijzaak gaat en dat deze leer daarom niet uitgedragen mag worden (volgens 1 Timotheus 1:3).

 

+ Waarom het niet om een bijzaak gaat

 

Acceptatie van theďstische evolutie heeft grote en onacceptabele gevolgen:

(1)   Het gaat in tegen het duidelijke onderwijs van de Schrift. Zo leert de Schrift (Romeinen 5:12)  bijvoorbeeld dat de dood het gevolg is van de zondeval, terwijl het theďstisch evolutionisme leert dat de mensen al sterfelijk waren voordat de zondeval plaats had.

(2)   Daarnaast verwerpt het theďstisch evolutionisme ook de onfeilbaarheid van de Bijbel, want het veronderstelt dat er fouten in de Bijbel staan. Jezus en Paulus hebben zich, volgens het theďstisch evolutionisme, vergist, toen ze uitgingen van een letterlijke interpretatie van Genesis 1 en 2.

(3)   Maar nog fundamenteler is dat het theďstisch evolutionisme het gezag van de Bijbel opheft. Dat is het gevolg van het feit dat het theďstisch evolutionisme het bindende principe dat de Bijbel zichzelf behoort uit te leggen, buiten werking stelt .

 

Dit laatste punt, punt 3, is het meest ingrijpende gevolg van het theďstisch evolutionisme.

 

Om de Bijbel te kunnen combineren met evolutie moet je Genesis 1 en 2 opvatten als poëtische fantasie. Het probleem voor de theďstisch evolutionisten is dat dit ingaat tegen de eigen uitleg van de Bijbel. Want Jezus en Paulus gaan in hun onderwijs uit van de letterlijke interpretatie van Genesis 1 en 2 (10). Voor een christen die de Bijbel accepteert als het onfeilbare woord van God is de zaak daarmee beslist. De juiste uitleg staat dan vast. Niet echter voor de theďstisch evolutionist.

Theďstisch evolutionisten schuiven de eigen uitleg van de Bijbel opzij. Voor hen is de eigen uitleg van de Bijbel niet bindend. Niet hoe de Bijbel zichzelf uitlegt, niet wat Paulus zegt, niet wat Jezus zegt, maar een wetenschappelijke theorie (in dit geval de evolutietheorie) is bij hen beslissend voor de uitleg van Genesis 1 en 2. Volgens hen hebben Jezus en Paulus zich vergist toen ze over de schepping spraken. Dit heeft grote gevolgen voor het Schriftgezag. Want als je op dit punt de eigen interpretatie van de Bijbel opzij mag schuiven, waarom dan op andere punten niet hetzelfde doen? Als je accepteert dat je de Bijbel mag interpreteren tegen de eigen uitleg in, dan is er geen Schriftgezag meer, dan is in de praktijk het Schriftgezag opgeheven. Dan is de weg vrij voor allerlei schriftkritische theorieën. Dan is bijvoorbeeld de weg vrij om te beweren dat de eerste vijf boeken van de Bijbel niet door Mozes zijn geschreven, al geeft het Nieuwe Testament aan dat ze wel door Mozes zijn geschreven. Dan hoef je ook de zondeval niet meer letterlijk te nemen, al interpreteert Paulus het verslag van de zondeval letterlijk (2 Korinthe 11:3, 1 Timotheus 2:14). Dan is het mogelijk om bijvoorbeeld ook de uitspraken van Paulus over homoseksualiteit als tijdgebonden opzij te schuiven. Want als Paulus zich heeft vergist toen hij over de schepping schreef, dan kan hij zich toch ook vergist hebben toen hij hierover schreef? Dan is het mogelijk om met beroep op buiten-Bijbelse joodse bronnen de rechtvaardigingsleer van Paulus, tegen het zelfgetuigenis van de Bijbel in, te herinterpreteren (N.T. Wright).

 

Theďstisch evolutionisten als bijvoorbeeld Gijsbert van den Brink maken gebruik van het opzij schuiven van ‘het principe dat de eigen uitleg van de Bijbel bindend is’, om nog meer on-Bijbelse dwalingen uit te dragen. Zo ontkent van den Brink bijvoorbeeld de letterlijke interpretatie van de zondeval uit Genesis 3 (11). Veel theďstisch evolutionisten twijfelen aan een letterlijke Adam en Eva. Dat is logisch, want als je Genesis 1 en 2 niet letterlijk neemt, waarom zou je dan Genesis 3 wel letterlijk nemen. Als je uitgaat van theďstisch evolutie dan is er weinig ruimte voor een letterlijke Adam en Eva. En als er al een Adam en Eva waren, dan waren ze al sterfelijk voordat ze zondigden.

 

De conclusie: theďstisch evolutionisme is een ernstige valse leer. Het gaat niet om een bijzaak. Dat wordt bevestigd door de recente kerkgeschiedenis. De val van de Gereformeerde Kerken Synodaal is begonnen met het tolereren van theďstische evolutie. Dat hief het Schriftgezag op in deze kerk, waarna een vloedgolf van Schriftkritiek en andere dwalingen de kerk overstroomde. Het gevolg was dat deze kerk van 1 miljoen mensen binnen 10 tot 15 jaar volledig overgenomen werd door de vrijzinnigen.

 

Zie eindnoot 12, in die noot wordt uitgelegd, met citaten uit het boek, hoe in “Check it out” uitdrukkelijk en openlijk het bindende principe dat de Bijbel zichzelf behoort uit te leggen wordt opzij geschoven. 

 

+ Hoe moeten we volgens de Bijbel met valse leer en valse leraren omgaan?

 

De Bijbel geeft instructie over hoe we als christenen met valse leer en valse leraren moeten omgaan. Voordat we dat op een rij zetten, is het nuttig om na te denken over wat precies een valse leraar is. Valse leraren zijn leraren die dingen leren die het fundament van het geloof aantasten. Theďstisch evolutionisme is zo’n leer.

 

Dit zijn enkele van de Bijbelse richtlijnen voor de omgang met valse leer en leraren:

 

-Het uitdragen van valse leer moet verboden worden (1 Timotheus 1:3, Titus 1:11).

-Mensen die een ernstige valse leer brengen, moeten op een afstand worden gehouden (1 Timotheus 6:20, 2 Timotheus 3:5).  Je moet hen niet ontvangen (2 Johannes 1:10,11).

-Ze moeten in de gaten worden gehouden (Filippenzen 3:2).

 

Kortom, de Bijbelse leertucht moet worden toegepast. Dat is de Bijbelse weg.

 

+ ForumC wijst de weg van de dialoog, het gesprek

 

ForumC roept op tot verdraagzaamheid. Dat komt omdat ForumC van mening is dat het, bij het verschil van inzicht over de schepping, slechts om een bijzaak gaat. Als je daar van uitgaat, dan ga je inderdaad anders met dit meningsverschil om. Dan roep je op tot verdraagzaamheid.

 

ForumC wil de creationisten in gesprek brengen met de theďstisch evolutionisten. Dat klinkt goed, maar het is niet de Bijbelse weg. Dat kun je doen als het om een bijzaak gaat, maar niet als het fundament van het geloof wordt aangetast.

 

Bovendien, een dialoog met christenen die zich niet willen onderwerpen aan het gezag van de Schrift is zinloos. Wat moeten we met iemand als René Fransen, die in “Check it out” het gezag van de Bijbel uitschakelt en de onfeilbaarheid van de Bijbel keer op keer aanvalt. (Zie punt 3 van de bespreking van zijn boek Check it out. )

Als orthodoxe christenen in gesprek gaan met theďstische evolutionisten, en, samen met hen, op voet van gelijkheid, een conferentie over de schepping beleggen, dat geeft bovendien een verkeerd signaal naar de eigen achterban. Het geeft het signaal dat er niets ernstigs aan de hand is. Precies wat de theďstisch evolutionisten en ForumC de orthodoxe christenen in Nederland wijs willen maken.

 

Ik roep als ouderwetse evangelical: “Alarm, Alarm”. Maar ForumC roept: “vrede vrede.” Net als de oudtestamentische valse profeten roepen ze: “Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is.”

 

De oproep tot vrede en dialoog heeft het tij mee. In de eerste plaats omdat ons vlees geen conflict maar harmonie wil. We zien er tegen op, tegen een confrontatie. In de tweede plaats omdat het nemen van tuchtmaatregelen ingaat tegen de postmoderne tijdgeest, waarin alles maar moet kunnen. En tenslotte zien we er tegen op om alleen te staan, tegenover de evolutionisten en de theďstische evolutionisten. Het is zo aantrekkelijk om op een organisatie als ForumC te steunen, voor expertise en organisatorische stevigheid en waar je bovendien opgenomen wordt in hun grote netwerk.

 

6.      Het korte termijn doel van ForumC. Acceptatie.

 

Om te begrijpen wat het korte termijn doel is, is het nuttig om eerst iets over de geschiedenis van de strijd tussen creationisme en theďstisch evolutionisme te zeggen.

 

+ Theďstische evolutie is geen nieuw idee

 

Een voorbeeld. In de jaren vijftig werd deze leer met groot succes door een hoogleraar van de VU uitgedragen in de Gereformeerde Kerk Synodaal. Dat was het startsein voor de geestelijke ineenstorting van deze kerk.

 

+ De historische situatie

 

Evangelische en orthodox reformatorische christenen hebben theďstische evolutie altijd afgewezen als een gevaarlijk valse leer. Niemand nam die leer serieus, omdat hij zo duidelijk tegen de Schrift ingaat en vanwege de ernstige gevolgen voor het Schriftgezag. Theďstische evolutie had geen plaats in hun midden.

 

Tot zover deze korte uitleg over de historische situatie.

 

+ Het slopen van de muur

 

De theďstisch evolutionisten zaten dus met een probleem, ze stuitten op grote weerstand. Dat brengt ons op het eerste doel van de theďstisch evolutionisten. Een doel waar ook ForumC naar toe werkt. Dat is opnieuw een bewijs dat ForumC meewerkt aan de agenda van de theďstisch evolutionisten.

 

+ Theďstische evolutionisten willen geaccepteerd worden binnen de orthodox christelijke wereld

 

Het korte termijn doel van de theďstisch evolutionisten is om die uitsluiting te doorbreken. Ze willen binnen de orthodox christelijke wereld geaccepteerd worden als orthodoxe medechristenen.

 

Dat doen ze door de orthodoxe christenen wijs te maken dat het in het conflict over de schepping slechts om een bijzaak gaat. En dat je in theďstische evolutie kunt geloven en toch, tegelijkertijd, een orthodox Bijbelgetrouw christen kunt zijn. Dat is ook de boodschap van ForumC!, 

 

Theďstische evolutionisten willen erbij horen, gewoon als broeders die even wat anders over de schepping denken. En als broeders die de onfeilbaarheid van de Bijbel en het gezag van de Bijbel verwerpen, maar dit laatste zeggen ze er meestal niet bij. Ze hopen dat de orthodoxe christenen niet door hebben wat ze met de onfeilbaarheid en het gezag van de Bijbel doen.

 

Als ze dit bereiken, dan hebben ze hun eerste doel bereikt. Dan zijn ze van christenen die een gevaarlijke valse leer uitdragen, veranderd in medegelovigen die anders over de schepping denken. Dat geeft hen de ruimte om hun leer als een mogelijk ‘Bijbels’ alternatief voor de letterlijke uitleg van Genesis 1 en 2 voor te leggen aan de jongeren uit orthodox christelijke achtergrond.

 

De theďstisch evolutionisten vinden het niet erg als je creationist bent, zolang je maar aanvaardt dat je als Bijbelgetrouw christen ook theďstisch evolutionist kan zijn. Zolang je maar niet zegt: “Dit is onacceptabel, deze leer moet verboden worden.” Zolang je maar niet zegt: “Met christenen die het bindend principe dat de Bijbel zichzelf behoort uit te leggen opzij schuiven, kunnen we niet samenwerken.”

 

7. De scheppingsverklaring van ForumC, een zeer misleidende verklaring

 

In 2009 heeft ForumC het initiatief genomen tot het opstellen van de zogenaamde scheppingsverklaring (13).

 

Dit is een zeer misleidende verklaring, want in de verklaring wordt de kernvraag over de gevolgen van theďstische evolutie voor het Schriftgezag, volledig genegeerd. De verklaring legt de nadruk op het gemeenschappelijke en roept om elkaar als medegelovigen te aanvaarden.

 

Als je de verklaring leest dan denk je: “Er is niets aan de hand. We staan op het zelfde fundament. We geloven allebei dat God de schepper is. Wij geloven dat God direct heeft geschapen, de theďstisch evolutionisten geloven dat God geschapen heeft via het proces van evolutie. Hoe God geschapen heeft, raakt het fundament van het geloof niet. Laten we elkaar aanvaarden, laten we elkaar de ruimte geven, laten we elkaar de broederhand geven.”

 

Het punt is niet of we in de ander al of niet een medegelovige herkennen. Het gaat er om of het theďstisch evolutionisme al of niet een ernstige valse leer is, die het fundament van het geloof aantast.

 

Bovendien, theďstische evolutionisten zijn in ieder geval geen orthodoxe christenen meer, zij verwerpen immers principieel het gezag van de Schrift. Ze stellen in het geval van de uitleg van Genesis 1 en 2 een wetenschappelijke theorie boven de eigen uitleg van de Bijbel. Voor theďstische evolutionisten heeft de Bijbel niet het hoogste gezag. Dat is het fundamentele kenmerk van de vrijzinnigheid.

 

8.      De strategie van ForumC – een overzicht

 

In het optreden van ForumC is een bepaalde strategie te herkennen. In dit punt wordt daar een overzicht van gegeven. Ik vraag u om geduld, want enige herhaling van wat hierboven al is besproken is hierbij niet te vermijden.

 

Hoe gaat ForumC te werk?

 

(a)    De kernvraag negeren

 

De kernvraag over de gevolgen van theďstische evolutie voor het Schriftgezag wordt genegeerd. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de scheppingsverklaring.

 

(b)    Doen alsof het om een bijzaak gaat

 

Een bijzaak waar we, binnen de orthodox christelijke wereld, onderling van mening over kunnen verschillen, zoals we bijvoorbeeld over de waterdoop anders kunnen denken.

 

(c)     Oproepen tot een dialoog, de vrede prediken, wederzijdse acceptatie prediken

 

Oproepen om te stoppen met elkaar veroordelen. Dus niet langer uitspreken dat theďstische evolutie een gevaarlijke valse leer is, die verboden moet worden (1 Timotheus 1:3). In gesprek met elkaar gaan, op voet van gelijkheid.

 

(d) Beweren dat ForumC neutraal is. Binnensluipen op kousenvoeten.

 

ForumC doet zichzelf voor als neutraal, terwijl het dat niet is. (Zie hierboven, punt 3.) Ook in de beoordeling van de ernst van het verschil van inzicht over de schepping, heeft ForumC de kant van de theďstisch evolutionisten gekozen. (Zie hierboven, punt 5.)

 

ForumC  is een typisch geval van ‘wolven in schaapsklederen’ (Mattheus 7:15, Handelingen 20:29,30). Door zich voor te doen als neutraal, terwijl ze het niet zijn, proberen ze binnen te sluipen in orthodox christelijke kring. Helaas heeft deze tactiek ook deze keer weer veel succes. Zo is ForumC er in geslaagd om een formeel partnerschap aan te gaan met veel orthodox christelijke scholen. Dat wordt besproken in het volgende punt, punt 9.

 

Er wordt nog meer bedrog gepleegd door ForumC. Zoals je voordoen als een orthodox christen, die zich onderwerpt aan de Schrift, terwijl je dat niet bent. Je voordoen als een orthodox christelijke organisatie, terwijl je tegelijkertijd in je onderwijsmateriaal het gezag van de Bijbel opzij schuift en de onfeilbaarheid aanvalt. (“Check it out”, punt 3).

 

Bovendien als het om het Schriftgezag gaat kun je als christen en als organisatie niet neutraal zijn. Je onderwerpt je aan de Schrift of je onderwerpt je er niet aan.

 

(e) Nog een rookgordijn

 

Het officiële doel van ForumC is het nadenken over relatie tussen geloof en wetenschap.

Op zich is daar natuurlijk niets mis mee. Hetzelfde geldt voor ‘werken aan de verbetering van het christelijk onderwijs.’ Wie kan daar tegen zijn? ForumC zegt ook nog eens dat het neutraal is in het debat over de schepping. Hoe kun je daar problemen mee hebben?

 

ForumC zegt: “Echt, we zijn onschuldige schapen, we zien er toch uit als schapen, we zijn geen wolven in schaapskleren.”

 

Hierboven is aangetoond dat ForumC niet neutraal is (de punten 7 en 8). Ik wijs nogmaals op de verborgen agenda van ForumC, zoals de directeur die onder woorden bracht op de site van Biologos: “We willen de christenen een dieper inzicht in de schepping geven, door ze de kracht van de theorie van theďstische evolutie te laten zien” (14). Denk ook aan de boodschap van de handleiding voor groepsgesprekken met jongeren (Check it out).

 

(f) Infiltreren

 

ForumC zoekt samenwerking met orthodoxe christenen, met hun scholen, gemeenten, jeugdverenigingen. Zie hieronder, punt 9. Zo proberen ze voet te krijgen in orthodox christelijke kring. Daarnaast worden er bijvoorbeeld sprekers aangeboden.

 

(g) Werken in het verborgene

 

ForumC werkt geregeld met besloten samenkomsten. Alleen toegankelijk als je er voor uitgenodigd wordt. Voor de conferenties in het kader van het Babel project hebben ze zelf uitgezocht welke creationisten wel en welke niet werden uitgenodigd. Niet alle creationisten zien duidelijk dat naast de schepping ook het Schriftgezag op het spel staat. Dat maakt hen kwetsbaar. Het hoofddoel was niet om deze creationisten van inzicht te laten veranderen over de schepping, het hoofddoel was om hen zover te krijgen dat ze bewust of onbewust de stelling onderschrijven, dat het bij het verschil van mening over de schepping slechts om een bijzaak gaat. Een bijzaak waar we elkaar binnen de Bijbelgetrouwe christenheid de ruimte in moeten geven. Zo breken ze het ene front van de creationisten.

 

(h) Wijzen op een werkelijke nood en dan vervolgens het verkeerde antwoord geven

 

Jongeren uit orthodox christelijke kring komen in het hoger onderwijs in contact met het evolutionisme. Daar moeten ze op voorbereid worden. Dat kun je doen door hen uit te leggen wat de evolutietheorie inhoudt en door hen nauwkeurig uit te leggen waarom het bewijs voor evolutie niet overtuigend is. ForumC bereid de jongeren voor op de confrontatie door ze te wijzen op de kracht van het concept van theďstische evolutie. Ik verwijs weer naar de uitspraak van Cors Visser op de Biologos site.

 

(i)Richten op de jeugd, op de jongeren, de studenten

 

De voornaamste doelgroep van ForumC zijn de jongeren en studenten uit orthodox christelijke achtergrond. Daar is bijvoorbeeld het cursusmateriaal op gericht. Laat de ouderen maar doen, wij winnen intussen de harten van de nieuwe generatie.

 

9.      ForumC werkt officieel samen met vele reformatorische scholen. Een zeer ernstige situatie.

 

Een partnerschap

 

ForumC is een partnerschap aangegaan met “Het platform Identiteit en Kwaliteit in de leergebieden“ (afgekort tot I&K.) (15).

 

I&K is een netwerk van christelijke scholen voor voortgezet en hoger onderwijs. Het gaat overwegend om scholen uit bevindelijk reformatorische achtergrond.  Veel reformatorische scholengemeenschappen voor middelbaar onderwijs maken er deel van uit, maar ook HBO opleidingen als de Driestar en de Christelijke Hogeschool Ede.

 

+ In 2013 maakten de volgende scholen deel uit van het platform (20):

 

+Calvijn College (Goes),

+Christelijke Hogeschool Ede

+Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits (Middelharnis)

+De Passie (Utrecht)

+Driestar College (Gouda)

+Driestar Educatief (Gouda)

+Gereformeerde Hogeschool (Zwolle)

+Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (Rotterdam)

+Gomarus College (Groningen)

+Greijdanus (Zwolle)

+Guido de Bres scholengemeenschap (Amersfoort)

+Pieter Zandt Scholengemeenschap (Kampen)

+Ichthus College (Veenendaal).

 

Er staat bij de lijst dat I&K verwachtte dat nog enkele nieuwe scholen zich zouden aansluiten. We zijn intussen twee jaar verder, wellicht is dit inderdaad gebeurd.

 

+ Waarom samenwerking?

 

Huib van Leeuwen, voorzitter van I&K, zegt in een artikel in het RD het volgende over de samenwerking met ForumC: "Met steun van ForumC kunnen we nog beter werken aan ons doel: goed, Bijbelgetrouw onderwijs. ForumC levert niet alleen inhoudelijke expertise, maar zorgt ook voor organisatorische stevigheid en een groot en relevant netwerk" (16).

 

+ De concrete invulling van de samenwerking

 

Forum C en het platform I&K werken onder meer samen bij toerusting en bemoediging van christelijke docenten. Zo wordt er bijvoorbeeld gezamenlijk materiaal gemaakt voor de docenten (17).

 

+ Het doel van het platform I&K

 

Het doel van platform “Identiteit en Kwaliteit” is samenwerken om zo de christelijke identiteit te versterken door het ontwikkelen van onderwijskundige projecten, het scholen van docenten en het verankeren van de resultaten daarvan in de lerarenopleiding.

 

Op zich is dat natuurlijk prima. Het verontrustende is dat daarbij wordt samengewerkt met ForumC.

 

+ Hoe kan dat?

 

Het is moeilijk te begrijpen dat scholen uit orthodox reformatorische kring gaan samenwerken met een organisatie die voornamelijk bestaat uit theďstisch evolutionisten, dat wil zeggen een organisatie die voornamelijk bestaat uit christenen die zich niet willen onderwerpen aan het gezag van de Schrift. Ik wijs nog een keer op het vormingsmateriaal van ForumC (Check it out, zie punt 3), daar wordt welbewust en zeer uitdrukkelijk de onfeilbaarheid van de Schrift afgewezen en het gezag van de Bijbel opzij geschoven. Dit gaat rechtstreeks in tegen de identiteit van deze reformatorische scholen. Want zij onderschrijven de drie formulieren van enigheid, waaronder de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In artikel 5 van de NBG wordt de onfeilbaarheid van de Bijbel beleden. Over de geschriften van de Bijbel wordt daar gezegd: “wij geloven alles wat daarin begrepen is”. Alles, dus ook het verhaal over de schepping, zoals het in de Bijbel staat en zoals het door Jezus en Paulus wordt opgevat.

 

Bedenk dat alle orthodox reformatorische kerken ooit ontstaan zijn uit de worsteling met de vrijzinnigheid. En nu zijn op dit moment scholen uit deze kerkelijke achtergrond aan het samenwerken met een organisatie die voor een groot deel bestaat uit mensen die zich niet onderwerpen aan het gezag van de Schrift.

 

Wellicht zijn de verantwoordelijken van het platform “Identiteit en Kwaliteit” misleid door het verhaal van ForumC over neutraliteit. En doorzien ze niet wat de ernstige gevolgen van de leer over theďstische evolutie zijn voor het gezag van de Bijbel.

 

De directeur van ForumC zegt dat de scholen bij de samenwerking kunnen uitgaan van hun eigen identiteit. Dat zegt dus de man die met grote stelligheid zegt dat ForumC neutraal is en die intussen vormingsmateriaal als “Check it out” uitgeeft en die op de Biologos site heeft gezegd dat het doel van ForumC is: “het verdiepen van het inzicht van de christenen in de schepping, door hen de kracht van het concept van theďstische evolutie te tonen” (18). 

 

Hier is het oude spreekwoord van toepassing: “Als de vos de passie preekt, dan moet de boer op zijn kippen letten”. Als de vos, als de theďstische evolutionist, de passie, de vrede, de dialoog preekt, dan moet de boer, dan moeten de  geestelijke leiders extra opletten op hun kippen, op de aan hun zorg toevertrouwde christenen.

 

+ De samenwerking gaat tegen de Bijbelse richtlijnen in

 

De samenwerking met ForumC gaat in tegen de Bijbelse opdracht om mensen die een ernstige valse leer uitdragen op een afstand te houden. Immers theďstische evolutie tast het fundament van het geloof aan.

 

-Verbieden (1 Timotheus 1:3)

-De mond snoeren (Titus 1:11)

-Op een afstand houden (1 Timotheus 6:20, 2 Timotheus 3:5,)

-Niet ontvangen (2 Johannes 1:10,11)

-In de gaten houden (Filippenzen 3:2)

 

Enzovoorts.

 

+ Waarom de samenwerking geestelijk gezien gevaarlijk is

 

Valse leer werkt als zuurdesem

 

Volgens de Bijbel werkt valse leer als zuurdesem (Galaten 5:9, Mattheus 16:6-12 ). Als je valse leer niet op een afstand houdt, dan zal de zuurdesem het meel gaan verzuren. Samenwerken met ForumC is het meel (de christenen) in aanraking brengen met de zuurdesem (het theďstisch evolutionisme). Ook in de Gereformeerde Kerk Synodaal, waren er indertijd velen die zeiden: “We houden het wel in de gaten, we houden het wel in de hand, ons zal het niet beďnvloeden.” Maar het is niet in hand gehouden. Het is naďef te denken dat je tegen Bijbelse principes in kunt handelen en dan toch de gevolgen daarvan vermijden.

 

Het geeft een verkeerd signaal

 

Door met theďstisch evolutionisten samen te werken, geef je een verkeerd signaal af naar de eigen achterban. “Als onze leiders er mee samenwerken, als onze school er mee samenwerkt, dan zal de organisatie wel ‘in orde’ zijn en dan is de leer over theďstische evolutie niet al te ernstig. Dan zal ik eens op hun website gaan kijken, enzovoorts.”

 

Zo wen je de achterban aan samenwerking met vrijzinnige christenen. Iets wat precies past in de alles relativerende postmoderne geest van de tijd waarin we leven.

 

+ Dit is het meest verontrustend van alles

 

Heel verontrustend is dat wellicht ook leerkrachten van reformatorische scholen gaan deelnemen aan de netwerken voor vakgenoten van ForumC. Is er bijvoorbeeld een groep van biologieleraren? Samen nadenken over een casus, maar zal dat nadenken worden gedaan vanuit de Bijbel en in onderwerping aan de Schrift? Een spreker uitnodigen, maar wie zal spreken? Vast iemand met een rij doctor titels en een belangrijk maatschappelijke functie, maar zal hij spreken in onderwerping aan de Bijbel?

 

De biologieleraren en in iets mindere mate de natuurkunde en scheikunde leraren en de godsdienst leraren zijn de voor de identiteit van een school de belangrijkste leraren. Gaan die deelnemen aan de netwerken voor vakkrachten van ForumC? Een netwerk met andere leerkrachten waarvan velen zich niet aan de Schrift onderwerpen? Waar je mee omgaat, daar wordt je door beďnvloed. Zal dat hun radicale verdediging van de directe schepping niet afvlakken? Zullen ze onbewust de stelling van ForumC overnemen dat theďstische evolutie moet kunnen in de Bijbelgetrouwe wereld?

 

Hoe kun je nog theďstische evolutie afwijzen als een ernstige valse leer, als je tegelijkertijd samenwerkt met een organisatie die de theďstisch evolutionisten als Bijbelgetrouwe medechristenen accepteert?

 

10. De invloed van ForumC op de Evangelische Hogeschool

 

De invloed van ForumC komen we ook tegen op de EH, want daar wordt het cursusboek “Durf te denken” van ForumC gebruikt (19). Zie wat hierboven, in punt 7, over het vormingsmateriaal van ForumC is gezegd.

 

11.  Conclusie

 

ForumC heeft een dubbele agenda. Met de mond wordt neutraliteit beleden in het debat over de schepping. Maar in de praktijk worden de christenen de richting van theďstische evolutie opgestuurd. Wellicht zitten er enkele naďeve creationisten in het bestuur van ForumC die zelf geloven in het verhaal over neutraliteit, maar de directeur en de organisatie als geheel vaart een andere koers.

 

Zeer verontrustend is dat het ForumC gelukt is om ingang te krijgen in vele scholen uit orthodox christelijke achtergrond. Als de schoolbesturen en directies niet snel ingrijpen en afstand nemen, zal het binnenkort te laat zijn. Dan zullen al te veel leerkrachten beďnvloed zijn door de boodschap dat theďstische evolutie een legitieme optie is voor een Bijbelgetrouw christen. De scholen moeten principieel zijn en de eigen grondslag bewaken. De bekwaamheid van een leerkracht is uiteraard belangrijk, maar het is nog belangrijker dat een leerkracht van harte achter de grondslag staat.

 

     --------------------------------------

 

De eindnoten

 

(1) Zie https://scheppingsmodel.wordpress.com/2013/04/15/forumc-en-de-creationisten/

 

(2)Vanuit ForumC worden de volgende redenen gegeven voor het feit dat er op de sites bijna geen door creationisten geschreven artikelen worden geplaatst. (1) Er worden weinig artikelen aangeboden. (2) Van de weinige artikelen die aangeboden worden zijn er een aantal van onvoldoende (wetenschappelijk) niveau, of ze gaan uitsluitend over een klein detail en zijn daarom niet geschikt, of de toon is te agressief ten opzichte van mensen die het niet met hen eens zijn. Dus, met andere woorden, ForumC kan er niets aan doen. De adder onder het gras is natuurlijk de selectiecommissie, wie beoordeelt of de aangeleverde artikelen voldoen aan de hierboven aangegeven criteria. Is het de directeur Cors Vissers of wellicht Rene Fransen of andere agressieve theďstisch evolutionisten. Dan kun je verwachten dat er niet veel artikelen van creationisten geplaatst zullen worden. Want voor mensen als Rene Fransen ben je per definitie onwetenschappelijk als je een creationist bent. Hoe dan ook, als ForumC werkelijk ernst zou maken met neutraliteit dan zijn er best creationisten te vinden die goede Engelstalige artikelen willen vertalen. Als nu een jongere op de site van ForumC komt dan wordt hij door de artikelen automatisch de richting van het theďstisch evolutionisme opgestuurd.

 

(3)De uitspraak van Cors Visser staat op de site van Biologos. http://biologos.org/what-we-do/grant-program/science-and-faith-outreach-around-the-world . Dit is een lijst van projecten, organisaties die subsidie van Biologos hebben ontvangen. In de lijst staat ook het project van ForumC, het vierde van bovenaf. 

 

(4)http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/subsidie_forumc_voor_evolutiedebat_1_714591 En http://biologos.org/what-we-do/grant-program/science-and-faith-outreach-around-the-world

 

(5) Onderaan deze pagina staat het gedeelte over ForumC: http://biologos.org/what-we-do/grant-program/science-and-faith-outreach-around-the-world

 

(6) Dit Engelstalige artikel staat op de site van ForumC

http://www.forumc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=407:nationaal-debat-over-grote-breinvragen&catid=2:nieuws&Itemid=20

 

(7) “Van der Meer, who is a team member in the ForumC BioLogos project, discussed his own transition from young earth creationist in the 1970s.” http://www.forumc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=407:nationaal-debat-over-grote-breinvragen&catid=2:nieuws&Itemid=20

 

(8) “The final sessions produced ideas for teaching materials meant for schools and churches” http://www.forumc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=407:nationaal-debat-over-grote-breinvragen&catid=2:nieuws&Itemid=20

 

(9) Zie punt 3 van dit artikel: www.toetsalles.nl/htmldoc/oproep.htm

 

(10) Zie punt 3 van dit artikel www.toetsalles.nl/htmldoc/oproep.htm

 

(11) Zie punt 8 van de bespreking van de “Christelijke Dogmatiek” van van den Brink en C. van der Kooi: www.toetsalles.nl/htmldoc/chris-dog.htm . Zie de pagina’s pp. 277,278 van de “Christelijke Dogmatiek”. Er is volgens van den Brink en van der Kooi nog wel een historische zondeval geweest. Maar dat is heel anders gegaan dan in Genesis 3 wordt beschreven. De echte zondeval betrof, volgens hen, niet één enkel mensenpaar, maar een grotere populatie van zo’n 5000 tot 10.000 echte mensen met “een gemeenschappelijke goddelijke bestemming”. En die populatie ging collectief fout toen ze er voor kozen om op eigen benen te willen staan en zich te laten leiden door dierlijke driften (pp. 277,278). Dat is volgens van den Brink en van der Kooi wat er werkelijk is gebeurd.

(12) De regel dat de Schrift zichzelf uitlegt en dat deze uitleg bindend is, maakt dat theďstische evolutie onmogelijk te combineren is met de Bijbel. Fransen, de schrijver van “Check it out” weet dat en daarom besteed hij hier aandacht aan. Ik geef twee citaten: “Het is wel belangrijk om heel de Bijbel te laten spreken, schrift met schrift te vergelijken” (p. 59 van Check it out). En “Een basisregel is dat we waar mogelijk de Bijbel via de Bijbel interpreteren. Dus: klopt een bepaalde interpretatie ook met de rest van de Bijbel? Maar soms heb je ook gegevens van buiten de Bijbel nodig ….” (p. 62 van Check it out). Let op wat Fransen doet. Hij zegt dat de regel om schrift met schrift te vergelijken belangrijk is, maar niet bindend. Er zijn uitzonderingen op de regel. Hij zegt dat je deze regel alleen “waar mogelijk” kunt toepassen en “soms heb je ook gegevens van buiten de Bijbel nodig” (p. 62 ), zoals in het geval van de schepping. Als het om de schepping en om de gevolgen van de zondeval gaat, is volgens Fransen de eigen uitleg van de Bijbel niet bindend. Volgens Fransen bepaalt niet de Bijbel, bepaalt niet Jezus en ook niet de apostel Paulus, maar de seculiere wetenschappelijke consensus van dit moment, de uitleg van Genesis 1,2 en 3.

(13) www.geloofenwetenschap.nl/checkitout/Scheppingsverklaring.pdf

 

(14) Onderaan deze pagina staat het gedeelte over ForumC: http://biologos.org/what-we-do/grant-program/science-and-faith-outreach-around-the-world

 

(15) Zie deze linken:  http://www.forumc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=343 en http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/forumc_en_platform_voor_christelijk_identiteit_schoolvak_gaan_samenwerken_1_723645

(16) De link naar het artikel uit het RD. http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/forumc_en_platform_voor_christelijk_identiteit_schoolvak_gaan_samenwerken_1_723645

(17) “ForumC en I&K verzorgen materialen voor de toerusting en bemoediging van christelijke docenten.” http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/forumc_en_platform_voor_christelijk_identiteit_schoolvak_gaan_samenwerken_1_723645

(18) Zie de linken die bij eindnoot 17 zijn gegeven. De lijsten staan onderaan de artikelen.

(19) http://www.forumc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=540:durf-te-denken-op-eh&catid=2&Itemid=20

(20)Zie hierboven, eindnoot 15.