NIEUWSBULLETINS - DE DRAAD WEER OPGEVAT

 

Herstart van het verzenden van nieuwsbulletins

 

In het jaar 2000 zijn er nieuwsbulletins verzonden (http://www.toetsalles.nl/lo.htm ). Het is de bedoeling om de komende tijd opnieuw bulletins te verzenden.

 

Het doel is informeren

 

In het rapport "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" (http://www.toetsalles.nl/watis.htm) is uitgebreid beschreven hoe de evangelische wereld op veel terreinen aan het ontsporen is. Het rapport beschrijft de stand van zaken in het jaar 1999. In de bulletins wordt gevolgd hoe in de jaren daarna de ontwikkelingen zijn doorgegaan.

 

Waarom je met deze dingen bezig houden? 

 

De bijbel waarschuwt tegen geestelijke verleiding. "Er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld" (2 Johannes :7). Daarom worden we opgeroepen om waakzaam te zijn en te toetsen "Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn" (1 Joh. 4:1). (http://www.toetsalles.nl/htmldoc/pdl-toetsen.htm ).

 

De Here Jezus heeft in de rede over de laatste dingen (Matth. 23) twee maal indringend gewaarschuwd tegen geestelijke verleiding.  "Zie toe dat niemand u verleidde" (Matth. 23:5) en "Er zullen valse christussen en profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie ik heb het u voorzegd." (Matth. 23:24)

 

De apostel Paulus zegt dat we valse leraren in de gaten moeten houden. "let op de slechte  arbeiders" (Filp. 3:2). We moeten weten wie het zijn, waar ze zijn, wat ze leren, hoe ze te werk gaan. In het bijzonder de oudsten, de ouderlingen en leraren onder ons, moeten op de hoogte zijn. Aan hen is immers opgedragen om de kudde te beschermen tegen valse leraren (Handelingen 20:28-30).

 

Het is belangrijk om te weten wat er speelt. Daarom schreef b.v. de apostel Petrus, in hoofdstuk twee van zijn tweede brief, uitgebreid over een groep valse leraars die op dat moment actief waren. Aan het eind van zijn brief geeft hij de motivatie waarom hij dat deed. "Geliefden, daar gij het nu van te voren weet, weest op uw hoede, dat gij niet door de dwaling … medegesleept, afvalt .." (2 Petrus 3:17)

 

De grote lijn

 

In de eerstkomende bulletins wordt onder meer aandacht besteed aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, aan de dialoog die recent in Amerika op gang is gekomen tussen evangelicals en de secte van de mormonen, aan een uitspraak van kardinaal Simonis over geloofszekerheid en aan een op TV uitgezonden dienst van een Nederlandse Willow Creek gemeente waar de preek ging over “hoe wij onszelf kunnen leren liefhebben”. Het is belangrijk om te beseffen dat het hierbij niet gaat om incidentele, op zichzelf staande, gebeurtenissen. Deze dingen zijn onderdeel van een grote ontwikkeling die aan de gang is. De volledige geestelijke betekenis van b.v. de recent opgestarte dialoog tussen evangelicals en mormonen dringt pas volledig door als je dit ziet in het kader van het grote oecumenische proces dat sinds de start van twintigste eeuw op gang is gekomen.  In een apart artikel hoop ik binnenkort beknopt de grote lijn in kaart te brengen. Intussen verwijs ik voor de grote lijn naar het rapport "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?' (http://www.toetsalles.nl/watis.htm ) 

 

Tenslotte nog dit: houd moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de bijbel.

"eerst  moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van" (1 Tim. 6:20)

"verkondigt het woord"  (2 Tim. 4:2)

"blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden,

doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn"  (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen"  (Rom. 13:11)

 

Een verzoek: bidt .. voor mij

 

"Broeders, bidt .. voor ons"  (1 Thess. 5:25)

"En bidt ….ook voor mij" (Efeze 6:18-20)

 

De boze waardeert het niet als we zijn werken ontmaskeren. Er speelt zich een heftige strijd af rond de sites, het schrijven van de artikelen en nieuwsbulletins en daardoor ook rond mijzelf en mijn gezin. Het is niet vanzelfsprekend dat ik dit werk kan voorzetten. Uw voorbede wordt zeer op prijs gesteld. Ook uw tips, correctie, bemoediging en vermaning worden gewaardeerd.

 

"De genade van de Here Jezus zij met uw geest" (Filp. 4:23).

"Laat ons oog …. alleen gericht zijn op Jezus …" (Hebr. 12:1-3)

 

Marantha. Jezus komt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

De discernmentsite http://www.toetsalles.nl

De onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl