Bezwaren tegen gebruikelijke samenzweringstheorieŽn

 

1. Het idee van de grote samenzwering

 

De theorie luidt in grote lijnen als volgt. Er is een groep zeer rijke mensen die samenwerken met als doel het verkrijgen van de wereldmacht. Vaak wordt ook gezegd dat deze mensen een directe band met satan hebben, bijvoorbeeld dat ze satan aanbidden. Door hun rijkdom beheersen ze de politiek, de banken, het bedrijfsleven en de media.

 

Dit streven naar de wereldmaatschappij, van deze met de satan verbonden groep superrijken, verbindt men met de in de Bijbel aangekondigde komst van de antichrist. De dictator uit de eindtijd, het hoofd van het hersteld Romeinse Rijk, dat de wereld zal gaan beheersen. Het streven van deze groep superrijke mensen zal uiteindelijk, zo luidt de theorie, resulteren in het aan de macht brengen van de antichrist.

 

2. Een typisch voorbeeld is Robin de Ruiter

 

De titel van zijn hoofdwerk luidt: "Dertien satanische bloedlijnen". Ik zal hem als voorbeeld gebruiken.

 

3. De samenzweringstheorieŽn zijn voor het grootste deel gebaseerd op speculatie

 

In het boek doet de Ruiter allerlei beweringen. Als je dan controleert waar hij die informatie vandaan heeft en of die informatie betrouwbaar is dan blijkt dat het meeste van wat hij zegt gebaseerd is op speculatie. Het bewijs voor zijn stellingen ontbreekt soms. En als hij iets als bewijs aanvoert dan is het geen hard bewijs.

 

Als voorbeeld neem ik een hoofdstuk uit zijn boek. Ik zet de beweringen die hij doet daar op een rij. (Zie het artikel: Een analyse van hoofdstuk 27 van Robin de Ruiters boek over de satanische bloedlijnen. http://www.toetsalles.nl/htmldoc/satanische.h27.htm )

 

Los van dat is er nog een probleem dat voortvloeit uit de aard van de materie. Het gaat, zo beweert men, om een samenzwering. Een samenzwering is per definitie geheim. Hoe kun je er dan iets over weten? Men beweert dat sommigen uit de school hebben geklapt. Maar hoe kunnen wij, vanaf een grote afstand, controleren of hun getuigenissen juist zijn. Een rechter die de getuigen persoonlijk kan verhoren heeft vaak al moeite om tebepalen of een getuigenis betrouwbaar is. Wij zijn op afstand vaak helemaal niet in staat om het bewijsmateriaal goed te beoordelen.

 

Neem b.v. de theorieŽn over de aanslag van nine-eleven (9-11) op de torens van het wereldhandelscentrum in New York. Daar zouden, volgens de samenzweringsmensen, ook de superrijken weer achter zitten. Hoe kan dat ooit overtuigend bewezen worden? Men komt niet verder dan enkele mogelijke aanwijzingen. Geen harde bewijzen.

 

Hetzelfde geldt b.v. voor een historische gebeurtenis als de moord op Kennedy. Ook daar zijn vele tientallen boeken met allerlei verschillende theorieŽn over geschreven. Hoe kunnen wij, vanaf zo'n afstand met zekerheid bepalen wie er gelijk heeft? Gelukkig wordt dat niet van ons gevraagd.

 

Maar Robin de Ruiter weet alles. Hij spreekt zonder enige nuance, met grote zekerheid, over al deze moeilijk te doorgronden zaken. Hij kent geen enkele twijfel. Hij doorziet alles.

 

4. Van weinig nut

 

De samenzweringstheorieŽn hebben weinig nut omdat ze niet overtuigend met zekerheid te bewijzen zijn, ook al zouden ze waar zijn. Je kunt mensen veel beter overtuigen met dingen die wel te bewijzen zijn. Zoals de vervulling van de profetie dat in de eindtijd het Romeinse rijk hersteld zou worden of de profetie dat Israel in de eindtijd weer in het land zou zijn.

Dus uit het oogpunt van het overtuigen van ongelovigen van de waarheid van het evangelie of van het tot een dieper besef brengen van de christenen van het feit dat we in de eindtijd leven zijn de andere vervulde profetieŽn veel effectiever.

 

Ik ben nog nooit een ongelovige tegengekomen die door de samenzweringstheorieŽn tot geloof is gekomen. Met de andere tekenen uit de eindtijd is dat wel het geval.

 

We weten uit de Bijbel dat op het door God bepaalde tijdstip de antichrist aan de macht zal komen. Wij hebben de onderzoekingen van de samenzweringstheorieŽn niet nodig om te zien dat de tijd dat dit gaat gebeuren nabij is. Er zijn allerlei tekenen der tijden die daar op wijzen. Tekenen die zo duidelijk zijn dat niemand ze kan aanvechten of ontkennen.

 

5. Christenen lopen het gevaar dat ze er helemaal in opgaan

 

Dit heb ik in de praktijk enkele malen meegemaakt. Het gaat heel het denken beheersen. De mensen raken er door gefascineerd De vrouw van een broeder die ik ken is b.v. zodanig in de greep geraakt van de theorieŽn van de Ruiter dat het huwelijk gevaar liep, omdat haar man het denken van de Ruiter als te speculatief afwees. Gelukkig is de ban over haar denken op tijd gebroken. Ik denk ook aan een ander echtpaar dat bezig was met allerlei positieve en nuttige zaken, maar toen ze in de ban van de Ruiter kwamen, gingen ze daar helemaal in op, ze gebruikten nu hun tijd en energie om christenen te waarschuwen voor allerlei samenzweringen. Op deze manier werden ze uitgeschakeld als effectieve arbeiders en zijn ze op een zijspoor geraakt. Ze besteden heel veel tijd aan een klein onderdeeltje van de profetie. Sommigen raken ook angstig, ze voelen zich bedreigd.

 

We moeten als christenen onze tijd niet verspillen met speculaties. De antichrist zal een keer aan de macht komen maar waarom zou het voor ons belangrijk zijn om precies de details te weten van hoe dat gaat gebeuren. We hebben wel wat anders te doen. Samenzweringen of niet, alles wat gebeurt staat onder de controle van God, er gebeurt niets buiten hem om, Hij stuurt met vaste hand het wereldgebeuren naar de wederkomst van Christus.

 

6. 1 Timotheus 1:3,4 is toepasbaar op de boodschap van de Ruiter

 

Ook Robin de Ruiter houdt zich bezig met geslachtsregisters (de 13 bloedlijnen) en fabels (speculaties). Waar hij met grote stelligheid over spreekt.

 

"Doe zoals ik u bij mijn reis naar MacedoniŽ aangeraden heb: blijf nog te Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen, noch zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer moeilijkheden ten gevolge hebben dan door God gegeven leiding in het geloof. En het doel van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat (speculaties), zij willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen waarover zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken." (1 Tim. 1:3-6)

 

Robin de Ruiter brengt voor ik kan overzien niet direct een andere leer. Dat is een verschil, maar hij houdt zich wel bezig met fabels en geslachtsregisters. En het effect op het geestelijk leven is, zoals ik geregeld heb kunnen waarnemen, negatief. Nog een parallel is de ongelofelijke zekerheid (stelligheid) waarmee Robin de Ruiter al de dingen die hij beweert meent te weten.

 

7. Het brengt de bonafide boodschap over de eindtijd in diskrediet

 

Omdat de Ruiter en andere samenzweringsmensen hun speculaties ingepast hebben in het Bijbelse schema van de eindtijd wordt hierdoor de gezonde prediking van de eindtijd in diskrediet gebracht. Ze denken dat alle spreken over de eindtijd op dezelfde speculatieve en onzorgvuldige wijze gebeurt.