Joshua of Jezus       (Door H.E.van Zonneveld)

 

Sinds enige tijd wordt de christenheid in Nederland in verwarring gebracht door positieve en negatieve geluiden over profeet T.B.Joshua uit Nigeria.

Sommige verontruste christenen hebben een reis ondernomen naar Nigeria om deze profeet zelf te zien en te horen zodat ze tot een evenwichtige beoordeling kunnen komen.

Anderen hebben die moeite niet genomen en volstaan met het beoordelen van de leer van deze profeet zoals we die kunnen lezen op zijn eigen website.

Ikzelf hoor bij deze laatste groep en wil hieronder in het kort mijn bevindingen presenteren.

Uitgangspunt voor mijn beoordeling is, dat we mogen verwachten dat een beweging die door God bewerkt is zichzelf niet tegenspreekt. De praktijk (bv. de genezingen en andere wonderen), de leer (de verifiëerbare schriftelijk vastgelegde uitspraken) en de vruchten (de gevolgen in de levens van mensen) horen met elkaar in overeenstemming te zijn.

Zo moest Johannes de Doper, na een kritische vraag over de Heer Jezus, te horen krijgen wat de discipelen gezien čn gehoord hadden: de vele wonderen samen met de verkondiging van het evangelie [Lukas 7: 18-23].

Nu is niet iedereen in staat om het waarheidsgehalte van allerlei wonderen met eigen ogen te gaan zien. Wčl kunnen we kennisnemen van de leer die profeet TBJ verkondigt en op basis daarvan ons afvragen of deze man een werktuig van God is of niet.

 

Joshua over zichzelf

 

Hieronder volgt een impressie van wat hij (TBJ) over zichzelf zegt, zoals we dat bv. ook zien bij Johannes de Doper: “…wie zijt gij?…zijt gij de profeet?…wat zegt gij van uzelf?…” (Joh.1:20-22).

De citaten komen letterlijk uit The Synagogue Voice 2001, uitgegeven tgv. de 38ste verjaardag van TBJ. [TBJ is zelf de enige en algemene opziener van zijn kerk, The Church of All Nations, waar ook deze krant gedrukt en uitgegeven wordt]. Ik heb afgezien van een Nederlandse vertaling om de indruk te vermijden dat daarmee geďnterpreteerd zou worden. De genoemde bijbelteksten schoten mij het eerst te binnen en vertonen vaak een merkwaardige overeenkomst met deze citaten.

 

“…The questions which agitate most minds especially in the Christendom are: ‘Who is Prophet T.B.Joshua? Was he born by a woman, the wife of a man like every other human, or was he just thrown down from heaven?…” [Marcus 4:41, Spreuken 30:4, Galaten 4:4, Lukas 3:23]

Kent u één christelijk leider die ooit een dergelijke vraag gesteld heeft over zijn eigen afkomst? Zit hier niet de suggestie achter dat hij misschien werkelijk uit de hemel is gekomen?

 

Ter vergelijking wordt in een vorige kolom de nederige geboorte van een kind in Bethlehem aangehaald: “…and was received by only His earthly parents, Joseph and Mary…” [zie echter Mattheus 2:11,13 en 14!]

Wordt hier niet gesuggereerd dat Jezus een (biologische) nakomeling is van Jozef en Maria? M.a.w. dat de geboorte van Jezus niet die vragen oproept die wel gesteld worden bij de geboorte van TBJ?

 

“…Just like the great prophets of old, the birth of Prophet T.B.Joshua was shrouded in mystery and heralded by prophecies and heavenly signs…”

Hij is kennelijk als profeet geboren, net zoals de Heer Jezus als koning is geboren [Mattheus 2:2]. Van TBJ kan niet makkelijk gezegd worden dat hij last heeft van een nederige houding…

 

Een paar citaten uit deze profetieëen die gedaan werden ca. 100 jaar voor de geboorte van TBJ in 1963:

“…One of the prophecies…was that a part of Arigidi town [een stad in Nigeria, HvZ] would migrate in the future…”[Lukas 2:1-5]

“…The second prophecy was that a young man would emerge from the poor Oosin quarter [een gebied in Nigeria, HvZ] (which was like the biblical Nazareth from where nothing good was expected) and that the young man would be powerful, famous and would have great followership…” [Micha 5:1, Jesaja 11:1]

“…The third prophecy was that, a time would soon come when the young man would cause the unification of all races as well as prove that mankind is one …”[Johannes 11:52, Filippi 2:10]

 

Ergens anders wordt gezegd: “…To be able to do this, Jesus Christ has equipped him with the Spirit of wisdom, understanding, counsel, knowledge and of Power (Isaiah 11:2)…”

 

Zo kan ik nog wel even doorgaan met citeren van talloze imitaties van het leven van de Heer Jezus, čn de toepassingen van bijbelse profetieën op DE PROFEET  T.B.JOSHUA!

 

Dan volgt een beschrijving van de gebeurtenissen voorafgaand aan zijn geboorte (een zwangerschap van 14 maanden!):

-tijdens de 1e tot de 6e maand geen beweging van het kind,

-na de zesde maand “…the foetus responded positively by moving and kicking, at least to show that all was well within…” [Lukas 1:26 en 44],

-vervolgens de 7e t/m de 14e maand weer geen beweging, met aansluitend op 12 juni 1963 de onverwachte geboorte van “…a MALE CHILD…” [spelling volgens The Synagogue Voice met hoofdletters. Lukas 2:7, Openbaring 12:5]

Inderdaad, geen gewone geboorte. Sterker nog: geen gewoon mens!

 

Na elke preek die van TBJ op de website te lezen is, vinden we onderaan de vermelding:

“…Immanuel!!!Isaiah 7:14 Meaning God With Us. Greetings From The Synagogue…”

Is het vergezocht als ik daar uit lees dat God daar in Nigeria in de Synagoge is? Net zoals men een kaartje vanaf de vakantiebestemming stuurt met ‘Groeten uit Walcheren’. Dat heeft toch ook alleen zin als men daar echt geweest is?

 

“…The Anointed man of God, Prophet Temitope Joshua grew up like every other normal child…”[Lukas 2:40]. Is het werkelijk? Hij wordt een beetje bescheiden lijkt het wel…

 

“…At school, he was the leader of students’ christian fellowship. He taught his colleagues the scriptures though he never had any formal Bible training…”[Lukas 2:46 en 47].

“…He had unusual aura of power surrounding him…”

“…As a child he was noticed to have the gift of prophecy and dreams, many of which came to pass. This earned him the nickname ‘Small Prophet’ by his mates…”[Lukas 2: 52]

Dit moet ieder begrijpen: hier is Johannes 7: 40-46 opnieuw van toepassing….

 

“…In 1992, before The Synagogue, Church of All Nations, came to be, he used to gather children to teach them the Word of God. Though he never attended theological college, his knowledge of the Scripture is very deep – eloquently depicting his high (deepest) level of anointing…”[Mattheus 19:13-15]

Was de Heer Jezus ook niet ongeveer 30 jaar oud toen hij de kinderen bij zich riep?

 

“…Despite the intense persecution, many people all over the world  still troop to the Church to drink from the fountain of Holy Spirit flowing out of the Man of God…” [Johannes 7: 37-40]

TBJ zegt ook van zichzelf dat hij als enige gedoopt is met de Heilige Geest, dus het bovenstaande lijkt daarvan dan het logische gevolg…: als iemand dorst heeft, hij kome tot mij…

 

“…What more can one say? It is a fact that many have undertaken to write books, journals, tabloids – local and international – on T.B.Joshua, all claiming to know him just as they strived to unveil who he is. [Johannes 7:41-44] However, The Man in The Synagogue, Prophet T.B.Joshua, has this to say: ‘Nobody really knows you more than you know yourself…”

“…Prophet T.B.Joshua knows himself, where he is from, and his purpose in life…”[Mattheus 11:27]

Het artikel besluit met “…He [bedoeld wordt Jezus Christus, HvZ] stayed focused, never discussing his situation with anyone. He chose to chart His own course.

As we celebrate his [nu wordt kennelijk TBJ weer bedoeld, maar dat lijkt niet veel verschil meer te maken…]  38th birthday, we wish him more anointing.”

 

Conclusie

 

Zoals W.J.Ouweneel in het verslag over zijn Nigeria-reis o.a. in de EO-Visie en Het Zoeklicht van 27 April terecht opmerkt: “…een belangrijk kenmerk van de aanraking door de Geest is verootmoediging…” 

De vraag rijst wel in hoeverre we daarvan iets kunnen ontdekken bij TBJ…

 

Luisteren we nog even wat Johannes de Doper over de Heer Jezus zegt: “… ik ben niet waard zijn schoenriem los te maken…”

 

Een slotvraag: hoeveel wonderbaarlijke genezingen zijn voldoende om bovenstaande godslasterlijke uitspraken van profeet TBJ te kunnen/mogen negeren? De lezer oordele zelf.

 

Zie verder:

Mattheus 24: 4,5,11,23,24,26

Johannes 5: 43

2 Korinthe 11: 3,4

Galaten 1: 6-9

2 Thessalonika 2: 4

2 Petrus 2: 1

1 Johannes 4: 1-4