De komende valse eenheidskerk

De bijbel voorzegd dat er een tijd komt dat de christenen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dit zal uiteindelijk uitlopen op een gebeurtenis die in de bijbel "de afval" wordt genoemd. Uit die afval zal de komende valse eenheidskerk ontstaan.

1. Afkeren van de waarheid

"Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren " (2 Tim. 4:3,4)

Dit zal gebeuren in de eindtijd. Vele christenen zullen de gezonde leer niet meer verdragen.

De mensen zijn wel religieus (zelfs christelijk), ze houden zich nog wel bezig met religie. Ze halen zich immers "tal van leraars" bijeen. Het zijn echter leraars naar hun eigen begeerte, die hen vertellen wat zij graag willen horen. In plaats van de leraars die de waarheid van Gods woord, met gezag, niet vrijblijvend verkondigen (2 Tim. 4:1-2), brengen zij leraars bijeen die hen bezig houden met "verdichtsels", met eigen menselijke en occulte speculaties, psychologische praatjes overgoten met een christelijk sausje, enzovoorts.

De huidige anti-leerstemming binnen de evangelische wereld, en vooral binnen de charismatische wereld, komt al griezelig overeen met wat hier in 2 Tim 4:3,4 wordt voorzegd.

2. De afval

"eerst moet de afval komen" (2 Thess. 2:3)

De bijbel spreekt over een gebeurtenis die "de afval" wordt genoemd. Om af te vallen van het geloof moet je eerst het ware geloof hebben aangehangen. Hier wordt dus voorzegd dat er een tijd zal komen dat vele christenen zullen afvallen van het geloof. Ze zullen afvallen van het geloof in het bijbelse evangelie. Dat betekent dus niet dat ze niet meer religieus, of zelfs christelijk zullen zijn.

In alle tijden zijn er mensen van het geloof afgevallen, maar dat is niet DE afval. Er komt een tijd dat de belijdende christenheid massaal van het ware evangelie zal afvallen, dat de overgrote meerderheid van de christenen zich van de waarheid van het evangelie af zullen keren. Dat zal zo algemeen en massaal zijn dat de bijbel dit "de afval" noemt.

De afval is één van de tekenen die moeten gebeuren voor de komst van Jezus in heerlijkheid, voordat hij terugkomt als koning om de heerschappij van de aarde over te nemen.

De bijbel kondigt met betrekking tot de eindtijd nergens een grote wereldwijde opwekking aan, er wordt juist een wereldwijde tijd van afval voorzegd. (Zie hieronder punt 4)

3. De komende valse wereldkerk

"de grote hoer"

Openbaring 17:1-6.

 

3.1. Dit is Satans tegenkerk

Satan imiteert God. Hij zoekt, net als God, de aanbidding van mensen. Hij wil de plaats van God innemen. Daartoe vervalst hij alles:

- een ander evangelie (Galaten 1:6)

- een andere Jezus (2. Kor. 11:4)

- een andere Geest (2 Kor. 11:4)

Er is in de bijbel ook sprake van een soort imitatie van de drie-eenheid (de satan, de antichrist, de valse profeet). De Satan probeert een eigen duizendjarig rijk met een eigen Christus (in werkelijkheid is dat de antichrist) te doen ontstaan. Dit wordt in het boek Openbaring beschreven. (Zie de bijbelstudie over de toekomst.) Hij brengt ook eigen leerstellingen, de bijbel spreekt over leringen van boze geesten. De satan probeert zijn eigen leringen als van God afkomstig door te laten gaan (1 Tim. 4:1-3).

De satan brengt ook een eigen imitatie van de ware gemeente, die imitatie ontstaat uit de afvallige christenheid.

Hij probeert zijn vervalsingen door te laten gaan voor het echte. Hij probeert het echte te vervangen door namaak. Om dat te laten slagen moet hij zijn vervalsingen zo veel mogelijk, uiterlijk, op het echte laten lijken. Zie b.v. Openbaring 13:11-18. Hier wordt de komst van de valse profeet aangekondigd, dat is de religieuze helper van de antichrist. (De antichrist is de komende werelddictator.) De valse profeet wordt hier "een ander beest" genoemd (:11). Zie, wat over hem wordt gezegd: hij heeft hoorns als die van het Lam, maar hij spreekt als de draak (:11). Uiterlijk zal hij op het Lam lijken, terwijl hij innerlijk spreekt als de satan. Een ander voorbeeld van deze satanische tactiek zijn de valse profeten waar in Matth. 7:15 over wordt gesproken, die doen zich voor als ware profeten door zich te vermommen als schapen. Deze tactiek gebruikt de boze telkens weer.

Het Griekse anti betekent niet alleen tegen, maar ook "in de plaats van." De antichrist is tegen Christus, maar hij probeert ook de plaats die Christus toekomt in te nemen, door zich voor te doen als de echte Christus.

Uit de kerkgeschiedenis blijkt dat deze verandering van gemeenten en kerken in valse satanische imitaties van de echte gemeente zich al vaak heeft voortgedaan. Gemeenten en kerken worden door valse leraren geïnfiltreerd en op den duur helemaal uitgehold, omgeturnd en veranderd in een synagoge des satans, terwijl het uiterlijk nog steeds christelijke kerken lijken. De façade blijft hetzelfde, maar de inhoud verandert.

De valse kerk zal naar alle waarschijnlijkheid pas in volle omvang doorbreken en openbaar worden na de opname van de gemeente, na de opname van alle ware gelovigen, maar aan de voorbereidingen wordt op dit moment reeds hard gewerkt.

Als God een kapel bouwt, bouwt Satan er een kapelletje naast. In Openbaring 17 vinden we de beschrijving van Satans namaak van de echte gemeente.

3.2. De grote hoer

Openbaring 17:1-6

3.2.1. Naast de bruid komt er in het boek Openbaring een hoer voor.

Eén van de zeven engelen toont de hoer (Openb. 17:1,3).

Eén van de zeven engelen toont de bruid (Openb. 21:9).

De hoer is een stad, Babylon (Openb. 17:5,18).

De bruid is een stad, Jeruzalem (Openb. 21:2,9,10).

De beide steden staan symbool voor de valse kerk en de ware kerk. Omdat het hoofdkwartier in die steden gevestigd is, worden de ware en de valse kerk, gemeente, met deze steden vereenzelvigd.

De hoer propageert een valse religie. De bruid verkondigt de ware God. De Hoer heeft een relatie met het beest, de antichrist en de Satan. De bruid met het Lam, de Here Jezus. De hoer is een religieus systeem. De bruid is een organisme, een geestelijk lichaam, dat is vervuld met Gods Geest, met de Geest van Christus (1 Kor. 12:13, Efeze 1:22,23).

3.2.2. Het gaat om geestelijke hoererij

In de bijbel wordt afgoderij beschreven als geestelijke hoererij. God had de mensen voor Zichzelf gemaakt, maar in plaats daarvan geven ze zichzelf over aan de afgoden. God beschouwt dit als ontucht, hoererij. Dat geldt in het bijzonder voor Israël dat ook nog een speciaal verbond met God had gesloten. Het achternalopen van afgoden wordt door God beschouwd als echtbreuk, overspel, ontucht. Hetzelfde geldt voor de gemeente, de christenheid.

3.2.3. Babylon

Babel of Babylon staat in de bijbel symbool voor opstand tegen God, voor de start van afgoderij en de daarmee verbonden toverij en andere occulte zaken.

3.2.4. Enkele kenmerken van de grote hoer

(1) Verbonden met de politiek macht

Openbaring 17:3

De hoer zit op een scharlaken rood beest. Dit beest staat voor het komende rijk van de antichrist. De valse kerk zal zich verbinden met de politiek. Het zal de staatsgodsdienst worden van het herstelde Romeinse Rijk. Het zit op het beest, het wordt er door gedragen en/of het berijdt het. Het zal het rijk waarschijnlijk enige tijd beheersen. Net zoals het de Rooms-katholieke Kerk gelukte om in de middeleeuwen, gedurende een periode, de politieke macht in heel Europa volledig onder haar controle te krijgen.

(2) Wereldwijde verspreiding

"zit aan vele wateren" (Openb. 17:1b)

De wateren staan symbool voor de volken (17:15).

De koningen der aarde hebben met haar gehoereerd (17:2).

(3) Zij die op de aarde wonen, dronken van de wijn harer hoererij

Openbaring 17:2

De gehele mensheid zal meegesleept worden door haar afgodische eredienst.

(4) Zeven heuvelen (Openb. 17:3,9)

Het is logisch om aan Rome te denken, zeker als je uitgaat van de tijd waarin het boek is geschreven, toen dacht ieder ogenblikkelijk aan Rome.

(5) Rijkdom, pracht en praal

Openbaring 17:4

"gehuld in purper en scharlaken"

"rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen"

(6) Dronken van het bloed der heiligen

De valse kerk is de motor achter de vervolging van de joden en de christenen.

Kaïn doodt Abel (Gen 4). Beiden waren religieus, allebei brachten ze een offer. Het ene was eigenwillige godsdienst zonder geloof, Abels godsdienst was in geloof en naar de wil van God. De natuurlijke religie vervolgt altijd weer ten dode de ware religie. (1 Johannes 3:12)

3.2.5.. Voorlopers van de hoer, de huidige ontwikkelingen

Als je de beschrijving van de hoer uit Openbaring 17 doorneemt en de kenmerken op een rijtje zet, dan is het niet verwonderlijk dat de gelovigen uit de tijd van de Reformatie in de grote hoer de Rooms-katholieke Kerk herkenden.

Deze kerk vertoont inderdaad alle kenmerken. Het is te verwachten dat de Rooms-katholieke Kerk een centrale rol zal spelen bij het ontstaan van de valse Kerk uit de eindtijd. Tekenend in dit verband is dat de Paus de dialoog met andere religies heeft geopend. Hij houdt regelmatig een gebedsbijeenkomst, waarbij vertegenwoordigers van alle religies bidden tot hun eigen God om de wereldvrede.

Ook "de Wereldraad van Kerken" is een voorloper. Inmiddels is er ook een wereldparlement van godsdiensten.

In de wereldraad van Kerken organiseert zich de afvallige christenheid. Dit naam- en valse christendom zal een fusie aangaan met andere religies. Er wordt al samen gebeden en de dialoog is begonnen.

 

4. De komende grote verleiding

Grote tekenen en wonderen (Mattheus 24:24).

Wonderen uit onzuivere bron (2 Thess. 2:8-10; Matth. 7:22,23; Hand. 8:9,10).

De komende grote verleiding (Matth. 24:24)

Er komt een grote verleiding aan. Deze verleiding zal zo sterk en geraffineerd zijn dat zelfs de uitverkorenen (de ware kinderen van God) er door mee gesleept zouden worden als God hen niet vast zou houden (Matth. 24:24). Het is dus een uitermate krachtige verleiding. Om ware gelovigen te verleiden, zal het een zeer goede imitatie van het echte moeten zijn, versterkt met allerlei bovennatuurlijke verschijnselen en bedrieglijke wonderen.

 

5. Een overzicht van de kerkgeschiedenis, de 7 gemeenten uit Asia

In Openbaring 2 en 3 staan de brieven aan de zeven gemeenten in Asia. Dit waren zeven bestaande gemeenten. De eerste toepassing van deze boodschappen gold natuurlijk de toenmalige gemeenten zelf. Ze moesten de aan hen gerichte boodschap ter harte nemen. Daarnaast is er de toepassing voor alle christenen, ook voor ons. Wij kunnen ons met deze zeven gemeenten vergelijken en nagaan of de lofprijzingen en de waarschuwingen van de Heer ook op ons en onze gemeente van toepassing zijn. Er is echter ook een profetische toepassing. De zeven gemeenten vertegenwoordigen elk, in de volgorde waarin ze staan genoemd, een bepaalde periode in de geschiedenis van de (belijdende) kerk. Van het ontstaan van de gemeente op de pinksterdag na de hemelvaart van de Here Jezus, tot aan de opname.

(1) Efeze

(2) Smyrna

(3) Pergamum

(4) Thyatira

(5) Sardes

(6) Philadelphia

(7) Laodicéa

Er waren meerdere gemeenten in Asia en in andere streken op het moment dat Johannes, in opdracht van de Here Jezus, deze brieven opschreef. Waarom koos de Heer juist deze gemeenten uit? Omdat ze allen een fase in de ontwikkeling van de belijdende kerk vertegenwoordigen. Het zijn er zeven, dat spreekt in de bijbel vaak van volheid, van volledigheid. De zeven gemeenten geven een volledige weergave van de geschiedenis van de gemeente.

De Here Jezus bepaalde de volgorde waarin Hij de boodschappen voor de diverse gemeenten doorgaf. Die volgorde is niet willekeurig, want hij komt precies overeen met de ontwikkelingen in de geschiedenis van de gemeente.

De profetische betekenis van de boodschap aan de zeven gemeenten is eerst later duidelijk geworden. In de negentiende eeuw konden de mensen de kerkgeschiedenis van bijna negentien eeuwen naast de boodschappen aan de zeven gemeenten leggen en toen bleek de overeenkomst tussen de eerste zes gemeenten en de kerkgeschiedenis tot op dat moment. Omdat de eerste zes fasen, die parallel lopen met de boodschappen aan de eerste zes gemeenten, reeds vervuld waren verwachtte men de komst van de zevende periode, die parallel moet lopen met de situatie in Laodicéa. Intussen zijn wij ruim een eeuw verder. De Laodicéa-toestand van de gemeente begint zich meer en meer af te tekenen.

De kenmerken zijn:

- Lauwheid (Openb. 3:15,16)

- Intussen denken dat het prima gaat, terwijl dat niet het geval is.

Geestelijke verblinding (Openb. 3:17,18).

- Jezus staat in feite buiten de gemeente (Openbaring 3:20).

De gemeente van Laodicéa representeert de laatste fase van de kerkgeschiedenis. Zoals die gemeente was, zo zal de christelijke gemeente, de belijdende christenheid, er in de eindtijd uitzien.

6. Geheel verzuurd

In Mattheus 13 staan een aantal gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen.

Het koninkrijk der hemelen, in de vorm waarin het in Mattheus 13 wordt beschreven, staat voor de christenheid. De christenheid is ontstaan door de prediking van het evangelie (Matth. 13:3-8 en 13:18-23). Er komen ware gelovigen en mensen die tijdelijk geloven (naamchristen) in de gemeenten (13:5,6 en 13:20,21). Tussen de ware gelovigen wordt het zaad van de boze gestrooid (13:24-30 en 13:36-39). Binnen de christenheid komen er namaakchristenen (onkruid) en valse leraren en hun aanhangers. Het Nederlandse woord onkruid (13:25) is de vertaling van een Grieks woord dat minder algemeen is dan het Nederlandse onkruid, er wordt een speciaal soort onkruid aangeduid. Dit onkruid lijkt in de beginfase van de groei sprekend op echt graan. In de christenheid groeien namaak en het echte samen op. De gemeente is klein begonnen (als een mosterdzaadje) maar ze wordt tot de boom van christenheid (13:31,32). Een mosterdplant moet een stuik worden en niet een boom.

De gemeente begint zuiver, als zuiver meel, maar er wordt zuurdesem in het meel gestopt en uiteindelijk raakt alles verzuurd (13:33). Zuurdesem is in de bijbel een aanduiding van iets negatiefs. Zowel zonde als valse leer worden zuurdesem genoemd. De bijbel zegt dat bij het paasfeest alles wat gezuurd was weggedaan moest worden. De gemeente, die zuiver was bij de start, zal op den duur geheel bedorven woorden door, geheel doortrokken worden met, zonde en valse leer.

Het koninkrijk der hemelen, de christenheid, is als een sleepnet, er wordt van alles in het net verzameld, het is een gemengd gezelschap (13:47-49).HOME