Nieuwsbulletin - nr 1. 9-4-2005 (nieuwe serie)

 

        Een samenkomst in 'Willow Creek' gemeente 'de Pijler' uit Lelystad

        Rick Warren stuurt opnieuw de christenen de weg op van centrerend gebed (mystiek)

        Over de selectie van liederen voor de Opwekkingsbundel

        De Nieuwe Bijbelvertaling (De NBV)

        Een avond van vriendschap met de Mormonen

        Nieuwe artikelen en linken - recent geplaatst

        Tenslotte nog dit: houd moed

 

 

Een samenkomst in 'Willow Creek' gemeente 'de Pijler'

 

Recent, 16 januari 2005, is via de 'Zendtijd voor de Kerken' een dienst van Evangelische kerk de Pijler uit Lelystad uitgezonden. Deze gemeente werkt volgens de Willow Creek filosofie en methoden. Een broeder wees me er op dat dit een kans was om uit de eerste hand kennis te nemen van de gang van zaken. Ik heb de videoband van de dienst bekeken. Het was erger dan ik had verwacht.

 

Vooral de inhoud van de preek was ronduit schokkend. Het thema was "Hoe kan ik leren om mijzelf lief te hebben". Dat is een populair thema uit de hedendaagse psychologie, maar dit onderwerp zult u tevergeefs in de bijbel zoeken.

De enige keer dat in de preek een gedeelte uit de bijbel werd voorgelezen of geciteerd was bij de start. De spreker las de zogenaamde som der wet op. En van de schriftgeleerden vroeg de Here Jezus wat het eerste gebod van de wet is. "Jezus antwoordde: Het eerste is gij zult de Here uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf." (Marcus 12:29-31). Naar aanleiding van deze tekst merkte de spreker terecht op dat Jezus er blijkbaar vanuit ging dat de mensen zichzelf al liefhebben. Immers in de tekst staan slechts twee geboden. Het eerste is: heb God lief. Het tweede is: heb je naaste lief. Er staat geen derde gebod om jezelf lief te hebben. Maar let op wat de spreker vervolgens deed. Hij zei dat de mensen in de tijd van Jezus zichzelf blijkbaar wel liefhadden, maar tegenwoordig, zo stelde hij, is dat niet meer zo. De maatschappij waarin wij leven is volgens hem veel gecompliceerder en veeleisender dan in de tijd toen Jezus op aarde was. En daarom is het nu anders. Nu, zo beweerde hij, houden de mensen niet meer van zichzelf en daarom ging hij toch spreken over "Hoe kan ik leren om mijzelf lief te hebben".

Schokkend is de brutaliteit waarmee de spreker het woord van God opzij schoof. Het staat er wel niet maar ik ga het toch verkondigen. Volgens het woord van God is het niet nodig om de mensen te leren zichzelf lief te hebben want Jezus ging er vanuit dat iedereen dat al doet, maar toch ga ik er over spreken. Het argument dat onze maatschappij zoveel veeleisender is dan in de tijd van Jezus is een vijgenblad dat moet verbergen dat men liever een humanistische psychologische boodschap brengt dan het woord van God. De tijd waarin Jezus leefde was in sommige opzichten veel zwaarder dan de hedendaagse maatschappij. De maatschappij was toen veel harder, geen sociale voorzieningen, een bezet land, tollenaars die het volk uitpersten, geen medische zorg zoals wij die kennen, veel vroegtijdig overlijden zoals onze maatschappij dat tot een eind in de vorige eeuw ook nog kende, etc.

 

In de prediking ontbraken de naam van Jezus, het kruis, de zonde, het evangelie.

Deze gemeente kreeg een kans om via de TV vele duizenden mensen te bereiken, maar men vond het niet nodig om het bijbelse evangelie door te geven. "God houdt van je, God wil met je op weg gaan, God wil je helpen om van jezelf te leren houden", was de boodschap.

 

In het artikel "Bill Hybels en Rick Warren - het marketingchristendom" (http://www.toetsalles.nl/htmldoc/churchgrowth.ha.htm ) wordt onder punt 3.4.2.4. vermeld dat Hybels grote delen van de psychologische wereldbeschouwing vermengde met zijn boodschap. Dit had de onderzoeker Pritchard ontdekt nadat hij een jaar de gemeente van Hybels had bezocht. (Willow Creek Seeker Services, Grand Rapids, Baker Books, 1996). De mensen van 'Evangelische' kerk de Pijler, zijn Hybels daar in gevolgd. In deze dienst was het evangelie niet slechts vermengd met psycho-praatjes, het was er volledig door vervangen. Deze aanpak heeft blijkbaar succes want er zaten zeer veel mensen met aandacht te luisteren. Dit is een illustratie van 2 Tim. 4:3,4: "Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, zich tal van leraren zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren".

 

In de samenkomst werd ook nog gedanst door een aantal jonge vrouwen. Het Nieuwe Testament en de kerkgeschiedenis kennen dit gebruik niet. Evenmin als het Oude Testament, ook daar kent men in de eredienst geen dans als een performance, als een optreden, met aan de ene kant de dansers en aan de andere kant de toeschouwers.

Een andere overweging is dat veel mannen een harde strijd te voeren hebben om zichzelf innerlijk rein te houden (Hebr. 12:4). Het is zo gemakkelijk om te doen waar de Here Jezus tegen waarschuwt "een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd" (Matth. 5:28). Zelfs in de gemeente van Jezus Christus is door de danspraktijken geen ontsnappen aan deze verzoeking. Ieder wordt gedwongen om naar een aantal jonge vrouwen te kijken die op allerlei manieren hun lichaam ten toon stellen. Het is moeilijk om niet cynisch te worden over dit stuk heidendom dat in de gemeente is binnengedrongen. Je hart huilt als je dit ziet. Voor een bijbelstudie over, en een grondige bespreking van dansen in de gemeente, klik hier http://www.toetsalles.nl/htmldoc/dansen.htm.

Er werd verder een soort videoclip gedraaid met een nummer van een gospelzangeres. Het lied was genspireerd op Psalm 139. Dat God je kent en toch van je houdt. Uiteraard werd, zoals in het 'alleen positief' christendom gebruikelijk is, het tweede deel van de Psalm (139:19-22) met daarin uitspraken en gebeden die niet in het 'feel good' evangelie passen volledig genegeerd.

 

Rick Warren stuurt opnieuw de gelovigen de weg van de mystiek op

 

De organisatie van Rick Warren promoot inmiddels openlijk de mystieke techniek van contemplatief of centrerend gebed. De christenen wordt aangeraden om 'Navpress Discipleschip Journal' te lezen'. In dit blad worden geregeld mystieke technieken, waaronder het centrerend gebed, gepromoot.

 

De Engelstalige informatie is onder meer te vinden via de volgende link http://www.lighthousetrailsresearch.com/warren.htm.

Een Nederlandstalig artikel, geschreven door Rudy Brinkman, vindt u op de site van Bijbel Aktueel onder de link http://www.bijbelaktueel.org/artikelen/centrerend_gebed.doc

 

In het artikel "Doelgericht leven - een toetsing" is er op gewezen dat Warren zijn lezers de kant van de mystiek opstuurt, onder meer door zijn positieve verwijzingen naar rooms-katholieke mystici. Verder beveelt hij in het boek 'ademgebeden' aan (p. 307). Op het ritme van de ademhaling wordt een kort gebed keer op keer herhaald.

 

In plaats van over 'ademgebeden' spreekt men ook wel over contemplatief gebed, centrerend gebed of repetitief gebed. Het is een techniek die bekend is uit de oosters-orthodoxe en rooms-katholieke mystiek. Je neemt een woord of korte zin (b.v. een gebed) en die ga je langzaam en aandachtig telkens weer herhalen totdat er tenslotte dingen gaan gebeuren in je innerlijk. In feite is het niet anders dan een techniek om jezelf te ontledigen die ook in het Hindoesme wordt gebruikt. De woorden of zinnen die men daar gebruikt noemt men een mantra. Sommige 'christelijke' sites die het mystieke christendom propageren spreken openlijk over 'gebedsmantra's.

 

En van de rooms-katholieke mystici die Warren in Doelgericht leven propageert is Henri Nouwen. Nouwen vertelt in n van zijn boeken dat hij door het toepassen van repetitief gebed beelden kreeg op binnenkant van zijn hart. Beelden van Jezus en Maria, maar ook van de Dalai Lama en van Ramakrishna. Nouwen vond het allemaal even prachtig, hij schrijft er enthousiast over (Henri Nouwen, Hier en nu, leven in de Geest, pp. 16, 81,82.) De Dalai Lama is de leider van het door en door occulte lama boeddhisme uit Tibet. Ramakrishna was de belangrijkste mysticus uit het India van de negentiende eeuw. Hij had speciaal ervaringen met de moedergodin of Kali, ook wel de goddelijke moeder of Shakti. Nouwen vond het mooi dat hij dit soort ervaringen kreeg, hij was dan ook een 'interfaith' of 'inter-geloof' gelovige. Hij was van mening dat de mensen via de mystieke technieken van alle godsdiensten 'het goddelijke' bereiken.

 

Blijkbaar zijn dit soort dingen geen belemmering voor Warren om Nouwen, en dergelijke technieken, aan te bevelen.

 

(Voor informatie over Nouwen, http://www.toetsalles.nl/htmldoc/bio.nouwen.eigenst.htm )

 

Dezelfde mystieke technieken worden overigens ook in de gemeente van Bill Hybels gepromoot. (Zie het Engelstalige artikel 'no more Protestant' www.cephas-library.com/renovare_willow_creek.html )

 

Voor meer informatie over de gevaren van, en het binnendringen van de mystiek in de evangelische wereld, zie de link mystiek http://www.toetsalles.nl/mg.htm . Zie b.v. het artikel 'De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek', daar wordt het verschil uitgelegd tussen de bijbelse spiritualiteit en de valse pseudo-christelijke spiritualiteit.

 

Selectie van de liederen voor de Opwekkingsbundel

 

In het Nederlands Dagblad van 12 maart stond een artikel over de Opwekkingsbundel. In het artikel worden de opmerkingen van verschillende christenen weergegeven. En van hen is Peter van Essen. Van Essen is lid van de selectiecommissie die jaarlijks de nieuwe liederen voor de bundel uitkiest. Hij legt uit waar bij de keuze van de liederen op wordt gelet. En van de dingen die hij zegt is dat nieuwe liederen moeten passen bij de pinkstertheologie, bij het gedachtegoed van de Pinksterbeweging. Hij vertelt dat de pinkstertheologie leidend is bij keuze van de liederen. (Het ND, 12 maart 2005, p.2, "De roze theologie van Opwekking")

 

Dit bevestigt waar ik in eerdere artikelen herhaaldelijk op gewezen heb, namelijk dat via het zingen van Opwekkingsliederen de pinkstersfeer en theologie in een gemeente wordt binnengehaald. Het zingen van Opwekkingsliederen is een zeer belangrijke invloed waardoor op de bijbelgerichte evangelische gemeenten zijn veranderd in op ervaring gerichte charismatische gemeenten. Je kunt de pinkstertheologie en beleving niet scheiden van de Opwekkingsbundel. Als je de Opwekkingsbundel binnenlaat dan laat je ook de pinkstertheologie en beleving binnen. In de Opwekkingsbundel is daarnaast ook nog een sterke mystieke invloed te onderkennen.

 

Het is het goed recht van de charismatische beweging om een bundel te maken die hun theologie en geloofsbeleving uitdrukt. Het is echter onbegrijpelijk dat allerlei evangelische gemeenten, en in toenemende mate zelfs orthodox reformatorische gemeenten, het zingen van opwekkingsliederen hebben ingevoerd. In het hierboven genoemde artikel uit het ND doet de laatste broeder, wiens mening wordt weergeven, een pleidooi voor balans. Daar bedoelt hij mee dat er naast psalmen en gezangen ook Opwekkingsliederen zouden moeten worden gezongen. Keer op keer heeft de praktijk echter bewezen dat het binnenlaten van Opwekkingsliederen er in bijna alle gevallen toe leidt dat alle andere liederen worden weggedrongen. In de baptistengemeente in Middelburg is b.v. in de jaren tachtig besloten om met het oog op de jeugd ook af en toe een Opwekkingslied te zingen. Uiteindelijk liep het er op uit dat tenslotte alleen nog Opwekkingsliederen werden gezongen. En alles wat dat met zich mee brengt zoals 'zweefliederen', herhalen van liederen en langdurig zingen (mantra effect), eenzijdige inhoud van de liederen, etc. Gelukkig is dat later weer meer in evenwicht gekomen.

 

Via de volgende link is meer informatie over dit onderwerp te vinden: http://www.toetsalles.nl/opwekkingbundel.htm

 

 

De Nieuwe Bijbelvertaling (de NBV) -deel 1

 

Helaas is het nodig om te waarschuwen voor de Nieuwe Bijbel Vertaling.

 

De NBV is niet geschikt om de NBG'51 vertaling te vervangen. Dat komt omdat de NBV veel te vrij is vertaald, het is vaak niet meer dan een parafrase vertaling. Als je werkelijk met zekerheid wilt weten wat er in de bijbel staat dan is een parafrasevertaling nutteloos. Je weet immers bij een parafrase vertaling nooit of je de letterlijke tekst van de bijbel voor je hebt of een (vrije) interpretatie van de vertaler. Ik ben aan het vergelijken geweest en wat ik heb gevonden is schokkend. Daar hoop ik later op in te gaan.

 

In het Nederlands Dagblad van 29-10-2004 stond een artikel van drs. G. van den Brink. Het artikel is een bespreking van de NBV. Ik citeer uit het artikel "De NBV is .. minder geschikt voor bijbelonderwijs dan de NBG'51 omdat de vertaling veel vrijer is". Zijn stelling is dat NBV in feite de opvolger is van de "Groot Nieuws Bijbel". De Groot Nieuws Bijbel is een Nederlandstalige parafrasevertaling. (Dit is de link naar het artikel: http://www.nd.nl/htm/dossier/nbv/artikelen/041029c.htm )

 

Een andere schokkende zaak is dat er in vele van de inmiddels verkochte NBV bijbels inleidingen op de bijbelboeken staan die ronduit schriftkritisch zijn. Voor informatie hierover verwijs ik naar het artikel van drs. Karel van Berghem. Vele evangelische en reformatorische gelovigen hebben deze bijbel gekocht en lezen daar nu uit.

 

Voor de deze en andere artikelen over NBV, klik hier: http://www.toetsalles.nl/bijbelvertalingen.index.htm

 

Een avond van vriendschap met de Mormonen

 

De dialoog tussen evangelische leiders en de sekte van de Mormonen is inmiddels op gang gekomen. Belangrijke evangelische leiders hebben deelgenomen aan een bijeenkomst in de het hoofdkwartier van de mormonen in Salt Lake City. De Salt Lake City Tabernakel, de hoofdkerk van de mormonen. Het doel van de avond was verbroedering en wederzijds begrip. Vandaar het thema 'een avond van vriendschap'. De avond heeft plaatsgevonden 14 november 2004. Er is onder meer gesproken door Richard Mouw, de president van Fuller Theological Seminary. Een van zijn schokkende uitspraken is dat hij hoopte dat velen in de evangelische gemeenschap deel zouden nemen aan de festiviteiten rondom de herdenking van de 200 honderste geboorte dag van de stichter van de Mormoonse 'kerk', Jopseph Smith.

Om n van Smith's vele bedriegerijen te noemen. Hij beweerde op een gegeven moment een goddelijke openbaring te hebben gekregen waarin hem en anderen mannen werd toegestaan om meerdere vrouwen te hebben waarna hij enthousiast aan de slag ging, zelfs tieners werden bij zijn 'harem' gevoegd. In het volgende nieuwsbulletin hoop ik nader op de dialoog tussen Evangelicals en Mormonen in te gaan. De sekte van de Mormonen is in feite een onderdeel van de New Age beweging. Ze geloven onder meer dat God eerst een mens was die op een andere planeet woonde en dat God zijn eigen redding bewerkte.

 

De neo-evangelicals hebben in de vijftiger jaren van de vorige eeuw de bijbelse opdracht tot afscheiding van valse leer en valse leraars verworpen. Dit is n van de vele gevolgen van deze verwerping van dit onderdeel van het woord van God. (Zie de studie over de bijbelse opdracht tot afscheiding http://www.toetsalles.nl/wordbest/baslgem17.doc ) 

 

Tenslotte nog dit: houd moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de bijbel.

"eerst moet de afval komen" (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom wees niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen" (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl