"T.B. Joshua, zijn prediking en onderwijs"
(Een gedeelte van het artikel)

Het artikel is van T.J. de Ruiter.
Bron: ''Uitdaging", mei 2002, p.35.

(Een opmerking vooraf, van mij, A.P. Geelhoed. Broeder de Ruiter citeert telkens uit een preek van T.B. Joshua en geeft er dan commentaar op. Voor de duidelijkheid vermeld ik dat br. de Ruiter zelf predikant van een pinkstergemeente is. Dat betekent dat hij over een aantal zaken betreffende de leer over de Heilige Geest anders denkt als de traditionele evangelicals.
Voor een serie bijbelstudies over de Heilige Geest, zie de onderwijs site, klik op bijbelstudie materiaal en dan op Heilige Geest.
)

Predikt hij (Joshua) - wat Paulus noemde - de 'gezonde leer'?

Ik heb veertien preekuitreksels en enkele andere inhoudelijke publicaties van hem onderzocht en kwam uitspraken tegen waarachter men - als men de bijbelse tekst als norm hanteert - vraagtekens moet plaatsen. Ik plaats hierbij de aantekening dat elke prediker zich wel eens kan verspreken - vooral als hij onvoorbereid en zonder notities predikt. Als echter een preek naderhand wordt gecorrigeerd, kan de prediker zelf of zijn redacteur de foutjes er uit halen - zeker de leerstellige fouten. Welnu, ik heb helaas - en dit meen ik, want ik er bedroefd over als er door een prediker of profeet onwaarheden worden verkondigd - in zijn gepubliceerde preekuitreksels moeten toch wel enkele verkeerde leringen worden geconstateerd. Nu ga ik er vanuit dat alles, dat door zijn kerk is gepubliceerd, ook letterlijk mag worden opgevat als door hem uitgesproken of goedgekeurd. De onderstaande citaten komen in meerdere preken voor en werden door mij geen andere betekenis gegeven dat uit de context veranwoord moet worden gedaan.Uit sermon vol. 4, nr.2, 'We have the mind of Christ.'

Pagina 1: "Dat is, u moet eerst een gelovige worden, want u moet niet denken dat u kracht van God kunt ontvangen als een ongelovige."

Pagina 4: "Ik was met de Heilige Geest gedoopt voordat ik een christen werd"

Mijn commentaar: (d.w.z. het commentaar van T.J. de Ruiter) Hier spreekt hij zichzelf tegen en hij beweert met de Geest gedoopt te zijn voordat hij tot geloof was gekomen. Dit citaat komt overeen met de informatie die ik heb ontvangen dat hij beweert reeds voor zijn geboorte vervuld te zijn met de Heilige Geest.Uit sermon vol. 4, nr. 3, 'I have no power of my own.'

"Als u niet alle bevelen van God onderhoudt, kunt u niet in de Heilige Geest worden gedoopt. (T.b. Joshua citeert hier Galaten 5:22,23). Als één van deze vruchten niet aanwezig is kunt u de Heilige Geest niet ontvangen. Dus, als één van deze vruchten niet aanwezig is kunt u de Heilige Geest niet ontvangen. Dus, als één van deze vruchten ontbreekt en bent toch gedoopt (hij bedoelt hier de doop in Geest), dan is uw doopt van twijfelachtige aard .Wanneer u de doop in de Heilige Geest ontvangt, zal alles wat u zegt of doet voor Christus correct en juist zijn "

Mijn commentaar: Dit is een onbijbelse leer. Ik kan me voorstellen dat zijn gemeenteleden aarzelen om te beweren dat zijn met de Geest gedoopt zijn. Bert Panuise was met een team van Trinity Broadcasting Network voor opnamen bij T.B. Joshua. Zij merkten dat er niemand in tongen sprak. Van een leidster in de kerk, zij gaf bijbelstudie, kreeg hij op de vraag of zij 'in tongen sprak' verwijzend naar Marcus 16, als antwoord dat alleen de profeet in tongen spreekt omdat zij de taal niet kunnen uitleggen. Toen er werd verwezen werd naar Marcus 16 dat gelovigen in tongen zullen spreken, kreeg hij het verbijsterende antwoord - de teamleden van TBN hoorden het ook - dat zij geen gelovige was, 'I am not a believer.' Op navraag bij andere gemeenteleden waarom er niemand in de kerk in tongen sprak, werd hetzelfde antwoord gegeven.Uit sermon vol. 4, nr. 5, 'Faith cannot take a day off.'

Pagina 4: "De Bijbel maakt duidelijk dat de Heilige Geest in onze harten komt als we ons bekeren. Het is dan zo dat de Geest, die in ons blijft, ten behoeven van God tot ons hart spreekt. Hij neemt algehele controle van al onze handelingen, uitingen en gedachten. Hij komt in onze persoonlijkheid enmaakt ons een nieuw persoon"

Mijn commentaar: Deze lering bereidt de weg voor de leer van persoonlijke onfeilbaarheid in bedieningen; zie citaat in sermon nr. 13.Uit sermon vol. 4, nr. 8, 'Holy Spirt, the Giver of life.'

Pagina 2: "U kunt op geen enkele wijze een goed Christen zijn zonder in de Heilige Geest te zijn gedoopt. Als u niet in de Heilige Geest bent gedoopt, is er geen enkele mogelijkheid om zo te leven dat u de zonde overwint en groeit in de Heer."

Pagina 3: "Als u zegt dat u Jezus Christus kent, moet u ook de Heilige Geest kennen, want als u Jezus kent zonder de Heilige Geest te kennen, betekent het dat uw bekering van twijfelachtige aard is."

Pagina 4: "Telkens als u de Heilige Geest noemt, verwijs u naar het leven van onze Here Jezus Christus, en u moet gedoopt zijn in de Heilige Geest om het leven van Christus te verkrijgen"

Mijn commentaar: het is zonder meer duidelijk dat er zeer goede en effectieve christen zijn, die er geen aanspraak op maken gedoopt te zijn met de Heilige Geest. Het kan in dergelijke gevallen echter niet worden uitgesloten dat zij een bekrachtigende ervaringe van de Heilige Geest als zodanig niet hadden herkend. De vraag moet gesteld worden het ons om gaat: om een ervaring of om een leven vol dienstbetoon en geestelijke kracht? T.B. Joshua verklaart zelf dat de doop van de Heilige Geest gegeven wordt voor het getuigen en voor dienstbetoon met de speciale geestelijke gaven. Het is voort duidelijk op grond van de ervaring van velen dat de doop met de Heilige Geest geen garantie is dat men de zonde overwint.Uit sermon vol. 4, nr. 10, 'The Good Shepherd.'

Pagina 3: "dus als u Gods woord hebt zonder Geest Geest, dan bent u niets - u bent zelfs niet beter dan satan."

Mijn commentaar: Als hij hiermee verwijst naar de doop met de Heilige Geest is deze uitspraak op zijn minst duscutabel.Uit sermon vol. 4, nr. 12, '2001, The Year of Reward.'

Pagina 2: "Verlossing wordt ontvangen op bekering en op de doop van de Heilige Geest."

Pagina 3 en 4: "U moet niet zomaar bidden, vasten of de Bijbel lezen - alleen omdat u problemen heeft. U moet al deze dingen doen ter wille van de verlossing."

Mijn commentaar: Als dit wordt genomen zoals het er staat, dan moet men gedoopt zijn met de Heilige Geest om behouden te kunnen zijn; dit is niet in overeenstemming met de Bijbel.Uit Sermon vol. 4, nr. 13, 'Jesus in the power of the Spirit.'

Pagina 3: "Een ander doel van de Heilige Geest is te voorzien in persoonlijke onfeilbaarheid, zodat alles wat u schrijft, zegt of doet voor Christus, correct, accuraat en volledig zal zijn."

Pagina 3: "Degenen, die in het getal van het lichaam van Christus intreden, kunnen dit doen omdat zij in de Heilige Geest zijn gedoopt."

Mijn commentaar: Opnieuw wordt hier de onfeilbaarheid geleerd in de bediening en ook dat men niet echt tot het lichaam van christus behoort als men niet gedoopt is met de Geest.

(Opmerking van mij A.P. Geelhoed, met gedoopt in de Geest bedoelen zowel Joshua als de Ruiter, een bewust ervaren tweede ervaring, los van de bekering)(Nu volgen enkele algemene opmerkingen van de Ruiter.)

In de inhoud van de thans gepubliceerd serie predikingen staat de 'doop met de Heilige Geest centraal en verwijst hij er veelvuldig naar. Dit behoeft op zichzelf niet negatief beoordeeld te worden, maar wel - mijns inziens - de betekenis en waarde, die hij aan deze ervaring hecht, want dat overschrijdt nieuwtestamentisch onderwijs. Het is niet bijbels als men beweert en leer - zoals hij blijkbaar doet - dat men pas de Heilige Geest kan ontvangen als men alle vrucht vertoont. Zijn onderwijs komt erop neer dat men geen echte chisten is als men niet gedoopt is met (de) Heilige Geest - met de haakje wil ik erop wijzen dat ook hij dikwijls spreekt 'Heilige Geest' spreekt en schrijft en het lijkt erop dat hij verschil maakt tussen 'de Heilige Geest' als goddelijk persoon en 'Heilige Geest' als kracht. Dit is een afwijking van de leer van de apostelen.

Het is duidelijk dat hij aanspraak maakt op onfeilbaarheid op grond van de doop in de Heilige Geest - dat is een onbijbels en zeer gevaarlijk leerstellig standpunt dat de deur opent naar hoogmoed en onbijbelse autoriteit over anderen; dit zal - indien hij zich niet bekeert - uiteindelijk leiden tot een val.

Voorts constateer ik dat er - althans in deze serie predikingen - niets gezegd werd over de waarde en de betekenis van het geloof in het bloed van Jezus, zowel voor vergeving als in de strijd tegen de boze.

Op de vraag of T.B. Josha een valse profeet is, verwijs ik naar Marcus 9:38,39 en Lucas 9:49,50. Reeds tijdens de bediening van Jezus dreven sommigen boze geesten uit terwijl zij niet in de groep van jezus waren; Jezus liet hen echter begaan en motiveerde dit ook. T.B. Joshua spreekt - voor zover ik kan constateren - geen kwaad van Jezus - integendeel, maar profileert zich wel als 'de grote gezalfde profeet en genezer' en dit is zeker niet de instelling die Jezus zelf had en in zijn volgelingen wil zien.

( Persoonlijk ben ik, A.P. Geelhoed, van mening dat er ernstig gewaarschuwd moet worden voor Joshua en dat het gevaarlijk is om met deze man om te gaan vanwege zijn onbijbelse leringen en omdat hij occulte praktijken heeft gemengd met bijbels christendom. Voor de motivatie, zie mijn "Een eerste beoordeling van T.B. Joshua".)